Név: Odorics Ferenc
fokozat: az irodalomtudomány kandidátusa (1993)
beosztas: tudományos főmunkatárs, (Elméleti Osztály) tanszékvezető egyetemi docens
oktatási/kutatási terület:

Irodalomelmélet, interpretációelmélet, retorika, újabb magyar irodalom, filmelmélet
email: odorics@hung.u-szeged.hu
munkahelyi telefon: 06-62-54-43-87
szoba: 0134

cv
A tudományos pályafutásról szóló önéletrajz


Iskolák

Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, Szeged

(magyar-történelem szak, a diploma okiratszáma: 90/1981) 1977-1981

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Budapest

(magyar szak, a diploma okiratszáma: 612/1984) 1982-1984


Munkahelyek

József Attila Tudományegyetem Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék, Szeged, 1984- tudományos ösztöndíjas, egyetemi tanársegéd, adjunktus, docens, tanszékvezető docens,

Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézet Elméleti Osztály 1989-

tudományos segédmunkatárs (1989-1991), munkatárs (1991-1993),

főmunkatárs (1993-)

Szegedi Tudományegyetem Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék, Szeged, 2000­­– egyetemi docens (1999 és 2002 között tanszékvezető)


Egyéb (nem főállású) munkahelyek

ELTE Tanárképző Főiskolai Kar, Budapest 1986-1988 - főiskolai tanársegéd

Gödöllői Agrártudományi Egyetem, Gödöllő 1987-1988 - egyetemi tanársegéd

Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, Szeged 1987-1989 - főiskolai tanársegéd

ELTE Tanárképző Főiskolai Kar Gödöllői Kihelyezett Tagozat, Gödöllő 1988-1990 - főiskolai tanársegéd

József Attila Kör, Budapest 1988-1991 - titkár, majd (1989-től) elnök

Magyar Napló, Budapest 1989-1990 - szerkesztő

Janus Pannonius Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Irodalomelméleti Tanszék, Pécs 1991-94 – egyetemi adjunktus, majd docens

Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Intézet Összehasonlító és Irodalomelmélet Tanszék 1993-94 – egyetemi docens, 1994-96 mb. tanszékvezető docens

ELTE BTK Általános és Összehasonlító irodalomtudományi Tanszék 1995-96 – meghívott előadóTudományos fokozatok

egyetemi doktor, a disszertáció címe:

Miképpen értünk meg metaforikus szövegeket?

(konzulens: Szegedy-Maszák Mihály)

(a diploma okiratszáma: 129/1987-1988) (1988) – ELTEaz irodalomtudomány kandidátusa, a disszertáció címe:

Új paradigma-e az empirikus irodalomtudomány?

(konzulens: Kanyó Zoltán és Csúri Károly)

(a diploma okiratszáma: 14.499) (1993)


Díjak

OTDK nívódíj (1981)

Szegedi Akadémiai Bizottság díja (1982)

Kanyó Zoltán-díj (1987)

Akadémiai nívódíj (1991)

Széchenyi Professzori Ösztöndíj (1997-2001)

A Szegedi Akadémiai Bizottság kiváló kutatója (2001)


Tudományos-szakmai tisztségek, tagság

1987-től tagja vagyok az Internationale Gesellschaft für die Empirische Literaturwissenschaft nemzetközi irodalomtudományos szervezetnek. 1988 és 1991 között titkára, majd elnöke voltam a József Attila Körnek. 1989-1990 között a Magyar Napló szerkesztője voltam. 1991-től titkára vagyok az MTA Irodalomelméleti Munkabizottságának. 1992-ben megalapítottam a szegedi irodalomelméleti és interpretációs deKON-csoportot. 1992-től a Helikon szerkesztőbizottságának tagja vagyok. 1999-től a „Kanyó Zoltán Irodalomelméleti Alapítvány” Kuratóriumának elnöke, 2000-től a „Pompeji Alapítvány” Kuratóriumának vagyok az elnöke.


Nyelvvizsgák

német középfok (Á089062/1987)

angol alapfok (A 00848/1993)


Szervezési tevékenység

Az MTA Irodalomtudományi Intézetében 4 konferenciát szerveztem.

1989 és 2003 között Szegeden 16 konferenciát szerveztem.

Erdélyben Határon címmel 1996 és 1999 között 4 konferenciát szerveztem.


Tananyagfejlesztés

1994-ben kidolgoztam az Irodalomelmélet speciális képzés tervezetét.

1997-ben kidolgoztam és sikerrel bocsátottam akkreditációra az Elmélet és interpretáció címő PhD-alprogram terveztét, melynek programvezetője vagyok.

1998-ban kidolgoztam az Irodalomelmélet major szak tervezetét.

2002-ben kidolgoztam az Összehasonlító irodalomtudomány szak ETR- és kredit-rendzerét.

2002-ben kidolgoztam az Irodalomelmélet speciális képzés ETR- és kredit-rendszerét.Publikációs jegyzékBelföldön kiadott könyv vagy könyvrészlet;


Beszédhelyzetben – irodalomelméletek között. (Dobos Istvánnal közösen)

Széphalom Könyvmőhely, Budapest, 1993. 190 o.

Posztmagyar. (Kovács Sándorral közösen) Ictus Kiadó, Szeged, 1995. 229 o.

Empirizmustól a konstruktivizmusig. Ictus Kiadó, Szeged, 1996. 165 o.

Terminusok. Poszt és modern irodalomelméleti szótár. Ictus Kiadó, Szeged, 1998. 136 o.

A disszemináció ábrándja. Pompeji Kiadó, Szeged, 2002. 178 o.


Nemzetközi folyóiratban vagy győjteményes kötetben megjelent tanulmány;


Towards the Constructivist Science of Literature (a new paradigm?)

In Empirical Studies of the Arts, Vol. 7 (2), 1989 145-161.

Was heit postungarisch?

In Was Vr. 73   September 1993. 90-91.

Gespräch mit dem Fisch.

In Was Vr. 73   September 1993. 98-100.

Empirical Science of Literature as a Scientific Therapy.

In Neohelicon XXVIII/1.91-108.

Fragments from the future of our profession. Bricks from the walls of the university of no

conditions.

In Neohelicon XXVIII/2 55-58.

How Can there be Paradigms? Methodological Frame of Re-construction on the Level of the

Theory of Science.

In Neohelicon XXIX/2 117-138.

Деманови прочити.

In Литературна мисъл 2001/1-2 143-157

Ce înseamna postmaghiar, CE ESTE POSTMAGHIARUL (CE ESTE! POSTMAGHIAR!)

(CE? ESTE?)

In Steaua – revista de literatura, arta, cultura, 2001/7-9, 16–27.

(Kovács Sándorral közösen)


Hazai folyóiratban vagy győjteményes kötetben megjelent tanulmány;


Az egyén és közösség autonómiája (Illyés Gyula: Sorsválasztók)

In Borsodi Mővelődés 1982 szept. 77-82.

A vállalás ereje (Illyés Gyula: Koszorú)

In Napjaink 1982/10 13-14.

Módszer és szemlélet szintézise (Gion Nándor: Latroknak is játszott)

In Forrás 1982/11 91-94.

A gólyakalifák történetei (Babits Mihály: A gólyakalifa)

In Napjaink 1983/10 8-10.

Mit tehet az irodalomtudomány az irodalomért?

In Borsodi Mővelődés 1983 jún. 49-56.

Miképp olvashatók Németh László regényei?

In Borsodi Mővelődés 1984 szept. 44-52.

A teória újabb esélyei (Egyed Péter: A szenvedés kritikája)

In Kortárs 1984/8 1319-1321.

Egy elbeszéléstípus leírása

In Studia Poetica 6. (1985) (szerk.: Bernáth Árpád és Csúri Károly) 258-276.

Megjegyzések az egyszerő formák pragmatikájához

In Studia Poetica 7. (1985) (szerk.: Bernáth Árpád és Csúri Károly) 129-140.

Miképpen értünk meg metaforikus szövegeket?

In Literatura 1985/1-2 14-36.

Az irodalomtudomány mint az összehasonlítás cselekvése

In A komparatisztika kézikönyve (szerk.: Fried István) (1987) 22-42.

A Gyász és olvasási kódja

In Irodalomtörténeti Közlemények 1987-88/5-6 708-721.

Új paradigma-e az empirikus irodalomtudomány?

In Helikon 1989/1 4-22.

A hermeneutika elmélete I-II. (Szerk.: Fabiny Tibor)

In Janus 1989 tél 147-158.

A konstruktivista irodalomtudomány nézőpontja

In Pedagógia és Minőség 1990. november 1-5.

Konstruktivista irodalomtörténetírás nem-konzervatív keretben

In Literatura 1990/2 141-147. és Studia Poetica 9. (1990) 121-127.

A strukturalizmus és a konstruktivizmus között

In BUKSZ 1990 tavasz 93-97.

TEXT: a konstruktivista szöveg

In Literatura 1991/2 145-152.

Empirizmus vagy konstruktivizmus?

In Literatura 1992/1 26-44.

The Metaphoricity of the Novels by Nándor Gion

In Hungarian Studies 1990/2 117-139.

A konstruktivista irodalomtudomány vázlata

In Literatura 1993/1 80-96.

A konstruktivista irodalomtudomány

In Helikon 1993/1 3-12.

A posztstrukturalizmus előtt

In Alföld 1993/5 79-85.

Interpretációs maximák

In Irodalomtörténet 1993/3 541-549.

deKONstrukt-orálás

In Pompeji 1993/3-4 168-176.

The constructivist science of literature

In Celebrating Comparativism Szerk. Kürtösi Katalin –Pál József. Szeged, 1994. 159-168.

A g/Gyász posztmagyarázata

In Irodalomtörténet 1994/1-2 174-178.

deKONstrukt-orálás (tanulmány)

In DEkonFERENCIA I. Szerk. Kovács Sándor s.k. és Odorics Ferenc. JATE Irodalomelmélet Csoport, Szeged, 1994. 5-11.

Poszthagyomány   a kikerülhetetlen interpretáció.

In Literatura 1994/3 277-285.

A bető nullfoka

In Irodalomtörténet 1995/1

KÖKÉNY fANNI)

In Fanni hagyományai. Szerk. Odorics Ferenc és Szilasi László. DEkonFERENCIA II. Ictus–JATE Irodalomelmélet Csoport, Szeged, 1995. 50-60.

A hagyomány virágai, avagy mit becsül le egy deKON?

In Új Holnap 1995. november 32-38.

Lábjegyzetek

In Literatura 1996/3 405-410.

Interpretive Communities: To Be Interpreted, Or, A Light Intoxication of Freedom.

In Hungarian Journal of English and American Studies. 1997/1 83-88.

Footnotes to András Veres's essay "The Interpretive community: fiction or reality?" '

In Hungarian Journal of English and American Studies. 1997/1 101-105.

A Nagy Szerelmi Átvitel. Ki viszi át fogában tartva Nagy Lászlót a túlsó partra? In Symposion 1997/2 23-28.

Sok (új) kritikai beszédmód felé. Ideák: A kritika virtuális tere és a regiszterkeverő

szövegkritika.

In Új Forrás1997/6 39-45.

Az elmélet (ön)kritikája. A hermeneutika és a dekonstrukció lehetséges magyar nyelvjárásai.

In Alföld 1997/8 57-62.

Regény a HATÁRon és a MINTHA-regény

In Tiszatáj 1997/10 48-53.

POSZT -modern, -strukturalizmus, -magyar.

In poszt-posztmodern Szerk. Pethő Bertalan. Platon, Budapest, 1997. 596-600.

A (kvázi-)ártatlanság poétái: Garaczi, Kukorelly, Németh, Hazai, Ficsku

In Alföld 1998/2 79-82.)

Tandori fülei, avagy az allegorézis bőnébe esett ínyenc olvasó verifikációs kísérlete

In Bárka 1998/1 5-11.

A Szerző neve és az írói név. A retorizálatlanság ártatlansága és csapdája.

In A szerző neve Szerk. Fogarasi György és Odorics Ferenc. Ictus–JATE Irodalomelmélet Csoport, Szeged, 1998. 59-70.

Nem (a) Fuharosokat olvasom.

In Jelenkor 1999/1 73-78.

Fuharosok.

In Fuharosok. Szerk. Müllner András – Odorics Ferenc. Ictus–JATE Irodalomelmélet Csoport, Szeged, 1999. 139-147.

A disszemináció ábrándja.

In Gond 18-19 (1999) 111-116.

Allegorézis és aporetikusság. Ahogy az olvasásban olvashatatlanná válik a Megbocsátás.

In Mihálynapi köszöntő. Írások Ilia Mihály születésnapjára. Szerk. Saly Noémi. SZTE BTK, Szeged-Budapest, 2000. 183–193. és

In Megbocsátás. Szerk. Müllner András – Odorics Ferenc (DEkonFERENCIA VI.) Osiris-Pompeji, Budapest-Szeged, 2000. 133-146. o.

A megértés alakzatai: az értelmezés trópusai.

In Találkozó poétikák. A 70 éves Szili József köszöntése. Szerk. Bedecs László. Miskolc-Budapest, 2000. 147-151.

Az Eszmélet újraolvasása.

In Tanulmányok József Attiláról. Szerk. Kabdebó Lóránt és mások. Anonymus, Budapest, 2001. 172-179.

Bevezető a "szegedi irodalomelmélet" jelenéhez.

In Literatura 2000/3 231-237.

Az Eszmélet paronomázikus lakhelye.

In Literatura 2000/3 317-323.

A dialógus tropológiája. Hogyan olvasódik Kanyó Zoltán Paul de Mannal?

In Helikon 2001/1 29-37.

A túldirekt poétikája. Egyéniség az intertextek és a szubjektumok hálójában.

In „Millionen Welten” Festschrift für Árpád Bernáth zum 60. Geburtstag.

Hrsg. Gaál-Baróti Márta és Bassola Péter. Budapest, Osiris, 2001. 381-392.

Töredékek a szakma jövőjéből – blokkok a feltétel nélküli egyetem falaiból.

In Kabdebó Lóránt köszöntése 65. születésnapja alkalmából.

Szerk. Bessenyei József és mások. Miskolc, a Miskolci Egyetem BTK Összehasonlító Irodalomtörténeti és Mővészettörténeti Tanszék, 2001. 227-230.

Az értelmez(end)ő közösség, avagy a szabadság enyhe mámora

In Az értelmező közösségek elmélete Szerk. Kálmán C. György)

Budapest, Balassi Kiadó, 2001. 63-71.

Lábjegyzetek Veres András Az értelmező közösség: fikció vagy realitás? címő szövegéhez

In Az értelmező közösségek elmélete Szerk. Kálmán C. György.

Budapest, Balassi Kiadó, 2001. 87-94.

A szó és a mondat poétikája között. KUKORELLY, avagy fényes hajnalokon ki, s hogy' mer beleugatni a hagyománytörténés kanonikus diszkurzába?

In Bárka 2002/1 97-102.

Az „elmélet” határai.

In Határon. Szerk. Ármeán Otília és Odorics Ferenc. Budapest-Szeged, Osiris-Pompeji, 2002. 7-16.

Adományozás és megfosztás: Szindbád útja a halálnál.

In Literatura 2002/3 299-305.

A dialógus tropológiája.

In Irodalomelmélet az ezredvégen. Szerk. Ármeán Otília – Fried István – Odorics Ferenc. deKON-KÖNYVek 25. Budapest–Szeged, Gondolat Kiadói Kör–Pompeji, 2002. 31-42.

A narratív identitás tropológiája.

In A narratív identitás kérdései a társadalomtudományokban. Szerk. Rákai Orsolya – Z. Kovács Zoltán. deKON-KÖNYVek 27. Gondolat Kiadói Kör–Pompeji, Budapest-Szeged, 2003. 69-77.

Betőszóródás és névadás. Hypogrammatikus stratégiák A Romban.

In A Rom. (DEkonFERENCIA VIII.) Szerk. Füzi Izabella – Odorics Ferenc. deKON-KÖNYVek 26. Gondolat Kiadói Kör -Pompeji, Budapest-Szeged, 2003. 7-20.Szerkesztésében megjelent kötetek


Az empirikus irodalomtudomány elmélete. Helikon 1989/1 196 o.

A konstruktivista irodalomtudomány. Helikon 1993/1

DEkonFERENCIA I. (Kovács Sándos s.k.-val közösen) Ictus–JATE Irodalomelmélet

Csoport, Szeged, 1994.

FANNI hagyományai. (Szilasi Lászlóval közösen) (DEkonFERENCIA II.) Ictus–JATE

Irodalomelmélet Csoport, Szeged, 1995.

Testes könyv I. (Kiss Attila Atillával és Kovács Sándor s.k.-val közösen) – irodalomelméleti szöveggyőjtemény Ictus–JATE Irodalomelmélet Csoport, Szeged, 1996.

Testes könyv II. (Kiss Attila Atillával és Kovács Sándor s.k.-val közösen)   irodalomelméleti szöveggyőjtemény Ictus–JATE Irodalomelmélet Csoport, Szeged, 1997.

A szerző neve. (Fogarasi Györggyel közösen) (DEkonFERENCIA IV.) Ictus–JATE Irodalomelmélet Csoport, Szeged, 1998.

Fuharosok. (Müllner Andrással közösen) (DEkonFERENCIA V.) Ictus–JATE Irodalomelmélet Csoport, Szeged, 1999.

Megbocsátás. (Müllner Andrással közösen) (DEkonFERENCIA VI.) Osiris-Pompeji, Budapest-Szeged, 2000.

A "szegedi" irodalomelmélet. In Literatura 2000/3

Szindbád. In Literatura 2002/3

Határon. (Ármeán Otíliával közösen) Gondolat Kiadói Kör–Pompeji, Budapest-Szeged, 2002.

Irodalomelmélet az ezredvégen. (Ármeán Otíliával és Fried Istvánnal közösen) Gondolat Kiadói Kör–Pompeji, Budapest-Szeged, 2003.

A Rom. (Füzi Izabellával közösen) (DEkonFERENCIA VIII.) Gondolat Kiadói Kör–Pompeji, Budapest-Szeged, 2003.


Sorozatszerkesztésében megjelent kötetek:


Papírborítás. Szerk. Bocsor Péter – Deák Botond és mások. deKON-KÖNYVek 3. Szeged, Ictus–JATE Irodalomelmélet Csoport, 1995.

Duplafedél. Szerk. Bocsor Péter – Deák Botond és mások. deKON-KÖNYVek 5. Szeged, Ictus–JATE Irodalomelmélet Csoport, 1996.

Hódosy Annamária Kiss Attila: Remix. deKON-KÖNYVek 6. Szeged, Ictus–JATE Irodalomelmélet Csoport, 1996..

Hárs Endre Szilasi László: Lassú olvasás. deKON-KÖNYVek 7. Szeged, Ictus–JATE Irodalomelmélet Csoport, 1996.

Bernáth Árpád: Építőkövek a lehetséges világok poétikájához. deKON-KÖNYVek 12. Szeged, Ictus–JATE Irodalomelmélet Csoport, 1998.

Fogarasi György – Müllner András: Rátévedések. deKON-KÖNYVek 13. Szeged, Ictus–JATE Irodalomelmélet Csoport, 1998.

Kiss Attila Atilla: Betőrés. deKON-KÖNYVek 15. Szeged, Ictus–JATE Irodalomelmélet Csoport, 1999.

Paul de Man: Az olvasás allegóriái. Ford. Fogarasi György. deKON-KÖNYVek 17. Szeged, Ictus–JATE Irodalomelmélet Csoport, 1999.

Szilasi László: A selyemgubó és a „bonczolókés”. deKON-KÖNYVek 18. Budapest–Szeged, Osiris–Pompeji, 2000.

Devescovi Balázs: A mítosz és Fanni. deKON-KÖNYVek 19. Budapest–Szeged, Osiris–Pompeji, 2001.

Kovács Zoltán – Milbacher Róbert: A maradék öröme. deKON-KÖNYVek 21. Budapest–Szeged, Osiris–Pompeji, 2001.

A háló, a halászok és halak. Szerk. Rákai Orsolya. deKON-KÖNYVek 22. Budapest–Szeged, Osiris–Pompeji, 2001.

A narratív identitás kérdései a társadalomtudományokban. Szerk. Rákai Orsolya – Z. Kovács Zoltán. deKON-KÖNYVek 27. Gondolat Kiadói Kör–Pompeji, Budapest-Szeged, 2003.Tudományos munka bírálata, recenziók;


Villányi László: Falovak (ismertetés) In Mőhely 1982/2 101.

Kikötő (az Alföldi Stúdió antológiájáról). In Napjaink 1982/6 31-32.

Az idő filozófiája (Lászlóffy Aladár: Szigetvár lakatja) In Napjaink 1982/9 32.

Miért nehéz tőnődni a trópusokon? (Zalabai Zsigmond: Tőnődés a trópusokon

In Mőhely 1983/2 77-79.

Grendel Lajos: Galeri. In Mőhely 1983/5 77-80.

Mittel úr körei (Tőzsér Árpád: Adalékok a Nyolcadik színhez)

In Élet és Irodalom 1984 febr. 10. 11.

Tóth László: Istentelen színjáték. In Kritika 1984/2 31.

A teknősbéka 3 lej, az egér ára 3 lej (Ágoston Vilmos: Lassú vírus)

In Harmadkor 5. (1985) 98-101.

Helmut Hauptmeier-Siegfried J. Schmidt: Einführung in die Empirische Literaturwissenschaft. In Helikon 1989/1 155-157.

Siegfried J. Schmidt: Grundriss der Empirischen Literaturwissenschaft Bd. I/1:

Der gesellschaftliche Handlungsbereich Literatur. In Helikon 1989/1 160-163.

Ez itt kérem nem szépirodalom! (Garaczi László: Tartsd a szemed a kígyón! - kritika)

In Magyar Napló 1989 nov. 24. 12.

...a részek összeesküdtek az egész ellen.” (Krasznahorkai László: Az ellenállás

melankóliája) In Tiszatáj 1990/10 81-83.

Csúri Károly: Lehetséges világok. Tanulmányok az irodalmi mőértelmezés témaköréből

In Szemiotikai szövegtan. A magyar szövegtani kutatás irodalmából

(Második rész) Szerk. Petőfi S. János – Békési Imre. Szeged, 1991 192-197.

Tetszik ez a fiú, ahogy beszél (Darvasi László: Horger Antal Párisban)

In Magyar Napló 1991/16 38-39.

Fogalma(m) sincs! (Alföldy Jenő: Irodalmi fogalomtár c. könyvéről)

In Irodalomtörténeti Közlemények 1993/5-6 694-698.

Posztbolgár politikai dekonstrukció (a mutáns egzotikuma   szerk.: Krasztev Péter –

ismertetés) In Helikon 1994/1 225-226.

EX LIBRIS (Kenyeres Zoltán: Irodalom, történet, írás; Kulcsár-Szabó Zoltán: Oravecz

Imre; Farkas Zsolt: Kukorelly Endre; Kukorelly Endre: Kedvenxc)

In Élet és irodalom 1997/36 10.


Kisebb tudományos értékő közlemények (népszerősítő cikkek, CD-ROM, megemlékezések stb.)


Erkölcs és utópia. A Tanú ötvenedik évfordulóján (esszé) In Napjaink 1982/8 34-35.

Elindult a JAK hajója? In Magyar Napló 1989. okt. 13. 15.

Petőfi Irodalmi Múzeum. In Magyar Napló 1989. okt. 27. 15.

Ami kimaradt a nagygyőjteményesből (Petri György kötetéről)

In Magyar Napló 1989. dec. 8. 15.

Mi az, hogy posztmagyar? Jelentéscsináló előbeszéd nem-létező szóhoz.

In Pompeji 1992/2 fülCD-ROM


Az ártatlanság elvesztése. (Esterházy Péter Fuharosok címő mővének interaktív multimédiális feldolgozása) Pompeji Kiadó, Szeged, 2001.Nemzetközi konferenciákon meghívott előadóként való szereplés


idegen nyelven:

On the possibilities of empirical investigations of the literary rule-systems.

I. International Conference for the Empirical Study of Literature –

Siegen, 1987. december 9-12.

Was heisst postungarisch?

Politikai és kultúra Magyarországon – Mürzzuschlag, 1993. április 28-30.

The Constructivist Science of Literature –

New trends in Literary Criticism – Szófia, 1993. november 15-17.

Chances of Legitimization –

The Literary Interpretation – Siegen, 1993. december 7-11.

Canonical Transitions and the Canon of the Milleneum

Canons and Communities – Budapest, 1997. szeptember 17.

Fragments from the future of our profession. Bricks from the wall of The University wthout condition.

The University without condition (Derrida-workshop) Pécs, 2001. szeptember 18-19.

Images of the Other: Figures of the Text.

Images of the Other in literary communication: Dialogs.Interferences.”, Szófia, 2002. októver 28-29.


magyar nyelven:

A szó és a mondat poétikája között: Kukorelly, avagy ki ugatja fel fényes hajnalokon a hagyománytörténés kánonikus diszkurzusát?”

A legújabb magyar irodalom Újvidék, 1995. december 14-15.

Az ezredvég kanonizációs stratégiái

Határon I. – Párbeszéd az ezredvég magyar irodalmáról és irodalomtudományáról, 1996. augusztus 1-4., Árkos (Románia)

A túldirekt poétikája - Egyéniség az intertextek és a szubjektumok hálójában

Orbán Ottó, 1996. december 9-11., Újvidék:

A kvázi-ártatlanság poétikája

Határon II. - Párbeszéd az ezredvég magyar irodalmáról és irodalomtudományáról, 1997. július 27 - augusztus 2., Parajd (Románia)

(A)disszemináció magyarul

Határon III. - Párbeszéd az ezredvég magyar irodalmáról és irodalomtudományáról, 1998. augusztus 12 - augusztus 21., Szováta (Románia)

Kanonikus mozgások az ezredvégen

Határon III. - Párbeszéd az ezredvég magyar irodalmáról és irodalomtudományáról, 1998. augusztus 12 - augusztus 21., Szováta (Románia)

A megértés alakzatai/Az értelmezés trópusai

Határon IV. - Párbeszéd az ezredvég magyar irodalmáról és irodalomtudományáról, 1999. augusztus 8., Szováta (Románia)

A szöveg alakjai a materialitás képei: az anagrammák, a hipogrammák és a paronomáziák –

Kép és szöveg, 2002. május 23-24. Babeő-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár


Külföldi egyetemeken tartott előadás vagy vendégprofesszori tevékenység


Előadások:


Towards a Constructivist Science of Literature –

LUMIS Institute, Uni-Siegen, 1993. december 12.

A posztinterpretáció. –

Babeő-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, 1996. március 29.

A kortárs irodalomtörténetírás metodológiai problémái. –

Babeő-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, 1996. október 19.,

Elmélet és interpretáció. –

Babeő-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, 1996. október 21-november 1.,

A könyv helye a digitalitás programjában –

Babeő-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, 1998. május 15.

Gadamer horizontális hermeneutikája –

Babeő-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, 1999. május 18.

Az Eszmélet retorikai olvasata –

Babeő-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, 1999. december 13.

A hermeneutika ismeretelméleti konzekvenciái –

Babeő-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, 2000. május 13.

Interpretáció: elmélet? –

Babeő-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, 2001.december 14.


Vendégprofesszori tevékenység


Elmélet és történet címmel előadássorozat

Kolozsvár, 1996. október 21-november 1.


Nemzetközi konferencia szervezése


Határon I. – Párbeszéd az ezredvég magyar irodalmáról és irodalomtudományáról, 1996. augusztus 1-4., Árkos (Románia)

Határon II. - Párbeszéd az ezredvég magyar irodalmáról és irodalomtudományáról,

1997. július 27 - augusztus 2., Parajd (Románia)

Határon III. - Párbeszéd az ezredvég magyar irodalmáról és irodalomtudományáról, 1998. augusztus 12 - augusztus 21., Szováta (Románia)

Határon IV. - Párbeszéd az ezredvég magyar irodalmáról és irodalomtudományáról, 1999. augusztus 8-15., Szováta (Románia)

The University without condition (Derrida-workshop)

2000. szeptember 18-19. Pécs

'Kép és szöveg'

2002. május 23-24. Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár


Magyar konferencia szervezése


Posztmodern a mai magyar irodalomban – Szeged, 1989. április 14-16.

A mőértelmezés helye az irodalomtudományban – Szeged, 1989. szeptember 20-22.

Avantgárd és neoavantgárd – Tata, 1989. július 3-9.

Beszéd az iróniáról – Visegrád–Budapest, 1989. szeptember 29.

Kanyó Zoltán emlékülés – Szeged, 1990. október 22.

Az irodalmi szöveg mint nyelvi jelenség –

MTA Irodalomtudományi Intézet, Budapest, október 25-26.

Irodalom és a nyolcvanas évek – Tata, 1990. július 23-29.

Történet és elbeszélés – Győr, 1990. május 18-19.

Az irodalomelmélet helye a felsőoktatásban –

MTA Irodalomtudományi Intézet, Budapest, 1991. szeptember 24.

Az irodalmi interpretáció –

MTA Irodalomtudományi Intézet, Budapest, 1991. november 5-6.

Mi az, hogy posztmagyar? – Szeged, 1991. december 12.

Irodalmi nyelvek és kánonok –

MTA Irodalomtudományi Intézet, Budapest, 1992. november 11.

DEkonFERENCIA I. Szeged, 1992. április 15-16.

DEkonFERENCIA II.: FANNI hagyományai   Szeged, 1994. november 10-11.

DEkonFERENCIA III A nagyidai cigányok Szeged, 1995. november 16-17.

Miért szép? Szeged, 1996. április 12.

DEkonFERENCIA IV A szerző neve Szeged,1997. április 17-18.

DEkonFERENCIA V Esterházy Péter: Fuharosok Szeged , 1998. április 16-17.

DEkonFERENCIA VI Mészöly Miklós: Megbocsátás Szeged, 1999. április 15-16.

DEkonFERENCIA VII per vers Szeged, 2000., április 13-14.

Irodalomelmélet az ezredvégen (Kanyó Zoltán emlékkonferencia)

Szeged, 2000. március 2-3.

DEkonFERENCIA VIII A Rom Szeged, 2001. április 26-27.

DEkonFERENCIA IX Szindbád Szeged, 2002. április 18-19.

DEkonFERENCIA X. A Noszty fiú esete Tóth Marival Szeged, 2003. április 24-25.

DEkonFERENCIA XI Szindbád Szeged, 2002. április 22-23.