1

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETE SZAKBIBLIOGRÁFIÁJA

1956–2001


Összeállította:

TÓDOR ILDIKÓ


A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETE

Budapest, 2003 (On-line változat: 2005)ELŐSZÓ

BEVEZETŐ

I. ÖSSZEFOGLALÓ MŰVEK (Sorozatok)

 1. A magyar irodalom története
 2. A magyar sajtó története
 3. A magyar irodalomtörténet bibliográfiája
 4. A magyar irodalomtudomány és kritika története

II. AZ INTÉZET ÁLTAL, VAGY INTÉZETI RÉSZVÉTELLEL KÉSZÜLŐ KIADVÁNYSOROZATOK (a címek betűrendjében)

 1. Bibliographie internationale de l’Humanisme et de la Renaissance
 2. Bibliotheca Dissidentium. Répertoire des non-conformistes religieux des seizième et dix-septième siècles
 3. Bibliotheca Hungarica Antiqua
 4. Bibliotheca Unitariorum
 5. Humanizmus és Reformáció
 6. Irányított irodalom
 7. Irodalom – Szocializmus
 8. Az Irodalomelmélet Klasszikusai
 9. Irodalomtörténeti Bibliográfiák
 10. Irodalomtörténeti Füzetek
 11. Irodalomtörténeti Könyvtár
 12. Irodalomtudomány és Kritika
 13. Klasszikusok. Az Irodalomtudomány és Kritika társsorozata
 14. Kortársaink
 15. A Magyar Irodalomtörténetírás Forrásai
 16. A Magyar Kritika Évszázadai
 17. A Magyarországi Iskolai Színjátékok [később: Színjátszás] Forrásai és Irodalma
 18. Opus. Irodalomelméleti tanulmányok
 19. Opus. Irodalomelméleti tanulmányok. Új sorozat
 20. Reneszánsz Füzetek
 21. Res Publica Nostra. Közép- és Kelet-európai Összehasonlító Irodalomtudomány
 22. „Studia Humanitatis”. Publications of the Centre for Renaissance Research
 23. Új Magyar Múzeum

III. AZ INTÉZET IRÁNYÍTÁSA ALATT KÉSZÜLŐ KRITIKAI KIADÁSOK

 1. Bibliotheca Scriptorum Medii Recentisque Aevorum
 2. Régi Magyar Drámai Emlékek. XVIII. század
 3. Régi Magyar Költők Tára. XVI. századbeli magyar költők művei
 4. Régi Magyar Költők Tára. XVII. század
 5. Régi Magyar Költők Tára. XVIII. század
 6. Bessenyei György összes művei
 7. József Attila összes művei
 8. Kazinczy Ferenc összes művei
 9. Kölcsey Ferenc minden munkái
 10. Mikes Kelemen összes művei
 11. Petőfi Sándor összes művei
 12. II. Rákóczi Ferenc művei
 13. Vörösmarty Mihály összes művei

IV. INTÉZETI SOROZATON KÍVÜL MEGJELENT MŰVEK

 1. Többszerzős intézeti tanulmánykötetek
 2. Monográfiák és egyszerzős/társszerzős tanulmánykötetek
 3. Bibliográfiák (repertóriumok, könyvtárjegyzékek, kézirat-katalógusok), irodalmi lexikonok
 4. Irodalomtörténeti, sajtótörténeti összefoglalások intézeti részvétellel
 5. Tankönyvek
 6. Szakfordítások
 7. Szövegkiadások és antológiák
 8. Gyűjteményes kötetek szerkesztése

V. FOLYÓIRATOK

 1. Intézeti folyóiratok szerkesztése
 2. Intézeten kívüli folyóiratok szerkesztése
 3. Intézeti folyóiratok szerkesztésében való részvétel
 4. Intézeten kívüli folyóiratok szerkesztésében való részvétel

FÜGGELÉK (Az intézet tudományos munkatársai, 1956–2001)ELŐSZÓ

E bibliográfiai összeállítás célja, hogy az intézet kiadásában megjelenő sorozatok, az önállóan megjelent művek, gyűjteményes kötetek, szövegkiadások összegzésével tájékoztatást nyújtson az MTA Irodalomtudományi Intézetének könyvek formájában mérhető tudományos teljesítményeiről, valamint az intézeti munkatársak folyóirat-szerkesztői tevékenységéről az alapítás óta eltelt 45 év folyamán.

E munka fontos előzménye volt a B. Hajtó Zsófia összeállításában megjelent A Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézete szakbibliográfiája 1956–1980. (Bp., MTA Irodalomtudományi Intézet, 1982. 60 l.) c. ún. „Zöld füzet”, amely az intézet akkori igazgatóhelyettese, Klaniczay Tibor irányítása szerint készült. Ennek folytatásaként jelent meg az Irodalomtörténeti Közlemények (továbbiakban: ItK) 1982–1987-88-as évfolyamában ugyancsak B. Hajtó Zsófia szerkesztésében A Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézete szakbibliográfiája, amely éves bontásban tartalmazza az intézeti munkatársak 1981–1986 között megjelent tudományos munkáinak és szövegkiadásainak jegyzékét.

A most közreadott bibliográfiai összeállítás célja részben a már megjelent, és az intézet alapítása óta eltelt 30 év tudományos munkásságát önálló művek formájában reprezentáló, két előzmény: a „Zöld füzet” és az ItK-ban megjelent éves összeállítások kiegészítése, az azóta megjelent könyvtermés regisztrálása, amely 2001-el bezárólag már az intézet 45 éves tudományos teljesítményét mutatja be.

Az 1982-ben megjelent „Zöld füzet” Bevezetőjében megfogalmazott szempontok a jelenlegi bővített szakbibliográfiára is mind a szerkezeti fölépítést, mind az egyes fejezetek beosztását tekintve változatlanul érvényesek. Az előzmények és az újabb anyag együttes számítógépes feldolgozása, és a jövőben az intézet internetes honlapján történő megjelenítése szükségessé tette – néhány kisebb technikai átalakítással – a formai követelmények lényegi azonosságának továbbvitelét.

Néhány technikai megjegyzés: azoknak a szerzőknek, közreműködőknek, akik nem, illetőleg a jelzett időhatáron belül még nem, vagy már nem az MTA Irodalomtudományi Intézetének munkatársai, a címleírásokban előforduló névalakját csak kurzíváltuk. Mindazoknak a szerzőknek, illetve közreműködőknek, akik ma is az intézet aktív munkatársai, vagy az intézet keretei közül mentek nyugdíjba (s így a nyugdíjas éveikre eső tudományos munkásságuk is az intézethez kötődik), névalakját tipográfiailag is kiemeltük, a kurzíválás mellett a vezetéknév félkövér betűtípussal történő megjelölésével. Mindez a technikai eljárás csupán azt a célt szolgálja, hogy az érdeklődő könnyebben tudjon tájékozódni, hogy egy adott időszakban kik voltak az intézet munkatársai. (Az összeállítás végén lévő Függelék tartalmazza Az intézet tudományos munkatársai (1956–2001) c. jegyzéket, amely a Gazdasági osztály szíves segítségével és Simon Zsuzsanna közreműködésével készült, ennek figyelembevételével emeltük ki tipográfiailag is az intézeti munkatársak nevét a címleírásokban.) Az egyes fejezetcímek után helyenként rövid szerkesztői megjegyzés található. Ebben az adott fejezet címleírási eljárására vonatkozóan nyer eligazítást a kereső.

Itt köszönjük meg Németh S. Katalinnak az anyag gondos átnézését. Javaslatait, kritikai észrevételeit igyekeztünk munkánk során felhasználni és érvényesíteni.

A most közreadott bibliográfiai összeállítás gyűjtőkörének záró évszáma: 2001.


BEVEZETŐ (az 1982-es „Zöld füzet”-hez)

(az 1982-es „Zöld füzet”-hez)A Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézete 1956. január 1-jén kezdte meg működését. Az azóta eltelt negyed évszázad folyamán létrejött tudományos könyvpublikációk jegyzékét kívánjuk közreadni a szélesebb nyilvánosság számára ebben a kiadványban.

Az Intézet több fontos kiadványsorozatot indított el, néhány korábban megindult kiadványsorozatnak pedig új gazdája lett. Az Intézet kiadásában irodalomtörténeti, sajtótörténeti összefoglaló művek, irodalomelméleti és irodalomtörténeti monográfiák, kritikatörténeti munkák, értekezések, egyéni és többszerzős tanulmánykötetek, forráskiadványok, kritikai és hasonmás szövegkiadások, szöveggyűjtemények és bibliográfiai sorozatok jelentek meg.

Az intézeti munkatársak szerkesztésében (illetve szerkesztői közreműködésében) megjelenő sorozatokban más intézmények keretében működő irodalomtörténészek is publikációs lehetőséget kaptak. Több kiadványunk hazai és külföldi intézményekkel közös kiadásban jelent meg. Különösen az irodalomelméleti és az irodalomtörténeti kérdéseket nemzetközi összefüggésben tárgyaló többszerzős tanulmánykötetek esetében törekedtünk a külföldi társintézményekkel való közreműködésre.

A következő intézményekkel hoztunk létre közös kiadványokat: – Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Francia Tanszéke – A Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézete – Magyar Újságírók Országos Szövetsége – Petőfi Irodalmi Múzeum: továbbá: A Berlini Német Tudományos Akadémia Német Nyelvi és Irodalmi Intézete – A belgrádi Szerb Tudományos és Művészeti Akadémia Irodalmi és Nyelvi Osztálya – A Bolgár Tudományos Akadémia Irodalmi Intézete – A Lengyel Tudományos Akadémia Irodalmi Kutató Intézete – Az NDK Tudományos Akadémiája Központi Irodalomtörténeti Intézete – A Szovjet Tudományos Akadémia Gorkij Világirodalmi Intézete – A Varsói Tudományegyetem Magyar Filológiai Tanszéke – A zágrábi Jugoszláv Tudományos és Művészeti Akadémia Modern Irodalmi Osztálya.

Az Intézet szerkesztésében több folyóirat jelent meg, illetve jelenik meg. Az 1891-ben alapított Irodalomtörténeti Közlemények és az 1955-ben a Magyar Irodalomtörténeti Dokumentációs Központ által indított Irodalmi Figyelő 1956-tól az Intézet folyóirata (1958-tól Világirodalmi Figyelő, 1964-től Helikon címen kerül kiadásra). A Kritika 1963-tól 1971-ig az Intézet, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság és a Magyar Írók Szövetsége közös folyóirata volt. 1974-ben indította az Intézet a Literatura című folyóiratot.

A bibliográfia összeállítása során az intézeti kiadványok esetében teljességre törekedtünk: minden olyan mű adatát fölvettük, amely az Intézet kiadásában, illetve valamely sorozatának köteteként jelent meg, függetlenül attól, hogy a kötet (szerkesztője, sajtó alá rendezője) intézeti munkatárs, avagy más intézmény kötelékébe tartozó kutató-e.

Az intézeti munkatársak tudományos tevékenysége természetesen sokkal nagyobb volumen� annál, semhogy az Intézet sorozatainak keretein belül valamennyi könyvnyi terjedelmű önálló munkának publikációs lehetőséget tudna biztosítani, másrészt az intézeti munkatársak más intézmények megbízásából is végeznek tudományos tevékenységük szerves részeként szerkesztői, szövegkritikai, szakfordítói munkát.

Az intézeti kiadványokon kívül fölvettük a bibliográfiába azoknak a műveknek az adatait is, amelyeket az Intézet munkatársai tudományos tevékenységük szerves részeként hoztak létre, de nem intézeti kiadványként adtak közre. Kizárólag a szaktudományi munkásság termékei kerültek felvételre, vagyis szépirodalmi alkotások, irodalmi fordítások, útleírások stb. nem.

Bibliográfiánk anyagát öt fejezetben rendeztük el. Az I. az összefoglaló művek, a II. az Intézet kiadványsorozatainak adatait tartalmazza. A III. fejezetben az Intézet irányítása alatt készülő kritikai kiadások adatait közöljük, a IV. az intézeti sorozaton kívül megjelent művek adatait foglalja magába, míg az V. fejezet a folyóiratok adatait tartalmazza.

Anyaggyűjtésünket azokkal a művekkel zártuk, amelyek az impresszum jelzése szerint 1980-ban jelentek meg.

A bibliográfia összeállítója fölhasználta Sántha Teréz, Sinka Erzsébet, Tódor Ildikó anyaggyűjtését.


MTA Irodalomtudományi Intézet


I. ÖSSZEFOGLALÓ M�VEK (Sorozatok)1. A MAGYAR IRODALOM TÖRTÉNETE


A magyar irodalom története. 1–6. köt. Készült a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtörténeti Intézetében. Főszerk. Sőtér István. Bp. 1964–1966.


1. A magyar irodalom története 1600-ig. Szerk. Klaniczay Tibor. (A szerk. munkatársai: Varjas Béla, V. Kovács Sándor.) Írták: Gerézdi Rabán, Klaniczay Tibor, V. Kovács Sándor, Pirnát Antal, Stoll Béla, Varjas Béla. Bp. 1964. 567 l.

2. A magyar irodalom története 1600-tól 1772-ig. Szerk. Klaniczay Tibor. (A szerk. munkatársai: Varjas Béla, V. Kovács Sándor.) Írták: Bán Imre, Hopp Lajos,Klaniczay Tibor, Pirnát Antal, Stoll Béla, Tarnai Andor, Varga Imre. Bp. 1964. 646 l.

3. A magyar irodalom története 1772-től 1849-ig. Szerk. Pándi Pál. (A szerk. munkatársa: Lukácsy Sándor.) Írták: Dezsényi Béla, Fenyő István, Horváth Károly, Julow Viktor, Lukácsy Sándor, Mezei Márta, Orosz László, Pándi Pál, Solt Andor, Sőtér István, Szauder József, Tarnai Andor, T.Erdélyi Ilona, Tóth Dezső, Wéber Antal. Bp. 1965. 831 l.

4. A magyar irodalom története 1849-től 1905-ig. Szerk. Sőtér István. (A szerk. munkatársa: Somogyi Sándor.) Írták: Diószegi András, Gergely Gergely, Horváth Károly, Komlós Aladár, Kovács Kálmán, Mezei József, Nagy Miklós, Németh G. Béla, Németh Lajos, Osváth Béla, Somogyi Sándor, Sőtér István, Szabolcsi Bence, Vajda György Mihály. Bp. 1965. 1072 l.

5. A magyar irodalom története 1905–1919. Szerk. Szabolcsi Miklós. (A szerk. munkatársa Rába György.) Írták: Bodnár György, Czine Mihály, Ferenczi László, Hanák Péter, József Farkas, Kiss Ferenc, Komlós Aladár, Osváth Béla, Rába György, Szabolcsi Miklós, Ungvári Tamás, Varga József, Vargha Kálmán. Bp. 1965. 543 l.

6. A magyar irodalom története 1919-től napjainkig. Szerk Szabolcsi. Miklós. (A szerk. munkatársai: Béládi Miklós, Bodnár György.) Írták: Béládi Miklós, Bodnár György, Bori Imre, Czine Mihály, Csanda Sándor, Diószegi András, Illés László, Imre Katalin, József Farkas, Kenyeres Zoltán, B. Nagy László, Nagy Péter, †Osváth Béla, Pomogáts Béla, Rába György, Szabó György, Szabolcsi Miklós, Szeli István, Tamás Attila, Tóth Dezső, Ungvári Tamás, Vargha Kálmán. Bp. 1966. 1106 l.


A magyar irodalom története 1945–1975. 1–4. köt. Készült a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetében. Szerk. biz.[az 1. és a 4. köt.]: Béládi Miklós, Bodnár György, Sőtér István, Szabolcsi Miklós, [a 2./1–2. köt.]: †Béládi Miklós, Bodnár György, Sőtér István, Szabolcsi Miklós, [a 3./1–2. köt.]: †Béládi Miklós, Bodnár György, † Sőtér István, Szabolcsi Miklós. 1. köt. –, Bp. 1981


1. Irodalmi élet és irodalomkritika. Szerk.: Béládi Miklós. (A szerk. munkatársai: Rónay László. R. Takács Olga.) Írták: Agárdi Péter, Béládi Miklós, Bodnár György, Kenyeres Zoltán, Kiss Ferenc, Köpeczi Béla, Rónay László, Sőtér István, Szabolcsi Miklós, Szerdahelyi István, Sziklay László. 1981. 527 l. – 2., változatlan kiad. [1984.]

2./1–2. A költészet. Szerk. †Béládi Miklós. A szerk. munkatársa: Rónay László. (A szerkesztésben közreműködtek: Pomogáts Béla, R. Takács Olga.). 1–2. köt. 1986. 562; 563–1150 l.

3./1. A próza. Szerk. †Béládi Miklós, Rónay László. A szerk. munkatársa Erdődy Edit. (A szerkesztésben közreműködtek: Pomogáts Béla, R. Takács Olga.) 1990. 689 l.

3./2. A próza és a dráma. Szerk. †Béládi Miklós, Rónay László. A szerk. munkatársa Erdődy Edit. (A szerkesztésben közreműködtek: Pomogáts Béla, R. Takács Olga.) 1990. 697–1618 [1] l.

4. A határon túli magyar irodalom. Szerk. Béládi Miklós. (A szerk. munkatársai: Pomogáts Béla, Rónay László, R. Takács Olga.) Írták: Béládi Miklós, S. Benedek András, Bori Imre, Csanda Sándor, Kántor Lajos, † Kovács Vilmos, Láng Gusztáv, Pomogáts Béla, Rónay László, Szeli István. 1982. 463 [1] l.


2. A MAGYAR SAJTÓ TÖRTÉNETEA magyar sajtó története. Főszerk. Szabolcsi Miklós. Sor. szerk. Vásárhelyi Miklós. [1985-től]: Főszerk. Szabolcsi Miklós. Szerk. biz.: Kókay György, Kosáry Domokos, Márkus László, Mucsi Ferenc, Németh G. Béla, Vásárhelyi Miklós. [Kiad.] Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézete – A Magyar Újságírók Szövetsége . 1. köt.–, Bp. 1979


1. A magyar sajtó története. 1705–1848. Szerk. Kókay György. Írták: Fenyő István, Kókay György, Kosáry Domokos, T. Erdélyi Ilona, Ugrin Aranka. 1979. 831 [1] l.

2./1. A magyar sajtó története. 1848–1867. Szerk. Kosáry Domokos és Németh G. Béla. Írták: Antall József, B. Nagy Eszter, Buzinkay Géza, Katus László, Kosáry Domokos, Miklóssy János, Pók Attila, Váradi Géza. 1985. 676 [1] l.

2./2. A magyar sajtó története. 1867–1892. Szerk. Kosáry Domokos és Németh G. Béla. Írták: Buzinkay Géza, Erényi Tibor, Gergely András, Németh G. Béla, Veliky János. 1985. 551 [1] l.3. A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJAA magyar irodalomtörténet bibliográfiája. Készült a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetében. Szerk. [1972-től]: Vargha Kálmán és V. Windisch Éva; [1989-ben]: † Vargha Kálmán és V. Windisch Éva; [1990-től]: Kókay György és V.Windisch Éva; [1997-ben]: Kókay György és †V. Windisch Éva. 1–8. köt. Bp. 1972–1997.


1. STOLL Béla– VARGA Imre– V. KOVÁCS Sándor: A magyar irodalomtörténet bibliográfiája 1772-ig. 1972. 638 l.

2. KÓKAY György: A magyar irodalomtörténet bibliográfiája 1772–1849. A kötet munkatársa B. Hajtó Zsófia. 1975. 925 l.

3. H. TÖRő Györgyi–NAGY Miklós–TÓDOR Ildikó: A magyar irodalomtörténet bibliográfiája 1849–1905. Általános rész. Személyi rész I. A–Gy. A kötet munkatársa Csóra Karola. 1990. 774 l.

4. TÓDOR Ildikó: A magyar irodalomtörténet bibliográfiája 1849–1905. Személyi rész II. H–Zs. A kötet munkatársa Császtvay Tünde. 1997. 621 l.

5. B. HAJTÓ Zsófia: A magyar irodalomtörténet bibliográfiája 1905–1970. Általános rész 1905–1970. 1997. 754 l.

6. BOTKA Ferenc–VARGHA Kálmán: A magyar irodalomtörténet bibliográfiája 1905–1945. Személyi rész I. A–K. A szerkesztésben részt vett Szerb Antalné. A kötet munkatársai: B. Hajtó Zsófia, Stauder Mária. 1982. 959 l.

7. BOTKA Ferenc– †VARGHA Kálmán: A magyar irodalomtörténet bibliográfiája 1905–1945. Személyi rész II. L–Zs. A szerkesztésben részt vett Szerb Antalné. A kötet munkatársai: B. Hajtó Zsófia, Stauder Mária. 1989. 789 l.

8. BOTKA Ferenc: A magyar irodalomtörténet bibliográfiája 1945–1970. Személyi rész. 1991. 488 l.4. A MAGYAR IRODALOMTUDOMÁNY ÉS KRITIKA TÖRTÉNETEIrodalomtudomány és kritika. Szerk. † Szauder József és Tarnai Andor. [1984-től ]: Tarnai Andor, [1998-tól]Tarnai Andor és Szörényi László. [1. köt.]-től, Bp. 1976[A sorozat leírását l. még a II. 12. alatt is.]


FENYŐ István: Az irodalom respublikájáért. Irodalomkritikai gondolkodásunk fejlődése 1817–1830. 1976. 493 [1] l.

NÉMETH G. Béla: A magyar irodalomkritikai gondolkodás a pozitivizmus korában. A kiegyezéstől a századfordulóig. 1981. 428 [1] l.

TARNAI Andor: „A magyar nyelvet írni kezdik.” Irodalmi gondolkodás a középkori Magyarországon. 1984. 345 l.

CSETRI Lajos: Egység vagy különbözőség? Nyelv- és irodalomszemlélet a magyar irodalmi nyelvújítás korszakában. 1990. 372 [1] l.

FENYő István: Valóságábrázolás és eszményítés. Irodalomkritikai gondolkodásunk fejlődése 1830–1842. 1990. 499 l.

KECSKÉS András: A magyar verselméleti gondolkodás története. A kezdetektől 1898-ig. 1991. 479 [1].

BARTÓK István: „Sokkal magyarabbúl szólhatnánk és írhatnánk.” Irodalmi gondolkodás Magyarországon 1630–1700 között. 1998. 380 l.

KOROMPAY H. János: A „jellemzetes” irodalom jegyében. Az l840-es évek irodalomkritikai gondolkodása. 1998. 547 [1] l.

SZAJBÉLY Mihály: „Idzadnak a’ magyar tollak” Irodalomszemlélet a magyar irodalmi felvilágosodás korában a 18. század közepétől Csokonai haláláig. 2001. 247 l.


(Sorozaton kívül, de a kritikatörténeti monográfiák szerves kötete):

DÁVIDHÁZI Péter: Hunyt mesterünk. Arany János kritikusi öröksége. (Szerk. Kelevéz Ágnes.) Bp. 1992. 417 l. – 2., jav. kiad 1995. 417 l. [L. még a IV. 2. szakban is.]


Klasszikusok. Az Irodalomtudomány és Kritika társsorozata. Szerk.: Szörényi László és Tverdota György. [1. köt.– ], Bp. 2001– [A sorozat leírását l. még a II. 13. alatt is.]GYAPAY László: „A tisztább ízlésnek regulájival” Kölcsey kritikusi pályakezdése. 2001. 299 l.
II. AZ INTÉZET ÁLTAL, VAGY INTÉZETI RÉSZVÉTELLEL KÉSZÜLŐ KIADVÁNYSOROZATOK (betűrendes felsorolásban)Megjegyzés: Az egyes sorozatokban megjelent művek leírásakor ezek sorszámát követtük, ennek hiányában a rendezési elv a kötetek megjelenési éve.1. Bibliographie internationale de l’Humanisme et de la Renaissance. (Bibliographie dressée sous le patronage de la Fédération internationale des Sociétés et Instituts pour l’étude de la Renaissance.) Vol. 1–, Travaux parus en 1965–, Genève, 1966–


A humanizmus és reneszánsz irodalmának nemzetközi bibliográfiája a l’Institut de Recherche et d’Histoire des Textes, C. N. R. S., Paris, a l’Association Humanisme et Renaissance, Genève, a la Renaissance Society of America, New York gondozásában indult. A munkában részt vesznek e kutatási terület tradicionálisan nagy európai központjai: Olaszország, Belgium, Németország tudományos kutatóintézetei, valamint a brüsszeli, firenzei, freiburgi, prágai stb. tagszövetségekkel egy sorban a l’Institut d’histoire littéraire de l’Académie Hongroise des sciences, Budapest (az MTA Irodalomtudományi Intézete) is. A nemzetközi bibliográfia az 1973-as év anyagát tartalmazó 9. kötettől kezdve már országok, illetőleg földrajzi elhelyezkedés szerinti csoportosításban adja közre a szakirodalmat, ennek megfelelően van külön Hongrie fejezete is.


1–6. 1965–1970. [Szerk. V. Kovács Sándor.] 1966–1973.

7. 1971.[Szerk.: V. Kovács Sándor, Horváth Iván.] 1974.

8. 1972.[Szerk. Horváth Iván.] 1975.

9. 1973.[Szerk.: Klaniczay Tibor, Horváth Iván.] 1976.

10–15. 1974–1978. [Szerk. Horváth Iván.] 1979–1983.

16–17. 1979–1981. [Szerk.: Horváth Iván, Herner János.]1984–1985.

18. 1982. [Szerk. Székely Júlia.]1986.

19–32. 1983–1996. [Szerk. Ács Pál.]1987–2000.

33. 1997. [Szerk. Ács Pál.] 2001.

***

Bibliographie internationale de l’Humanisme et de la Renaissance. 1965–1995. [Szerk. Ács Pál.] Genève, 2001. CD–ROM.2. Bibliotheca Dissidentium. Répertoire des non-conformistes religieux des seizième et dix-septième siècles. Edité par André Séguenny. Textes revus par Jeann Rott. Tom. 1–, Baden-Baden & Bouxwiller, 1980– /Bibliotheca Bibliographica Aureliana (továbbiakban:BBA)/ [Kiad. a strasbourgi protestáns egyetemen Marc Lienhard professzor irányításával működő kutatócsoport (GRENEP).]


A sorozat biobibliográfiákat közöl XVI–XVII. századi , vallási szempontból nonkonformistának minősülő, vagyis az Európa-szerte bevett nagy felekezetek egyikéhez sem tartozó személyiségekről. Klaniczay Tibor kezdeményezésére magyar részvétel 1984-től. Magyarországi referens Balázs Mihály. A sorozat 12. (1990) és 15. (1993) kötete hazai részvétellel készült el.


12. Ungerländische Antitrinitarier. (Tamás Arany, István Basilius, István Császmai, Lukács Egri, Elias Gczmidele.) Einl. von Mihály Balázs. 1990. 174 l., 1 térk. /BBA 121./

15. Ungerländische Antitrinitarier. II. György Enyedi. Einl. János Káldos, Mihály Balázs. 1993. 173 l. /BBA 137./3. Bibliotheca Hungarica Antiqua.[Az 1–12. köt.]: Szerk. Varjas Béla, [a 13/1–3. kötettől]: Alapította Varjas Béla. Szerk. Kőszeghy Péter. 1. köt.– , Bp. 1959– [Röv.: BHA]


A sorozat célja XVI–XVII. századi hungarika nyomtatványok megjelentetése fakszimile kiadásban. A kiadványt és szerzőjét tudományos igényű tanulmány kíséri, esetenként német és angol nyelvű összefoglalással.


1. SYLVESTER János: Új Testamentum. Újsziget, 1541. A kísérő tan. írta és a fakszimile szövegét gondozta: Varjas Béla. 1960. 384 lev., 46 l.

2. TINÓDI Sebestyén: Cronica. Kolozsvár, 1554. A kísérő tan. írta: Bóta László. A fakszimile szövegét gondozta: Varjas Béla.1959. 160 lev., 29 l.

3. SZÉKELY István: Krónika ez világnak jeles dolgairól. Krakkó, 1559. A kísérő tan. írta és a fakszimile szövegét gondozta: Gerézdi Rabán. 1960. 237 lev., 46 l.

4. OZORAI Imre vitairata. Krakkó, 1535. A kísérő tan. írta: Nemeskürty István. A fakszimile szövegét gondozta: Varjas Béla. 1961. 222 lev., 30 l.

5. HELTAI Gáspár: Cancionale, azaz históriás énekeskönyv. Kolozsvár, 1574. A kísérő tan. írta és a fakszimile szövegét gondozta: Varjas Béla. 1962. 231 lev., 31 l.

6. BORNEMISZA Péter: Énekek három rendbe. Detrekő, 1582. A kísérő tan. írta: Kovács Sándor Iván. A fakszimile szövegét gondozta: Varjas Béla. 1964. 334 lev., 47 l.

7. Hoffgreff-énekeskönyv. Kolozsvár, 1554–1555. A kísérő tan. írta: Tarnóc Márton. A fakszimile szövegét gondozta: Varjas Béla. 1966. 181 lev., 39 l.

8. HELTAI Gáspár: Krónika az magyaroknak dolgairól. Kolozsvár, 1575. A kísérő tan. írta: Kulcsár Péter. A fakszimile szövegét gondozta: Varjas Béla. 1973. 208 lev., 23 l.

9. A keresztyéni gyülekezetben való isteni dicséretek. Várad, 1566. A kísérő tan. írta: Schulek Tibor. A fakszimile szövegét gondozta: Varjas Béla. 1975. 186 lev., 34 l.

10. BARANYAI DECSI János: Az Caius Crispus Sallustiusnak két históriája. Szeben, 1596. A kísérő tan. írta: Kurcz Ágnes. A fakszimile szövegét gondozta: Varjas Béla. 1979. 97 lev., 29 l.

11. [ZSÁMBOKY János] SAMBUCUS, Joannes: Emblemata. Antverpiae, 1564. A kísérő tan. írta/ Einleitung von Prof. Dr. August Buck. A fakszimile szövegét gondozta: Varjas Béla. 1982. 240 lev., 43 l.

12. HUSZÁR Gál: A keresztyéni gyülekezetben való isteni dicséretek. – Kálmáncsehi Márton: Reggeli éneklések. 1560–1561. A kísérő tan. írta: Borsa Gedeon. A fakszimile szövegét gondozta: Varjas Béla. 1983. 224 lev., 91 l.

13/1–3. HUSZÁR Gál: A keresztyéni gyülekezetben való isteni dicséretek és imádságok. Komjáti, 1574. 1–3. köt. A kísérő tan. írta: Hubert Gabriella. A fakszimile szövegét közzéteszi: Kőszeghy Péter. 1986. 1052 lev., 46 l.

14. LASKAY János: Az Aesopus életéről, erkölcséről, minden fő dolgairól és haláláról való história. Debrecen, 1592. A kísérő tan. írta: Uray Piroska. A fakszimile szövegét közzéteszi: Kőszeghy Péter. 1987. 51 lev., 45 l.

15. De Sigetho Hungariae propugnaculo... (Zrínyi-album.) Wittenberg, 1587. A kísérő tan. írta: Szabó András. A fakszimile szövegét közzéteszi: Kőszeghy Péter. 1987. 63 lev., 34 l.

16. SOMMER, Johann: Vita Jacobi despotae Moldavorum. Wittenberg, 1587. A kísérő tan. írta: Pirnát Antal. A fakszimile szövegét közzéteszi: Kőszeghy Péter. 1987. [12], 165 lev., 34 l.

17. PÉCSI Lukács: Szent Ágoston doktornak elmélkedő, magánbeszélő és naponként való imádsági. Nagyszombat, 1591. A kísérő tan. írta: Uray Piroska. A fakszimile szövegét közzéteszi: Kőszeghy Péter. 1988. 181 lev., 62 l.

18. HÁPORTONI FORRÓ Pál: Quintus Curtiusnak az Nagy Sándornak, macedonok királyának viseltetett dologairól irattatott históriája. Debrecen, 1619. Appendix I. Háportoni Forró Pál kisebb művei. Összegyűjt. és s. a. rend.: Monok István. Appendix II. De admiranda Iobi fortissimi malorum. S. a. rend. és a tan. írta: Lázár István Dávid. A jegyzeteket és a kísérő tan. írta: Monok István. A fakszimile szövegét közzéteszi: Kőszeghy Péter. 1988. 748 lev., 109 l.

19–20. LACKNER Kristóf: Florilegus Aegyiptiacus in agro Semproniensi. – Maiestatis Hungariae aquila. Keresztúr, 1617. A kísérő tan. írta: Kovács József László. A fakszimile szövegét közzéteszi: Kőszeghy Péter. 1988.88, 88 lev., 39 l.

21. WERBőCZY István: Decem divinorum praeceptorum libellus... Viennae Austriae, 1524. A kísérő tan. írta: Kulcsár Péter és Széphelyi F. György. A fakszimile szövegét közzéteszi: Kőszeghy Péter. 1988. 16 lev., 47 l.

22. SYLVESTER János: Grammatica Hungarolatina. Sárvár, 1539. A kísérő tan. írta: Szörényi László. A fakszimile szövegét közzéteszi: Kőszeghy Péter.1989. 96 lev., 26 l.

23. DRASKOVICH János: Horologii Principum, azaz az fejedelmek órájának második könyve. Graz, 1610. A kísérő tan. írta: Komlovszki Tibor. A fakszimile szövegét közzéteszi: Kőszeghy Péter. 1989. 364 lev., 25 l.

24. Mausoleum potentissimorum ac gloriosissimorum regni apostolici regum et primorum militantis Ungariae ducum. Nürberg, 1664. A kísérő tan. írta: Rózsa György. A fakszimile szövegét közzéteszi: Kőszeghy Péter. 1991. 4 , 407, 3 lev., 15 l.[Német nyelvű változatban is.]

25. SZENCI MOLNÁR Albert: Dictionarium Latinoungaricum...Nürberg, 1604. A kísérő tan. írta: Imre Mihály. A fakszimile szövegét közzéteszi: Kőszeghy Péter. 1990.[928] lev., 100 l.

26. SZÉKELY István: Zsoltárkönyv. Krakkó, 1548. A kísérő tan. írta: Szentmártoni Szabó Géza. A fakszimile szövegét közzéteszi: Kőszeghy Péter. 1991. 12, 251 lev., 63 l.

27. HAJNAL Mátyás: Szíves könyvecske. Bécs, 1629. A kísérő tan. írta: Holl Béla. A fakszimile szövegét közzéteszi: Kőszeghy Péter. 1992. [32], 206 lev., 27 l.

28. PÁZMÁNY Péter: Keresztyéni imádságos könyv. Grác, 1606. A kísérő tan. írta: Lukácsy Sándor. A fakszimile szövegét közzéteszi: Kőszeghy Péter. 1993. [16], 268 lev., 30 l.

29. GYARMATI BALASSI Bálintnak Istenes éneki. Bécs, 1633. A kísérő tan. írta: Armando Nuzzo. A fakszimile szövegét közzéteszi: Kőszeghy Péter. 1994. 190 lev., 35 l.

30. ESTERHÁZY Pál: Az egész világon levő csudálatos boldogságos Sz�z képeinek rövideden föltett eredeti. Nagyszombat, 1690. A kísérő tan. írta: Knapp Éva–Tüskés Gábor, Galavics Géza.A fakszimile szövegét közzéteszi: Kőszeghy Péter. 1994. 146 lev., 40 l.

31. ESTERHÁZY Pál: A Boldogságos Sz�z Mária szombatja, azaz minden szombat napokra való áétatosságok. Nagyszombat, 1691. A kísérő tan. írta: Szörényi László. A fakszimile szövegét közzéteszi: Kőszeghy Péter. 1995. [6], 164, [8] lev., 30 l.

32. PÁZMÁNY Péter: Hodoegus. Igazságra vezérlő kalauz... Pozsony, 1637. A kísérő tan. írta: Hargittay Emil. A fakszimile szövegét közzéteszi: Kőszeghy Péter. 2000. XII, 1073 [7] lev., 35 l.

33. BORNEMISZA Péter: Predikatioc, egesz esztendö altal minden vasarnapra rendeltetett Euangeliombol. Detrekő–Rárbok, 1584. A kísérő tan. írta: Oláh Szabolcs.A fakszimile -szövegét közzéteszi: Kőszeghy Péter. 2000. [4], 723 lev., 38 [5] l.4. Bibliotheca Unitariorum. 9Kiad. a Fundation Bibliotheca Unitariorum, Amsterdam. Elnök: Jan van Goudoever. Megjelenik az International Advisory Council irányításával. Elnök (1992-ig): Klaniczay Tibor.9 [Szerk. 1983-tól Dán Róbert, 1988-tól:† Dán Róbert,Fabinyi Tibor.] 1. köt.–, Bp. 1983–


A sorozat célja a XVI–XVII. században az antitrinitarizmus jegyében született és eszmetörténeti szempontból kiemelkedő nyomtatványoknak fakszimile kiadása. A sorozatban 2001-ig két hazai gondozású kötet jelent meg.


1. Defensio Francisci Davidis and de Dualitate Tractatus Francisci Davidis. (Cracoviae), 1582. Intr. by Mihály Balázs. 1983.XXXVIII, 492 l.

2. De falsa et vera unius Dei Patris, Filii et Spiritus Sancti cognitione libri duo. (Albae Iuliae), 1568. Intr. by Antal Pirnát. 1988. LXXVI, 393 l.5. Humanizmus és Reformáció. A MTA Irodalomtudományi Intézet Reneszánsz Kutatócsoportjának tanulmánysorozata. Sor.szerk. Klaniczay Tibor, 91992-től9 Jankovics József. 1. köt.1, Bp. 19731


A sorozat célja a magyarországi reneszánsz, humanizmus és reformáció különböző kérdéseiről szóló monográfiák és értekezések közreadása. Az egyes kötetek függelékében számos fontos forrásszöveg is közlésre kerül. A kötetekhez készült összefoglalók angol, francia, német és olasz nyelven jelennek meg.


1. KULCSÁR Péter: Bonfini magyar történetének forrásai és keletkezése. 1973. 251 l.

2. DÁN Róbert: Humanizmus, reformáció, antitrinitarizmus és a héber nyelv Magyarországon. 1973. 271 l.

3. SZABÓ György: Abafáji Gyulai Pál. 1974. 145 l.

4. KATHONA Géza: Fejezetek a török hódoltsági reformáció történetéből. 1974. 250 l.

5. BÁLINT Sándor: Szeged reneszánsz kori műveltsége. 1975. 185 l.

6. ZOVÁNYI Jen�: A magyarországi protestantizmus 1565-től 1600-ig. 1977. 461 l.

7 BOTTA István: Melius Péter ifjúsága. (A magyarországi reformáció lutheri és helvét irányai elkülönülésének kezdete.) 1978. 218 l.

8. BITSKEY István: Humanista erudició és barokk világkép. (Pázmány Péter prédikációi). 1979. 206 l.

9. SZCZUCKI, Lech: Két XVI. századi eretnek gondolkodó (Jacobus Palaeologus és Christian Francken). 1980. 179 l.

10. CSAPODI Csaba: A Janus Pannonius-szöveghagyomány. 1981. 108 l., [8] t.

11. MÉSZÁROS István: XVI. századi városi iskoláink és a „studia humanitatis”. 1981. 237 l.

12. VÁSÁRHELYI Judit, P.: Eszmei áramlatok és politika Szenci Molnár Albert életművében. 1985. 142 l.

13. DÁN Róbert: Az erdélyi szombatosok és Péchi Simon. 1987. 329 l.

14. BALÁZS Mihály: Az erdélyi antitrinitarizmus az 1560-as évek végén. 1988. 257 l.

15. TÉGLÁSY Imre: A nyelv- és irodalomelmélet kezdetei Magyarországon (Sylvester Jánostól Zsámboky Jánosig). 1988. 198 l.

16. KIRÁLY Erzsébet: Tasso és Zrínyi. A „Szigeti veszedelem” olasz epikai modelljei, 1989. 160 l.

17. FODOR István: Oláh Miklós Hungariája. (Egy eddig ismeretlen kézirat és a magyar nyelvi adatok tanulságai.) 1990. 110 l.

18. BOTTA István: Huszár Gál élete, művei és kora (1512?–1575). 1991. 497 l.

19. HOPP Lajos: Az „antemurale” és „comformitas” humanista eszméje a magyar–lengyel hagyományban. 1992. 208 l.

20. KLANICZAY Tibor: A magyarországi akadémiai mozgalom előtörténete. 1993. 95 l.

21. HELTAI János: Alvinczi Péter és a heidelbergi peregrinusok. 1994. 194 l.

22. KIRÁLY Péter: A lantjáték Magyarországon a XV. századtól a XVII. század közepéig. 1995. 285 l.

23. SZAKÁLY Ferenc: Mez�város és reformáció. (Tanulmányok a korai magyar polgárosodás kérdéséhez.) 1995. 486 l.

24. PIRNÁT Antal: Balassi Bálint poétikája. 1996. 118 l.

25. BALÁZS Mihály: Teológia és irodalom. (Az Erdélyen kívüli antitrinitarizmus kezdetei.) 1998. 242 l.6. Irányított irodalom. Sor. szerk. Veres András. 1. köt.1, Bp. 19901


A sorozat célja, hogy az 1945-től napjainkig terjed� időszak irodalmi és kulturális életének kevéssé ismert történéseit tárja fel, mindenekelőtt izgalmas dokumentumok és interjúk, olykor szigorúan adatolt értelmezéseket tartalmazó kötetek közreadásával.


– Írók lázadása. 1956-os írószövetségi jegyz�könyvek. Kiad., bev. Standeisky Éva. 1990. 451 l.

– Tankönyvháború. Viták a gimnáziumi irodalomoktatás reformjáról a hetvenes–nyolcvanas években. Kiad. Pála Károly. 1991. 537 l.

– Írók pórázon. A Kiadói F�igazgatóság irataiból, 1961–1970. Dokumentumválogatás. Kiad. Tóth Gyula. (Vál. Veres András.) 1992. 542 l.7. Irodalom – Szocializmus. Szerk. 91959–1973 között az 1–11. köt.9 Király István, Szabolcsi Miklós, 91975-től, a 12. köt.-től9 Illés László, József Farkas. 9A 11–12. köt. a Petőfi Irodalmi Múzeum és az MTA Irodalomtudományi Intézet közös sorozata.9 1. köt –, Bp. 1959–1990. [Lezárt sorozat.]


A sorozat célja az 1945 előtti nehezen hozzáférhető szocialista, baloldali tematikájú irodalmi források, dokumentumok közreadása, valamint az e kutatási területet feltérképez� irodalomtörténeti és elvi–esztétikai tanulmányok kiadása. A dokumentum- és tanulmányköteteket tartalmazó sorozatban 1990-ig 17 kötet jelent meg, ez kiegészül a sorozathoz kapcsolódóan két német nyelvű tanulmánykötettel (lásd IV/1-ben: „Wir stürmen in die Revolution”…(1977) és „Wir kämpften treu für die Revolution”… (1979) és egy dokumentumkötettel (l. a IV/7-ben: „Befunde und Entwürfe” (1984).) Az idegen nyelvű kötetek a sorozatban magyarul megjelent megjelent kiadások anyagára alapozódtak.

A sorozaton kívül, sorozati cím nélkül, de szorosan ehhez kapcsolódva jelent meg a záró kötet (l. a IV/1-ben: „Hungarian Studies on György Lukács” címmel (1–2. köt. 1993.).)


1Mindenki újakra készül...1 Az 1918/19-es forradalmak irodalma. (Szöveggyűjtemény.) 1. köt. (A polgári forradalom szépirodalma.) Szerk. József Farkas. 1959. 654 l.

1Mindenki újakra készül...1Az 1918/19-es forradalmak irodalma. (Szöveggyűjtemény.) 3. köt. (A Tanácsköztársaság szépirodalma.) Szerk. József Farkas. 1960. 741 l.

1Mindenki újakra készül...1 Az 1918/19-es forradalmak irodalma. (Szöveggyűjtemény.) 2. köt. (A polgári forradalom publicisztikája és irodalmi élete.) Szerk.. József Farkas. 1962. 970 l.

Tanulmányok a magyar szocialista irodalom történetéből. Szerk.: Szabolcsi Miklós és Illés László 1962. 676 l. – 2. rövidített kiad.: Forradalmi magyar irodalom. Tanulmányok a magyar szocialista irodalom történetéből. Szerk.: Szabolcsi Miklós és Illés László. 1963. 431 l.

LENGYEL Béla: Szovjet irodalom Magyarországon. 1919–1944. 1964. 373 l.

TAMÁS Aladár: A 100%. A KMP legális folyóirata. 1927–1930. 1964. 519 l.

PÉTER László: Juhász Gyula a forradalmakban. 1965. 340 l.

„Jöjj el, szabadság!” Tanulmányok a magyar szocialista irodalom történetéből. 2. köt. Szerk.: Szabolcsi Miklós és Illés László. 1967. 705 l.

„Mindenki újakra készül...” Az 1918/19-es forradalmak irodalma. (Szöveggyűjtemény.) 4. köt. (A Tanácsköztársaság publicisztikája és irodalmi élete.) Szerk.: József Farkas 1967. 1221 l.

BOTKA Ferenc: Kassai Munkás. 1907–1937. 1969. 587 l.

Meghallói a törvényeknek. Tanulmányok a szocialista irodalom történetéből. 3. köt. Szerk.: Szabolcsi Miklós és Illés László. 1973. 711 l.

„Vár egy új világ.” Tanulmányok a szocialista irodalom történetéből. 4. köt. Szerk.: Illés László és József Farkas. 1975. 546 l.

„Az újnak tenni hitet.” Tanulmányok a szocialista irodalom történetéből. 5. köt. Szerk.: Illés László és József Farkas. 1977. 649 l.

KOVÁCS József: A szocialista magyar irodalom dokumentumai az amerikai magyar sajtóban. 1920–1945. 1977. 438 l.

RÉVAI József: Ifjúkori írások (1917–1919). Szerk. F. Majláth Auguszta és Agárdi Péter. 1981. 286 l.

„Az időt mi hoztuk magunkkal.” Tanulmányok a szocialista irodalom történetéből. 6. köt. Szerk. Illés László. 1985. 690 l.

SINKÓ Ervin: Az Út – Naplók 1916–1939. Szerk.: József Farkas és Illés László. Jegyzetek: Bosnyák István és Kálmán C. György. 1990. 652 l.8. Az Irodalomelmélet Klasszikusai. Szerk.: Nyírő Lajos és Vajda György Mihály. 1–2. köt. Bp. 1963–1970. [Lezárt sorozat.]


A sorozat célja az európai esztétikai gondolkodás fejl�déstörténetét tanulmányozó és bemutató művek megjelentetése, szövegválogatások kiadása. A sorozat első kötete Lessingnek, a német polgári klasszicizmus legjelentősebb elméletírójának, a modern európai realista művészetelmélet egyik úttör�jének nagyhatású műelméleti alkotását, valamint kritikáit tartalmazó kötetét adja közre és teszi a magyar fordítás által széles körben elérhetővé a kutatás számára. A második kötetben közreadott válogatás az olasz reneszánsz irodalomelmélet fejl�désvonulatait szemlélteti.


1. LESSING, G. E.: Laokoón. – Hamburgi dramaturgia. Kiad. Vajda György Mihály. 1963. 768 l.

2. Az olasz reneszánsz irodalomelmélete. Kiad. Koltay-Kastner Jen�. Bev. Bán Imre. 1970. 484 l.9. Irodalomtörténeti Bibliográfiák. Szerk.: 9az 1. köt.9 Kemény G. Gábor, 9a 2. köt.9 Vargha Kálmán. Bp. 1959–1966. [Lezárt sorozat.]


A sorozat első kötete nagy múltú folyóiratunk, a Nyugat megindulásának 50. évfordulója alkalmából készült. Célja: a Nyugat teljes anyagának, valamint előzményei: a Magyar Géniusz (1902–1903), a Figyelő (1905), a Szerda (1906) és utódja, a Magyar Csillag (1941–1944) bibliográfiai feldolgozása szakok szerinti csoportosításban.

A sorozat második kötete a két világháború közötti magyar szocialista irodalom egyik jelentős forrásanyagát teszi hozzáférhetővé az 1919 és 1938 között megjelent csehszlovákiai magyar nyelvű munkásmozgalmi sajtó (a Kassai Munkás, kés�bb Munkás, Az Út, az Új Szó, a Magyar Nap, valamint az egész szociáldemokrata sajtó) szakrendben feldolgozott irodalmi és irodalomtörténeti közleményeinek bibliográfiai feldolgozásával.


1. Nyugat repertórium. Szerk.: Galambos Ferenc. Függelék: Magyar Géniusz (1902–1903), Figyelő (1905), Szerda (1906) és Magyar Csillag (1941–1944) repertóriuma. Szerk., bev. Pók Lajos. 1959. 571 l.

2. A csehszlovákiai magyar nyelvű szocialista sajtó irodalmi bibliográfiája. 1919–1938. Szerk., bev. Botka Ferenc. 1966. 376 l.10. Irodalomtörténeti Füzetek. Szerk. [1955–1962 között az 1–38. füzetig] Szauder József,

[1963-ban, a 39–42. füzetig] Horváth Károly, [1964–1965 között, a 43–51. füzetig] Bodnár György, Szabolcsi Miklós, [1967–1992 között, az 52–126. füzetig] Bodnár György, [1992-től, a 127. füzettől] Feny� István. 1. köt.–, Bp. 1955– [Intézeti sorozat 1956-tól, az 5. füzettől.]


A sorozat célja elsődlegesen a magyar irodalom történetével, kiemelked� alkotói pályájával, vagy annak egy részkérdésével, a magyar irodalom külföldi fogadtatásával, olykor más irodalmak hazai recepciójával, verstörténeti, verstani problémákkal, magyar eszme-, sajtó- és kultúrtörténeti kérdésekkel foglalkozó kisebb terjedelmű, de monografikus igénnyel készült munkák publikálása.


5. PUKÁNSZKYNÉ KÁDÁR Jolán: A drámaíró Csokonai. 1956. 84 l.

6. HEGED�S Nándor: Ady Endre Nagyváradon. (Irodalmi forrástanulmány.) 1956. 154 l.

7. KOMLÓS Aladár: Irodalmi ellenzéki mozgalmak a XIX. század második felében. 1956. 116 l.

8. FEJ�S Imre: Vörösmarty arca. 1956. 59 l.

9. TRÓCSÁNYI Zsolt: A nagyenyedi kollégium történetéhez.(1831–1841.) 1957. 87 l.

10. ECKHARDT Sándor: Új fejezetek Balassi Bálint viharos életéből. 1957. 104 l.

11. GERGELY Pál: Arany János és az Akadémia. 1957. 144 l.

12. BARÁNSZKY JÓB László: Arany lírai formanyelvének fejl�déstörténeti helye. 1957. 104 l.

13. BUSA Margit: A Thököly-kódex és kuruc kori versei. (Egy XVII. századi kéziratos kötet ismertetése.) 1958. 103 l.

14. WALDAPFEL József: Gorkij és Madách. 1958. 52 l.

15. SCHEIBER Sándor–ZSOLDOS Jen�: Vajda János levelei Milkó Izidorhoz. 1958. 48 l.

16. SÜKÖSD Mihály: Tudós Weszprémi István. (Arckép a magyar felvilágosodás előtörténetéből.) 1958. 99 l.

17. VÖRÖS Károly: Adalékok Pálóczi Horváth Ádám életéhez. 1958. 72 l.

18. GÁLOS László: Szenczi Molnár Albert zsoltárverse. 1958. 131 l.

19. MEZEI Márta: Történetszemlélet a magyar felvilágosodás irodalmában. 1958. 95 l.

20. FEKETE Sándor: Petőfi, a segédszerkesztő. A költő ismeretlen írásaival. 1958. 97 l.

21. REJT� István: Az orosz irodalom fogadtatása Magyarországon. 1958. 115 l.

22. NAGY Péter: Szabó Dezső indulása. 1958. 147 l.

23. FÓNAGY Iván: A költői nyelv hangtanából. 1959. 289 l.

24. POGÁNY Péter: Folklór és irodalom kölcsönhatása a régi váci nyomda működése nyomán (1770–1823). 1. Vásári ponyvairatok. (A nyomda történetével és kutatási módszertanulmánnyal.) 1959. 198 l.

25. MIŠIANIK, Ján–ECKHARDT Sándor–KLANICZAY Tibor: Balassi Bálint Szép magyar komédiája. – A Fanchali Jób-kódex magyar és szlovák versei. 1959. 207 l.

26. HEGED�S Nándor: Ady elnyeri a főváros szépirodalmi díját. 1959. 60 l.

27. REJT� István: Mikszáth Kálmán, a rimaszombati diák. 1959. 107 l.

28. FENY� István: Reformkori irodalmunk az egykorú orosz sajtó tükrében. 1959. 103 l.

29. RADÓ György: Majakovszkijról. 1960. 135 l.

30. Z IMÁNDI István: Péterfy Jen� és baráti köre. 1960. 100 l.

31. SÁFRÁN Györgyi: Arany János és Rozvány Erzsébet. 1960. 175 l.

32. CSANDA Sándor: A törökellenes és kuruc harcok költészetének magyar–szlovák kapcsolatai. 1961. 223 l.

33. MEZ�SI Károly: Petőfi családja a Kiskunságban. Kiskunfélegyházi életük. 1961. 124 l.

34. GERÉB László: A munkásügy irodalmunkban. 1832–1907. Tanulmányok. 1961. 179 l.

35. CSUKÁS István: Ady Endre a szlovák irodalomban. 1961. 147 l.

36. MERÉNYI Oszkár: Ismeretlen és kiadatlan Kölcsey-dokumentumok. 1961. 198 l.

37. KISS Ferenc: A beérkezés küszöbén. Babits, Juhász és Kosztolányi barátsága. 1962. 153 l.

38. ZRINSZKY László: A Magyar Tanácsköztársaság emléke költészetünkben. 1919–1945. 1962. 147 l.

39. CSAPLÁROS István: Kraszewski és Magyarország. 1963. 159 l.

40. VARGA József: Ady útja az „Új versek” felé. 1963. 92 l.

41. LENGYEL Géza: Magyar újságmágnások. 1963. 193 l.

42. BARANYI Imre: A fiatal Madách gondolatvilága. (Madách és az Athenaeum.) 1963. 149 l.

43. TAMÁS Attila: Költői világképek fejl�dése Arany Jánostól József Attiláig. 1964. 166 l.

44. GREZSA Ferenc: Juhász Gyula egyetemi évei. 1902–1906. 1964. 111 l.

45. MARKOVITS Györgyi: Üldözött költészet. Kitiltott, elkobzott, perbe fogott kötetek, versek a Horthy-korszakban. 1964. 186 l.

46. KOMLÓS Aladár: A szimbolizmus és a magyar líra. 1965. 98 l.

47. KUNSZERY Gyula: A magyar szonett kezdetei. 1965. 107 l.

48. T. ERDÉLYI Ilona: Az Ifjú Magyarország és Kazinczy Gábor. 1965. 133 l.

49. PÉCZELY László: Tartalom és versforma. 1965. 233 l.

50. SZIKLAY László: Az ifjú Hviezdoslav. 1965. 190 l.

51. POSZLER György: Szerb Antal pályakezdése. 1965. 165 l.

52. CSAPLÁR Ferenc: A Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma. 1967. 187 l.

53. KÁNTOR Lajos: Százéves harc „Az ember tragédiájá"-ért. 1966 142 l.

54. SZIGETI József: A Balassi-comoedia és szerzője. 1967. 215 l.

55. Eötvös József levelei Szalay Lászlóhoz. Kiad.: Nizsalovszky Endre, Lukácsy Sándor. 1967. 259 l.

56. CSATÁRI Dániel: A Vásárhelyi Találkozó. 1967. 143 l.

57. SZABOLCSI Miklós: A verselemzés kérdéseihez. (József Attila: Eszmélet.) 1968. 123 l.

58. RÓNAY László: Az Ezüstkor nemzedéke. 1967. 222 l.

59. VARGA Imre: Magyar nyelvű iskolaelőadások a XVII. század második feléből. 1967. 241 l.

60. VARANNAI Aurél: John Bowring és a magyar irodalom. 1967. 203 l.

61. POMOGÁTS Béla: Kuncz Aladár. 1968. 193 l.

62. SCHWEITZER Pál: Ember az embertelenségben. A háborús évek Ady-verseinek szimbolikus motívumcsoportjai. 1969. 191 l.

63. HORVÁTH János: Vörösmarty drámái. (Egyetemi előadás 1942/43. II. és 1943/44. I–II. félév.) 1969. 145 l.

64. FEKETE Sándor: Petőfi, a vándorszínész. 1969. 219 l.

65. BALOGH László: Asztalos István. 1969. 137 l.

66. BIRNBAUM, Marianna D.: Elek Artúr pályája. 1969. 165 l.

67. BARLA Gyula: Kemény Zsigmond főbb eszméi 1849 előtt. 1970. 171 l.

68. TAMÁS Anna: Az Életképek (1846–1848). 1970. 221 l.

69. T. ERDÉLYI Ilona: Irodalom és közönség a reformkorban. Regél� Pesti Divatlap. 1970. 247 l.

70. H. LUKÁCS Borbála: Szellemtörténet és irodalomtudomány. (Vázlatok a Minerva köréből.) 1971. 202 l.

71. NÉMETH G. Béla: Tragikum és történetfelfogás. (A századvégi tragikum-vita.) 1971. 126 l.

72. BÁN Imre: Irodalomelméleti kézikönyvek Magyarországon a XVI–XVIII. században. 1971. 109 l.

73. PÓR Péter: Konzervatív reformtörekvések a századforduló irodalmában. Justh Zsigmond és Czóbel Minka népiessége. 1971. 165 l.

74. K�HÁTI Zsolt: Sárközi György. 1971. 251 l.

75. KATONA Béla: Krúdy Gyula pályakezdése. 1971. 217 l.

76. BÉNYEI Miklós: Eötvös József olvasmányai. 1972. 231 l.

77. FEKETE Sándor: Petőfi romantikájának forrásai. 1972. 156 l.

78. AGÁRDI Péter: Rendiség és esztétikum. (Gyöngyösi István költői világképe.) 1972. 237 l.

79. MÁLYUSZ Elemér: Királyi kancellária és krónikás a középkori Magyarországon. 1973. 109 l.

80. HOPP Lajos: A Rákóczi- emigráció Lengyelországban. 1973. 230 l.

81. DERSI Tamás: A századvég katolikus sajtója. 1973. 191 l.

82. MARTINKÓ András: Költő, mű és környezet. (Kérd�jelek a Petőfi-irodalomban.) 1973. 206 l.

83. PÉTER Katalin: A magyar nyelvű politikai publicisztika kezdetei. A Siralmas panasz keletkezéstörténete. 1973. 118 l.

84. SIVIRSKY Antal: Magyarország a XIX. századi holland irodalom tükrében. 1973. 226 l.

85. TÖRÖK Gábor: Lírai igefüggvények stilisztikája. 1974. 197 l.

86. PÓR Anna: Balog István és a XIX. század elejének népies színjátéka. 1974. 208 l.

87. SZALAI Imre: A Vajda János Társaság. 1975. 142 l.

88. BÁN Imre: A Karthausi Névtelen műveltsége. 1976. 137 l.

89. CZIGÁNY Lóránt: A magyar irodalom fogadtatása a viktoriánus Angliában. 1976. 287 l.

90. S. SÁRDI Margit: Petr�czi Kata Szidónia költészete. 1976. 138 l.

91. SIPOS Lajos: Babits Mihály és a forradalmak kora. 1976. 152 l.

92. KOLLIN Ferenc: A Prager Könyvkiadó története. 1977. 170 l.

93. SZUROMI Lajos: József Attila: Eszmélet. Bp. 1977. 151 l.

94. NEMES István: Radnóti Miklós költői nyelve. 1979. 310 l.

95. DI FRANCESCO, Amedeo: A pásztorjáték szerepe Balassi Bálint költői fejl�désében. 1979. 130 l.

96. SZILÁGYI János: A Népszava irodalompolitikája 1919 és 1929 között. 1979. 215 l.

97. OROSZ László: A magyar verstani eszmélkedés kezdetei. 1979. 154 l.

98. BÉCSY Tamás: A drámaelmélet és dramaturgia Csokonai műveiben. 1980. 111 l.

99. LICHTMANN Tamás: Pap Károly. 1979. 201 l.

100. „Mégis gy�ztes, mégis új és magyar.” Tanulmányok a Nyugat megjelenésének 70. évfordulójára. Kiad. R. Takács Olga. 1980. 249 l.

101. GERSKOVICS, Alekszandr: Pertőfi és a színház. Ford. Radó György.1980. 281 l.

102. NAGY SZ. Péter: Az idilltől az abszurdig. Gelléri Andor Endre pályaképe. 1981. 109 l.

103. KELEMEN Péter: Szimbolista versszerkezetek Kosztolányi első korszakában. 1981. 322 l.

104. BÓNIS György: Révay Péter. 1981. 113 l.

105. RUBIN Péter: Francia barátunk, Auguste de Gerando (1819–1849). 1982. 179 l.

106. KULIN Ferenc: Hódíthatatlan szellem. (Dózsa György és a parasztháború reformkori értékeléséről.) 1982. 151 l.

107. POMOGÁTS Béla: A transzilvánizmus. Az Erdélyi Helikon ideológiája. 1983. 206 l.

108. HOPP Lajos: A lengyel literatúra befogadása Magyarországon 1780–1840. 1983. 129 l.

109. LACZKÓ András: Ecset és toll. Rippl-Rónai József és az irodalom. 1983. 127 l.

110. PÉTERFFY Ida: Horváth Ádám munkássága a „Hunniás” előtt. 1985. 205 l.

111. MARKOVITS Györgyi: A magyar írók harca a cenzúra ellen. (1919–1944.) 1985. 247 l.

112. MAY István: A magyar heroikus regény története. 1985. 180 l.

113. DEME Zoltán: Verseghy könyvtára. 1985. 103 l.

114. ANGYALOSI Gergely: A lélek lehetőségei. (Líra és szubjektumelmélet összefüggései a század eleji Magyarországon.) 1986. 123 l.

115. BARTA János: A pálya ívei. Kemény Zsigmond két regényéről. 1985. 112 l.

116. KOROMPAY H. János: M�fordítás és líraszemlélet. Egy fél évszázad magyar Baudelaire-értelmezései. 1988. 205 l.

117. MARTINKÓ András: Az Ómagyar Mária-siralom hazai és európai tükörben. (Bevezetés és vázlat.) 1988. 217 l.

118. GÖMÖRI György: Angol–magyar kapcsolatok a XVI–XVII. században. 1989. 137 l.

119. NEMESKÉRI Erika: Cholnoky László. 1989. 147 l.

120. KEMÉNY Katalin: Az ember, aki ismerte saját neveit. Széljegyzetek Hamvas Béla Karneváljához. 1990. 202 l.

121. SANTARCANGELI, Paolo: Magyarok Itáliában. Tanulmányok és előadások. Ford. Schéry András. 1990. 139 l.

122. KÚTFALVI Oszkár: Újságpaloták. 1991. 90 l.

123. NÉMETH G. Béla: Péterfy Jen�. 1991. 125 l.

124. GYENIS Vilmos: Hermányi Dienes József (1699–1763). 1991. 132 l.

125. HIMA Gabriella: Kosztolányi és az orosz regény. 1992. 179 l.

126. SZÉLES Klára: Henszlmann Imre művészetelmélete és kritikai gyakorlata. 1992. 107 l.

127. DERÉKY Pál: A vasbetontorony költői. Magyar avantgárd költészet a 20. század második és harmadik évtizedében. 1992. 218 l.

128. KABDEBÓ Lóránt: „A magyar költészet az én nyelvemen beszél.” (A kései Nyugat-líra összegz�dése Szabó L�rinc költészetében.) 1992. 270 l.

129. KILIÁN István: A minorita színjáték a XVIII. században. (Elmélet és gyakorlat.) 1992. 249 l.

130. KULCSÁR SZABÓ Ern�: A magyar irodalom története 1945–1991. 2. kiad. 1993. 189 l.

131. NAGY Imre: Nemzet és egyéniség. (Drámairodalmunk az 1810-es években: a hazafiság drámái.) 1993. 244 l.

132. PINTÉR Márta Zsuzsanna: A ferences iskolai színjátszás a XVIII. században. 1993. 163 l.

133. TAXNER-TÓTH Ern�: Rend, kételyek, nyugtalanság. (A Csongor és Tünde kérdései.) 1993. 208 l.

134. BOTKA Ferenc: Déry Tibor és Berlin. (A Szemtől szembe és forrásvidéke.) 1994. 120 l.

135. KRISTÓ Gyula: A történeti irodalom Magyarországon a kezdetektől 1241-ig. 1994. 157 l.

136. MEZEI Márta: Nyilvánosság és műfaj a Kazinczy-levelezésben. 1994. 279 l.

137. KLANICZAY Tibor–KLANICZAY Gábor: Szent Margit legendái és stigmái. 1994. 253 l.

138. VARGA Imre: A magyarországi protestáns iskolai színjátszás a kezdetektől 1800-ig. 1995. 212 l.

139. SZILI József: Arany hogy istenül. Az Arany-líra posztmodernsége. 1996. 295, [5] l.

140. P. MÜLLER Péter: Drámaforma és nyilvánosság. A magyar dráma alakulása Örkény Istvántól Nádas Péterig. 1997. 182 l.

141. S. VARGA Pál: Két világ közt választhatni. Világkép és többszólamúság Az ember tragédiájában. 1997. 171 l.

142. BAJZA Kálmán: Az Athenaeum-per. Az első magyar sajtóper története. 1997. 118 l.

143. BERKES Tamás: Sárkány Oszkár. Egy „apollonista” tudós derékba tört élete. (Tanulmány.) 1998. 163 l.

144. SZABÓ G. Zoltán: A kézirattól a kiadásig. Kölcsey Ferenc verseinek szöveghagyománya. 1999. 152 l.

145. CSORBA Sándor: Bessenyei György világa. 2000. 282 l.

146. HARTVIG Gabriella: Laurence Sterne Magyarországon (1790–1860). 2000. 198 l.

147. VARGA Imre–PINTÉR Márta Zsuzsanna: Történelem a színpadon. Magyar történelmi tárgyú iskoladrámák a 17–18. században. 2000. 228 l.

148. BENE Sándor: Egy kanonok három királysága. Ráttkay György horvát históriája. 2000. 255 l.

149. SZILÁGYI Márton: Lisznyai Kálmán. Egy 19. századi írói életpálya társadalomtörténeti tanulságai. 2001. 147 l.

150. LUKÁCSY Sándor: Petőfi eszmerokonai. 2001. 163 l.11. Irodalomtörténeti Könyvtár. Szerk.: 91957–1963 között, az 1–10. köt.9 Sőtér István, 91963–1972 között, a 11–28. köt.9: szerk. biz. elnöke Sőtér István, szerk. biz.: Béládi Miklós, Horváth Károly, Klaniczay Tibor, Szabolcsi Miklós. 1. köt.–, Bp. 1957– 91972-ben a sorozat a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Bizottságának a gondozásába került, és Czine Mihály szerkesztése alatt folytatódott.9


A könyvsorozat célja a magyar irodalomtörténet különböz� kérdésköreit érintő monográfiák kiadása. Tartalmuk igen változatos, szerepel köztük korszak-áttekintés, vagy egy korszak egyes részletkérdéseiről szóló mű, műfajtörténeti munka, illetve egy-egy író életéről és műveiről szóló portré-monográfia. Az Intézet gondozásában 1972-ig 28 kötet jelent meg.


1. TÓTH Dezső: Vörösmarty Mihály. 1957. 631 l.

2. BÁN Imre: Apáczai Csere János. 1958. 606 l.

3. DIENES András: Petőfi a szabadságharcban. 1958. 643 l.

4. NEMESKÜRTY István: Bornemisza Péter, az ember és az író. 1959. 558 l.

5. WÉBER Antal: A magyar regény kezdetei. 1959. 237 l.

6. FENY� István: Kisfaludy Sándor. 1961. 446 l.

7. GERÉZDI Rabán: A magyar világi líra kezdetei. 1962. 327 l.

8. VARGHA Kálmán: Móricz Zsigmond és az irodalom. 1962. 402 l.

9. Tanulmányok Petőfiről. Szerk.: Pándi Pál és Tóth Dezső. 1962. 509 l.

10. KOVÁCS Kálmán: Fejezet a magyar kritika történetéből. (Gyulai Pál irodalmi elveinek kialakulása, 1850–1860.) 1963. 303 l.

11. SZABOLCSI Miklós: Fiatal életek indulója. (József Attila pályakezdése.) 1963. 634 l.

12. S�TÉR István: Nemzet és haladás. (Irodalmunk Világos után.) 1963. 781 l.

13. KISPÉTER András: Tömörkény István. 1964. 299 l.

14. KLANICZAY Tibor: Zrínyi Miklós. (2., átdolg. kiad.) 1964. 852 l.

15. GERGELY Gergely: Tolnai Lajos pályája. (Egy fejezet a magyar regény történetéből.) 1964. 454 l.

16. NAGY Péter: Szabó Dezső. 1964. 604 l.

17. MARTINKÓ András: A prózaíró Petőfi és a magyar prózastílus fejl�dése. 1965. 634 l.

18. KOMLÓS Aladár: Gyulaitól a marxista kritikáig. (A magyar irodalmi kritika hét évtizede.) 1966. 306 l.

19. MERÉNYI Oszkár: Berzsenyi Dániel. 1966. 471 l.

20. CSÓKA J. Lajos: A latin nyelvű történeti irodalom kialakulása Magyarországon a XI–XIV. században. 1967. 683 l.

21. HORVÁTH Károly: A klasszikából a romantikába. (A két irodalmi irányzat Vörösmarty első költői korszakának tükrében.) 1968. 463 l.

22. MEZEI József: A szimbolista élmény kialakulása. (Reviczky Gyula.) 1968. 423 l.

23. RÁBA György: A szép h�tlenek. (Babits, Kosztolányi, Tóth Árpád versfordításai.) 1969. 465 l.

24. SOLT Andor: Dramaturgiai irodalmunk kezdetei. (1772–1826.) 1970. 271 l.

25. KÓKAY György: A magyar hírlap- és folyóiratirodalom kezdetei. (1780–1795.) 1970. 513 l.

26. JUHÁSZ Ferencné: Bródy Sándor. 1971. 306 l.

27. ECKHARDT Sándor: Balassi-tanulmányok. Kiad. Komlovszki Tibor. 1972. 439 l.

28. ZIMÁNDI P. István: Péterfy Jen� élete és kora. (1850–1899.) 1972. 562 l.12. Irodalomtudomány és Kritika. Szerk. † Szauder József és Tarnai Andor,[1984-től] Tarnai Andor,[1998-tól]Tarnai Andor és Szörényi László. [1.köt]–, Bp. 1976–


A sorozat célja a magyar irodalomtörténeti és kritikai gondolkodás alakulásának feltérképezése korszakmonográfiák formájában, különös tekintettel az irodalomtörténeti periódus tudománytörténetének eddig még teljességében fel nem tárt szakaszára. A sorozat gazdag társadalomtörténeti, esztétikai, történetfilozófiai alapozású köteteinek leírását l. még az I.4 A MAGYAR IRODALOMTUDOMÁNY ÉS KRITIKA TÖRTÉNETE c. fejezetben is.


FENY� István: Az irodalom respublikájáért. Irodalomkritikai gondolkodásunk fejl�dése 1817–1830. 1976. 493 l.

NÉMETH G. Béla: A magyar irodalomkritikai gondolkodás a pozitivizmus korában. A kiegyezéstől a századfordulóig. 1981. 428 l.

TARNAI Andor: „A magyar nyelvet írni kezdik” Irodalmi gondolkodás a középkori Magyarországon. 1984. 345 l.

CSETRI Lajos: Egység vagy különböz�ség? Nyelv- és irodalomszemlélet a magyar irodalmi nyelvújítás korszakában. 1990. 372 l.

FENY� István: Valóságábrázolás és eszményítés. Irodalomkritikai gondolkodásunk fejl�dése 1830–1842. 1990. 499 l.

KECSKÉS András: A magyar verselméleti gondolkodás története. A kezdetektől 1898-ig. 1991. 479 l.

BARTÓK István: „Sokkal magyarabbul szólhatnánk és írhatnánk” Irodalmi gondolkodás Magyarországon 1630–1700 között. 1998. 380 l.

KOROMPAY H. János: A „jellemzetes” irodalom jegyében. Az l840-es évek irodalomkritikai gondolkodása. 1998. 547 l.

SZAJBÉLY Mihály: „Idzadnak a’ magyar tollak” Irodalomszemlélet a magyar irodalmi felvilágosodás korában a 18. század közepétől Csokonai haláláig. 2001. 247 l.13. Klasszikusok. Az Irodalomtudomány és Kritika társsorozata. Szerk.: Szörényi László és Tverdota György. [1. köt.– ], Bp. 2001–


Az Irodalomtudomány és Kritika című, korszakmonográfiákat magába foglaló sorozat munkálatai során egy-egy jelentős alkotó életművének bemutatása olykor szétfeszítette a monográfia kereteit, a munkásságukkal kapcsolatos kritikatörténeti kutatások eredményeit már lehetetlenné vált a korszakmonográfia egy fejezetévé sz�kíteni. (L. Dávidházi Péter: Hunyt mesterünk. Arany János kritikusi öröksége. 1992, 19952) Ezért az eredetileg tervezett korszakmonográfia-sorozat mellett az újonnan indított Klasszikusok c. társsorozat mutatja be a kiemelked� személyiségek: írók, kritikusok munkásságát a kritikatörténeti szempontok érvényesítésével.


GYAPAY László: „A tisztább ízlésnek regulájival” Kölcsey kritikusi pályakezdése. 2001. 299 l.14. Kortársaink. Szerk. [1972–1983 között] Béládi Miklós és Juhász Béla, [1984-től] Juhász Béla és Rónay László, [1992-től] Rónay László. [1. köt.]– Bp. 1972–


A sorozat célja a kortárs magyar írók életművének népszerű, monografikus feldolgozása. A sorozat egyes kötetei tudományos színvonalukkal hozzájárultak a modern műelemz� eljárások hazai meghonosításához. A megújuló sorozat feladatának tartja a határokon túli magyar irodalmak nagy író-egyéniségeinek munkásságát is bevonni, visszaállítani irodalmunk folytonosságába.


KOVÁCS Sándor Iván: Váci Mihály. 1972. 168 l.

RÁBA György: Szabó L�rinc. 1972. 173 l.

SIMON Zoltán: Benjámin László. 1972. 159 l.

CSAPLÁR Ferenc: Barta Lajos. 1973. 165 l.

HAJDÚ Ráfis: Sarkadi Imre. 1973. 171 l.

IMRE László: Rákos Sándor. 1973. 125 l.

E. NAGY Sándor: Remenyik Zsigmond. 1973. 151 l.

POMOGÁTS Béla: Déry Tibor. 1974. 199 l.

RÓNAY László: Thurzó Gábor. 1974. 162 l.

VASY Géza: Sánta Ferenc. 1975. 186 l.

ZAPPE László: Cseres Tibor. 1975. 115 l.

BORBÉLY Sándor: Gellért Oszkár. 1976. 161 l.

FENY� István: Vas István. 1976. 282 l.

K�HÁTI Zsolt: Mesterházi Lajos. 1976. 222 l.

LACZKÓ András: Takáts Gyula. 1976. 182 l.

ALFÖLDY Jen�: Kálnoky László. 1977. 190 l.

DERSI Tamás: Illés Endre. 1977. 243 l.

FÜLÖP László: Pilinszky János. 1977. 243 l.

GÖRÖMBEI András: Sinka István. 1977. 187 l.

TAMÁS Attila: Weöres Sándor. 1978. 263 l.

CS�RÖS Miklós: Fodor András. 1979. 221 l.

FERENCZI László: Sőtér István. 1979. 138 l.

Fiatal magyar költők. Szerk. Vasy Géza. 1980. 342 l.

Fiatal magyar prózaírók. Szerk. Kulin Ferenc. 1980. 361 l.

ACZÉL Géza: Tamkó Sirató Károly. 1981. 200 l.

TÜSKÉS Tibor: Csorba Gy�z�. 1981. 241 l.

RÓNAY László: Képes Géza, 1983. 224 l.

SZIJÁRTÓ István: Sipos Gyula. 1983. 161 l.

PURCSI Barna Gyula: Szép Ern�. 1984. 193 l.

GÖRÖMBEI András: Sütő András. 1986. 313 l.

KABDEBÓ Lóránt: Lakatos István. 1986. 283 l.

POMOGÁTS Béla: Jékely Zoltán. 1986. 265 l.

WÉBER Antal: Kolozsvári Grandpierre Emil. 1986. 230 l.

CSÁNYI László: Somlyó György. 1988. 192 l.

TÜSKÉS Tibor: Rónay György. 1988. 278 l.

SZERDAHELYI István: Lukács György. 1988. 285 l.

TAMÁS Attila: Illyés Gyula. 1989. 323 l.

BERTHA Zoltán: Bálint Tibor. 1990. 175 l.

NAGY SZ. Péter: Zsolt Béla. 1990. 202 l.

PÓSA Zoltán: Hernádi Gyula. 1990. 304 l.

SZEGEDY-MASZÁK Mihály: Márai Sándor. 1991. 177 l.

BAKÓ Endre: Kiss Tamás. 1992. 174 l.

ERD�DY Edit: Mándy Iván. 1992. 117 l.

FRÁTER Zoltán: Áprily Lajos. 1992. 142 l.

BODNÁR György: Juhász Ferenc. 1993. 190 l.

NAGY SZ. Péter: Hatvany Lajos. 1993. 119 l.

BAKONYI István: Tamás Menyhért. 1994. 103 l.

SZEKÉR Endre: Benedek Marcell. 1994. 111 l.

VASY Géza: Nagy László. 1995. 251 l.

RÓNAY László: Mécs László. 1997. 235 l.

SZABÓ B. István: Örkény [István]. 1997. 182 l.

LACZKÓ András: Simon István. 1999. 181 l.

RÓNAY László: Sík Sándor. 2000. 197 l.

CSEKE Péter: Horváth István és az erdélyi népi irodalmi irányzat. 2000. 244 l.

BAKONYI István: Bella István. 2001. 125 l.15. A Magyar Irodalomtörténetírás Forrásai / Fontes ad Historiam Literariam Hungariae Spectantes. Szerk. [1–7. köt.] Somogyi Sándor és Tóth Dezső, [a 8–9. köt] Somogyi Sándor,[a 10–14. köt] Lukácsy Sándor,[a 15. köt -től] Dávidházi Péter. 1. köt –, Bp. 1960–


A sorozat feladata a magyar irodalomtörténetírás kiadatlan vagy nehezen hozzáférhető forrásanyagának publikálása, a kritikai kiadások követelményeihez közelítő, szakszerűen szerkesztett, jegyzetekkel és magyarázatokkal megjelentetett formában.


1. CSOKONAI emlékek. Összeáll. és jegyz. írta Vargha Balázs. (Függelék: Kazinczy levelezése Csokonaival és Csokonairól.) 1960. 666 l., 1 t.

2. ERDÉLYI János levelezése. 1. S. a. rend. és a jegyz. írta T. Erdélyi Ilona. 1960. 520 l., 1 t.

3. ERDÉLYI János levelezése. 2. S. a. rend. és a jegyz. írta T. Erdélyi Ilona. 1962. 641 l., 1 t.

4. GYULAI Pál levelezése 1843-tól 1867-ig. S. a. rend. és a jegyz. írta Somogyi Sándor. 1961. 723 l., 4 t.

5. GYULAI Pál: Bírálatok. Cikkek. Tanulmányok. S. a. rend. és a jegyz. írta: Bisztray Gyula és Komlós Aladár. 1961. 685 l., 1 t.

6. TOMPA Mihály levelezése. 1. 1839–1862. S. a. rend. és a jegyz. írta Bisztray Gyula. 1964. 499 l., 8 t.

7. TOMPA Mihály levelezése. 2. 1863–1868. S. a. rend. és a jegyz. írta Bisztray Gyula. 1964. 601 l., 8 t.

8. KÖLCSEY Ferenc kiadatlan írásai. 1809–1811. (Kölcsey és Kállay Ferenc műhelyének kézirataiból.) Vál., bev. tan. írta és jegyz. Szauder József. S. a. rend.: Szauder József, Bánhegyi György, Szauder Józsefné. 1968. 507 l.

9. BAJZA József és TOLDY Ferenc levelezése. S. a. rend. és a jegyz. írta Oltványi Ambrus. 1969. 707 l., 4 t.

10. ERDÉLYI János: Filozófiai és esztétikai írások. S. a. rend. T. Erdélyi Ilona. A jegyz. írta: T. Erdélyi Ilona és Horkay László. 1981. 1115 [3] l.

11. PET�FI adattár. 1. Petőfi az egykorú sajtóban és egyéb nyomtatott forrásokban. (Kiegészítés Endr�di Sándor „Petőfi napjai a magyar irodalomban” c. 1911-ben kiadott gyűjtéséhez.) Gy�jt., s. a. rend., jegyz. írta Kiss József. 1987. 440 l., 10 t.

12. PET�FI adattár. 2. Petőfi a kortársak leveleiben és naplóiban. Gy�jt., s. a. rend. és jegyz. írta Oltványi Ambrus. Szerk. Kiss József. 1987. 170 l., 10 t.

13. ERDÉLYI János: Nyelvészeti és népköltészeti, népzenei írások. S. a. rend. T. Erdélyi Ilona. 1991. 390 l.

14. ERDÉLYI János: Irodalmi tanulmányok és pályaképek. S. a. rend. és a jegyz. írta T. Erdélyi Ilona. 1991. 643 l.

15. PET�FI adattár. 3. Petőfi-okmányok, függelék (családi adatok), pótlások az I. és II. kötethez. Gy�jt., s. a. rend. és a jegyz. írta †Kiss József. 1992. 323 l.

16–18. A magyar színikritika kezdetei (1790–1837). S. a. rend., a jegyz. írta és a mutatókat készítette Kerényi Ferenc. 1–3. köt. 2000. 580, 585–1159, 1165–1778 l.16. A Magyar Kritika Évszázadai. Szerk. Sőtér István. 1. köt.–, Bp. 1981–


A sorozat jellege kritikatörténeti antológiasorozat. Alcímei: Rendszerek. Irányok. Mozgalmak. Számos esetben még ismeretlen dokumentumok, programok, tanulmányok, újra felidézett eszmecserék, viták és kritikai harcok teszik árnyalttá a sorozatban megjelent köteteket.


1. Rendszerek. A kezdetektől a romantikáig. Irta és összeáll. Tarnai Andor és Csetri Lajos. (Az előszót Sőtér István írta.) 1981. 545 l.

2–3. Irányok. Romantika, népiesség, pozitivizmus. Irta és összeáll.: Feny� István, Németh G. Béla, Sőtér István. 1–2. köt. 1981. 6205 350 l.17. A Magyarországi Iskolai Színjátékok Forrásai és Irodalma. [Címváltozata 1988-tól]: A Magyarországi Iskolai Színjátszás Forrásai és Irodalma. Sorozatszerk. Hopp Lajos. 1. köt.–, Bp. 1984–


A sorozat célja a magyarországi iskolai színjátékok, illetőleg színjátszás adatainak felkutatása, számbavétele, rendszerezése. A feldolgozás alapját a feltérképezhető narratív jelleg� kéziratos források, az iskoladrámák fennmaradt kéziratai, a nyomtatásban megjelent dokumentum-források, valamint az egyes kollégiumok könyvtáraiban található dokumentumok és egyéb levéltári iratok képezik. Az eddig megjelent kötetek tartalmazzák a magyarországi jezsuita, protestáns, katolikus és piarista iskolai színjátékok, ill. színjátszás forrásainak és irodalmának adatait, mutató kötettel kiegészítve.


STAUD Géza: A magyarországi jezsuita iskolai színjátékok forrásai I. 1561–1773. Fontes ludorum scenicorum in scholis S. J. Hungariae. Pars prima. 1984. 504 l.

STAUD Géza: A magyarországi jezsuita iskolai színjátékok forrásai II. 1561–1773. Fontes ludorum scenicorum in scholis S. J. Hungariae. Pars secunda. 1986. 469 l.

STAUD Géza: A magyarországi jezsuita iskolai színjátékok forrásai III. 1561–1773. Fontes ludorum scenicorum in scholis S. J. Hungariae. Pars tertia. 1988. 331 l.

VARGA Imre: A magyarországi protestáns iskolai színjátszás forrásai és irodalma. Fontes ludorum scenicorum in scholis protestantium in Hungaria. 1988. 562 l., 1 térk.

KILIÁN István–PINTÉR Márta Zsuzsanna–VARGA Imre: A magyarországi katolikus tanintézmények színjátszásának forrásai és irodalma 1800-ig. Szerk. Varga Imre. Fontes ludorum scenicorum in scholis institutisque catholicis Hungariae. 1992. 267 l.

KILIÁN István: A magyarországi piarista iskolai színjátszás forrásai és irodalma 1799-ig. Fontes ludorum scenicorum in gymnasiis collegiisque scholarum piarum Hungariae. 1994. 772 l.

STAUD Géza: A magyarországi jezsuita iskolai színjátékok forrásai IV. Mutatók. Fontes ludorum scenicorum in scholis S. J. Hungariae IV. Indices. S. a. rend. H. Takács Marianna. 1994. 234 l., térk.18. Opus. Irodalomelméleti tanulmányok. Szerk. biz.: Bonyhai Gábor, Hermann István, Szerdahelyi István. Szerk. Bonyhai Gábor. 1. köt.–, Bp. 1977–


A sorozatban olyan irodalomelméleti tanulmányok jelentek meg, amelyek az 1970-es évek derekán fellendül� irodalomelméleti kutatások, termékeny viták, nézetcserék eredményeit adták közre. A kötetek tematikája a strukturalizmust tárgyaló dokumentum-kötetektől, az ismétl�dés kérdését a művészetben, a misztika és líra összefüggéseit Pilinszky költészetében tárgyaló kötetektől kezdve a költői nyelvhasználatot és verselést vizsgáló, az irodalomtörténet elméletét összegz� tanulmányokon át, az irodalom mint beszédaktus kérdésköréig terjed. [Lezárt sorozat!]


1–2. A strukturalizmus-vita. Dokumentumgyűjtemény. Összeáll. Szerdahelyi István. 1977. 2775 163 l.

3. TAKÁCS Ferenc: T. S. Eliot költői nyelvhasználatáról. 1978. 105 l.

4. BOJTÁR Endre: A szláv strukturalizmus az irodalomtudományban. 1978. 144 l.

5. Ismétl�dés a művészetben. Tanulmányok. Szerk.: Horváth Iván és Veres András. 1980. 356 l.

6. KISS Endre: Hermann Broch elmélete a polihisztorikus regényről. 1981. 84 l.

7. RADNÓTI Sándor: A szenved� misztikus. (Misztika és líra összefüggése.) 1981. 127 l.

8. KECSKÉS András: A magyar vers hangzásszerkezete. 1984. 293 l.

9. J. SOLTÉSZ Katalin: Arany János verselése. 1987. 346 l.

10–11. Az irodalomtörténet elmélete. Tanulmányok. I–II. Szerk. Szili József. 1989. 4215 291 l.

12. KÁLMÁN C. György: Az irodalom mint beszédaktus. Fejezet az irodalomelmélet történetéből. 1990. 172 l.19. Opus. Irodalomelméleti tanulmányok. Új sorozat. Sor. szerk. Veres András, Kálmán C. György. 1/A–B. köt.–, Bp. 2000–


Az új sorozat célja feléleszteni az első, 1977-ben induló irodalomelméleti tanulmányok sorozatát. A sorozat a 2000-ben megjelent, és Veres András által gondozott első két kötetével a „régi", úttör� vállalkozású Opus-sorozat fiatalon elhunyt szerkesztője, Bonyhai Gábor (1941–1996) munkássága előtt tiszteleg.


1/A – 1/B. BONYHAI Gábor összegyűjtött munkái. 9Tanulmányok, kritikák.9 Szerk., s. a. rend. Veres András. 2000. 2815 423 l.

2. VERES András: Lukács György irodalomszociológiája. 2000. 103 l.

3. Az értelmez� közösségek elmélete. Szerk. Kálmán C. György. 2001. 201 l.20. Reneszánsz Füzetek. Szerk. Komlovszki Tibor. 1–81. füz. [Bp.] 1969–1991. /Klny. az Irodalomtörténeti Közlemények (továbbiakban: ItK), [illetve] a Magyar Könyvszemle (továbbiakban: MKsz), az MTA II. Osztályának Közleményei (továbbiakban: MTA II. OK) ..... évi ... számából./ [Lezárt sorozat!]


A sorozat célja elsősorban a magyar irodalomtörténeti kutatás nagy hagyományokkal rendelkez�, egyik legfontosabb folyóiratában, az Irodalomtörténeti Közleményekben, és a tudományterület másik két fontos szaklapjában, a Magyar Könyvszemlében és az MTA II. Osztályának Közleményeiben megjelent, a magyarországi humanizmus és reneszánsz kutatás legrangosabb szakértői által publikált tanulmányok különlenyomatként, füzetes formában történ� kiadása.


1. PIRNÁT Antal: A magyar reneszánsz dráma poétikája. 1969. /Klny.: ItK 1969. 5. sz.-ból./

2. VARJAS Béla: Kovacsóczy Farkas feljegyzései és Szegedi Gergely. 1970. /Klny.: ItK 1970. 2. sz.-ból./

3. ALEXA Károly: A misztika stíluselemei a régi magyar költői nyelvben. 1970. /Klny.: ItK 1970. 3. sz-ból../

4. KLANICZAY Tibor: A reneszánsz válsága és a manierizmus. 1970. /Klny.: ItK 1970. 4. sz.-ból./

5. BÁN Imre: A magyar manierista irodalom. 1970. /Klny.: ItK 1970. 4. sz.-ból./

6. VARJAS Béla: Balassi és a hárompillér� verskompozíció. 1970. /Klny.: ItK 1970. 4. sz.-ból./

7. KARDOS Tibor: A Gritti-játék keletkezése. 1970. /Klny.: ItK 1970. 5–6. sz.-ból./

8. KÖPECZI Béla: A magyar politikai irodalom kezdeteihez. (Kovacsóczy Farkas Dialógusáról.) 1970. /Klny.: ItK 1970. 5–6. sz.-ból./

9. DÁN Róbert: Dudith András és a 1lingua primigenia1 kritikája. 1971. /Klny.: MTA II. OK XX. köt. 1–2. sz.-ból./

10. KLANICZAY Tibor: Nicasius Ellebodius és poétikája. 1971. /Klny.: ItK 1971. 1–2. sz.-ból./

11. RITOÓK Zsigmondné: Politikai szatíra Magyarországon a XVI. században. 1971. /Klny.: ItK 1971. 3. sz.-ból./

12. KATHONA Géza: Egri Lukács antitrinitárius-anabaptista nézetei. 1971. /Klny.: ItK 1971. 4. sz.-ból./

13. PIRNÁT Antal: Arisztoteliánusok és antitrinitáriusok. 1971. /Klny.: Helikon 1971. 3–4. sz.-ból./

14. BORONKAI Iván: Vitéz János első követi beszédei. 1972. /Klny.: ItK 1972. 2. sz.-ból./

15. BOTTA István: Fráter Gáspár. – HOLL Béla: Fráter Gáspár Mária-éneke. 1972. /Klny.: ItK 1972. 4. sz.-ból./

16. NEMESKÜRTY István: Heltai Ponciánusa és a magyar reneszánsz szórakoztató próza. 1973. /Klny.: ItK 1972. 5–6. sz.-ból./

17. JULOW Viktor: Balassi Katonaénekének kompozíciója. 1973. /Klny.: ItK 1972. 5–6. sz.-ból./

18. CSONKA Ferenc: A Dózsa-forradalom első eposzának fordítása. 1973. /Klny.: ItK 1972. 5–6. sz.-ból./

19. DÁN Róbert: Péchi Simon világképének elemei és forrásai. 1973. /Klny.: MTA II. OK XXII. köt. 1–2. sz.-ból./

20. BORONKAI Iván: A Vatikáni Könyvtár ismeretlen Janus Pannonius-kódexe. 1973. /Klny.: MKsz 1973. 2. sz.-ból./

21. TARNÓC Márton: A kés� reneszánsz retorikus próza történetéből. 1973. /Klny.: ItK 1973. 5. sz.-ból./

22. BORSA Gedeon: A XVI. századi magyarországi könyvnyomtatás részmérlege. 1973. /Klny.: MKsz 1973. 3–4. sz.-ból./

23. BOTTA István: A reformáció és a nyomdászat Magyarországon. 1973. /Klny.: MKsz 1973. 3–4. sz.-ból./

24. VARJAS Béla: Heltai Gáspár, a könyvkiadó. 1973. /Klny.: MKsz 1973. 3–4. sz.-ból./

25. TARNÓC Márton: A magyar könyv a XVII. század elején. 1973. /Klny.: MKsz 1973. 3–4. sz.-ból./

26. KOVÁCS Sándor Iván: Várad–Velence–Medvevár. 1974. /Klny.: ItK 1974. 1. sz.-ból./

27. HORVÁTH János: Janus Pannonius ismeretlen versei a Sevillai-kódexben. 1975. /Klny.: ItK 1974. 5. sz.-ból./

28. KLANICZAY Tibor: A kereszteshad eszméje és a Mátyás-mítosz. 1975. /Klny.: ItK 1975. 1. sz.-ból./

29. BORONKAI Iván: Vitéz János retorikai iskolázottsága. 1975. /Klny.: ItK 1975. 2. sz.-ból./

30. RITOÓKNÉ SZALAY Ágnes: Bakócz Tamás Breviáriumának kéziratos versei. 1975. /Klny.: ItK 1975. 5–6. sz.-ból./

31. DÁN Róbert: A 1Pécsi Disputa1. 1976. /Klny.: ItK 1976. 1. sz.-ból./

32. HOLL Béla: Ozorai Imre vitairatának kiadásairól. 1976. /Klny.: MKsz 1976. 1–2. sz.-ból./

33. KOMLOVSZKI Tibor: Balassi és a reneszánsz arány-szemlélet. 1977. /Klny.: ItK 1976. 5–6. sz.-ból./

34. VARJAS Béla: Balassi Nagyciklusa. 1977. /Klny.: ItK 1976. 5–6. sz.-ból./

35. HORVÁTH Iván: Az eszményi Balassi-kiadás koncepciója. 1977. /Klny.: ItK 1976. 5–6. sz.-ból./

36. DI FRANCESCO, Amedeo: Balassi Bálint költészetének manierista vonásai. 1977. /Klny.: ItK 1976. 5–6. sz.-ból./

37. KOVÁCS Sándor Iván: Balassi Bálint és az Óceánum. 1977. /Klny.: ItK 1976. 5–6. sz.-ból./

38. ÁCS Pál: Rimay – mint Bolygó János. 1978. /Klny.: ItK 1978. 1. sz.-ból./

39. KOCZISZKY Éva: Az újlatin tárgyias költészet megszületése Janus Pannonius elégiáiban. 1979. /Klny.: ItK 1979. 3. sz.-ból./

40. LUDÁNYI Mária: A szerelem-kép alakulása a XVI. század végi és XVII. század eleji magyar irodalomban. 1979. /Klny.: ItK 1979. 4. sz.-ból./

41. JÁNOS István: Neoplatonista motívumok Janus Pannonius itáliai költeményeiben. 1980. /Klny.: ItK 1980. 1. sz.-ból./

42. RITOÓKNÉ SZALAY Ágnes: Janus Pannonius kiadója, Hilarius Cantiuncula. 1980. /Klny.: ItK 1980. 2. sz.-ból./

43. DÁN Róbert: Vehe-Glirius és Dávid Ferenc. 1980. /Klny.: MTA II. OK 1979. 1–3. sz.-ból./

44. TÉGLÁSSY Imre: Zsámboky János (Sambucus) nyelv- és történelemszemléletéhez. 1980. /Klny.: ItK 1980. 3. sz.-ból./

45. VARJAS Béla: Irodalom és társadalomtörténet. 1980. /Klny.: ItK 1980. 5–6. sz.-ból./

46. NEMESKÜRTY István: Szórakoztató olvasmány és közönsége a XVI. századi Magyarországon. 1980. /Klny.: ItK 1980. 5–6. sz.-ból./

47. Szegedi kísérlet a XVI. századi magyar vers gépi feldolgozására. 1980. /Klny.: ItK 1980. 5–6. sz.-ból./

48. HOLL Béla: Szerz�, nyomdász, olvasó a XVII. század első felében. 1980. /Klny.: ItK 1980. 5–6. sz.-ból./

49. KOCZISZKY Éva: Janus Pannonius: Ad animam suam. 1981. /Klny.: ItK 1981. 2. sz.-ból./

50. PAJORIN Klára: Bonfini Symposionja. 1982. /Klny.: ItK 1981. 5–6. sz.-ból./

51. KOMLOVSZKI Tibor: Balassi költői nyelvének néhány sajátsága. 1982. /Klny.: ItK 1981. 5–6. sz.-ból./

52. KLANICZAY Tibor: A nagy személyiségek humanista kultusza a XV. században. 1982. /Klny.: ItK 1982. 2. sz-ból./

53. ÁCS Pál: A magyar irodalmi nyelv két elmélete: az erazmista és a Balassi-követő. 1983. /Klny.: ItK 1982. 4. sz.-ból./

54. KOMLOVSZKI Tibor: Rimay és a Balassi-hagyomány. 1983. /Klny.: ItK 1982. 5–6. sz.-ból./

55. ZEMPLÉNYI Ferenc: Rimay és a kortárs európai költészet. 1983. /Klny.: ItK 1982. 5–6. sz.-ból./

56. KULCSÁR Péter: Az újplatonizmus Magyarországon. 1983. /Klny.: ItK 1983. 1–3. sz.-ból./

57. CSAPODI Csaba: Bakócz Tamás, a humanista. 1983. /Klny.: ItK 1983. 1–3. sz.-ból./

58. RITOÓKNÉ SZALAY Ágnes: Nympha super ripam Danubii. 1983. /Klny.: ItK 1983. 1–3. sz.-ból./

59. HORVÁTH Iván: Egy kiaknázatlan műfajtörténeti forráscsoport: XVI. századi kéziratos versgyűjtemények. 1983. /Klny.: ItK 1983. 1–3. sz.-ból./

60. BALÁZS Mihály: Dávid Ferenc válaszol Fausto Sozzininak. 1983. /Klny.: ItK 1983. 1–3. sz.-ból./

61. PIRNÁT Antal: Christian Francken egy ismeretlen munkája. 1983. /Klny.: ItK 1983. 1–3. sz.-ból./

62. DÁN Róbert: Erazmus Johannis „Világos bizonyítékai”. 1983. /Klny.: ItK 1983. 1–3. sz.-ból./

63. BITSKEY István: A római Collegium Germanicum–Hungaricum és a magyar ellenreformáció kezdetei. 1983. /Klny.: ItK 1983. 1–3. sz.-ból./

64. HOPP Lajos: Az „antemurale” és a „bona vicinitas” elve Báthory halála után. 1983. /Klny.: ItK 1983. 1–3. sz.-ból./

65. HOLL Béla: Vásárhelyi Gergely pályája (1560–1623). 1983. /Klny.: ItK 1983. 1–3. sz.-ból./

66. DI FRANCESCO, Amedeo: Rimay János kísérlete a magyar filozófiai líra megteremtésére. 1983. /Klny.: 1983. 1–3. sz.-ból./

67. BÓTA László: A Balassi–Rimay-versek első kiadásának keletkezéséhez. 1983. /Klny.: ItK 1983. 1–3. sz.-ból./

68. NAGY László: Háború és politika Rimay János életében. 1983. /Klny.: ItK 1983. 4. sz.-ból./

69. PIRNÁT Antal: Fabula és história. 1984. /Klny.: ItK 1984. 2. sz.-ból./

70. IMRE Mihály: Egy rímtoposz históriája (nép–szép–kép–ép...tép). 1984. /Klny.: ItK 1984. 4. sz.-ból./

71. SZABÓ András: Egri Lukács „megtérése”. 1984. /Klny.: ItK 1984. 5–6. sz.-ból./

72. BARON, Frank: A Faust-monda és magyar változatai. 1986. /Klny.: ItK 1986. 1–2. sz.-ból./

73. SZABÓ András: Melanchthontól Lipsiusig. 1986. /Klny.: ItK 1986. 5. sz.-ból./

74. TÖRÖK László: Catullus-hatások Janus Pannonius költészetében. 1987. /Klny.: ItK 1986. 6. sz.-ból./

75. KLANICZAY Tibor: Hungaria és Pannonia a reneszánsz-korban. 1988. /Klny.: ItK 1987–1988. 1–2. sz.-ból./

76. VADÁSZ Géza: Ovidius: Fasti című művének hatása Janus Pannonius költészetére. 1988. /Klny.: ItK 1987–1988. 5–6. sz.-ból./

77. VALACHI Anna: Egy pszichoanalitikus orvos–beteg kapcsolat rekonstrukciója. 1988. /Klny.: ItK 1987–1988. 5–6. sz.-ból./

78. KOMLOVSZKI Tibor: A Balassi-vers akusztikája. 1989. /Klny.: ItK 1989. 3. sz.-ból./

79. HORVÁTH Iván: Történeti rétegek a XVI. századi magyar metrumkincsben. 1989. /Klny.: ItK 1989. 3. sz-ból./

80. SZ�NYI György Endre: Philip Sidney és Balassi Bálint recepciója. 1989. /Klny.: ItK 1989. 5–6. sz.-ból./

81. KLANICZAY Tibor: Egyetem Magyarországon Mátyás korában. 1991. /Klny.: 1990. 5–6. sz.-ból./21. Res Publica Nostra. Közép- és Kelet-európai Összehasonlító Irodalomtudomány/Studies in Central and Eastern European Comparative Literature. Szerk. Bojtár Endre. 1. köt.–, Bp. 1991–


A sorozat célja a legújabb tudományos eredmények publikálása a közép- és kelet-európai összehasonlító irodalomtudomány témaköréből. Az egyes kötetek tematikája a 18–19. századi Pest–Buda szellemi életét bemutató kötettől a közép- és kelet-európai századforduló, a lengyel emigráció prózairodalmát, a közép- és kelet-európai katasztrofista irodalmat, a szimbolista irányzatokat Közép- és Kelet-Európában, a vallási kisebbségek (a görögkatolikusok) helyzetét a régi és a mai Lengyelországban bemutató köteteken át a közép- és kelet-európai összehasonlító kultúrtörténet átfogó vizsgálatáig terjed.


1. SZIKLAY László: Pest-Buda szellemi élete a 18–19. század fordulóján. 1991. 189 l.

2. Áttűnések. A századforduló irodalma Közép- és Kelet-Európában. Szerk.: Balogh Magdolna, Berkes Tamás, Krasztev Péter. 1992. 352 l.

3. PÁLFALVI Lajos: Tény és metafora. A lengyel emigráció prózairodalma 1945–1980. 1993. 172 l.

4. BALOGH Magdolna: Kiúttalan utakon. A katasztrofista irodalom Közép- és Kelet-Európában. 1993. 103 l.

5. KRASZTEV Péter: Ismét újra kell születnünk. A szimbolista irányzat a közép- és kelet-európai irodalmakban. 1994. 177 l.

6. D. MOLNÁR István: Vallási kisebbség és kisebbségi vallás. Görögkatolikusok a régi és mai Lengyelországban. 1995. 270 l.

7. Keresztirányok. Közép- és kelet-európai összehasonlító kultúrtörténet. Szerk. Berkes Tamás. 1999. 419 l.22. „Studia Humanitatis". Publications of the Centre for Renaissance Research/ Veröffentlichungen der Arbeitsgruppe für Renaissance Forschung / Publicazioni del Centro di Ricerche del Rinascimento. [Szerk.] Tibor Klaniczay,[1994-ben]: † Tibor Klaniczay, József Jankovics,[1994-től] József Jankovics. 1. köt.–, Bp. 1973–


A sorozat célja, hogy az egyetemes tudományosság számára hozzáférhető nyelven közreadja a magyar reneszánsz-kutatásnak azokat az eredményeit, amelyek nemcsak magyar érdek�ek, hanem nemzetközi érdekl�désre is számot tarthatnak. A sorozatban megjelenő művek műfaji tekintetben is nagyon változatosak: van közöttük egyéni monográfia, kollektív munkával készült tanulmánykötet, kollokviumok aktái, a magyar humanizmus és reneszánsz kiemelked� könyvtárainak katalógusai.


1. CSAPODI, Csaba: The Corvinian Library. History and Stock. 1973. 516 l.

2. Rapporti veneto-ungheresi all’epoca del Rinascimento. (Atti del II Convegno di Studi Italo-Ungheresi, Budapest, 20–23 giugno 1973.) A cura di Tibor Klaniczay. 1975. 437 l.

3. Littérature de la Renaissance. A la Lumières des recherches soviétiques et hongroises. Sous la direction de: N. I. Balachov, T. Klaniczay, A. D. Mikhaїlov. 1978. 486 l. [Készült a Szovjetunió Tudományos Akadémiája Gorkij Világirodalmi Intézetével együttműködésben.]

4. DÁN, Robert: Matthias Vehe-Glirius. Life and Work of a Radical Antitrinitarian, with his Collected Writings. Bp.–Leiden, 1982. 403 l.

5. Antitrinitarianism in the second half of the 16th century. Ed. by: Róbert Dán, Antal Pirnát. Bp.–Leiden, 1982. 351 l.

6. CSAPODI–GÁRDONYI, Klára: Die Bibliothek des Johannes Vitéz. 1984. 181 l., 40 t.

7. Geschichtsbewusstsein und Geschichtsschreibung in der Renaissance. Hrsg. von: August Buck, Tibor Klaniczay, S. Katalin Németh. 1989. 120 l.

8. FEUER–TÓTH, Rózsa: Art and Humanism in Hungary in the Age of Matthias Corvinus. 1990. 178 l.

9. Antike Rezeption und nationale Identität in der Renaissance insbesondere in Deutschland und in Ungarn. Hrsg. von: Tibor Klaniczay, S. Katalin Németh, Paul Gerhard Schmidt. 1993. 180 l.

10. Matthias Corvinus and the Humanism in Central Europe. Ed. by: † Tibor Klaniczay, József Jankovics. 1994. 280 l., 3 t.

11. György Enyedi and Central European Unitarianism in the 16–17th Centuries. Ed. by: Mihály Balázs, Gizella Keser�. 2000. 386 l.23. Új Magyar Múzeum. Irodalmi dokumentumok gyűjteménye. Szerk. biz.: [az 1. köt.]: Belia György, Bokor László, Komlós Aladár, Kovalovszky Miklós, Németh G. Béla, Szauder József, Vargha Kálmán;[a 2–3. köt.]szerk.: Tóth Dezső, Vargha Kálmán; [a 4–8. köt.]: Diószegi András, Vargha Kálmán; [a 9–11. köt.]: Diószegi András, Illés László; [a 12–17. köt.] Illés László;[a 18. köt.– ]....... 1. köt. –, Bp. 1957– [A 10–11. köt. a Petőfi Irodalmi Múzeum és az MTA Irodalomtudományi Intézet közös gondozásában készült.]


A sorozat célja a modern magyar irodalom, főként a 20. század, illetőleg a századforduló évtizedeinek irodalomtörténeti szempontból kiemelked� íróival kapcsolatos dokumentumok (életrajzi források, kortársi emlékezések, kritikák, levelezés) közreadása, érvényesítve a szövegkritikai szempontokat, a szövegh�ség, a szövegek csonkítatlan és gondos közlését. Egyes köteteket részletes, kritikai igény� jegyzetapparátus kísér.


[1.] HEGED�S Nándor: Ady Endre nagyváradi napjai. 1957. 463 l.

2. Kortársak Móricz Zsigmondról. I. Tanulmányok és kritikák (1900–1919.) Összeáll., jegyz.: Vargha Kálmán. 1958. 500 l.

3. Babits–Juhász–Kosztolányi levelezése. Török Sophie gyűjtése alapján. S. a. rend., jegyz.: Belia György. 1959. 347 l.

4. Móricz Zsigmond hagyatékából. S. a. rend., bev. és a jegyz.: Réz Pál. 1960. 486 l.

5. Emlékezések Ady Endréről. 1. köt. Gy�jt., s. a. rend., magy. kieg.: Kovalovszky Miklós. 1961. 659 l.

6. Ambrus Zoltán levelezése. S. a. rend., jegyz.: Fallenbüchl Zoltán. El�szó: Diószegi András. 1963. 527 l.

7–8. Móricz Zsigmond levelei. 1–2. köt. S. a. rend., jegyz.: F. Csanak Dóra. El�szó: Vargha Kálmán. 1963. 439, 629 l.

9. Emlékezések Ady Endréről. 2. köt. Gy�jt., s. a. rend., magy. kieg.: Kovalovszky Miklós. 1974. 842 l.

10. Feljegyzések és levelek a Nyugatról. S. a. rend., bev., jegyz.: Vezér Erzsébet. 1975. 546 l.

11. József Attila válogatott levelezése. S. a. rend., jegyz.: Fehér Erzsébet. 1976. 530 l.

12. Emlékezések Ady Endréről. 3. köt. Gy�jt., s. a. rend., magy. kieg.: Kovalovszky Miklós. 1987. 725 l.

13–15. Kortársak József Attiláról. 1–3. köt. Szerk.: Bokor László. S. a. rend., jegyz.: Tverdota György. 1987. 1. köt. (1922–1937.) 1–908. l.; 2. köt. (1938–1941.) 909–1574. l.; 3. köt.; (1942–1945.) 1575–2174. l.

16. Emlékezések Ady Endréről. 4. köt. Gy�jt., s. a. rend., magy. kieg.: Kovalovszky Miklós. 1990. 856 l.

17. Emlékezések Ady Endréről. 5. köt. Gy�jt., s. a. rend., magy. kieg.: Kovalovszky Miklós. 1993. 808 l.

18. JÓZSEF Farkas: Álmok és tények. Magyar írók a demokráciáról és a nemzeti kérdésről a Monarchia felbomlása idején. 2001. 549 l.

19. SINKÓ Ervin levelezése. 1. köt. 1914–1944. S. a. rend. és jegyz.: Kovács József. 2001. 581 l.III. AZ INTÉZET IRÁNYÍTÁSA ALATT KÉSZÜL� KRITIKAI KIADÁSOK1. Bibliotheca Scriptorum Medii Recentisque Aevorum. Condita a Ladislao Juhász. Series nova. (Tom. 1–5.: Red. Antonius Pirnát. Tom. 6–9.: Red.: Antonius Pirnát et Ladislaus Szörényi. Tom. 10.: Red.: Clara Pajorin, Antonius Pirnát, Ladislaus Szörényi. Tom. 11.: Red. : Antonius Pirnát et Ladislaus Szörényi. Tom. 12/1–3.: Red.: Clara Pajorin, Antonius Pirnát et Ladislaus Szörényi. Tom. 13/1–4 – 14. Red. Clara Pajorin et Ladislaus Szörényi.) Tom. 1–, Bp. 1976


1. BONFINIS, Antonius de: Rerum Ungaricarum decades. Tom. 4. Pars 2. (Appendix. Fontes. Index.) Ed.: Margarita Kulcsár et Petrus Kulcsár. 1976. 285 l.

2. RANSANUS, Petrus: Epithoma rerum Hungarorum, id est annalium omnium temporum liber primus et sexagesimus. Curam gerebat: Petrus Kulcsár. 1977. 232 l.

3. [VITÉZ János]Vitéz Iohannes de Zredna: Opera quae supersunt. Ed. Iván Boronkai. 1980. 290 l.

4. SCHESAEUS, Christianus: Opera quae supersunt omnia. Ed. Franciscus Csonka. 1979. 547, [1] l.

5. PROXENUS A SUDETIS, Simon: Commentarii de itinere Francogallico. Ed. Dana Martínková.1979. 127 l.

6. [BRODARICS István] Brodericus, Stephanus: De conflictu Hungarorum cum Solymano Turcarum imperatore ad Mohach historia verissima. Ed. Petrus Kulcsár. – Oratio ad Adrianum VI. Pontificem Maximum. Ed. Csaba Csapodi. 1985. 91, [1] l.

7. [THURÓCZY János] Thurocz, Johannes de: Chronica Hungarorum. I. Textus. Ed. Elisabeth Galántai et Julius Kristó. 1985. 331 [1] l.

8–9. [THURÓCZY János]Thurocz, Johannes de: Chronica Hungarorum. II. Commentarii. 1–2. Comp. Elemér Mályusz. Adiuv. Julio Kristó. 1. Ab initiis usque ad annum 1301. – 2. Ab anno 1301 usque ad annum 1487. 1988. 603, 500 l.

10. [PURKIRCHER György] Purkircher, Georgius: Opera quae supersunt omnia. Ed. Miloslaus Okál. 1988. 254, [2] l.

11. [GYÖNGYÖSI Gergely] Gyöngyösi, Gregorius: Vitae fratrum eremitarum ordinis Sancti Pauli primi eremitae. Ed. Franciscus L. Hervay. 1988. 251, [1] l.

12/1–2. BOCATIUS, Ioannes: Opera quae exstant omnia. 1–2. Poetica. Ed. Franciscus Csonka.1990. 601; 602–1116 l.

12/3. BOCATIUS, Ioannes: Opera quae exstant omnia. 3. Prosaica. Ed. Franciscus Csonka. 1992. 583 l.

13/1. [DUDITH András] Dudithius, Andreas: Epistulae. Editae curantibus Lecho Szczucki et Tiburtio Szepessy. Pars I. 1554–1567. Ed. Tiburtius Szepessy, Susanna Kovács.Commentariis instruxerunt Clara Pajorin, Halina Kowalska. (Trad. Cl. Cs�rös, L. Grobelak.) 1992. 501 [1] l., 1 t., ill.

13/2. [DUDITH András] Dudithius, Andreas: Epistulae. Editae curantibus Lecho Szczucki et Tiburtio Szepessy. Pars II. 1568–1573. Ed.: Margarita Borowska, Nicolaus Szymaski, Georgius Makowski, Miecislaus Mejor, Cyprianus Mielczarski, Barbara Milewska-Wabiska, Catharina Róycka-Tomaszuk, Joanna Ziabicka, Ivona ótowska. Editorum labores moderante Georgio Axer. Commentariis instruxerunt Halina Kowalska et Lechus Szczucki. 1995. 652 [2] l.

13/3. [DUDITH András] Dudithius, Andreas: Epistulae. Editae curantibus Lecho Szczucki et Tiburtio Szepessy. Pars III. 1574. Ed.: Andreas Szabó, Susanna Kovács, Maria Maciejewska. Commentariis instruxit Halina Kowalska. 2000. 373 l.

13/4. [DUDITH András] Dudithius, Andreas: Epistulae. Editae curantibus Lecho Szczucki et Tiburtio Szepessy. Pars IV. 1575. Ed. Catharina Kotoska. Commentariis instruxit Halina Kowalska. 1998. 486 [1] l.

14. Sermones compilati in studio generali Quinqueecclesiensi in regno Ungariae. Ed. †Eduardo Petrovich. Incohatam curavit †Paulus Ladislaus Timkovics. 1993. 484 [1] l.2. Régi Magyar Drámai Emlékek. XVIII. század. Sorozatszerk.: Kilián István és Varga Imre. [A 4. kötettől: Kilián István, Pintér Márta Zsuzsanna, Varga Imre.] 1. köt.–, Bp. 1989


1/1–2. Protestáns iskoladrámák. 1–2. köt. S. a. rend. Varga Imre. 1989. 813; 821–1539. l., 10 t.

2. Minorita iskoladrámák. S. a. rend. Kilián István. 1989. 958 l.

3. Pálos iskoladrámák, királyi tanintézmények, katolikus papneveldék színjátékai. S. a. rend. Varga Imre. 1990. 609 l.

4/1. Jezsuita iskoladrámák. (Ismert szerzők.) S. a. rend.: Alszeghy Zsoltné, Czibula Katalin, Varga Imre. 1992. 990 l.

4/2. Jezsuita iskoladrámák. (Ismeretlen szerzők.) Programok, színlapok. S. a. rend.: Alszeghy Zsoltné, Berecz Ágnes, Keresztes Attila, Kiss Katalin, Knapp Éva, Varga Imre. Szerk.: Varga Imre. 1995. 1104 [1] l.3. Régi Magyar Költők Tára. XVI. századbeli magyar költők művei


[A sorozat 1–8. kötete Szilády Áron, Horváth Cyrill, majd Dézsi Lajos szerkesztésében 1877–1930 között jelent meg.][A 9. kötettől az intézet sorozataként folytatódik], szerk. Varjas Béla,[az Új folyam. 10. kötettől] sorozatszerk. Szentmártoni Szabó Géza. Bp. 1990


9. XVI. századbeli magyar költők művei. [8.] köt. 1567–1577. Valkai András, Görcsöni Ambrus, Majssai Benedek, Gergelyi Albert, Huszti Péter énekei. Eurialus és Lucretia históriája. Telamon históriája. Bogáti Fazakas Miklós folytatása Görcsöni Ambrus históriájához. S. a. rend.: Horváth Iván, Lévay Edit, Orlovszky Géza, Stoll Béla, Szabó Géza, Varjas Béla. 1990. 639 [8] l.

10. XVI. századbeli magyar költők művei. Új folyam. Czobor Mihály (?): Theagenes és Chariclia. S. a. rend. Kőszeghy Péter. 1996. 419 l.

11. XVI. századbeli magyar költők művei. Új folyam. Kozárvári Mátyás, Decsi Gáspár, Decsi Mihály, Tolnai Fabricius Bálint, Pécsi János, Murád dragomán (Somlyai Balázs), Szepesi György, Vajdakamarási L�rinc, Skaricza Máté, Zombori Antal, Tardi György, Tasnádi Péter, Heged�s Márton, Moldvai Mihály és ismeretlen szerzők énekei 1579–1588. S. a. rend. Ács Pál. (Tardi György énekének tárgyi jegyzeteit írta Szabó András. Szerk. és a mutatókat összeáll. Székely Júlia.) 1999. 541[20] l., ill.4. Régi Magyar Költők Tára. XVII. század. Szerk. :[1–3. köt.] Klaniczay Tibor, [a 4–10. köt.] Stoll Béla, [a 11. köt.] Stoll Béla és Varga Imre, [a 12. köt.-től] Stoll Béla,[a 16. köt.-től] Jankovics József. 1. köt.–, Bp. 1959


1. A tizenötéves háború. Bocskay és Báthori Gábor korának költészete. S. a. rend. : Bisztray Gyula, Klaniczay Tibor, Nagy Lajos, Stoll Béla. 1959. 678 l., 16 t.

2. Pécseli Király Imre, Miskolci Csulyak István és Nyéki Vörös Mátyás versei. S. a. rend.: Jeney Ferenc, Klaniczay Tibor, Kovács József, Stoll Béla. 1962. 537 l., 12 t.

3. Szerelmi és lakodalmi versek. S. a. rend. Stoll Béla. 1961. 751 l., 8 t.

4. Az unitáriusok költészete. S. a. rend.: Stoll Béla, Tarnócz Márton, Varga Imre. 1967. 719 l., 8 t.

5. Szombatos énekek. S.a. rend. Varjas Béla. 1970. 616 l., 8 t.

6. Szenci Molnár Albert költői művei. S. a. rend. Stoll Béla. 1971. 531 l.

7. Katolikus egyházi énekek (1608–1651.) S. a. rend. Holl Béla. 1974. 726 l., 8 t.

8. Bethlen Gábor korának költészete. S. a. rend.: Komlovszki Tibor, Stoll Béla. 1976. 651, [1] l.

9. A két Rákóczi György korának költészete (1630–1660). S. a. rend. Varga Imre. 1977. 795, [1] l., 8 t.

10. Az 1660-as évek költészete (1661–1671). S. a. rend. Varga Imre. 1981. 827[1] l., 10 t.

11. Az első kuruc mozgalmak korának költészete (1672–1686). S. a. rend. Varga Imre. 1986. 937 l., 8 t.

12. Madách Gáspár, Egy névtelen, Beniczky Péter, gróf Balassa Bálint, Listius László, Esterházy Pál és Fráter István versei. S. a. rend.: Varga Imre, Cs. Havas Ágnes, Stoll Béla. 1987. 837 l., 10 t.

13. Szentpáli N. Ferenc, Felvinczi György, Pápai Páriz Ferenc és Tótfalusi Kis Miklós versei. S. a. rend. Varga Imre. 1988. 682 [3] l., 8 t.

14. Énekek és versek (1686–1700). S. a. rend. Jankovics József. 1991. 980 l., 4 t.

15/A. Katolikus egyházi énekek (1660-as, 1670-es évek). Szövegek. S. a. rend. Stoll Béla. 1992. 856 [2] l.

15/B. Katolikus egyházi énekek (1660-as, 1670-es évek). Jegyzetek. Írta Holl Béla. 1992. 581 l.

16. Rozsnyai Dávid, Koháry István, Petr�czy Kata Szidónia és Kőszeghy Pál versei. S. a. rend. †Komlovszki Tibor, S. Sárdi Margit. 2000. 725 l.5. Régi Magyar Költők Tára. XVIII. század. Sorozatszerk. [1–5. köt.]: Bíró Ferenc, [6. köt.– ]: Bíró Ferenc, Debreczeni Attila. 1. köt.– , Bp. 1996


1. PÉCZELI József: Henriás (1792). S. a. rend. Vörös Imre. 1996. 282 l.

2. Kazinczy Ferenc összes költeményei. S. a. rend. Gergye László. 1998. 457[1] l.

3. VÁLYI NAGY Ferenc: Ódák Horátz’ mértékeinn (1807). S. a. rend. Sobor András. 1999. 280[1] l.

4. Közköltészet. 1. Mulattatók. S. a. rend. Küllős Imola. Munkatárs Csörsz Rumen István. 2000. 602[1] l.

5. Toth István költői művei. S. a. rend. Orlovszky Géza. 2001. 312 l.

6. Szentjóbi Szabó László összes költeményei. S. a. rend. Debreczeni Attila. 2001. 206 l.


6. BESSENYEI GYÖRGY

(1747–1811)


B. Gy. összes művei. Sorozatszerk.:[1983-tól]: Bíró Ferenc, Kókay György, Tarnai Andor, [1999-től ]: Bíró Ferenc, Kókay György.1. köt –, Bp. 1983


Filozófia, publicisztika, történetírás


A Holmi. S. a. rend. Bíró Ferenc. 1983. 393 l.


Prózai munkák 1802–1804. S. a. rend. Kókay György. 1986. 579 l.

Idegen nyelvű munkák és fordítások 1773–1781. S. a. rend. Kókay György. 1991. 455 l.

Rómának viselt dolgai. I–II. S. a. rend. Penke Olga. 1992. 366; 378 l.

Társadalombölcseleti írások 1771–1778. S. a. rend. Kulcsár Péter. 1992. 373 l.


Színművek


Színművek. S. a. rend. Bíró Ferenc. 1990. 708 l.


Költemények


Kisebb költemények. Az embernek próbája. Az ember. S. a. rend. Gergye László.

1991. 435 l.

Id�skori költemények. S. a. rend. Penke Olga. 1999. 768 [1] l.


[Regény]


Tariménes útazása. S. a. rend. Nagy Imre. 1999. 608 [1] l.7. JÓZSEF ATTILA

(1905–1937)


J. A. összes művei. 1–4. köt. Bp. 1952–1967. [A 3. köt. készült az MTA Irodalomtörténeti Intézetben;a 4. köt. készült az Országos Petőfi Irodalmi Múzeum és az MTA Irodalomtörténeti Intézet közös munkájaként.]


3. Cikkek, tanulmányok, vázlatok. S. a. rend. Szabolcsi Miklós. 1958. 468 l.

4. Novellák, önvallomások, műfordítások. – Pótlások az I-III. kötetekhez. S. a. rend. Fehér Erzsébet, Szabolcsi Miklós. 1967. 313 l.8. KAZINCZY FERENC

(1759–1831)


K. F. összes művei. (3. osztály.)

K. F. levelezése. 1–22. köt. Bp. 1890–1927. [A 23. (2. pótköt.) készült a MTA Irodalomtörténeti Intézetének gondozásában.]


23. köt. (2. pótköt.) (1927 óta előkerült, és kötetbe nem foglalt levelek gyűjteménye.) Közzéteszi: Berlász Jen�, Busa Margit, Cs. Gárdonyi Klára, Fülöp Géza. 1960. 594 l.9. KÖLCSEY FERENC

(1790–1838)


K. F. minden munkái. Sor. szerk. Szabó G. Zoltán. [1. köt.–], Bp. 1998


Szépprózai művek. S. a. rend. Szilágyi Márton. 1998. 382 l.


Országgy�lési írások

1. Országgy�lési Napló. S. a. rend. Völgyesi Orsolya. 2000. 473 l.


Versek és versfordítások. S. a. rend. Szabó G. Zoltán. 2001. 1206 l.10. MIKES KELEMEN

(1690–1761)


M. K. összes művei. (Szerk., s a. rend. Hopp Lajos.) 1–6. köt. Bp. 1966–1989. [Lezárt sorozat!]


1. Törökországi levelek és misszilis levelek. 1966. 863 l., 1 t.

2. Epistolák. 1967. 982 l., 10 t. – Francia nyelvű kivonattal.

3. Mulatságos napok és más fordítások. 1970. 1115 l., 10 t. – Francia nyelvű kivonattal.

4. Az ifjak kalauza. 1974. 789 l., 10 t. – Francia nyelvű kivonattal.

5/1–2. Catechismus formájára való közönséges oktatások. 1. köt. [Reggeltől estvélig.] 2. köt. [Estvétől reggelig.] 1986. 1–924, 925–1754. l.

6. Az idő jól eltöltésének módja és más keltezetlen fordítások. 1989. 1205 l., 11 t.11. PET�FI SÁNDOR

(1823–1849)


P. S. összes művei. 1–7. köt. Bp. 1951–1964.[Lezárt sorozat!] [A 7. köt. készült az MTA Irodalomtörténeti Intézet gondozásában.]


7. Levelezése. Függelék: Vegyes feljegyzések, szerkesztői jegyzetek, dedikációk, másolatok, rajzok. (S. a. rend.: Kiss József, V. Nyilassy Vilma.) 1964. 701 l., 7 t.


P. S. összes művei. (Szerk.: [1–2. köt.] Kiss József, [3. köt.-től] Kerényi Ferenc.) 1. köt.–, Bp. 1973


1. Összes költeményei (1838–1843). S. a. rend.: Kiss József, Martinkó András. 1973. 521 l., 4 t.

2. Összes költeményei (1844. január–augusztus). S. a. rend.: Kiss József, Ratzky Rita, Szabó G. Zoltán. 1983. 451 l.

3. Összes költeményei (1844. szeptember–1845. július). S. a. rend.: † Kiss József (főszöveg), Kerényi Ferenc, † Martinkó András, Ratzky Rita, Szabó G. Zoltán (jegyzetek). Szerk. Kerényi Ferenc.1997[1998]. 569 [1] l.12. II. RÁKÓCZI FERENC

(1676–1735)


II. R. F. művei. Szerk.biz.: Benda Kálmán, Esze Tamás, Gyenis Vilmos, Heckenast Gusztáv, Hopp Lajos, Köpeczi Béla és R. Várkonyi Ágnes. A szerk.biz. elnöke: Köpeczi Béla. Sorozatszerk.: Hopp Lajos és R. Várkonyi Ágnes.1. köt.–, Bp. 1978– /Archivum Rákóczianum. III. osztály: Írók./ [Készült a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetével együttműködésben.]


1. Emlékiratai a magyarországi háborúról 1703-tól annak végéig. Ford. Vas István. Tanulmány és jegyz. Köpeczi Béla. A szöveget gond. Kovács Ilona.1978. 543 [1] l., 14 t. – Kétnyelvű kiad.

3. Politikai és erkölcsi végrendelete. /Testament politique et moral./ Ford.: Szávai Nándor és Kovács Ilona. Tanulmány és tárgyi jegyzetek: Köpeczi Béla. A latin szöveget gondozta Borzsák István. A francia szöveget gondozta Kovács Ilona. 1984. 555 l., 8 t. – Háromnyelvű kiad.

4. Fohászai. /Aspirations./ A latin szöveget gondozta és jegyzetelte Déri Balázs. A francia szöveget gondozta és jegyzetelte Kovács Ilona. A tárgyi jegyzeteket írta Hopp Lajos. Ford.: Csóka Gáspár és Déri Balázs. 1994. 377 l., 2 t. – Háromnyelvű kiad.

5. Meditációi. Meditationes principis Francisci II. Rákóczi. – Méditations du prince François II Rákóczi. A latin szöveget gondozta és jegyzetelte Déri Balázs. A francia szöveget gondozta Kovács Ilona. A tartalmi összefoglalókat készítette Tüskés Gábor.1997. 1009 l.13. VÖRÖSMARTY MIHÁLY

(1800–1855)


V. M. összes művei. (Szerk.: Horváth Károly, Tóth Dezső, [a 9. köt. szerk.]: Horváth Károly, † Tóth Dezső),[a 15. köt. szerk.]: † Horváth Károly, Kerényi Ferenc. 1. köt.–, Bp. 1960


1. Kisebb költemények. 1. (1826-ig.) S. a. rend. Horváth Károly. 1960. 771 l., 9 t.

2. Kisebb költemények. 2. (1827–1839) S. a. rend. Horváth Károly. 1960. 726 l., 8 t.

3. Kisebb költemények. 3. (1840–1855) S. a. rend. Tóth Dezső. 1962. 661 l., 5 t.

4. Nagyobb epikai művek. 1. S.a.rend.: Horváth Károly, Martinkó András. 1963. 553 l., 7 t.

5. Nagyobb epikai művek. 2. S. a. rend.: Horváth Károly, Martinkó András. 1967. 718 l., 5 t.

6. Drámák. 1. Ifjúkori drámák és drámatöredékek (1819–1824). S. a. rend. Fehér Géza. 1965. 557 l.

7. Drámák. 2. A’ belső háboru. – Salamon király. – Hábador. S. a. rend. † Brisits Frigyes. 1971.610 l.

8. Drámák. 3. A’ bujdosók (1830). Színmű 5 felvonásban. S. a. rend. Fehér Géza. 1962. 905 l., 5 t.

9. Drámák. 4. Csongor és Tünde (1830). – Kincskeres�k (1832). – Vérnász (1833). S. a. rend.: † Fehér Géza, † Staud Géza, Taxner-Tóth Ern�. 1989. 1076 [1] l., 10 t.

10. Drámák. 5. A’ fátyol’ titkai. – Árpád’ ébredése. – Marót bán. – Az áldozat (1834–1840). – Napoleon (1839). – Örök zsidó (1837–1848). Drámatöredékek és drámatervek. S. a. rend. Fehér Géza. 1971. 800 l.

11. Drámák. 6. Czillei és a’ Hunyadiak. Történeti dráma 5 felvonásban. (1844) – Hunyadi László (Töredék) (1844). S. a. rend. Oltványi Ambrus. 1966. 611 l., 4 t.

12. Drámafordítások. S. a. rend. Ruttkay Kálmán. 1983. 739 l., 11 t.

13. Beszélyek és regék. – Ezeregyéjszaka. I. füzet. S. a. rend. Solt Andor.1974. 343 [1] l., 3 t.

14. Dramaturgiai lapok. (Elméleti töredékek. – Színbírálatok.) S. a. rend. Solt Andor. 1969. 685 l., 7 t.

15. Vegyes prózai dolgozatok (1826–1841). S. a. rend. Bodolay Géza, † Horváth Károly. 2000. 578 [1] l.

16. Publicisztikai írások. S. a. rend.: Solt Andor, Fehér Géza. – Akadémiai és Kisfaludy-Társasági iratok. S. a. rend. Gergely Pál. 1977. 819 l., 5 t.

17. Levelezése. 1. [1816–1830.] S. a. rend. Brisits Frigyes. 1965. 481 l.

18. Levelezése. 2. [1831–1855.] S. a. rend. Brisits Frigyes. 1965. 499 l.


IV. INTÉZETI SOROZATON KíVÜL MEGJELENT MŰVEK


Megjegyzés: Az itt közreadott anyag rendezési elve az időrend. A közreműködés különféle formáira (közreadta, összeállította, sajtó alá rendezte, válogatta és jegyzetekkel ellátta stb.) egységesen a Szerk. jelölést alkalmaztuk. A cirill betűs kötetek címeit és a megjelenés helyét latin betűs átírásban közöljük. Az idegen nyelvű címleírásokban a közreműködés jellegét a teljes szöveg átírása helyett a [Szerk.] rövidítés helyettesíti.1. TÖBBSZERZŐS INTÉZETI TANULMÁNYKÖTETEK


Tanulmányok a magyar–orosz irodalmi kapcsolatok köréből. 1–3. köt. Szerk. Kemény G. Gábor. Bp. 1961. 595, 487, 486 l. – Ua. (rövidítve): Vengerszko–russzkije literaturnüje szvjazi. [Szerk.]: I. I. Anyiszimov, I. Sőtér, N. I. Balasov, G. G. Kemény, O. K. Rosszijanov. Moszkva, 1964. 280 l. A Szovjetunió Tudományos Akadémiája Gorkij Világirodalmi Intézetével együttműködésben.

Tanulmányok az összehasonlító irodalomtörténet köréből. 1–2. köt. Szerk.: Bor Kálmán, Sziklay László, Vajda György Mihály. 1. köt. Franciaország. Amerikai Egyesült Államok. 2. köt. Szovjetúnió. Bp. 1962. 106; 129 l.

La littérature comparée en Europe orientale. Conférence de Budapest, 26–29 Octobre 1962. [Szerk.]: I[stván] Sőtér, K[álmán]Bor ,T[ibor]Klaniczay, Gy[örgy] M[ihály] Vajda. Bp. 1963. 534 l.

Littérature hongroise, littérature européenne. Études de littérature comparée publiées par �’Academie des Sciences de Hongrie à �occasion du IVe congrès de �Association Internationale de Littérature Comparée. [Szerk.]: István Sőtér, Ottó Süpek. Bp. 1964. 647 l.

Tanulmányok a csehszlovák–magyar irodalmi kapcsolatok köréből. Szerk.: Zuzana Adamová, Karol Rosenbaum, Sziklay László. Bp. 1965. 591 l. – Ua. D�jini á národny. Literárn�historické studie o �eskoslovensko–mad’arských vztazich. [Szerk.]: Julius Dolanský, Zuzana Adamová, Karol Rosenbaum, László Sziklay. Praha, 1965. 365 l.

Hagyomány és újítás. Tanulmányok a 20. századi világirodalom történetéből. Szerk. Vajda György Mihály. Bp. 1966. 337 l.

A szocializmus irodalma. Tanulmányok az irodalom szocialista elméletéről. Szerk. Nyírő Lajos. Bev. Sőtér István. Jegyz. összeáll. Sipos István. Bp. 1966. 405 l.

Italia ed Ungeria. Dieci secoli di rapporti letterari. [Szerk.]: M[átyás] Horányi, T[ibor] Klaniczay. Bp. 1967. 393 l.

Él� irodalom. Tanulmányok a felszabadulás utáni magyar irodalom köréből. Szerk. Tóth Dezső. Bp. 1969. 549 l.

Studien zur Geschichte der deutsch–ungarischen literarischen Beziehungen. [Szerk.]: Leopold Magon, Gerhard Steiner, Wolfgang Steinitz, Miklós Szabolcsi, György Mihály Vajda. Berlin, 1969. 512 l. A berlini Német Tudományos Akadémia Német Nyelvi és Irodalmi Intézetével együttműködésben.

Tanulmányok a lengyel–magyar irodalmi kapcsolatok köréből. Szerk.: Csapláros István, Hopp Lajos, Jan Reychman, Sziklay László. Bp. 1969. 659 l. – Ua. Studia z dziejów polsko–w�gierskich stosunków literackich i kulturalnych. Wroc�aw–Warszawa–Kraków 1969. 528 l. [A Lengyel Tudományos Akadémia Irodalmi Kutató Intézetével és a Varsói Tudományegyetem Magyar Filológiai Tanszékével együttműködésben.]

Eszmei és irodalmi találkozások. Tanulmányok a magyar–francia irodalmi kapcsolatok történetéből. Szerk.: Köpeczi Béla, Sőtér István. Bp. 1970. 571 l. [Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Francia Tanszékével együttműködésben.]

Irodalomtudomány. Tanulmányok a XX. századi irodalomtudomány irányzatairól. Szerk. Nyírő Lajos. Bp. 1970. 595 l. – Ua.: angol nyelvű kiad. (rövidítve): Literature and its interpretation. [Szerk.] Lajos Nyírő. Bp. 1979. 302 l. – lengyel nyelvű kiad.: Literatura i jej interpretacje. [Szerk.] Lajos Nyírő. Warszawa, 1987. 482 l.

Petőfi és kora. Szerk.: Lukácsy Sándor, Varga János. Bp. 1970. 705 l. [A Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetével együttműködésben.]

Les Lumières en Hongrie, en Europe Centrale et en Europe Orientale. Actes du Colloque de Mátrafüred 3–5 novembre 1970. [Szerk.] Edouard Bene. Bp. 1971. 125 l. /Colloque sur les Lumières en Hongrie en Europe Centrale et en Europe Orientale./

Az el nem ért bizonyosság. Elemzések Arany lírájának első szakaszából. Szerk. Németh G. Béla. Bp. 1972. 371 l.

Szomszédság és közösség. Délszláv–magyar irodalmi kapcsolatok. Szerk. Vujicsics D. Sztoján. Bp. 1972. 550 l. [A belgrádi Szerb Tudományos és Művészeti Akadémia Irodalmi és Nyelvi Osztályával és a zágrábi Jugoszláv Tudományos és Művészeti Akadémia Modern Irodalom Osztályával együttműködésben.]

Evropejszkij romantyizm. [Szerk.]: I. Nyeupokojeva, István Sőtér. Moszkva, 1973. 495 l. – Ua. European Romanticism. [Szerk.]: István Sőtér, I. Nyeupokojeva. Bp. 1977. 540 l. [A Szovjetunió Tudományos Akadémiája Gorkij Világirodalmi Intézetével együttműködésben.]

Régi magyar századok. Adatok a reneszánsz és barokk irodalom történetéhez. [Klaniczay Tibor 50. születésnapja alkalmából.] Közzéteszi a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz-kutató csoportja. Bp. 1973. 29 l. /„Studium.” A Magyar Iparművészeti F�iskola Typografikai Tanszékének kiadványai./

A Hymnus költője. Tanulmányok Kölcseyről. Szerk. Lukácsy Sándor. Bp. 1974. 72 l.

Irodalom és felvilágosodás. Szerk.: Szauder József és Tarnai Andor. Bp. 1974. 990 l.

Studies in Eighteenth-Century Literature. [Szerk.]: Miklós Szenczi, László Ferenczi. Bp. 1974. 386 l.

Janus Pannonius. (Tanulmányok.) Szerk.: Kardos Tibor és V. Kovács Sándor. Bp. 1975. 600 l. /Memoria Saeculorum Hungariae 2./

Lityeratura v izmenjajuscsemszja mire. Aktualnüje problemi szovremennoj igyejno-eszteticseszkoj borbi. [Szerk.]: P. Sz. Balasov, Zoltán Kenyeres, Lajos Nyír�. Moszkva 1975. 463 l. [A Szovjetunió Tudományos Akadémiája Gorkij Világirodalmi Intézetével, a Bolgár Tudományos Akadémia Irodalmi Intézetével és a Német Demokratikus Köztársaság Tudományos Akadémiája Központi Irodalomtörténeti Intézetével együttműködésben.]

Les Lumières en Hongrie, en Europe Centrale et en Europe Orientale. Actes du deuxième colloque de Mátrafüred, 2–5 Octobre 1972. [Szerk.]: Edouard Bene, Ilona Kovács. Bp. 1975. 190 l. /Colloque sur les Lumières en Hongrie, en Europe Centrale et en Europe Orientale./

Petefi v mirovoj kul’ture. Materiali konferencii. [Szerk.]: Ju. V. Bogdanov, A. A. Gerskovics, Sándor Fekete.) Moszkva, 1975. 155 l. /Akademija Nauk SzSzSzR. Institut Szlavjanovedenija i Balkanisztiki. – Vengerszkaja Akademija Nauk. Institut Literaturovedenija./

„Ragyognak tettei...” Tanulmányok Vörösmartyról. Szerk.: Horváth Károly, Lukácsy Sándor, Szörényi László. Székesfehérvár 1975. 430 l.

„Sorsotok előre nézzétek...” A francia felvilágosodás és a magyar kultúra. Szerk.: Köpeczi Béla, Sziklay László. Bp. 1975. 447 l. [Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Francia tanszékével együttműködésben.]

Le Baroque en Hongrie. [Szerk.]: Tibor Klaniczay, Imre Varga. Montauban, 1976. 149 l. /Cahier 8. Baroque./

Les Lumières en Hongrie, en Europe Centrale et en Europe Orientale. Actes du troisième colloque de Mátrafüred 28 septembre–2 octobre 1975. [Szerk.]: Béla Köpeczi, Edouard Bene, Ilona Kovács. Bp. 1977. 355 [1] l. /Colloque sur les Lumières en Hongrie, en Europe Centrale et en Europe Orientale./

Szemiotyika i hudozsesztvennoje tvorcsesztvo. [Szerk.]: J. J. Barabas, E. M. Meletyinszkij, Lajos Nyírő, Miklós Szabolcsi. Moszkva 1977. 367 l. – Ua. Szemiotika és művészet. Szerk.: J. J. Barabas, E. M. Meletyinszkij, Nyírő Lajos, Szabolcsi Miklós. Bp. 1979. 267 l. [A Szovjetunió Tudományos Akadémiája Gorkij Világirodalmi Intézetével együttműködésben.]

„Wir stürmen in die Revolution.” Studien zur Geschichte der ungarischen sozialistischen Literatur. [Szerk.]: M[iklós] Szabolcsi, L[ászló] Illés, F[arkas] József. Bp. 1977. 473 l. [Orosz és angol nyelvű kivonattal.]

Madách-tanulmányok. Szerk. Horváth Károly. Bp. 1978. 305 l.

A régi magyar vers. Szerk., bev. Komlovszki Tibor. Bp. 1979. 455 l. /Memoria Saeculorum Hungariae 3./

Velikaja oktjabrszkaja szocialiszticseszkaja revoljucija i vengerszkaja lityeratura. [Szerk.]: Miklós Szabolcsi, V. R. Scserbina, J. P. Guszev, L[ászló] Illés, F[arkas] József, O. K. Rosszijanov. Moszkva, 1979. 300 l. A Szovjetunió Tudományos Akadémiája Gorkij Világirodalmi Intézetével együttműködésben.

„Wir kämpften treu für die Revolution.” Studien zur Geschichte der ungarischen sozialistischen Literatur. [Szerk.]: Miklós Szabolcsi, László Illés, Farkas József. Bp. 1979. 584 l.

Rákóczi-tanulmányok. Szerk.: Köpeczi Béla, Hopp Lajos, R. Várkonyi Ágnes. Bp. 1980. 778 l. [A Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetével együttműködésben.]

Les Lumières en Hongrie, en Europe Centrale et en Europe Orientale. Actes du quatrième colloque de Mátrafüred 20–25 octobre 1978. Journée d’études Voltaire–Rousseau. [Szerk.] Edouard Bene. Bp. 1981. 115 [4] l. /Société Hongroise d’Étude du XVIIIe sièle. Colloque sur les Lumières en Hongrie, en Europe Centrale et en Europe Orientale./

„A Tisza-parton”. Ritmikai kérdések egy Ady-vers kapcsán. Szerk. Szerdahelyi István, Kecskés András. Bp. 1981. 111 l.

„Térkép repedésekkel” A társadalmi értéktudat változásai novellaelemzések tükrében. Szerk.: Erd�dy Edit, Karafiáth Judit, Veres András. Bp. 1982. 215 l.

„Az idő és hírnév.” Zrínyi három epigrammájának ritmikája. Szerk. Kecskés András. Bp. 1984. 175 l.

Les Lumières en Hongrie, en Europe Centrale et en Europe Orientale. Actes du cinquème colloque de Mátrafüred 24–28 octobre 1981. [Szerk.] Ilona Kovács. Bp.–Paris, 1984. 411[1] l., 2 térk. /Société Hongroise d’Étude du XVIIIe siècle. Colloque sur les Lumières en Hongrie, en Europe Centrale et en Europe Orientale./

Prodromus. Tanulmányok a régi és az újabb magyar irodalomról. (Közzéteszi az ELTE Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszéke és az MTA Irodalomtudományi Intézete. Szerk. Kovács Sándor Iván.) Bp. 1985. 45 /2/ l. /„Studium.” A Magyar Iparművészeti F�iskola kiadványai./ [Emlékkönyv Tarnai Andor 60. születésnapjára.]

Hungaro–Polonica. Tanulmányok a magyar–lengyel történelmi és irodalmi kapcsolatok köréből. Emlékkönyv Waclaw Felczak 70. születésnapjára. Szerk.: Kiss Gy. Csaba, Kovács István. Bp. 1986. 245 [1] l.

Debut et fin des Lumières en Hongrie, en Europe centrale et en Europe orientale. Actes du sixième colloque de Mátrafüred. 20–25 octobre 1984. [Szerk.] Ilona Kovács. Bp.–Paris, 1987. 315 l. /Société Hongroise d’Étude du XVIIIe siècle. Colloque sur les Lumière en Hongrie, en Europe centrale et en Europe orientale./

Igyejno–esztetyicseszkaja evoljucija hudozsnyikov–gumanyisztov 20-ogo veka. [Szerk.]: T. Balasova, L. Illés, F. József, Sz. Serlaimova. Moszkva, 1987. 448 l.

Irodalom és ideológia a 16–17. században. Szerk. †Varjas Béla.Bp. 1987. 438 l. /Memoria Saeculorum Hungariae 5./

Lityeratura i jej interpretacje. [Szerk.] Nyírő Lajos.[Utószó]: Stefana Zolkiewskiego. Warszawa, 1987. 481 l.

Magyar reneszánsz udvari kultúra. Szerk., előszó: R. Várkonyi Ágnes. A szerk. munkatársa: Székely Júlia. Bp. 1987. 413 l.

Utverzsgyenyije kommunyisztyicseszkih igyealov i igyejno-hudozsesztvennoje obogascsenyije szocialisztyicseszkih lityeratur. [Szerk. munkacsoport]: V. Kolevszki, M. Béládi, I. Feny�, Ho Ton Tinh, T. Hoernik, P. Toper, H. Hrzalova. Moszkva, 1987. 384 l.

Les Lumières en Pologne et en Hongrie. [Szerk.]: F[erenc] Bíró, L[ajos] Hopp, Z[ofia] Sinko. Bp. 1988. 392 [1] l. /Société Hongroise d’Études du XVIIIe siècle. Colloque de Mátrafüred. Études sur les Lumières./

A megváltozott hagyomány. Folklór, irodalom, művelődés a XVIII. században. Szerk.: Hopp Lajos, Küll�s Imola, Voigt Vilmos. Bp. 1988. 535 l. [Az ELTE Folklór Tanszékével közösen.]

Ami összehasonlítható, és ami nem. Tanulmányok. Összehasonlító irodalomtudományi tanácskozás cseh, szlovák és magyar kutatók részvételével. Veszprém, 1987. jún. 23–25. Szerk. Balogh Magdolna,, Berkes Tamás. Békéscsaba 1989. 81 l. /Új Auróra Kiskönyvtár./

Iskoladráma és folklór. (A noszvaji hasonló című konferencián elhangzott előadások.) Szerk.: Pintér Márta, Kilián István. Debrecen, 1989. 207 l. /Folklór és etnográfia 50./ [Az MTA Irodalomtudományi Intézete, a KLTE Néprajzi Intézete, a Dobó István Vármúzeum és a Magyar Színházi Intézet közös rendezésében, 1988. okt. 13–15.]

Bíráló álruhában. Tanulmányok Karinthy Frigyesről. (Vál., szerk. Angyalosi Gergely.) Bp. 1990. 218 [1] l. [Az MTA Irodalomtudományi Intézet és a Karinthy Frigyes Emlékbizottság által 1988. május 17–18-án rendezett tudományos �lésszak anyaga.]

Les avant-gardes nationales et internationales. Libération de la pensée, de l’âme et des instincts par l’avant-garde. [Szerk.]: Judit Karafiáth, György Tverdota. Actes du colloque international du Budapest du 1e au 3 novembre 1989. Bp. 1992. 133 l.

Irodalom, történelem, folklór. Mikes Kelemen születésének 300. évfordulójára. A budapesti Mikes-konferencián elhangzott előadások. Szerk.: Hopp Lajos, Pintér Márta, Tüskés Gábor. Debrecen, 1992. 146 l. [A KLTE Néprajzi Tanszékével közös kiadás.]

Hungarian Studies on György Lukács. l–2. köt. [Szerk.]: L[ászló] Illés, F[arkas] József, M[iklós] Szabolcsi, I[stván] Szerdahelyi. Angol nyelvi szerk. J[ózsef] Kovács. Bp. 1993. X, 356 l.; VI, 357–699 l.

Az iskolai színjáték és a népi dramatikus hagyományok. A noszvaji hasonló című konferencián elhangzott előadások. Szerk.: Pintér Márta Zsuzsanna, Kilián István. Debrecen, 1993. 203 l. [A második noszvaji konferencia az MTA Irodalomtudományi Intézet XVIII. századi osztálya, a Magyar Színházi Intézet, az ELTE Tanárképz� F�iskolai Kar Magyar irodalmi tanszéke és a Dobó István Vármúzeum szervezésében.]

A Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézete. Ismertető. Szerk.:†Klaniczay Tibor és Kádár Judit. Bp. 1993. 49 l.

Feltáratlan értékek a magyar irodalomban. Az ELTE Magyar Irodalomtörténeti Intézete és az MTA Irodalomtudományi Intézete 1993. november 25–26-i tudományos konferenciájának előadásai. Szerk. Szabó B. István. Társszerk. Császtvay Tünde. Bp. 1994. 425 l. /ELTE Magyar Irodalomtörténeti Intézete füzetei 2./

Literature and its Cults. An Anthropological approach / La littérature et ses cultes. Approche anthropologique. [Szerk.]: Péter Dávidházi, Judit Karafiáth. Bp. 1994. 270 l.

Klaniczay-emlékkönyv. Tanulmányok Klaniczay Tibor emlékezetére. Szerk. Jankovics József. A mutatót összeáll. Héjjas Eszter. Bp. 1994. 485 l.

Tények és legendák, tárgyak és ereklyék. A Petőfi Irodalmi Múzeum és az MTA Irodalomtudományi Intézete Kultusztörténeti Kutató Csoportja közös konferenciájának megszerkesztett anyaga. Szerk. Kalla Zsuzsa. Bp. 1994. 231 l. /A Petőfi Irodalmi Múzeum Könyvei 1./

Csonka Ferenc 80. születése napjára. [1996. ápr. 3.] (Közzéteszi a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézete Reneszánsz-kutató csoportja.) Bp. 1996. 22 /1/l.

Acclimater l’autre. La traduction littéraire et son contexte culturel. [Szerk.]: Judit Karafiáth, György Tverdota. Bp. 1997. 171 l.

Barokk színház – barokk dráma. Az 1994. évi egri Iskoladráma és barokk című konferencia előadásai. Szerk. Pintér Márta Zsuzsanna. Debrecen, 1997. 212 l. [Az MTA Irodalomtudományi Intézet XVIII. századi osztálya által kezdeményezett, és első ízben 1988-ban Noszvajon rendezett konferenciasorozat harmadik kötete.]

Bohemia et Hungaria. Tanulmányok a cseh–magyar irodalmi kapcsolatok köréből. Szerk. Berkes Tamás. Bp. 1998. 98 l. [Készült az MTA Irodalomtudományi Intézete és a Cseh Köztársaság budapesti nagykövetsége együttműködésével.]

Jankovics József 50. születésnapjára [1999.] (márc. 10.) [Közzéteszi a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézete Reneszánsz-kutató csoportja.] Bp. 1999. 30 /1/ l.

Nemzeti romantika és európai identitás. Tanulmányok a romantikáról. (Nemzetközi konferencia a Petőfi Irodalmi Múzeumban, 1998. április 2–4., az 1848-as forradalmak 150. és Petőfi Sándor születésének 175. évfordulója alkalmából. Rend. a Petőfi Irodalmi Múzeum és a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézete.) Szerk. Cséve Anna. Bp. 1999. 208 l.

Entre esthétisme et avant-gardes. Textes réunis par Judit Karafiáth et György Tverdota. Bp. 2000. 202 l.

Humanista műveltség Pannóniában. Szerk.: Bartók István, Jankovics László, Kecskeméti Gábor. Pécs, 2000. 158 l. [Az MTA Irodalomtudományi Intézete, a pécsi Művészetek Háza, a Janus Pannonius Társaság és a Pécsi Tudományegyetem szervezésében létrejött pécsi konferencia anyaga.]

A magyar színház születése. Az 1997. évi egri konferencia előadásai. Szerk. Demeter Júlia. Miskolc, 2000. 426 l. /A régi magyar színház 1./ [Az MTA Irodalomtudományi Intézetének XVIII. századi osztálya mellett működő drámatörténeti kutató csoport közreműködésével háromévenként rendezett dráma- és színháztörténeti konferencia anyaga.]

Találkozó poétikák. A 70 éves Szili József köszöntése. Szerk. Bedecs László. Miskolc–Bp., 2000. 219 l. [A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara Modern Magyar Irodalomtörténeti Tanszéke és az MTA Irodalomtudományi Intézete közös kiadása.]

Visszapillantó tükör. Tanulmányok Lukácsy Sándor 75. születésnapjára. Szerk.: Kerényi Ferenc, Kecskeméti Gábor. [Lukácsy Sándor szemelvényes szakmai bibliográfiáját összeáll.] Stauder Mária. Bp. 2000. 329 l.

Ritoók Zsigmondné Szalay Ágnes 70. születésnapjára. Közreadja a Rebakucs [a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézete Reneszánsz-kutató csoportja.] Bp. 2001. 39 [1] l.

2. MONOGRÁFIÁK ÉS EGYSZERZŐS/TÁRSSZERZŐS TANULMÁNYKÖTETEK

Megjegyzés: Az egyes címleírások duplikálásának elkerülése végett e fejezetben értelemszerűen nem szerepelnek azok az egyéni monográfiák és tanulmánykötetek, amelyek valamely intézeti kiadású sorozat tagjaként jelentek meg. Azok részletes leírását az I/4. és a II. fejezetben adjuk közre, így együttes áttekintésük nyújthat teljes képet az intézeti munkatársak monográfiáiról és egyéni tanulmányköteteiről.
ÁCS PÁL


„Az idő ósága” Történetiség és történetszemlélet a régi magyar irodalomban. Bp. 2001. 337 l.
ANGYALOSI GERGELYA költő hét bordája. Debrecen, 1996. 410 l.

Roland Barthes, a semleges próféta. Bp. 1996. 311 l. /Horror Metaphysicae./

Kritikus határmezsgyén. (Kritikák, tanulmányok.) Debrecen, 1999. 196 l. /Alföld könyvek 4./
BATA IMREVeres Péter alkotásai és vallomásai tükrében. Bp. 1977. 299 l. /Arcok és vallomások./

Weöres Sándor közelében. Bp. 1979. 367 l. /Elvek és utak./
BÉLÁDI MIKLÓSÉrintkezési pontok. Bp. 1974. 723 l.

Az értelem-alapító. Négy írás Németh Lászlóról. Békéscsaba, 1982. 63 l. /Új Auróra Füzetek./

Válaszutak. Tanulmányok. Bp. 1983. 548 l.

Értékváltozások. Bp. 1986. 490 l.

A nyugati magyar irodalom 1945 után. Vál. bibliográfia: B. Hajtó Zsófia. Bp. 1986. 327 l. [Társszerzők: Pomogáts Béla és Rónay László.]

Arcképvázlatok. Hátrahagyott írások. Békéscsaba, 1987. 51 l. /Új Auróra Füzetek./

Illyés Gyula. Bp. 1987. 108 l. /Az én világom./

A közvetítő kritika. (Válogatott tanulmányok.) Bp. 1996. 217 l. /Aranyhal sorozat. Esszék, tanulmányok./

BENE SÁNDORTheatrum politicum. Nyilvánosság, közvélemény és irodalom a kora újkorban. Debrecen, 1999. 406 l. /Csokonai Universitas Könyvtár 19./

BERKES TAMÁSSenki sem fog nevetni… Groteszk irányzat a hatvanas évek közép- és kelet-európai irodalmában. Bp. 1990. 221 l.
BÍRÓ FERENCA fiatal Bessenyei és íróbarátai. Bp. 1976. 351 l. /Irodalomtörténeti Könyvtár 31./

A felvilágosodás korának magyar irodalma. (Szerk. Komlovszki Tibor.) Bp. 1994. 446 l. – 2. kiad. 1995. 431 l. – 3., jav., bőv. kiad. 1998. 453 l.
BODNÁR GYÖRGYTörvénykeresők. Bp. 1976. 624 l.

A „mese” lélekvándorlása. A modern magyar elbeszélés születése. Bp. 1988. 454 l.

Jövő múlt időben. Tanulmányok, esszék, kritikák. Bp. 1998. 489 l.

Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézet. Bp. 2000. 35 l. / A Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézetei./

Kaffka Margit. Bp. 2001. 314 l.
BOJTÁR ENDREKelet-európai avantgarde irodalom. Bp. 1977. 158 l. /Modern Filológiai Füzetek 29./ – angol nyelven: East European Avant-Garde Literature. (Transl. Pál Várnai.) Bp. 1992. 156 l. /Studies in Modern Philology 10./ – szerb nyelven: Knjizevnost istocnoevropske avangarde. Beograd, 1999 [2000.] 168 l. /Pojmovnik knjiga 15./

Egy kelet-européer az irodalomelméletben. Bp. 1983. 228 l.

Slavic Structuralism. (English version of item No 2.) Amsterdam–Philadelphia, 1985. 160 l. [A könyv magyarul megjelent 1978-ban az Opus. Irodalomelméleti tanulmányok c. intézeti sorozat 4. köteteként. A kötet leírását l. a II/18. alatt!]

„Az ember feljő…” A felvilágosodás és a romantika a közép- és kelet-európai irodalmakban. Bp. 1986. 203 l. /Gyorsuló idő./

Európa megrablása. A balti államok bekebelezésének története dokumentumok tükrében 1939–1989. (A dokumentumokat ford. Bereczki András, Bereczki Urmas stb.) Bp. 1989. 333 l. – Cseh nyelven: Oloupeni Evropy. Praha, 1994. 267 l.

Litván kalauz. (Tanulmány.) Bp. 1990. 129 l. /Kérdő jel./

Kelet-Európa vagy Közép-Európa? (Tanulmányok, cikkek.) Bp. 1993. 242 l.

A kelet-européer pontossága. Esszék irodalomról és az irodalom elméletéről. Bp. 2000. 237 [10] l.

BONYHAI GÁBORAz értékek rendszere Thomas Mann 1A kiválasztott1című regényében. Bp. 1974. 188 l. /Modern Filológiai Füzetek 21./

CZINE MIHÁLYMóricz Zsigmond útja a forradalmakig. Bp. 1960. 611 l.
DÁVIDHÁZI PÉTER„Isten másodszülöttje.” A magyar Shakespeare-kultusz természetrajza. Bp. 1989. VIII, 377 l.

Hunyt mesterünk. Arany János kritikusi öröksége. Szerk. Kelevéz Ágnes. Bp. 1992. 417 l. – 2. jav. kiad. 1995. 417 l.

Per passivam resistentiam. Változatok hatalom és írás témájára. Bp. 1998. 409 l.

The Romantic Cult of Shakespeare. Literary Reception in Anthropological Perspective. London, 1998. XIV, 240 l. /Romanticism in Perspective: Texts, Cultures, Histories./
DIENES ANDRÁSA legendák Petőfije. (Táj és emlékezés.) Bp. 1957. 278 l.

A fiatal Petőfi. (A költő származása és életútja 1838 nyaráig.) Bp. 1968. 346 l.
DIÓSZEGI ANDRÁSGábor Andor. Bp. 1966. 185 l. /Irodalomtörténeti Kiskönyvtár. Magyar írók 2./

Illés Béla alkotásai és vallomásai tükrében. Bp. 1966. 201 l. /Arcok és vallomások./

Megmozdult világban. Irodalmi tanulmányok. Bp. 1967. 702 l.
T. ERDÉLYI ILONAErdélyi János. Bp. 1981. 214 l. /A múlt magyar tudósai 10./

Politikai restauráció és irodalmi újjászületés. (Értékek és eszmények a reformkor hajnalán.) Bp. 1998. 156 l.ERDŐDY EDITMagyar irodalom a huszadik században. 1–2. köt. 1. köt.: Tanulmányok. Szerk. Magyar Miklós. Bp. 1992. 163 l.– 2. kiad. 1995. [Társszerzők: Magyar Miklós és Tverdota György.]FEKETE SÁNDORKossuth Lajos. Bp. 1970. 288 l. /Nagy emberek élete./

Így élt a szabadságharc költője (Petőfi Sándor). Bp. 1972. 201 l. /Így élt …/

Mezítláb a szentegyházban. Cikkek Petőfiről és kortársairól. Bp. 1972. 259 l.

Petőfi Sándor életrajza. 1. köt. A költő gyermek- és ifjúkora. Bp. 1973. 363 l.
FENYŐ ISTVÁNKét évtized. Tanulmányok és kritikák. Bp. 1968. 613 l. /Elvek és utak./

Haza és tudomány. A hazai reformkori liberalizmus történetéhez. Bp. 1969. 449 l.

Nemzet, nép – irodalom. Tanulmányok a magyar reformkor irodalmáról. Bp. 1973. 405 l. /Elvek és utak./

Figyelő szemmel. Válogatott irodalmi kritikák, tanulmányok. Bp. 1976. 542 l.

Magyarság és emberi egyetemesség. Irodalom- és művelődéstörténeti tanulmányok. Bp. 1979. 838 l.

Haza s emberiség. A magyar irodalom 1815–1830. Bp. 1983. 322 l., 16 t. /A magyar irodalom korszakai./

A centralisták. Egy liberális csoport a reformkori Magyarországon. Bp. 1997. 430 l.
FERENCZI LÁSZLÓÉluard. Bp. 1970. 106 l. /Irodalomtörténeti Kiskönyvtár 41./

Voltaire-problémák. Bp. 1978. 117 l. / Gyorsuló idő./

David Scheinert ou La Passion du Juste Milieu. Essai suivi de textes et d’une postface. [Bruxelles], 1982. 269 l.

A remény zuhatagja. (A felvilágosodás változatai.) Bp. 1988. 182 l. /Az én világom./

Essai de relire Maurice Carême. Bruxelles, 1992. 51 l.

Maurice Carême. (Étude et textes.) Arlon, 1992. 31 l. /Dossiers. – Littérature Français de Belgique. Nr. 36./ –2. kiad. 1994. 3. kiad. 1997.

Voltaire: Candide vagy az optimizmus. (Műelemzés,) Bp. 1997. 64 l. /Talentum műelemzések./

„Csak a máé a rettenet…” Politikum és költészet kapcsolatai. Bp. 1999. 245 l.
GERÉZDI RABÁNJanus Pannoniustól Balassi Bálintig. Tanulmányok. Bp. 1968. 534 l.

HANKISS ELEMÉRA népdaltól az abszurd drámáig. Tanulmányok. Bp. 1969. 320 l. /Elvek és utak./

Az irodalmi kifejezésformák lélektana. Bp. 1970. 207 l. /Modern Filológiai Füzetek. 7./

Értékszociológiai kísérlet. (Az ipari dolgozók néhány rétegének értékrendjéről.) Bp. 1976. 142 l.

Érték és társadalom. Tanulmányok az értékszociológia köréből. Bp. 1977. 392 l. /Elvek és utak./

Társadalmi csapdák. Bp. 1979. 141 l. /Gyorsuló idő./

Diagnózisok. Bp. 1982. 303 l. /Gyorsuló idő./

HOPP LAJOSA lengyel–magyar hagyományok újjászületése. Bp. 1972. 166 l., 8 t. /Modern Filológiai Füzetek 14./

Mikes és világa. Bukarest, 1973. 559 l., 12 t.

A magyar–lengyel múltszemlélet előzményei. Politikai és kulturális hagyományok Báthori Istvánig. (Ford. Kálmán Judit.) Bp. 1992. 230 l. [Társszerző Jan �laski.]

Mikes Kelemen. Zólyom, 1996. 154 l.

Mikes Kelemen. Életút és írói pályakezdet. (Szerk., a képeket vál. Tüskés Gábor.) Bp. 2000. 205 l., 34 t. /Historia Litteraria 7./
HORVÁTH IVÁNBalassi költészete történeti poétikai megközelítésben. Bp. 1982. 336 l.

A vers. Bp. 1991. 233 l.
HORVÁTH KÁROLYA romantika. Bp. 1965. 340 l.

Madách Imre. 1984. 296 l. /Nagy Magyar Írók./

A romantika értékrendszere. (Tanulmányok.) Bp. 1997. 307 l.
ILLÉS LÁSZLÓJózanság és szenvedély. Tanulmányok és kritikák. Bp. 1966. 638 l. /Elvek és utak./

A megőrzött utópia. (Tanulmányok.) Bp. 1988. 364 l.

Üzenet Thermopüléből. Irodalom- és eszmetörténeti tanulmányok a modernitásról, a szociális gondolatról és a globalizációról. Bp. 1999. 278 l.
JANKOVICS JÓZSEFEx Occidente… A 17. századi magyar irodalom európai kapcsolatai. Bp. 1999. 222 l. /Régi Magyar Könyvtár. Tanulmányok 3./
JÓZSEF FARKASA Magyar Tanácsköztársaság sajtója. Bp. 1969. 112 l.

„Rohanunk a forradalomba”. A magyar irodalom eszmélése 1914–1919. 2. átdolg. és bőv. kiad. Bp. 1969. 287 l. [Az l. kiad.: „Rohanunk a forradalomba” A modern magyar irodalom útja 1914–1919. Bp. 1957. 264 l. még nem az intézeti keretek között készült.]

Írók, eszmék, forradalmak. Válogatott tanulmányok és kritikák. Bp. 1979. 482 l.

Értelmiség és forradalom. Kultúra, sajtó és irodalom a Magyar Tanácsköztársaságban. Bp. 1984. 296 l.

Erkölcs és hivatástudat. (Irodalmi tanulmányok.) Bp. 1989. 385 l.

B. JUHÁSZ ERZSÉBETHősök vagy balekok? A társadalmi beilleszkedés zavarai a hetvenes évek irodalmában. Bp. 1989. 239 l.

KÁLMÁN C. GYÖRGYTe rongyos (elm)élet! (Tanulmányok.) Bp. 1998. 293 l.

KAPPANYOS ANDRÁSKétséges egység. Az Átokföldje, és amit tehetünk vele. [Tanulmány T. S. Eliotról.] Bp. 2001. 322 l. /Janus/Osiris Könyvtár./KARAFIÁTH JUDITSzürrealizmus. [Antológia.] Írta, a műveket vál. és szerk. – –. Közrem.: Tóth Szilvia. Bp. 1999.

159 l. /Matúra. Izmusok./

KECSKEMÉTI GÁBORPrédikáció, retorika, irodalomtörténet. A magyar nyelvű halotti beszéd a 17. században. Bp. 1998. 325 l. /Historia Litteraria 5./KECSKÉS ANDRÁSA vers hangzásvilága. Bp. 1981. 206 l.

Versek tükre. Az iskolai versértelmezés lehetőségei. Veszprém, 1985. 258 l. /Megyei Pedagógiai Körkép Kiskönyvtára 26./

KENYERES ZOLTÁNGondolkodó irodalom. Bp. 1974. 472 l.

KERÉNYI FERENCPetőfi Sándor: Az apostol. (Műelemzés.) Bp. 1998. 59 l. /Talentum műelemzések./

Petőfi Sándor élete és kora. (1823–1849.) Bp. 1998. 131 l. /Életrajzi album./
KIS PINTÉR IMREHelyzetjelentés. Bp. 1979. 377 l.

A semmi hőse. Füst Milán költői világképe. Bp. 1983. 225 l.

Esélyek. (Kritikák, tanulmányok.) Bp. 1990. 270 l.
KISS FERENCM�vek közelről. Bp. 1972. 345 l. /Elvek és utak.

Az érett Kosztolányi. Bp. 1979. 607 l. /Irodalomtörténeti Könyvtár 34./

„Fölrepülni rajban…” Bp. 1984. 421 l.

Interferenciák. Tanulmányok, kritikák. Bp. 1984. 414 l.

Csoóri Sándor. /Monográfia./ Bp. 1990. 153 l.

És Szabadka… (Tanulmányok, esszék.) (Előszó: Pomogáts Béla.) Debrecen, 1994.185 l.

Kosztolányi-tanulmányok. Miskolc, 1998. 225 l.
KISS JÓZSEFA mi Petőfink.– Petőfi a Duna–Tisza közén. A Kiskőrösi Petőfi Emlékmúzeum állandó kiállításának vezetője. Írta és a képeket vál. – –. Kecskemét, 1987. 48 l.
KLANICZAY TIBORReneszánsz és barokk. Tanulmányok a régi magyar irodalomról. Bp. 1961. 595 l. – 2. kiad. 1997. 480 l. /Szukits Könyvek./

Marxizmus és irodalomtudomány. Bp. 1964. 275 l.

A múlt nagy korszakai. Bp. 1973. 528 l.

La crisi del Rinascimento e il manierismo. Róma, 1973. 111 l. /Strumenti di ricerca 1./

Mattia Corvino e l’umanesimo italiano. Roma, 1974. 20 l. /Problemi Attuali di Scienza e di Cultura 202./

A manierizmus.[Antológia.] A bev. tan. írta , vál. és szerk. – –.Bp. 1975. 356 l. – 2. kiad. 1982. 450 l. /Izmusok./

Hagyományok ébresztése. Bp. 1976. 579 l.

Renaissance und Manierismus. Zum Verhältnis von Gesellschaftsstruktur, Poetik und Stil. Berlin, 1977. 273 l. /Literatur und Gesellschaft./

Pallas magyar ivadékai. Tanulmányok. Bp. 1985. 353 l.

Renesans, manieryzm, barok. Warszawa, 1986. 381 l.

Stílus, nemzet és civilizáció. [Tanulmányok, előadások.] Vál., szerk.: Klaniczay Gábor, Kőszeghy Péter.. Bp. 2001. 249 l. /Régi Magyar Könyvtár. Tanulmányok 4./
KÓKAY GYÖRGYKönyv, sajtó és irodalom a felvilágosodás korában. Bp. 1983. 234 l.

Geschichte des Buchhandels in Ungarn. (Übers. Éva Rozgonyi.) Weisbaden, 1990. VI, 151 l. /Geschichte des Buchhandels. Bd. 3./

A könyvkereskedelem Magyarországon. Bp. 1997. 156 l.

Tanulmányok a magyar felvilágosodás történetéhez. (A szerző 70. születésnapjára összeáll. Fehér Katalin és Szelestei N. László.) Bp. 1999. 123 l.

Felvilágosodás, kereszténység, nemzeti kultúra. Bp. 2000. 255 l. /Historia Litteraria 8./
KOMLÓS ALADÁRA magyar költészet Petőfitől Adyig. Bp. 1959. 522 l. – 2., módosított kiad. 1980. 456 l.

A líra műhelyében. Bp. 1961. 145 l.

A szimbolizmus. A bev. tan. írta, a szövegeket vál. – – Bp. 1965. 288 l.

Táguló irodalom. Tanulmányok, cikkek, kritikák. Bp. 1967. 427 l. /Elvek és utak./
KOMLOVSZKI TIBORA Balassi-vers karaktere. (Tanulmányok.) Bp. 1992. 137 l. /Régi Magyar Könyvtár. Tanulmányok 1./
KOVÁCS JÓZSEFAz író és a forradalmár. Thomas Payne. Bp. 1983. 211 l.
KRASZTEV PÉTERMítosz, semmi más. Irodalom, film, hétköznapok Közép- és Kelet-Európában. Bp. 1997. 251 l.

Pogledat na persieca. Prevod. Aleksandahr Markov, Biljana Kurtasheva, Svetla K’oseva i Stefka Khrusanova. Sofija, 2001 174 l.
KULCSÁR SZABÓ ERNŐA zavarbaejtő elbeszélés. Bp. 1984. 129 l. /Az én világom./

M�alkotás – szöveg – hatás. (Tanulmányok.) Bp. 1987. 578 l. /Elvek és utak./
LUKÁCSY SÁNDORPer Sándor Petőfi. Firenze, 1973. 47 l. [Társszerző:Giorgio Luti.]

Isten gyertyácskái. (Tanulmányok.) Bp. 1994. 355 l.

A hazudni büszke író. (Válogatott tanulmányok.) Bp. 1995. 362 l.

Egy hazánk van. (Tanulmányok.) Pécs, 1996. 380 l. /Élő Irodalom sorozat./

A végtelen jövő. Irodalmi tanulmányok. Bp. 1998. 230 l.
MARTINKÓ ANDRÁS
Teremtő idők. Bp. 1977. 481 l.

Értjük vagy félreértjük a költő szavát? Közismert versek magyarázata. Bp. 1983. 181 l.

A szó jelentése. [Tanulmány.] (Az előszót írta Kiefer Ferenc.) Szeged, 2001. 220 [4] l. [Az 1954-ben keletkezett tanulmány első kiadása.]
MIKLÓS PÁLOlvasás és értelem. Bp. 1971. 244 l.

A sárkány szeme. Bevezetés a kínai piktúra ikonográfiájába. Bp. 1973. 271 l.

B. NAGY LÁSZLÓA látvány logikája. Bp. 1974. 658 l. [Közrem.: Víg András és Zalán Vince.]

NAGY PÉTERSzabó Dezső az ellenforradalomban (1919–1923.) Bp. 1960. 207 l.

Móricz Zsigmond. 2., átdolg. kiad. Bp. 1962. 518 l.

NÉMETH G. BÉLAKérdések és kétségek. Irodalomtörténeti tanulmányok. Bp. 1995. 252 l.

Emlékek, eszmék, emberek. Bp. 1996. 129 l. /Bibliotheca Hungarica./

Korok és versek. Bp. 1996. 266 l.

Írók, művek, emberek. Bp. 1998. 294 l.

Hét folyóirat 1945–1950. (Tanulmányok.) Debrecen, 2000. 114 l. /Alföld Könyvek 6./
NÉMETH S. KATALINBécsi utazások. 17–18. századi útinaplók. (S. a. rend. és a jegyz. írta S. Sárdi Margit.) Székely László naplóját feldolgozta, jegyz. ell. és az író életrajzának szerzője – –. Bp. 2001. 285 l. /Hungarica varietas./
NYÍRŐ LAJOSIrodalomelmélet – korszerű művészet. Tanulmányok. Bp. 1967. 357 l. /Elvek és utak./
ODORICS FERENCBeszédhelyzetben. Irodalomelméletek között. Bp. 1993. 187 l. /Dialógus./ [Társszerző: Dobos István.]

Posztmagyar. Szeged, 1995. 229 l. /deKON–KÖNYVek. Irodalomelméleti és Interpretációs Sorozat 4./ [Társszerző: Kovács Sándor s. k.]

Empírizmustól a KONstruktívizmusig. (Tanulmány.) Szeged, 1996. 159 l. /deKON–KÖNYVek. Irodalomelméleti és Interpretációs Sorozat 9./

Terminusok. Modern és poszt irodalomelméleti és interpretációs szótár. Szeged, 1998. 131 l. /deKON-KÖNYVek. Irodalomelméleti és Interpretációs Sorozat 14./
PIRNÁT ANTALDie Ideologie der Siebenbürger Antitrinitarier in den 1570er Jahren. Bp. 1961. 271 l
POMOGÁTS BÉLARadnóti Miklós. Bp. 1977. 228 l. /Nagy magyar írók./ – 2. kiad. 1984. 228 l. /Nagy magyar írók./

Regénytükör. 33 új magyar regény. Bp. 1977. 313 l.

Sorsát kereső irodalom. Tanulmányok. Bp. 1979. 523 l. /Elvek és utak./

Versek közelről. Értelmezések és magyarázatok. Bp. 1980. 293 l.

A tárgyias költészettől a mitologizmusig. A népi líra irányzatai a két világháború között. Bp. 1981. 449 l. /Irodalomtörténeti Könyvtár 36./

Az újabb magyar irodalom 1945–1981. Bp. 1982. 664 l.

Otthon a világban. Írások Takáts Gyuláról. Kaposvár, 1986. 64 l. /Somogyi Almanach 42./

A nyugati magyar irodalom 1945 után. Bp. 1986. 327 l. [Társszerzők: Béládi Miklós és Rónay László.]

Jelenidő az erdélyi magyar irodalomban. Bp. 1987. 265 l. /Gyorsuló idő./

Költészet és népiesség. Tanulmányok. Békéscsaba, 1987. 73 l. /Új Auróra Füzetek./

Mindenség és történelem. Juhász Ferenc eposzai. Békéscsaba, 1988. 82 l. /Új Auróra Kiskönyvtár./

Irodalmunk szabadságharca. 1956. Egy esztend� irodalmi élete. Bp. 1989. 135 l.

Kisebbség és humánum. Műelemzések az erdélyi magyar irodalomból. Bp. 1989. 227 l. /Műelemzések Kiskönyvtára./ – 2. kiad. Bp. 1998. 192 l. /Műértelmezések./

Noé bárkája. Tanulmányok és vallomások. Bp. 1991. 241 l.

Napló a történelemről. 1989–1992. Publicisztikai írások. Bp. 1992. 175 l.

Negyedik Európa. Erdélyi kérdések és válaszok. (Publicisztikai írások.) Bp. 1992. 119 l.

Ezredvég. Magyar lehetőségek és feladatok. (Tanulmány.) Bp .– Ungvár, 1993. 76 l. /Az Erdélyi Szövetség Füzetei 2./

Az idő fölött: 1956. Emlékezések, publicisztikai írások, tanulmányok. Bp. – Ungvár, 1993. 138 l.

A magyar girondisták. Tanulmányok és arcképvázlatok. Bp. 1993. 263 l.

A romániai magyar irodalom. (Monográfia.) Bp. 1993. 231 l. /Irodalomtörténet 1. Irodalomtörténeti kismonográfiák./

A negyedik esztend�. (Tanulmányok.) Bp. 1994. 236 l.

Nyugati égbolt. Tanulmányok a nyugati magyar irodalomról. Bp. 1994. 83 l.

Erdélyi tükör. Tanulmányok és emlékezések. Bp. 1995. 174 l. /Teleszkóp./

Kárpát-medencei körséta. Tanulmányok. Bp. 1995. 166 l.

Vázlat az egészről. Déry Tibor 11 regénye. Bp. 1995. 88 l. /A Magyar Irodalomtörténeti Társaság Kiskönyvtára 12./

Politika és poétika. Tanulmányok a népi irodalomról. Miskolc, 1996. 338 l.

Budapesti néző. Tanulmányok, cikkek. Kolozsvár, 1997. 188 l.

Kisebbségben és magyarságban. Tanulmányok a szlovákiai magyar irodalomról. Dunaszerdahely, 1997. 221 l.

Között. Irodalom és közélet. Miskolc, 1997. 265 l.

Másik Magyarország. Tanulmányok a Nyugat íróiról. Bp. 1997. 230 l.

Épül� hidak. Magyarok és románok. Tanulmányok, cikkek. Bp. 1998. 229 l. /Esszé./

Az irodalom védelmében. Tanulmányok, cikkek. Miskolc, 1998. 160 l.

Párbeszéd anyanyelven. Tanulmányok és cikkek a magyar irodalomról és az anyanyelvi mozgalomról. Bp. 1998. 206 l.

Két választás között. Egy nemzeti liberális naplója. Miskolc, 1999. 244 l.

Szövegközelben. Verselemzések századunk magyar lírájából. Bp. 1999. 310 l. /Műelemzések./

Faludy György. [Pályarajz.] Bp. 2000. 252 l.

Az írás értelme. Tanulmányok és elemzések. Bp. 2000. 253 l.

Leletmentés. Tanulmányok és kritikák erdélyi írók műveiről. Bp. 2000. 208 l.

Nyugat és Kelet között. Régió Európában. Esszék, tanulmányok. Bp. 2000. 215 l.

Változatok az avantgárdra. Tanulmányok és kritikák. Bp. 2000. 317 l. /Aranyhal Sorozat./

Kuncz Aladár. 2. jav., bőv. kiad. Kolozsvár–Bukarest, 2001. 263 l. [Az 1. kiad. 1968-ban jelent meg az Irodalomtörténeti Füzetek 61. számaként. – Leírását lásd a II. Az intézet kiadványsorozatai c. fejezetben.]

M�hely Erdélyben. Tanulmányok és kritikák. Bp. 2001. 251 l.

Történelem jelenidőben. Tanulmányok. Bp. 2001. 251 l. /Az Antall József Baráti Társaság Évkönyvei 10/

„Transsylvan hősköltemény.” Az erdélyi irodalomról. Bp. 2001. 205 l.

V periferijata na zapada. Istoricheski literaturni izsledvanija. Sofia, 2001. 191 [1] l.

Változó Erdély. Tanulmányok. 2001. 287 l.
RÁBA GYÖRGYBabits Mihály költészete. 1903–1920. Bp. 1981. 667 l.

Babits Mihály. Bp. 1983. 326 l. /Nagy magyar írók./

Csönd-herceg és a nikkel szamovár. [Tanulmányok.] 345 l.
RÓNAY LÁSZLÓHűséges sáfárok. Bp. 1975. 481 l.

Kosztolányi Dezső. Bp. 1977. 305 l. /Nagy magyar írók./

Devecseri Gábor alkotásai és vallomásai tükrében. Bp. 1979. 292 l. /Arcok és vallomások./

Szabálytalan arcképek. Bp. 1982. 445 l.

Tersánszky Józsi Jen�. Bp. 1983. 261 l. /Nagy magyar írók./

A nyugati magyar irodalom 1945 után. Vál. bibliográfia: B. Hajtó Zsófia. Bp. 1986. 327 l. [Társszerzők: Béládi Miklós és Pomogáts Béla.]

Márai Sándor. Bp. 1990. 415 l.

Társunk, az irodalom. Tanulmányok. Bp. 1990. 346 l.

SARGINA LUDMILLA, NÉMETINÉAz orosz szimbolizmus természetrajza. Bp. 1990. 235 l.

SÁRKÖZY PÉTERPetrarcától Ossziánig. A költészetértelmezés megújulása a XVIII. századi olasz irodalomban. Bp. 1988. 215 l. /Modern Filológiai Füzetek 44./

Letteratura ungherese – Letteratura italiana. Momenti e problemi dei rapporti letterari italo–ungheresi. Roma, 1990. 248 l. /GAIA. Collana di Studi di Letteratura Comparata./ – Ua. [2. kiad.] 1994. 248 l., [3. kiad.] 1997. 248 l.

Da i Fiumi di Ungaretti al Danubio di Attila József. Saggi di comparatistica italo–ungherese. Roma, 1994. 287 l. – Ua. 1995. 287 l.

„Kiterítenek úgyis” József Attila kései költészete. Bp. 1996. 220 l. – 2. kiad. Bp. 2001. 220 l.

Roma, la patria comune. Saggi italo–ungheresi. Roma, 1996. 214 l. /GAIA. Studi di Letteratura Comparata 2./

Senza speranza. Esistenzialismo e socialismo nell’ opera di Attila József. Roma, 1999. 261 l. [Társszerző: Nicoletta Ferroni.] /Quaderni di Storia della Critica e delle Poetiche 21./

„Roma est patria omnium fuitque” – Lászai János erdélyi főesperes síremléke a római Santo Stefano Rotondo templomban. Bp. 2001. 64 l. [Megjelent angol-, olasz- és román nyelven is.]

SINKA ERZSÉBETKét hold alatt. Zelk Zoltán megíratlan önéletrajza. Bp. 1999. 504 [16] l.

SOMOGYI SÁNDORArany László. Bp. 1956. 133 l. /Irodalomtörténeti tanulmányok 7./

Gyulai és kortársai. Fejezetek egy negyedszázad irodalomtörténetéből. Kiad.: Szörényi László. Bp. 1977. 541 l.
SŐTÉR ISTVÁNRomantika és realizmus. Válogatott irodalmi tanulmányok. Bp. 1956. 609 l.

Világtájak. Esszék és jegyzetek. Bp. 1957. 597 l.

Álom a történelemről. Madách Imre és Az ember tragédiája. Bp. 1965. 101 l. /Korunk tudománya./

Aspects et parallélismes de la littérature hongroise. Bp. 1966. 291 l.

Tisztuló tükrök. A magyar irodalom a két világháború között. Bp. 1966. 515 l.

Eötvös József. 2., átdolg. kiad. Bp. 1967. 347 l.

Az ember és műve. Tanulmányok. Bp. 1971. 383 l.

The Dilemma of Literary Science. Bp. 1973. 271 l.

A sas és a serleg. Akadémiai arcképek. Bp. 1975. 203 l.

Werthertől Szilveszterig. Irodalomtörténeti tanulmányok. Bp. 1976. 573 l.

Félkör. Tanulmányok a 19. századról. Bp. 1979. 770 l.

Gy�r�k. Tanulmányok a 20. századról. Bp. 1980. 698 l.

Világos után. Nemzet és haladás: Aranytól Madáchig. Bp. 1987. 745 l. /Sőtér István művei./

SZABÓ GYÖRGYA futurizmus.(A bev. tan. írta, a szövegeket vál., ford. – –.) Bp. 1962. 257 l.

Pirandello. Bp. 1964. 139 l. /Irodalomtörténeti Kiskönyvtár 26./

SZABOLCSI MIKLÓSKöltészet és korszerűség. Bp. 1959. 266 l.

Elődök és kortársak. Tanulmányok. Bp. 1964. 315 l.

Jel és kiáltás. Az avantgarde és a neoavantgarde kérdéseihez. Bp. 1971. 197 l.

Változó világ – szocialista irodalom. Újabb tanulmányok. Bp. 1973. 503 l. /Elvek és utak./

A clown, mint a művész önarcképe. Bp. 1974. 168 l.

Érik a fény. József Attila élete és pályája 1923–1927. Bp. 1977. 801 l. /Irodalomtörténeti Könyvtár 32./

Attila József. Leben und Werk. Berlin, 1981. 200 l. /Literatur und Gesellschaft./
SZAUDER JÓZSEFA romantika útján. Tanulmányok. Bp. 1961. 486 l.

Az estve és az álom. Felvilágosodás és klasszicizmus. Bp. 1970. 555 l.

Az éj és a csillagok. Tanulmányok Csokonairól. Szerk. Szauder Mária. Kísér� tan. : Bíró Ferenc. Bp. 1980. 386 l.

Tavaszi és őszi utazások. Tanulmányok a 20. század magyar irodalmáról. Bp. 1980. 384 l.
SZEGEDY-MASZÁK MIHÁLY„A regény amint írja önmagát.” Bp. 1980. 237 l. /Műelemzések Kiskönyvtára./ – 2., bőv. kiad. 1998. 205 l. /Műértelmezések./

Világkép és stílus. Történeti–poétikai tanulmányok. Bp. 1980. 582 l. /Elvek és utak./

Kubla kán és Pickwick úr. Romantika és realizmus az angol irodalomban. Bp. 1982. 313 l. /Gyorsuló idő./
SZÉLES KLÁRAReviczky Gyula poétikája és az új magyar líra. Bp. 1976. 258 l.

„…minden szervem óra.” József Attila motívumrendszeréről. Bp. 1980. 203 l. /Gyorsuló idő./

Vajda János. Bp. 1982. 230 l. /Nagy Magyar Írók./

SZIKLAY LÁSZLÓA szlovák irodalom története. Bp.1962. 885 l.

Adam Mickiewicz. Bp. 1968. 148 l. /Irodalomtörténeti Kiskönyvtár 36./

Szomszédainkról. A kelet-európai irodalom kérdései. Bp. 1974. 346 l.

Visszhangok. Tanulmányok, elemzések, értékelések. Bratislava, 1977. 401 l.

Együttélés és többnyelvűség az irodalomban. Utószó: Fried István. Bp. 1987. 246 l. /Közös dolgaink./
SZILI JÓZSEFA művészi visszatükrözés szerkezete. A művészet ismeretelméleti kérdései Cristopher Caudwell és Lukács György esztétikájában. Bp. 1981. 179 l.

Az irodalomfogalmak rendszere.(Tanulmány.) Bp. 1993. 227 l.

A poétikai műnemek interkulturális elmélete. Bp. 1997. 151 l.

„Légy, ha bírsz, te »világköltő« …” A magyar líra a XIX. század második felében. (Tanulmányok.) Bp. 1998. 213 l.

Arany: Toldi. (Trilógia.) (Műelemzés.) Bp. 1999. 77 l. /Talentum. Műelemzések./
SZÖRÉNYI LÁSZLÓ„Múltaddal valamit kezdeni” Tanulmányok. Bp. 1989. 299 l. /JAK-füzetek 45./

Hunok és jezsuiták. Fejezetek a magyarországi latin h�sepika történetéből. (Latin ford. Csonka Ferenc.) Bp. 1993. 211 l.

Memoria Hungarorum. Tanulmányok a régi magyar irodalomról. Bp. 1996. 219 l.

Delfinárium. Filológiai groteszkek. Miskolc, 1998. 300 l. – Jav. utánnyomás. Miskolc, 2000. 232 l.

Arcades ambo. Relazioni letterarie italo–ungheresi e cultura neo-latina. Soveria Mannelli (Catanzaro),1999 [2000.] 354 l.

Studia Hungarolatina. Tanulmányok a régi magyar és a neolatin irodalomról. Bp. 1999 [2000.] 182 l.
TARNAI ANDORExtra Hungariam non est vita… Egy szállóige történetéhez. Bp. 1969. 107 l. /Modern Filológiai Füzetek 6./
TÓTH DEZSŐÉletünk – regényeink. Tanulmányok. Bp. 1963. 229 l.
TÜSKÉS GÁBORBúcsújárás a barokk kori Magyarországon a mirákulum-irodalom tükrében. Bp. 1993. 454 l., 4 t.

Volksfrömmigkeit in Ungarn. Beiträge zur vergleichenden Literatur- und Kulturgeschichte. Dettelbach, 1996, 615 l. /Quellen und Forschungen zur europäischen Ethnologie 18./ [Társszerző: Knapp Éva.]

A XVIII. századi elbeszél� egyházi irodalom európai kapcsolatai (Nádasi János). Bp. 1997. 438 l. /Historia Litteraria 3./

�sze András. Bp. 1998. 138 l., 48 t.

Johannes Nádasi. Europäische Verbindungen der geistlichen Erzählliteratur Ungarns im 17. Jahrhundert. [Eine Monographie.] Tübingen, 2001. X, 533 l. /Frühe Neuzeit 62./

Népi vallásosság Magyarországon a 17–18. században. Bp. 2001. 410 l., 16 t. [Társszerző: Knapp Éva.]
TVERDOTA GYÖRGYIhlet és eszmélet. József Attila, a teremtő gondolkodás költője. Tanulmányok. Bp. 1987. 428 l.

Magyar irodalom a huszadik században. 1–2. köt. 1. köt. Tanulmányok. (Szerk. Magyar Miklós.) Bp. 1992. 163 l., 16 t. – 2. kiad. 1995 [Társszerzők: Erd�dy Edit és Magyar Miklós.]

A komor föltámadás titka. A József Attila-kultusz születése. Bp. 1998. 272 [5] l.

József Attila. (Monográfia.) Bp. 1999. 285 l. /Klasszikusaink./
VAJDA GYÖRGY MIHÁLYÁllandóság a változásban. Tanulmányok. Bp. 1968. 584 l. /Elvek és utak./

Összefüggések. Világirodalmi tanulmányok. Bp. 1978. 362 l. /Elvek és utak./

Modernség, dráma, Brecht. Bp. 1981. 357 l.
VARGA JÓZSEFAdy Endre. Pályakép-vázlat. Bp. 1966. 633 l. /Elvek és utak./

Adytól máig. Bp. 1970. 369 l.

Ady és kora. Bp. 1977. 572 l.

Ady és műve. Bp. 1982. 421 l.VARGHA KÁLMÁNMóricz Zsigmond alkotásai és vallomásai tükrében. Bp. 1967. 209 [4] l. /Arcok és vallomások./

Juhász Gyula. Bp. 1968. 191 l. /Irodalomtörténeti Kiskönyvtár. Magyar Írók 5./

Álom, szecesszió, valóság. Tanulmányok a 20. századi magyar prózaírókról. Bp. 1973. 346 l. /Elvek és utak./

Gelléri Andor Endre alkotásai és vallomásai tükrében. Bp. 1973. 295 l. /Arcok és vallomások./

Berda József alkotásai és vallomásai tükrében.Bp. 1982. 311 l. /Arcok és vallomások./

Gelléri Andor Endre. Bp. 1986. 217 l., 16 mell. /Nagy Magyar Írók./

Korok és pillanatok. (Összeáll. Bohus Magda. Utószó: Rába György.) Bp. 1995. 354 l.
VARJAS BÉLAA magyar reneszánsz irodalom társadalmi gyökerei. Bp. 1982. 375 l.
VÁSÁRHELYI MIKLÓSA hatalom mestersége. Bp. 1976. 302 l. /Magvet� Zsebkönyvtár./

A lord és a korona. /Tanulmány./ Bp. 1977. 144 l., 8 t. /Népszerű történelem./

Így élt Garibaldi. Életrajz. Bp. 1983. 194 l. /Így élt …/

La rivoluzione ungherese. Federigo Argentieri interjúja. Bev. Fejt� Ferenc. Róma, 1988.

Ellenzékben. /Interjúk, visszaemlékezések, cikkek./ Szerk. Tóbiás Áron. Bp. 1989. 377 l.
VERES ANDRÁS
M�, érték, műérték. Kísérletek az irodalmi alkotás megközelítésére. Bp. 1979. 554 l. /Elvek és utak./

M�vek, pályák, nemzedékek. Másfélszáz év magyar irodalma (1780–1944). (Összefoglalás.) Bp. 1999. 115 l.

VUJICSICS D. SZTOJÁNSzékács József – Vuk S. Karad�ič: Szerb népdalok és hősregék. (Kismonográfia.) Újvidék, 1986. 334 l. [Megjelent magyar és szerbhorvát nyelven.]

3. BIBLIOGRÁFIÁK (REPERTÓRIUMOK KÖNYVTÁRJEGYZÉKEK,

KÉZIRAT-KATALÓGUSOK), IRODALMI LEXIKONOK


Megjegyzés: E fejezetben a közreműködés jellegét kifejező gyűjtötte, összeállította stb. fogalmak rövidítése helyett egységesen a Szerk. (szerkesztette) rövidítést alkalmaztuk. A közreműködés megnevezését az idegen nyelvű címleírásokban magyarul és [ ]-ben adtuk meg.3.1 Bibliográfiák (repertóriumok, könyvtárjegyzékek, kézirat-katalógusok)


A magyar kéziratos énekeskönyvek és versgyűjtemények bibliográfiája (1565–1840). Szerk. Stoll Béla. Bp. 1963. 535 [2] l. – 2. jav., bőv. kiad.: A magyar kéziratos énekeskönyvek és versgyűjtemények bibliográfiája (1542–1840). Bp. 2002. 819 l.

Huszonöt év magyar prózája. 1945–1969. Bibliográfia. Szerk. Pomogáts Béla. Bp. 1970. 185 l.

Varga Rózsa – Patyi Sándor: A népi írók bibliográfiája. M�vek, irodalom, mozgalom (1920–1960). A kötet munkatársa Tódor Ildikó. Bp. 1972. 940 l.

A magyar sajtótörténet irodalmának válogatott bibliográfiája (1705–1945). Szerk.: József Farkas, Kókay György, Sinka Erzsébet, H. Törő Györgyi. Magyar Újságírók Országos Szövetsége, Bp. 1972. 427 l. /Sajtótörténeti Könyvtár./

A magyar irodalom és irodalomtudomány bibliográfiája 1976. Szerk.: Lichtmann Tamás és Németh S. Katalin. Bp. 1979. 456 l.

A magyar irodalom és irodalomtudomány bibliográfiája 1977. Szerk. Németh S. Katalin. Bp. 1980. 375 l.

A Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézete szakbibliográfiája 1956–1980. Szerk. B. Hajtó Zsófia. Bp. 1982. 60 l.

Schallaburg [19]82. Matthias Corvinus und die Renaissance in Ungarn 1458–1541. (Leiter: Johannes Gründler. Schriftleitung/ [Szerk.] Tibor Klaniczay, Gyöngyi Török, Gottfried Stangler. 2. Aufl. Wien, 1982. XXXI, 768 l., 32 t. /Katalog des Niederösterreichischen Landesmuseums. N. F. 118./

A magyar irodalom és irodalomtudomány bibliográfiája 1979. Szerk. Németh S. Katalin. Bp. 1983. 503 l.

Hungarológiai alapkönyvtár. Könyvjegyzék. Összeáll.: Stauder Mária, V. Windisch Éva, D. Mátai Mária, Tódor Ildikó, B. Hajtó Zsófia, Kósa László. Szerk.: V. Windisch Éva. Közrem.: Nyerges Judit. Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, Bp. 1986. 172 l.

A magyar irodalom és irodalomtudomány bibliográfiája 1981. Szerk. Németh S. Katalin, Velich Sándorné. Országos Széchényi Könyvtár, Bp. 1986. 543 l

Uray Piroska–Székely Júlia: Útmutató a hazai reneszánsz-kutatók számára fontos külföldi folyóiratokról. Debrecen, 1986. 121 l. /A Kossuth Lajos Tudományegyetem bibliográfiai kiadványai 9./

Vigilia 1935–1984. Repertórium. Szerk.: Stauder Mária. Bp. 1987. 384 l.

A tengerentúli haladó magyar nyelvű sajtó irodalmi bibliográfiája, 1919–1945. Összeáll. Kovács József. Bp. 1988. 16 mikrofilmlap (466 felv. – 897 l.)[Készült a „Kulturális és történelmi emlékeink feltárása, nyilvántartása és kiadása” program keretében.]

Magyar Nemzet 1938. augusztus 25–1944. március 22. Repertórium (1941. július–1942. december). Szerk. Dékány Endre. Bp. 1990. Petőfi Irodalmi Múzeum, 491 l. /A PIM bibliográfiai füzetei. Napilapok repertóriumai./

Az Országos Széchényi Könyvtár 16. századi nyomtatványainak katalógusa. Nem magyar nyelvű külföldi kiadványok. Szerk.: Soltész Erzsébet, Velenczei Katalin, W. Salgó Ágnes. A nyomdászkatalógust és a nyomdásznevek mutatóját összeáll. Héjjas Eszter. 1–3. köt. Bp. 1990. 896, 897–1872, 1873–3257 l.

Magyar Nemzet. 1938. augusztus 25–1944. március 22. Repertórium. (1943. január–1944. március.) Összeáll. Dékány Endre. Bp. 1991. 415 l. /A PIM bibliográfiai füzetei. Napilapok repertóriumai./

Répertoire de la poésie hongroise ancienne. Manuel de correction d’erreurs dans la base de données I–II. [Szerk.] Iván Horváth. [Közrem.] Gabriella H. Hubert. [A munkálatokban részt vettek]: Zsuzsa Font, János Herner, Etelka Szőnyi, István Vadai.[Szövegrögzítés]: Tamás Ruttner [Programozás]: György Gál. Paris, 1992. IL, 377; 378–806 l. /Ad Corpus Poeticarum./ – Répertoire de la poésie hongroise ancienne, ver. 3.0 ©Micro CDS/ISIS, 1992. – Répertoire de la poésie hongroise ancienne, ver. 3.1 © 1979–1994. Micro CDS/ISIS. – © Copyright Unesco, 1991, megjelent az ABCD Interaktív Magazin mellékleteként, 1(1994.) 2. –POEM, ver 4.0, hálózati BRS/Search-adatbázis, jelenleg telnet helka.iif.hu címen érhető el.

Babits Mihály kéziratai és levelezése. (Katalógus.) Levelezés 1–4. köt. Bp. 1993. /Klasszikus Magyar Írók Kéziratainak és Levelezésének Katalógusai 3./ [A Petőfi Irodalmi Múzeum és az MTA Irodalomtudományi Intézet közös kiadása.]

Levelezés. l. [Szerk.]: Cséve Anna, Kelevéz Ágnes, Melczer Tibor, Nemeskéri Erika.

525 l.

Levelezés. 2. [Szerk.]: Cséve Anna, Papp Mária. 463 l.

Levelezés. 3. [Szerk.]: Cséve Anna, Papp Mária. 463 l.

Levelezés. 4. [Szerk.]: Cséve Anna, Papp Mária. 286 l.

Dudith András könyvtára. Részleges rekonstrukció. Szerk., bev.: Jankovics József és Monok István. Szeged, 1993. 207 l. /Adattár XVI–XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 12/3./ – Ua. [sorozaton kívül, angol nyelvű változat.]

Gergye László: Kazinczy Ferenc kéziratos hagyatéka. Bp. 1993. 159 [1 ] l. /A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára Kézirattárának Katalógusai 21./

Ungarische Drucke und Hungarica 1480–1720. Katalog der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel. /Magyar és magyar vonatkozású nyomtatványok 1480–1720. A wolfenbütteli Herzog August Könyvtár katalógusa.[Szerk.] S. Katalin Németh. München–New York–London–Paris, 1993. Bd. 1–3. [1. köt. ] A–H 287 l.; [2. köt.] I–R. 288–611 l.; [3. köt.] S–Z. 612–917 l.

Balassi-bibliográfia. Szerk. Stoll Béla. Bp. 1994. 97 [1] l. /Balassi-füzetek 1./

Eötvös József könyvtára. / Die Bibliothek von Joseph Eötvös. Szerk. Gángó Gábor. Bp.1995. [1996.] 326 l.

Nőírók bibliográfiája. Kiállításkatalógus kiegészítő füzete. Szerk. Császtvay Tünde. Bp. 1996. 138 l.

Babits Mihály. Bibliográfia. Szerk.: Stauder Mária és Varga Katalin. Bp. 1998. Magyar Irodalom Háza–MTA Irodalomtudományi Intézet, 809 l. /A Magyar Irodalmi Múzeum (Petőfi Irodalmi Múzeum) Bibliográfiai füzetei. XX. századi magyar írók bibliográfiái./

Pilinszky János bibliográfia. Összeáll.: Bende József, Hafner Zoltán.Bp. 2001. 427 l.


3.2 Irodalmi lexikonok


A magyar emigráns irodalom lexikona. I. A–G. Szerk. Nagy Csaba. Bp. 1990. 260 l. [Az MTA Irodalomtudományi Intézete és a Petőfi Irodalmi Múzeum közös kiadása.]

Új Magyar Irodalmi Lexikon. 1–3. köt. Főszerk. Péter László. (Készült az Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének, az Akadémiai Kiadónak és a szegedi Somogyi-könyvtárnak együttműködésében, az Országos Tudományos Kutatási Alap támogatásával. Korszakszerkesztő: a 15. sz. végéig Vizkelety András; a 16–17. sz.. Kovács Sándor Iván, S. Sárdi Margit; a 18. sz. Németh S Katalin; a 19. sz. első fele Orosz László; a 19. sz. második fele Csűrös Miklós, Gyapay László; a 20. sz. első fele Vörös László; a 20. sz. második fele Pomogáts Béla, R. Takács Olga. Fel. szerk. F. Almási Éva, Bartók István.) Bp. 1994. 1. köt. A–GY. XXXVIII, 738 l.; 2. köt. H–Ö. XXXII, 739–1540. l.; 3. köt. P–ZS. XXXII, 1541–2332. l.

4. IRODALOMTÖRTÉNETI, SAJTÓTÖRTÉNETI ÖSSZEFOGLALÁSOK INTÉZETI RÉSZVÉTELLELA magyar irodalom története 1849-ig. Szerk.: Bóka László, Pándi Pál. Írták: Bán Imre, Gerézdi Rabán, Klaniczay Tibor, Pándi Pál, Szauder József, Tóth Dezső, Vargha Balázs. Bp. 1957. 492 l. – 2. kiad. Szerk. Pándi Pál. Bp. 1964. 534 l. – 3. kiad. Szerk. Szauder József. Bp. 1968. 524 l. – 4. kiad. Bp. 1971. 542 l.

Klaniczay Tibor– Szauder József – Szabolcsi Miklós: Kis magyar irodalomtörténet. Bp. 1961. 493 l. – 2. kiad. 1962. 341 l. – 3. kiad. 1963. 343 l. [Ua. szöveg megjelent „A kultúra világa” c. sorozat 10. kötetében (Bp. 1965. 5–278.).]

(Idegen nyelvű kiadásai):

– Histoire abrégée de la littérature hongroise. Bp. 1962. 300 l.

– Kratkaja isztorija vengerszkoj lityeraturi. Bp. 1962. 403 l.

– Geschichte der ungarischen Literatur. Bp. 1963. 353 l.

– History of Hungarian Literature. Bp. 1964. 361 l.

– Historia literatury w�gierskiej. Warszawa 1966. 365 l.

– Kratka isztorija na ungarszkata lityeratura. Szófia 1975. 335 l.

A magyar irodalom története 1849–1905. Szerk.: Király István, Pándi Pál, Sőtér István. Írták: Diószegi András, Király István, Mezei József, Nagy Miklós, Sőtér István. Bp. 1963. 489 l. – 3. kiad. 1971. 498 l.

A magyar irodalom története 1905-től napjainkig. Szerk.: Béládi Miklós, Bodnár György. Írták: Béládi Miklós, Bodnár György, Bori Imre, Czine Mihály, Csanda Sándor, Diószegi András, Illés László, Imre Katalin, József Farkas,Kenyeres Zoltán, Kiss Ferenc, Komlós Aladár, B. Nagy László, Nagy Péter, Pomogáts Béla, Rába György, Szabolcsi Miklós, Tamás Attila, Tóth Dezső, Ungvári Tamás, Varga József, Vargha Kálmán. Bp. 1967. 886 l. – 2. kiad. 1971. 886 l.

Handbuch der ungarischen Literatur. [Szerk.]: Tibor Klaniczay. Írták: István Nemeskürty, László Orosz, Béla G. Németh, Attila Tamás. Bibliográfia: Ildikó Tódor. Bp. 1977. 658 l.

(További idegen nyelvű kiadásai):

– Histoire de la littérature hongroise des origines à nos jours. Bp. 1980.

585[7] l.

– A History of Hungarian Literature. Bp. 1983. 571[1] l.

– Unkarin kirjallisuus. Helsinki 1986. 484 l.

A magyar irodalom története. Szerk.: Klaniczay Tibor. Írta: Nemeskürty István, Orosz László, Németh G. Béla, Tamás Attila, Görömbei András. A bibliográfia Tódor Ildikó munkája. Bp. 1982. 486 l. – 2., jav. kiad. 1985. 485 l.

Kőszeghy Péter – Horváth Iván: A reneszánsz és a barokk kora (1550–1750). Bp. 1986. 83 l. [Megjelent a Petőfi Irodalmi Múzeumban rendezett kiállítás katalógusaként.]

Kókay György – Buzinkay Géza – Murányi Gábor: A magyar sajtó története. Bp. 1995. 229 l. /Sajtókönyvtár./

Magyar Kódex. (A magyar művelődés évszázadai.) 1–6. köt. Főszerk.: Szentpéteri József. Szerk.: (1–4. köt.): Stemler Gyula, (5. köt.): Hargitai György,(6. köt.): Hargitai György, Stemler Gyula. Bp. 1999–2001. [A Kossuth Kiadó Rt. és az Enciklopédia Humana Egyesület közös alkotása.] – [Az 1–6. kötethez CD-ROM melléklettel . Tartalma: Galéria, Szöveggyűjtemény.]

– [A munka CD-ROM-on is megjelent az Encyclopaedia Humana Hungarica c. sorozatcím alatt, 9 lemezen, az Enciklopédia Humana Egyesület gondozásában. Fel. szerk. Szentpéteri József.] –.A sorozat részei:

01 Emese álma. A magyar őstörténet és az államszervezés kora (a kezdetektől 1038-ig)

02 A Vazul-ág. Árpád-házi királyok Szent István után (1038–1301)

03 Lovagkirályok. Az Anjou- és Zsigmond-kor Magyarországon (1301–1437)

04 Pannon reneszánsz. A Hunyadiak és a Jagelló-kor (1437–1526)

05 Kereszt és félhold. A török kor Magyarországon (1526–1699)

06 Kétfejű sas. A Habsburg-uralom Magyarországon (1699–1790)

07 Haza és haladás. A reformkortól a kiegyezésig (1790–1867)

08 Kettős kötődés. Az Osztrák-Magyar Monarchia (1867–1918)

09 A Dunánál. Magyarok a 20. században (1918–2000)


Pajorin Klára: Humanista irodalom. In: Magyar Kódex. (A magyar művelődés évszázadai.) 2. köt. Lovagkor és reneszánsz. Magyarország művelődéstörténete 1301–1526. 1999. 168–177. –: CD–ROM: Pannon reneszánsz. /Encyclopaedia Humana Hungarica 04./

Ács Pál – Székely Júlia: Magyar nyelvű irodalom (1526–1690). In: Magyar Kódex. (A magyar művelődés évszázadai.) 3. köt. Szultán és császár birodalmában. Magyarország művelődéstörténete 1526–1790. 2000. 137–159. – CD–ROM: Kereszt és félhold. A török kor Magyarországon (1526–1699). /Encyclopaedia Humana Hungarica 05./

Ács Pál – Székely Júlia: A késő barokk kor magyar irodalma (1690–1772). In: Magyar Kódex. (A magyar művelődés évszázadai.) 3. köt. Szultán és császár birodalmában. Magyarország művelődéstörténete 1526–1790. 2000. 165–181. – CD–ROM: Kétfej� sas. A Habsburg-uralom Magyarországon (1699–1790). /Encyclopaedia Humana Hungarica 06./

Ács Pál – Székely Júlia: Oktatás a hódoltság kori Magyarországon. In: Magyar Kódex. (A magyar művelődés évszázadai.) 3. köt. Szultán és császár birodalmában. Magyarország művelődéstörténete 1526–1790. 2000. 389–392.– CD–ROM: Kereszt és félhold. A török kor Magyarországon (1526–1699). /Encyclopaedia Humana Hungarica 05./

Ács Pál – Székely Júlia: Iskolázás a 18. században. In: Magyar Kódex. (A magyar művelődés évszázadai.) 3. köt. Szultán és császár birodalmában. Magyarország művelődéstörténete 1526–1790. 2000. 392–397. – CD–ROM: Kétfej� sas. A Habsburg-uralom Magyarországon (1699–1790). /Encyclopaedia Humana Hungarica 06./

Szabó G. Zoltán: A reformkor és az önkényuralom irodalma. In: Magyar Kódex. (A magyar művelődés évszázadai.) 4. köt. Reformkor és kiegyezés. Magyarország művelődéstörténete 1790–1867. 2000. 166–197. –CD–ROM: Haza és haladás. A reformkortól a kiegyezésig (1790–1867). /Encyclopaedia Humana Hungarica 07./

Kerényi Ferenc: Magyar színháztörténet. In: Magyar Kódex. (A magyar művelődés évszázadai.) 4. köt. Reformkor és kiegyezés. Magyarország művelődéstörténete 1790–1867. 2000. 282–293.– CD–ROM: Haza és haladás. A reformkortól a kiegyezésig (1790–1867). /Encyclopaedia Humana Hungarica 07./

Császtvay Tünde: A változások korának irodalma: dezillúzió és újromantika (1860-as évek –1877). In: Magyar Kódex. (A magyar művelődés évszázadai.) 5. köt. Az Osztrák–Magyar Monarchia. Magyarország művelődéstörténete 1867–1918. 2001. 133–148. – CD-ROM: Kettős kötődés. Az Osztrák–Magyar Monarchia (1867–1918). /Encyclopaedia Humana Hungarica 08./

Császtvay Tünde: A vállalkozások korának irodalma: irodalmi harcok és kísérletek (1877–1890). In: Magyar Kódex. (A magyar művelődés évszázadai.) 5. köt. Az Osztrák–Magyar Monarchia. Magyarország művelődéstörténete 1867–1918. 2001. 149–176. – CD-ROM: Kettős kötődés. Az Osztrák–Magyar Monarchia (1867–1918). /Encyclopaedia Humana Hungarica 08./

Császtvay Tünde: A századvég–századforduló irodalma: bohémság és historizmus (1890–1906). In: Magyar Kódex. (A magyar művelődés évszázadai.) 5. köt. Az Osztrák–Magyar Monarchia. Magyarország művelődéstörténete 1867–1918. 2001.177–182. – CD-ROM: Kettős kötődés. Az Osztrák–Magyar Monarchia (1867–1918). /Encyclopaedia Humana Hungarica 08./

Veres András: A századelő irodalmi forradalma (1906–1919). In: Magyar Kódex. (A magyar művelődés évszázadai.) 5. köt. Az Osztrák–Magyar Monarchia. Magyarország művelődéstörténete 1867–1918. 2001. 183–200, 202. – CD-ROM: Kettős kötődés. Az Osztrák–Magyar Monarchia (1867–1918). /Encyclopaedia Humana Hungarica 08./

Kappanyos András: Kassák Lajos avantgárd mozgalma. In: Magyar Kódex. (A magyar művelődés évszázadai.) 5. köt. Az Osztrák–Magyar Monarchia. Magyarország művelődéstörténete 1867–1918. 2001. 200–202. – CD-ROM: Kettős kötődés. Az Osztrák–Magyar Monarchia (1867–1918). /Encyclopaedia Humana Hungarica 08./

Kerényi Ferenc: Színháztörténet (1867–1920). In: Magyar Kódex. (A magyar művelődés évszázadai.) 5. köt. Az Osztrák–Magyar Monarchia. Magyarország művelődéstörténete 1867–1918. 2001. 264–275. – CD-ROM: Kettős kötődés. Az Osztrák–Magyar Monarchia (1867–1918). /Encyclopaedia Humana Hungarica 08./

Tverdota György: Avantgárd és modern klasszicizmus (1918–1945). In: Magyar Kódex. (A magyar művelődés évszázadai.) 6. köt. Magyarok a 20. században. Magyarország művelődéstörténete 1918–2000. 2001. 129–160. – CD-ROM: A Dunánál. Magyarok a 20. században (1918–2000). /Encyclopaedia Humana Hungarica 09./

Kappanyos András: Avantgárd az emigrációban. – A hazai avantgárd és az izmusok alkonya. – Kassák Lajos. (1887–1967). In: Magyar Kódex. (A magyar művelődés évszázadai.) 6. köt. Magyarok a 20. században. Magyarország művelődéstörténete 1918–2000. 2001. 130–132. – CD-ROM: A Dunánál. Magyarok a 20. században (1918–2000). /Encyclopaedia Humana Hungarica 09./

Veres András: Kosztolányi Dezső (1885–1936). In: Magyar Kódex. (A magyar művelődés évszázadai.) 6. köt. Magyarok a 20. században. Magyarország művelődéstörténete 1918–2000. 2001. 139–141. – CD-ROM: A Dunánál. Magyarok a 20. században (1918–2000). /Encyclopaedia Humana Hungarica 09./

Veres András: Államosított irodalom (1945–1968). In: Magyar Kódex. (A magyar művelődés évszázadai.) 6. köt. Magyarok a 20. században. Magyarország művelődéstörténete 1918–2000. 2001. 161–173. – CD-ROM: A Dunánál. Magyarok a 20. században (1918–2000). /Encyclopaedia Humana Hungarica 09./

Veres András: A korszak legjelentősebb alkotói. In: Magyar Kódex. (A magyar művelődés évszázadai.) 6. köt. Magyarok a 20. században. Magyarország művelődéstörténete 1918–2000. 2001. 174–182. – CD-ROM: A Dunánál. Magyarok a 20. században (1918–2000). /Encyclopaedia Humana Hungarica 09./

Veres András: Az irodalmi élet alakulása 1968-tól 1980-ig. In: Magyar Kódex. (A magyar művelődés évszázadai.) 6. köt. Magyarok a 20. században. Magyarország művelődéstörténete 1918–2000. 2001. 183–188. – CD-ROM: A Dunánál. Magyarok a 20. században (1918–2000). /Encyclopaedia Humana Hungarica 09./

Kappanyos András: A nyolcvanas–kilencvenes évek. In: Magyar Kódex. (A magyar művelődés évszázadai.) 6. köt. Magyarok a 20. században. Magyarország művelődéstörténete 1918–2000. 2001. 189–199. – CD-ROM: A Dunánál. Magyarok a 20. században (1918–2000). /Encyclopaedia Humana Hungarica 09./


5. TANKÖNYVEK

Megjegyzés: Az itt közreadott anyag rendezési elve az időrend. A közreműködés különféle formáira (közreadta, összeállította, válogatta, sajtó alá rendezte stb.) egységesen a Kiad. jelölést alkalmaztuk.Szöveggyűjtemény a mai magyar irodalomból. Az általános gimnáziumok 4. osztálya számára. Kiad. Szabolcsi Miklós. Bp. 1960. 307 l.

Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalomból. Kiad.: Barta János és Klaniczay Tibor. 1. r.: Középkor és reneszánsz. 2., jav. és átdolg. kiad. Átdolg. Klaniczay Tibor. Bp. 1963. 859 l., 25 t. /Egyetemi segédkönyv./

Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalomból. Kiad.: Barta János és Klaniczay Tibor. 2. r.: Barokk. 2., jav. és átdolg. kiad. Átdolg. Klaniczay Tibor. Bp. 1966. 861 l. /Egyetemi segédkönyv./

Ritoók Zsigmond Szegedy-Maszák Mihály Veres András: Irodalom a gimnázium I. osztálya számára. Bp. 1979. 270 l.

Szegedy-Maszák Mihály Veres András – Bojtár Endre Horváth Iván – Szörényi László – Zemplényi Ferenc: Irodalom a gimnázium II. osztálya számára. Bp. 1980. 432 l.

Szegedy-Maszák Mihály Veres András – Bojtár Endre Horváth Iván – Szörényi László – Zemplényi Ferenc: Irodalom a gimnázium III. osztálya számára. Bp. 1982. 455 l.

Kecskés András – Szilágyi Péter – Szuromi Lajos: Kis magyar verstan. Bp. [1984.] 156 l.

M. Boda Edit – Kecskés András: Tengertánc. Bp. 1984. 203 l.– Új kiad.. Bp. 1993. 192 l. [Oktatási segédanyag.]

Bojtár Endre: Kevés szóval litvánul. (A Grammar and Textbook of Lithuanian Language.) Bp. 1985. 311 l.

Ács Pál – Székely Júlia: Irodalom. Kísérleti tankönyv a 8. osztály számára. Bp. 1986. 100 l.

Stoll Béla: Szövegkritikai problémák a magyar irodalomban. [Egyetemi segédkönyv.] Bp. 1987. 56 l.

Szabó G. Zoltán – Szörényi László: Kis magyar retorika. (Bevezetés az irodalmi retorikába.) Bp. 1988. 206 l. – 2., átdolg. kiad. Bp. 1997. 173 l.

Szabó G. Zoltán: Magyar nyelvkönyv haladóknak. Seoul, 1990. 105 l.

Szabó G. Zoltán: Magyar nyelvkönyv kezd�knek. I. Seoul, 1991. 117 l.

Mozgás. Az animáció tankönyve. Kiad.: Bartók István, Bleier Edit. Bp. 1993.

212 l.

Korunk irodalma. Kiad. Bayer Miklós. Írta: Bayer Miklós – Benczik Vilmos – Csíkvári Gábor – Tverdota György. Bp. 1995. 138 l.

Bojtár Endre: Bevezetés a baltisztikába. A balti kultúra a régiségben. Bp. 1997. 316 l. /Osiris tankönyvek./ – Ua. angol nyelven: Foreword to the Past. A Cultural History of the Baltic People. Bp. 1999. 419 l.

Régi magyar irodalmi szöveggyűjtemény. 1. köt. (Szerk.: Ács Pál, Jankovics József, Kőszeghy Péter.) Bp.1998.

1. Humanizmus. (Kiad.: Ács Pál, Kovács Zsuzsa, Kulcsár Péter, Pajorin Klára, Szabó András, Szentmártoni Szabó Géza, Tóth Tünde, Török László.) 1998. 787 l.

Szegedy-Maszák Mihály Veres András – Bojtár Endre Horváth Iván –Szörényi László – Zemplényi Ferenc: Irodalom a gimnázium III. osztálya számára. Átdolg., bőv. kiad. Bp. 1998. 375 l. – 2. kiad. 2000. 375 l.

Magyar verstani szöveggyűjtemény. 1. köt. Hagyomány�rzés és hagyományteremtés a versújítás korában (1760–1840). Kiad.: Kecskés András, Vilcsek Béla. Bp. 1999. 492 l.

Ritoók Zsigmond Szegedy-Maszák Mihály Veres András Horváth Iván Zemplényi Ferenc: Irodalom a gimnázium I. osztálya számára. Átdolg., bőv. kiad. Bp. 1999. 253 l.

Szegedy Maszák Mihály Veres András – Bojtár Endre Horváth Iván – Szörényi László – Zemplényi Ferenc: Irodalom a gimnázium II. osztálya számára. Átdolg., bőv. kiad. Bp. 1999. 400 l. – 2. átdolg. kiad. 2000.

Régi magyar irodalmi szöveggyűjtemény. 2. köt. (Szerk.: Jankovics József, Kőszeghy Péter, Szentmártoni Szabó Géza.) Bp. 2000.

2. A 16. század magyar nyelvű világi irodalma. (Kiad.: Jankovics József, Kőszeghy Péter, Szentmártoni Szabó Géza.) 2000. 1074 l.

Irodalom 5. osztály. Írták: Ács Pál, Balogh Gyöngyi, etc. Szerk. Bánréti Zoltán. (1. fejezet: Ács Pál – Székely Júlia: Nyelvtan – kommunikáció – irodalom tizenéveseknek. Alternatív program, programvez. Bánréti Zoltán.) Veszprém, 2001. 290 l.

Irodalom 7. osztály. Írták: Ács Pál, Kelemen Péter etc. Szerk. Kerber Zoltán. (2. fejezet: Ács Pál – Székely Júlia: Nyelvtan – kommunikáció – irodalom tizenéveseknek. Alternatív program, programvez. Bánréti Zoltán.) Veszprém, 2001. 298 l.

Irodalom 8. osztály. Írták: Ács Pál, Decsényi Judit etc. Szerk. Kerber Zoltán. (1–2. fejezet: Ács Pál–Székely Júlia: Nyelvtan – kommunikáció – irodalom tizenéveseknek. Alternatív program, programvez. Bánréti Zoltán.) Veszprém, 2001. 289 l.

Romantika: világkép, művészet, irodalom. Kiad.: Szegedy-Maszák Mihály, Hajdu Péter. Bp. 2001. 259 l. /Osiris tankönyvek./

Veres András: Irodalom. Bevezetés az irodalmi művek olvasásába. (Segédkönyv a kerettantervhez.) Bp. 2001. 106 l.

6. SZAKFORDÍTÁSOK

Megjegyzés: A közreműködés különféle formáira (közreadta, összeállította, válogatta, sajtó alá rendezte stb.) egységesen a Kiad. jelölést alkalmaztuk.ANGYALOSI GERGELY


A hermeneutika elmélete. 1–2. köt. Szöveggyűjtemény. (Auerbach, Palmer, Ricoeur, Hirsch, Szondi, Frye, Kermode.) Kiad. Fabinyi Tibor. Ford. – –, Bernát Gyöngyvér stb. Szeged, 1987. 381; 383–602. l. /Ikológia és műelemzés 3./

HEIDEGGER, Martin: Lét és idő. (Sein und Zeit.) Ford.: Vajda Mihály, – – stb. El�szó: Fehér M. István. Bp. 1989. 755 l. /Gondolkodók./

DERRIDA, Jacques – KANT, Immanuel: Minden dolgok vége. (D’un ton apocaliptique adopté naguere en philosophie. No apocalypse, not now (a toute, sept misseles, sept missives. Von einem neuerdings erhobenen vornehmen Ton in der Philosophie. Das Ende aller Dinge.) Ford.: – –, Mesterházi Miklós, Nyizsnyánszky Ferenc. Bp. 1993. 146 l. /Horror Metaphysicae./

A posztmodern állapot. Jürgen Habermas, Jean-François Lyotard, Richard Rorty tanulmányai. Kiad. Bujalos István. Ford.: – –, Bujalos István stb. Bp. 1993. 295 /3/ l. /Horror Metaphysicae./

DERRIDA, Jacques: A szellemről. Heidegger és a kérdés. (De l’esprit. Heidegger et la question.) Ford.: – –, Babarczy Eszter. Bp. 1995. 164 l. /Horror Metaphysicae./

RICOEUR, Paul: Válogatott irodalomelméleti tanulmányok. Kiad., utószó: Szegedy-Maszák Mihály. Ford.: – – stb. Bp. 1999. 426 l. /Osiris Könyvtár. Irodalomelmélet./BOJTÁR ENDRE


KOSÍK, Karel: A konkrét dialektikája. (Dialektika konkrétního.) Ford. – –. Bp. 1967. 236 l. /Studium Könyvek./

MARKIEWICZ, Henryk: Az irodalomtudomány fő kérdései. (Glówne problemy wiedzy o literaturze.) Ford., utószó: – –. Bp. 1968. 391 l. /Studium Könyvek 65./

JANUŠEK, J.: A társadalmi kommunikáció. (Sociální komunikace) Ford. – –. Bp. 1969. 240 l.

�ERNÝ, J.: A futballról – komolyan. (Fotbal je hra.) Ford. – –. Bp. 1971. 174 l.

SOROS György: A lehetetlen megkísértése. A kelet-európai forradalmak és a Soros-alapítvány. (Transforming the Soviet System.) Ford. : – –, Puszta Dóra. Bp. 1991. 250 l. /2000 Könyvek 2./

ZÖLLNER, Erich: Ausztria története. (Geschichte Österreichs.) [Monográfia.] Ford. – –. Bp. 1998. 553 l. /Europica Varietas./

DAVIES, Norman: Európa története. (Europe: A History) [Monográfia.] Ford. – –, Bojtár Péter. Bp. 2001. 1326 l., 16 t. /Europica Varietas./BONYHAI GÁBOR


INGARDEN, Roman: Az irodalmi műalkotás. (Das literarische Kunstwerk.) Ford. – –. Bp. 1977. 486 l.

HARTMANN, Nicolai: Esztétika. (Ästhetik.) Ford. – –. Bp. 1977. 821 l.

GADAMER, Hans-Georg: Igazság és módszer. (Wahrheit und Methode.) Egy filozófiai hermeneutika vázlata. Ford., utószó: – –. Bp. 1984. 441 l.

A szép aktualitása. Kiad. Bacsó Béla. Ford.: – –, Hegyessy Mária stb. Bp. 1994. 266 l. /Athenaeum Könyvek./

SZONDI, Peter: Bevezetés az irodalmi hermeneutikába. (Einführung in die literarische Hermeneutik.) Ford. – –. Bp. 1996. 189 l. /Athenaeum Könyvek./

JAUSS, Hans Robert: Recepcióelmélet – esztétikai tapasztalat – irodalmi hermeneutika. Irodalomelméleti tanulmányok. Kiad., utószó: Kulcsár-Szabó Zoltán. Ford.: Bernáth Csilla, – – stb. Bp. 1997. 454 l. /Osiris Könyvtár. Irodalomelmélet./FENY� ISTVÁN


[HORN Ede] EINHORN Ignác: A forradalom és a zsidók Magyarországon. (Die Revolution und die Juden in Ungarn. Nebst einem Rückblick auf die Geschichte der letzteren.) Ford. – –. Az utószókat írta – – és Miskolczy Ambrus. Bp. 2000. 258 l. /Europica Varietas./GRÁNICZ ISTVÁN


EPSTEIN, Mihail: A kötetlen műfaj törvényei. Az esszéirodalom és az esszéjelleg az újkor kultúrájában. Ford. – –. In: EPSTEIN, M.: A posztmodern és Oroszország. Bp. 2001. 70–131.SZILI JÓZSEF


WELLEK, René – WARREN, Austin: Az irodalom elmélete. (Theory of Literature.) Ford. és utószó: – –. Bp. 1972. 557 l.

ARNHEIM, Rudolf: A vizuális élmény. Az alkotó látás pszichológiája. (Art and visual perception. A psychology of the creative eye.) Ford.: – – és Tellér Gyula. Bp. 1979. 558 l.

SEBEOK, Thomas A. – SEBEOK, Jean J.: Ismeri a módszeremet? Avagy a mesterdetektív logikája. („You know my method”: A juxtaposition of Charles S. Peirce and Sherlock Holmes.) Ford. – –. Bp. 1990. 84 l.

FRYE, Northrop: A kritika anatómiája. (Anatomy of Criticism.) Négy esszé. Ford. – –. Bp. 1998. 322 l

FORSTER, E. M.: A regény aspektusai. (Aspects of the Novel.) (Tanulmány.) Ford. – –. Bp. 1999. 125 l. /Helikon Universitas. Irodalom./

EAGLETON, Terry: A fenomenológiától a pszichoanalízisig. (Literary Theory.) (Tanulmány.) (Literary Theory.) Bp. 2000. 214 /2/ l. /Universitas. Irodalomelmélet./


7. SZÖVEGKIADÁSOK ÉS ANTOLÓGIÁK


Megjegyzés: E fejezetben soroljuk föl azokat a szövegkiadásokat, amelyeket az intézet munkatársai válogattak, állítottak össze, szerkesztettek, rendeztek sajtó alá, végezték a szöveggondozást az elő- vagy utószó és a jegyzetek kíséretében. A kiemelt nevekhez a felsorolt tevékenységek kapcsolódnak. Ezért az egyes kötetekben különféle módon megfogalmazott és közzétett közreműköd�i tevékenységet a címleírásokban a Kiad. rövidítéssel jelöljük. A közreműköd�k nevének betűrendes csoportosításán belül a fő rendezési elv a kiadások időrendje.ÁCS PÁL


Pesti Gábor: Esopus fabulái. Kiad. – –. Bp. 1980. 292 l. /Magyar Hírmondó./

Rimay János írásai. Kiad. – –. Bp. 1992. 337 l. /Régi Magyar Könyvtár. Források 1./

Rimay János: Epicédium, a Balassi fivérek, Bálint és Ferenc halálára. Kiad. – –. Bp. 1994. 86 l.


ANGYALOSI GERGELY


Rákos Sándor életműve. Kiad. – –. PIM Kortárs Irodalmi Központ, Digitális Irodalmi Akadémia, Bp. [1998– ] [E vállalkozás keretében az interneten eddig megjelent Rákos Sándor-művek: A t�z udvarában. (versek.), Az eb válaszol (versek), A bárány lázadása (versek), Csörte (versek), Helyzetgyakorlat (versek), Két vers között (interjúk, visszaemlékezések, esszék), Kiáltásnyi csönd (versek), Rákos Sándor válogatott versei (versek), Senki úr Semmibe indul (versek), Szegények vonulása (versek), Többedmagam (versek), Zsuzsanna és a vének (moralitás).]


BARTÓK ISTVÁN


Antalóczy Zoltán: A minden és semmi határán. Esszék, tanulmányok. Kiad. – –. Bp. 1994. 315 l.


BATA IMRE


Szép versek. 1976. Kiad. – –. Bp. 1977. 375 l.

Szép versek. 1977. Kiad. – –. Bp. 1978. 420 l.

Szép versek. 1978. Kiad. – –. Bp. 1979. 411 l.

Szép versek. 1979. Kiad. – –. Bp. 1980. 510 l.

Szép versek. 1980. Kiad. – –. Bp. 1981. 506 l.

Szép versek. 1981. Kiad. – –. Bp. 1982. 547 l.


BÉLÁDI MIKLÓS


Szemelt sz�l�. Illyés Gyula válogatott versei. Kiad. – –. Bp. 1980. 560 l.

Vándorének. Nyugat-európai és tengerentúli magyar költők. Kiad. – –. Bp. 1981. 402 , [12] l.

Illyés Gyula művei. 1–3. köt. Kiad. – –. Bp. 1982. /Magyar Remekírók./

1. köt. Versek. M�fordítások. 834 l.

2. köt. Regények. Novellák. Drámák. 910 l.

3. köt. Útirajzok. Esszék, tanulmányok. 944 l.

Mai magyar elbeszél�k. Kiad. – – és B. Hajtó Zsófia. Bp. 1983. 412 l. /Diákkönyvtár./

Jelzés a világba. A magyar irodalmi avantgarde válogatott dokumentumai. Kiad. – –, Pomogáts Béla. Bp. 1988. 629 l.


BÉLÁDI MIKLÓSNÉ lásd: B. HAJTÓ ZSÓFIA


BENE EDE


MORTIER, Roland: Az európai felvilágosodás fényei és árnyai. Válogatott tanulmányok. Kiad. – –. Bp. 1983. 407 l.


BENE SÁNDOR


Zrínyi Miklós válogatott levelei. Kiad. – –, Hausner Gábor. Bp. 1997. 328 l. /Régi Magyar Könyvtár. Források 6./

Juraj Rattkay Spomen na kraljeve i banove Kraljevstava Dalmacije, Hrvatske i Slavonije. Uvodna studija – –, glavni urednik dr, Mirko Valenti�. Zagreb, 2001. 374 l. /Biblioteka Hrvatska povjesnica – Hrvatska latini�ka historiografija 4./

PETRI György: A szabadság hagyománya: a magyar politikai költészet klasszikusai. (Petri Györggyel beszélget Kisbali László és Mink András.) A versek szövegét gondozta , jegyz.: – –. Bp. 2001. .179 l.


BERKES TAMÁS


Bibó István: Bída malych národu vychodní Evropy. Kiad. – –. Brno–Bratislava, 1997. 612 l.

Mácha, Karel Hynek: Holtak gondolata. Május. Mácha költő elkárhozása, mennybemenetele és titkos üzenetei. [Poéma kommentárokkal.] Kiad., a Május-értelmezéseket és a kísérőszöveget írta Efraim Israel. Társszerk. – –. Ford.: Balázs Andrea, Bojtár Endre etc Pozsony, 2000. 257 l.


BÍRÓ FERENC


Kónyi János: A mindenkor nevet� Demokritus. Kiad. – –. Bp. 1981. 446 l. /Magyar Hírmondó./

Bessenyei György válogatott művei. Kiad. – –. Bp. 1987. 902 l. /Magyar Remekírók./


BODNÁR GYÖRGY


Szüreti fürt. Elbeszélések. Kiad. – –. 1–2. köt. Bp. 1958–1959. 382, 322 l. /Olcsó Könyvtár./

Kaffka Margit: Hullámzó élet. Cikkek, tanulmányok. Kiad. – –. Bp. 1959. 342 l.

Panorama de la littérature hongroise du 20e siècle. Kiad. – –. Vol. 1–2. Bp. 1965. 414, 355 l.

Kaffka Margit: Az élet útján. Versek, cikkek, naplójegyzetek. Kiad., bev.:– –. Bp. 1972. 466 l.

Kaffka Margit válogatott művei. Kiad. – –. Bp. 1974. 1302 l. /Magyar Remekírók./

BABITS Mihály: Keresztül-kasul az életemen. (Önéletrajz.) Kiad., utószó: – –. Bp. 1993. 183 l.

Harsányi Kálmán: A kristálynéz�k. Kiad., utószó: – –. Bp. 1993. 453 l. /Pesti Szalon Könyvek./

Kóbor Tamás: Budapest. Kiad., utószó: – –. Bp. 1993. 387 l. /Pesti Szalon Könyvek./

Molnár Ferenc: Az éhes város. Kiad., utószó: – –. Bp. 1993. 404 l. /Pesti Szalon Könyvek./

Ritoók Emma: A szellem kalandorai. Kiad., utószó: – –. Bp. 1993. 513 l. /Pesti Szalon Könyvek./

Kaffka Margit: Mirjam és Mária. Kiad., bev.: – –. Bp. 1995. 189 l.

SZABÓ Dezső: Megered az es�. Regény. Kiad. – –. Kísér� tanulmányok: – – és Szörényi László. Bp. 1996. 331[36] l.

Babits Mihály: Timár Virgil fia. Kártyavár. (Regények.) Kiad., utószó: – –. Bp. 1997. 438 l. /Palatinus könyvek./

Kaffka Margit: Színek és évek. Hangyaboly. [Két regény.] Kiad., utószó: – –. Bp. 1999. 322 l. /A Magyar Próza Klasszikusai 66./

KAFFKA Margit: Színek és évek. Kiad., utószó: – –. Bp. 1999. 198 l. /Millenniumi Könyvtár 13./


BOJTÁR ENDRE


Lengyel költők antológiája. Kiad. – –. Bp. 1969. 555 l. /A világirodalom gyöngyszemei./

A csíkos trolibusz. Mai litván elbeszélések. Kiad. – –. Bp. 1970. 282 l. /Modern Könyvtár 186./

20. amziaus vengrų poetai. Kiad. – –. Vilnius, 1970. 386 l.

Vengrų poetai. (Ady, József, Radnóti, Weöres, Nagy.) Kiad. – –. Vilnius, 1972. 272 l.

Marcinkevi�ius, Justinas: Táj, látomással. Kiad. – –. Bp. 1973. 127 l.

Az aranycipell�. Ukrán népmesék. Kiad. – –. Bp.–Uzsgorod, 1974. 206 l.

Litván költők. Kiad. – –. Bp. 1980. 385 l.

Lélekcsere. Mai litván drámák. Kiad. – –. Bp. 1982. 354 l. /Modern Könyvtár 452./

Mi�osz, Czes�aw: Múzsáim palotája. Kiad. – –. Bp. 1987. 147 l. /Napjaink költészete./

A csodamalom. Balti népmesék. Kiad. – –. Bp. 1989. 340 l.

Vengrų noveles. (Magyar novellák litvánul.) Kiad. – –. Vilnius, 1990. 399 l.

Venclova, T.: Mondjátok meg Fortinbrasnak. Kiad. – –. Bp. 1992. 82 l.

Mi�osz, Czes�aw: Szül�hazám, Európa. Kiad. – –. Pozsony–Bp. 1993. 338 l. /Libertas et civitas. Dominó Könyvek./

Aki utoljára nevet. Humoros írások Közép- és Kelet-Európából. Kiad. – –. Bp. 1997. 244 l. /Arany Közép Európa 11./

Mi�osz, Czes�aw: A kétségbeesés tisztasága. Válogatott esszék. Kiad. – – és Pálfalvi Lajos. Ford.: – –, Cservenits Jolán, Gömöri György etc.Bp. 1999. 331 l. /Arany Közép Európa 15./


BÓNUS TIBOR


KARINTHY Frigyes: Így írtok ti. Kiad., utószó: – –.1999. 399 l. /A magyar próza klasszikusai 71./


CSÁSZTVAY TÜNDE


Vas Gereben (1823–1868). Összeállítás Vas Gereben műveiből és róla szóló cikkek, tanulmányok. Kiad. – – és Géczi János stb. Veszprém, 1997. 204 l. /Vár ucca tizenhét V. évf. 1. sz./

GAUSZ András: A gyönyörök útveszt�je. Nietzsche és az örök visszatérés. Kiad. – –. Szeged, 1998. 269 l.

DIÓSZEGI István: Andrássy és Bismarck. Kiad. – –. Bp. 1998. 396 l.


DÉKÁNY ENDRE


Innen és túl. Versek az Isten-keres� emberről. Kiad., bev. Lukács László. Közrem.: – – és Rónay László. Kísér� tan. Sőtér István. Bp. 1984. 795 l. /Vigilia könyvek./


DIÓSZEGI ANDRÁS


Életünk. 20 elbeszélés. Kiad. – –. Bp. 1960. 343 l.

Gábor Andor: Berlini levelek. Kiad. – –. Bp. 1960. 525 l. /G. A. összegyűjtött művei./

Gábor Andor válogatott művei. Kiad. – –. Bp. 1961. 699 l. /Magyar Klasszikusok./

Gábor Andor: Tarka rímek. Kiad. – –. Bp. 1962. 555 l. /G. A. összegyűjtött művei./

Gábor Andor: Igen, kollégáim! Publicisztikai írások. Kiad. – –. Bp. 1964. 590 l. /G. A. összegyűjtött művei./

Gábor Andor: Erélyes elégia. Kiad. – –. Bp. 1967. 259 l. – 2. kiad. 1978. 310 l.

Márciusi Nap. Magyar írók és költők a Tanácsköztársaságról 1919–1969. Antológia. Kiad. – –. Bp. 1969. 840 l.


T. ERDÉLYI ILONA


Erdélyi János: Úti levelek, naplók. Kiad. – –. Bp. 1985. 518 l.

Erdélyi János válogatott művei. Kiad. – –. Bp. 1986. 996 l. /Magyar Remekírók./


ERD�DY EDIT


Szeret�k és házastársak. Kiad. – –. Bp. 1978. 413 l. /Magyar Tallózó./

E. E. – Magyar Miklós–Tverdota György: Magyar irodalom a huszadik században. Szerk. Magyar Miklós. 2. köt. Szöveggyűjtemény. Bp. 1992. 379 l. – 2. kiad. 1995.

Mándy Iván életműve. Kiad. – –. PIM Kortárs Irodalmi Központ, Digitális Irodalmi Akadémia, Bp. 1998– [E vállalkozás keretében az interneten eddig megjelentetett Mándy-művek: A trafik, A villamos, Álom a színházról, A cs�szház, Csutak színre lép, Fél hat felé, Lélegzetvétel nélkül, Séta a ház körül, Átkelés, Francia kulcs, Zsámboky mozija, Régi idők mozija.]


FENY� ISTVÁN


Eötvös József: Arcképek és programok. Kiad. – –. Bp. 1975. 844 l. /E. J. művei./

Kölcsey Ferenc válogatott művei. Kiad. – –. Bp. 1975. 1155 l. /Magyar Remekírók./

Eötvös József: Reform és hazafiság. Publicisztikai írások. 1–3. köt. Kiad. – –. Bp. 1978. 593, 636, 858 l. /E. J. művei./

Eötvös József kiadatlan írásai. (1846. május–1848. február.) Kiad. – –. Bp. 1971. 168 l. /Irodalmi Múzeum./

Bajza József elfelejtett írásai. Kiad. – –. Bp. 1984. 201 l. /Nemzet és emlékezet./

„Neveljünk polgárokat ...” Eötvös József levele Dessewffy Józsefhez. Kiad. – –. Bp. 1984. 76 [3] l., 1 faksz. /Kézirattár./

A reformkor prózairodalma. Kiad. – –. Bp. 1986. 355 l. /Diákkönyvtár./

Babits Mihály: A gólyakalifa. Kártyavár. Kiad. – –. Bp. 1994. 448 l. /A magyar próza klasszikusai 12./

Kisfaludy Sándor – Kisfaludy Károly válogatott költeményei. Kiad. – –. Bp. 1994. 278 l. /A magyar költészet kincsestára 16./

BABITS Mihály: Két regény. – Novellák. – Timár Virgil fia. Elza pilóta, vagy a tökéletes társadalom. Válogatott novellák. Kiad. – –. Bp. 1995. 389 l. /A magyar próza klasszikusai 26./

EÖTVÖS József: A falu jegyz�je. 1–2. köt. Kiad. – –. Bp. 1995. 300, 330 l. /A magyar próza klasszikusai 29–30./

KEMÉNY Zsigmond: Férj és n�. – Ködképek a kedély láthatárán. Kiad. – –. Bp. 1996. 383 l. /A magyar próza klasszikusai 39./

BABITS Mihály: Halálfiai. 1–2. köt. Kiad. – –. Bp. 1997. 300, 300 l. /A magyar próza klasszikusai 44–45./

IRINYI József: Német-, francia- és angolországi úti jegyzetek. Kiad. – –. Bp. 1998. 272 l.

KISFALUDY Károly válogatott drámái. Kiad. – –: Kerényi Ferenc és – –. Bp. 1999. 367 l. /A magyar dráma gyöngyszemei 11./


FERENCZI LÁSZLÓ


KRÚDY Gyula: Az ördög alszik. Kiad. – –. Bp. 1972.

ILLYÉS Gyula: Amikor az óceán partjára jutottam. Kiad., utószó: – –. Bp. 1980. 90 l.

David Scheinert ou La Passion du Juste Milieu. Essai suivi de textes et d’une postface. [Kiad. – –.] Bruxelles, 1982. 269 l.

KÖLCSEY Ferenc: Minden órám. K. F. válogatott művei. Kiad. – –. Bp. 1984. 293 l.

KAZINCZY Ferenc: A nagy titok. (Versek, műfordítások, memoárok. levelek.) Kiad. – –. Bp. 1986. 289 l. /A magyar irodalom gyöngyszemei./

„Én Kassák Lajos vagyok” Kiad. – –. Bp. 1987. 230 l. [Szövegválogatás az íróról szóló kritikákból.]

CALMET, Don: Vámpírok. Kiad. – –. Bp. 1992.

MOLIÈRE: Tartuffe avagy a képmutató. Vígjáték. Ford. Vas István. Kiad. – –, a képeket vál. Tóth Szilvia. Bp. 1993. 95 l. /Matúra Klasszikusok 15./ – 2. kiad. 2000.

VOLTAIRE (AROUET, François-Marie): Candide. Ford. Gyergyai Albert. Kiad. – –. Bp. 1993. 111 l. /Matúra Klasszikusok 13../ – 2. kiad. 2000.

A kongresszus álmodói. Kiad. és bev. – –. Bp. 1997. 48 l. /Bethlen téri füzetek 5./

WOUTER, Liliane: A vér zarándoklata. Válogatott versek. Ford. és kiad.: Tóth Krisztina, – – és Lackfi János. Utószó:– – és Lackfi János. Széphalom, 1999. 185 l.


GÁNGÓ GÁBOR


Jókai Mór: A mi lengyelünk. 1–2. köt. Kiad. – –. Bp. 1994. 213, 199 l. /J. M. munkái. Gy�jteményes díszkiadás 45–46./

JÓKAI Mór: Szomorú napok. Kiad. – –. Bp. 1994. 222 l. /J. M. munkái. Gy�jteményes díszkiadás 47./

Egyfelvonásosok. Válogatás a XIX. és a XX. századból. Kiad. – –. Bp. 1995. 399 l. /A magyar dráma gyöngyszemei 2./

JÓKAI Mór: Egy magyar nábob. 1–2. köt. Kiad. – –. Bp. 1995. 268, 247 l. /J. M. munkái. Gy�jteményes díszkiadás 68–69./

JÓKAI Mór: Erdély aranykora. Kiad. – –. Bp. 1995. 279 l. /J. M. munkái. Gy�jteményes díszkiadás 59./

JÓKAI Mór: A fehér rózsa. – Utazás egy sírdomb körül. Kiad. – –. Bp. 1995. 266 l. /J. M. munkái. Gy�jteményes díszkiadás 67./

JÓKAI Mór: Felfordult világ. Kiad. – –. Bp. 1995. 207 l. /J. M. munkái. Gy�jteményes díszkiadás 58./

JÓKAI Mór: Görögt�z. Kiad. – –. Bp. 1995. 253 l. /J. M. munkái. Gy�jteményes díszkiadás 55./

JÓKAI Mór: Kárpáthy Zoltán. 1–2. köt. Kiad. – –. Bp. 1995. 253, 226 l. /J. M. munkái. Gy�jteményes díszkiadás 70–71./

JÓKAI Mór: Török világ Magyarországon. 1–2. köt. Kiad. – –. Bp. 1995. 191, 191 l. /J. M. munkái. Gy�jteményes díszkiadás 53–54./

JÓKAI Mór: A varchoniták. A kalózkirály. Kiad. – –. Bp. 1995. 189 l. /J. M. munkái. Gy�jteményes díszkiadás 66./

EÖTVÖS József: A karthauzi. Kiad. – –. Bp. 1996. 334 l. /A magyar próza klasszikusai 36./

JÓKAI Mór: Egy az Isten. 1–2. köt. Kiad. – –. Bp. 1996. 190, 284 l. /J. M. munkái. Gy�jteményes díszkiadás 79–80./

JÓKAI Mór: Egy hírhedett kalandor a XVII. századból. Kiad. – – és Egyed Ilona. Utószó: – –. Bp. 1996. .251 l.. /J. M. munkái. Gy�jteményes díszkiadás 74./

JÓKAI Mór: Fráter György. 1–2. köt. Kiad. – –. Bp. 1996. 283, 281 l. /J. M. munkái. Gy�jteményes díszkiadás 91–92./

JÓKAI Mór: A históriai tarokkparti. (Más hátrahagyott írásokkal.) Kiad. – –. Bp. 1996. 216 l. /J. M. munkái. Gy�jteményes díszkiadás 78./

JÓKAI Mór: A lélekidomár. 1–2. köt. Kiad. – –. Bp. 1996. 206, 212 l. /J. M. munkái. Gy�jteményes díszkiadás 84–85./

JÓKAI Mór: Rab Ráby. 1–2. köt. Kiad. – –. Bp. 1996. 203, 185 l. /J. M. munkái. Gy�jteményes díszkiadás 86–87./

JÓKAI Mór: Életemből. (Igaz történetek. Örök emlékek. Humor. Útleírás.) 1–2. köt. Kiad. – –. Bp. 1997. 240, 273 l. /J. M. munkái. Gy�jteményes díszkiadás 95–96./

MIKSZÁTH Kálmán: Jókai Mór élete és kora. 1–2. köt. Kiad. – –. Bp. 1997. 214, 210 l. /A 100 kötetes Jókai sorozat kiegészít� kötetei./


GRÁNICZ ISTVÁN


PUSKIN, Alekszandr [Szergejevics]: Jevgenyij Anyégin. Teljes, gondozott szöveg. Verses regény. Ford. Galgóczy Árpád. Kiad. – –. Bp. 1992. 175 l. /Matúra Klasszikusok 5./

CSEHOV, Anton Pavlovics: Válogatott elbeszélések. Ford.: Devecseriné Guthi Erzsébet, Lányi Sarolta stb. Kiad. – –. Bp. 1999. 399 l. /Klub Klasszikusok. Világirodalom./


HAFNER ZOLTÁN


KOSZTOLÁNYI Dezső: Horoszkóp. Válogatott elbeszélések 1905–1918. Kiad. – –. Bp. 1999. 140 l. /Millenniumi Könyvtár 24./

PILINSZKY János: Publicisztikai írások. Kiad. – –. Bp. 1999. 975 l. /Osiris Klasszikusok./

Roma summus amor. Cs. Szabó László és Sz�nyi Zsuzsa levelezése. Kiad. – –. Bp. 1999. 214 l.

SZ�NYI Zsuzsa: A Triznya-kocsma. Magyar sziget Rómában. Kiad. – –. Bp. 1999. 253 l. /Phoenix-könyvek./

Az az egy dal. Toldalagi Pál emléke. Kiad. – –. Bp. 2000. 192 l.

KOSZTOLÁNYI Dezső: Ezüst Mária. Válogatott elbeszélések 1923–1936. 2. köt. Kiad. – –. Bp. 2000. 151 l. /Millenniumi Könyvtár 60./

KRASZNAHORKAI László: Háború és háború. A teljes történet. CD-ROM. Bp. 2000. [Német nyelven is.]

MOLNÁR Ferenc: Keser� mesék a szívről. Kisregény és novellák. Kiad. – –. Bp. 2000. 134 l. /Millenniumi Könyvtár 109./

Senkiföldjén. In memoriam Pilinszky János. Kiad. – –. Bp. 2000. 379 l.

SZ�NYI Zsuzsa: Vándor és idegen. Márai-levelek, emlékek. Kiad. – –. Bp. 2000. 177 l. /Phoenix-könyvek./

KRASZNAHORKAI László: Este hat; néhány szabad megnyitás. Művészeti írások. Kiad. – –. Bp. 2001. 82 l.

OTTLIK Géza: Csillagszórók az éjszakák. – PILINSZKY János: A test költészete. Kiad., utószó: – –. Bp. 2001. 57 l.

PILINSZKY János összes versei. 3., jav. kiad. Kiad. – –. Bp. 2001. 350 l. /Osiris Klasszikusok./ [1. kiad.: 1996. 341 l.]


HAJDU PÉTER


Mikszáth Kálmán összes művei. 39. köt. Elbeszélések. 13. köt. (1888) Kiad. – –. Bp. 2001. 315 l. [Kritikai kiadás.]


B. HAJTÓ ZSÓFIA


Mai magyar elbeszél�k. Kiad. Béládi Miklós és – –. Bp. 1983. 412 l. /Diákkönyvtár./


HANKISS ELEMÉR


A régi Anglia hétköznapjai. Válogatás a „The Spectator” c. egykorú folyóirat anyagából. Kiad. – –. Bp. 1968. 199 l. /Európai antológia. Angol reneszánsz és polgári forradalom./


Z. HÉJJAS ESZTER


ESTERHÁZY Pál: Mars Hungaricus. Kiad. Iványi Emma. Bev. és jegyz. Hausner Gábor. Tanulmány:Perjés Géza, Kovács Sándor Iván, Iványi Emma, Bene Sándor. Ford. Tóth Réka. Jegyz.: Héjjas Eszter.Bp. 1989. 562 l. /Zrínyi-könyvtár 3./


HOPP LAJOS


Mikes Kelemen művei. Kiad. – –. Bp. 1978. 846 l. /Magyar Remekírók./

RÁKÓCZI Ferenc: Vallomások. – Emlékiratok. Kiad. – –. Bp. 1979. 987 l. /Magyar Remekírók./

MIKES Kelemen: Mulatságos napok. Kiad. – –. Bp. 1980. 303 l. /Olcsó Könyvtár./

RÁKÓCZI Ferenc: Emlékiratok. – Memoires. Ford., utószó: Vas István. Kiad. és bev. – –. Bp. 1985. 374 l.

MIKES Kelemen: Az idő jól eltöltésének módja. Kiad., bev. – –. 1987. 253 l. /Magyar Ritkasságok./

MIKES Kelemen: Törökországi levelek. Kiad., bev. – –. Bp. 1990. 385 l.


HORVÁTH IVÁN


BALASSI Bálint összes versei. A versek helyreállított eredeti sorrendjében. Kiad. – –. Újvidék, 1976. 151 l. /Tanulmányok/Studije 9./

Francia és angol poétikák. 1392–1603. Kiad., bev. – –. Szeged, 1975. 200 l.


HORVÁTH KÁROLY


VÖRÖSMARTY Mihály összes versei. Kiad. – –. Bp. 1961. 1171 l. /Helikon Klasszikusok./

VÖRÖSMARTY Mihály összes költeményei. 1–2. köt. Kiad. – – , Tóth Dezső. 2. kiad. Bp. 1963. 845, 524 l. /Magyar Parnasszus./

A romantika. Kiad., bev. – –. Bp. 1965. 340 l.

VÖRÖSMARTY Mihály összes költői művei. Kiad. – – , Martinkó András. B�v. kiad. 1–2. köt. Bp. 1972. 790, 762 l.

MADÁCH Imre válogatott művei. Kiad., bev. – – , Kerényi Ferenc.Bp. 1989. 535 l.


ILLÉS LÁSZLÓ


HAVAS Endre: H�ség. Kiad. – –. Bp. 1962. 221 l.

LÉKAI János válogatott írásai. Kiad. – –. Bp. 1963. 594 l.

„Amíg szívünk dobog ...” Válogatás a szocialista irodalomból 1932–1944. Kiad.: Benjámin László, – –, Markovits Györgyi. Bp. 1975. 612 l.

LUKÁCS László: Ezüstfonál. Összegyűjtött versek, műfordítások és válogatott prózai írások. Kiad. – –. Bp.1980. 355 l.

Világszemlélet és irodalom. A magyar marxista irodalomszemlélet kialakulásának dokumentumaiból. Kiad.: Szabolcsi Miklós, – –, József Farkas. Bp. 1982. 360 l.

Befunde und Entwürfe – Zur Entwicklung der ungarischen marxistischen Literaturkritik und Literaturtheorie 1900–1945. [Kiad.]: – –, Farkas József, Miklós Szabolcsi. Berlin, 1984. 458 l.

LUKÁCS, Georg: Chvostismus und Dialektik. Ausgabe der Zeitschrift Magyar Filozófiai Szemle. [Kiad.]: – –. Bp. 1996. 81 l.


JANKOVICS JÓZSEF


Peregrinuslevelek (1711–1750). Külföldön tanuló diákok levelei Teleki Sándornak. (Készült – – irányításával. Közzéteszi a JATE 1. sz. Magyar Irodalomtörténeti Tanszékének diák-munkaközössége ... A latin szöveget ford. Bartók István. Névmutató: Bujtás László. Szerk. Hoffmann Gizella. Bp.–Szeged, 1980. 473 l. /Adattár XVI–XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 6./

BETHLEN Mihály útinaplója (1691–1695). Kiad., utószó: – –. A latin szövegeket ford. és a jegyz. összeáll. Kulcsár Péter. Bp. 1981. 257 l. /Bibliotheca Historica./

Literátor politikusok levelei Jenei Ferenc gyűjtéséből (1566–1623). Kiad. – –. Mutató: Hoffmann Gizella: Bp.–Szeged, 1981. IV, 334 l. /Adattár XVI–XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 5./

„Kováts!” – Jelenlét-rev�. Kiad. – –. Bp. 1986. 146 l. /JAK füzetek 23./

BETHLEN Miklós levelei. 1657–1698. Kiad. – –. Jegyz. ford.: Kulcsár Péter. Jegyz.: Nényei Gáborné. 1–2. köt. Bp. 1987. 792, 793–1491 l., 4 t. /Régi Magyar Prózai Emlékek 6./1–2./

TELEKI Sámuel albuma. Kísér� tanulmánnyal kiad. – –. (Függelék: Font Zsuzsa.) Szeged, 1991. 52 l. /Peregrinatio Hungarorum 8./

VÖRÖSMARTI Mihály kálvinista prédikátor megtérése históriája. Kiad. – – és Nyerges Judit. Kísér�tan. – –. Latin ford. Geréby György. Bp. 1992. 341 l.

BETHLEN János: Erdély története. 1629–1673. (Ford. P. Vásárhelyi Judit. Kiad., utószó, jegyz.: – – és Nyerges Judit.) Bp. 1993. 669 l.

ESTERHÁZY Péter: Függ�. Bevezetés a szépirodalomba. Kiad. – –. Bp. 1993. 111 l. /Matúra Klasszikusok 12./

GYÖNGYÖSI István: Márssal társolkodó Murányi Vénus. Kiad. – – és Nyerges Judit .Utószó: – –. Bp. 1998. 202 l. /Régi Magyar Könyvtár. Források 8./

GYÖNGYÖSI István: Porábúl megéledett F�nix avagy Kemény János emlékezete. Kiad. – – és Nyerges Judit. Utószó: – –. Bp. 1999. 299 l. /Régi Magyar Könyvtár. Források 10./

BETHLEN Farkas: Erdély története I. A mohácsi csatától a váradi békekötésig (1526–1538). Ford.: Bodor András. A jegyz. írta és a mutatókat összeáll.: Pálffy Géza. Kiad, utószó: – –. Bp.–Kolozsvár, 2000. 226 l.

GYÖNGYÖSI István: Thököly Imre és Zrínyi Ilona házassága. – Palinódia (Keserg� Nimfa). Kiad. – – és Nyerges Judit. Utószó: – –. Bp. 2000. 157 l. /Régi Magyar Könyvtár. Források 11./


JÓZSEF FARKAS


A T�z márciusa. Az 1918–1919-i magyar forradalmak irodalmából. Kiad. – –. Bp. 1977. 501 l. /Fiatalok Könyvtára./

A büszke tettek ideje. 1–2. köt. 1. Válogatás az 1918-as polgári demokratikus forradalom irodalmából. 2. Válogatás a Tanácsköztársaság irodalmából. Kiad. – –. Bp. 1978. 318, 351 l.

Megváltó viharban. Az 1918–1919-es magyar forradalmak irodalmáról. Kiad. – –. Bp. 1979. 613 l.

Räterepublik und Kultur Ungarn 1919. [Kiad. – –.]Bp. 1979. 306 l.

HERNÁDI György: Az idő tenyerén. Kiad. – –. Bp. 1980. 250 l.

Világszemlélet és irodalom. A magyar marxista irodalomszemlélet kialakulásának dokumentumaiból. Kiad.: Szabolcsi Miklós, Illés László, – –. Bp. 1982. 360 l.

Befunde und Entwürfe – Zur Entwicklung der ungarischen marxistischen Literaturkritik und Literaturtheorie 1900–1945. [Kiad.]: László Illés, – –, Miklós Szabolcsi. Berlin, 1984. 458 l.

GÁBOR Andor: Így volt, Kortársaim! Válogatott publicisztikai írások. Kiad. – –. Bp. 1984. 515 l.


KÁDÁR JUDIT


JÓKAI Mór: Elátkozott család. A barátfalvi lévita. Kiad., utószó: – –. Bp. 1993. 363 l. /Jókai Mór munkái. Gy�jteményes díszkiadás 16./


KÁLMÁN C. GYÖRGY


UJVÁRI Erzsi: Csikorognak a kövek. Kiad. – –. Bp. 1986. 121 l.

A korai avantgárd líra.1916–1919. Válogatás. Kiad., utószó: – –. Bp. 2000. 282 l. /A Magyar Költészet Kincsestára 88./


KAPPANYOS ANDRÁS


ELIOT, T. S.: Elveszett költemények. Ford. és kiad., bev. – –. Bp. 1997. 166 l.

JOYCE, James: Költemények. Kiad., utószó: – –. Bp. 1999. 94 l.

Angol költők antológiája. Kiad. – –. Bp. 2000. 599 [17] l. /Klub Klasszikusok. Világirodalom./

JOYCE, James: Dublini emberek. Ford.: Papp Zoltán. A verseket ford.: Gergely Ágnes. Kiad., utószó: – –. Bp. 2000. 239 l.

JOYCE, James: Száműzöttek. Kiad., ford. – –. Bp. 2001. 108 l.


KARAFIÁTH JUDIT


Francia költők antológiája. Kiad.: Szabics Imre és – –. Az összeköt� szövegeket írta Szabics Imre. Bp. 1999. 424 l.

Szürrealizmus. Írta és kiad. – –. Közrem.: Tóth Szilvia. Bp. 1999. 159 l. /Matúra. Izmusok./

PROUST, Marcel:Az elt�nt idő nyomában.V. A fogoly lány. Ford. Jancsó Júlia. Kiad., utószó: – – . Bp. 2001. 513 l. /Veszedelmes viszonyok./


KECSKEMÉTI GÁBOR


Régi magyar iskolai Georgica-fordítás. Kiad. – – és Borzsák István.Bp. 1993. 159 l. /A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 199./

Római szerzők 17. századi magyar fordításai. Kiad. – –. [Közrem.]: Bartók István, Borzsák István, Erdélyi Lujza, – –. El�szó: Havas László. Utószó: – –. Bp. 1993. 427 l. /Régi Magyar Prózai Emlékek 10./

PÁPAI PÁRIZ Ferenc: Dictionarium Latino-Hungaricum et Hungarico-Latino-Germanicum. Nagyszeben, 1767. Kiad.: Hargittay Emil, – –, Thimár Attila. Hasonmás kiadás.Bp. 1995. [40], 648, 404 l., [4] t. fol. [A függelékben Csécsi János „Observationes orthographico-grammaticae de recta recta Hungarice scribendi et loquendi ratione” c. tanulmánya.]


KELEVÉZ ÁGNES


BABITS Mihály: Válogatott versek. Kiad. – –. Bp. 1992. 370 l. /Európa Diákkönyvtár./

DÁVIDHÁZI Péter: Hunyt mesterünk. Arany János kritikusi öröksége. Kiad. – –. Bp. 1992. 417 l. – 2., jav. kiad. 1994. 417 l.

BABITS Mihály összegyűjtött versei. Kiad. – –. Bp. 1993. 717 l. /Századvég Klasszikusok./ – 3., jav. kiad. 1997. 741 l. /Osiris Klasszikusok./


KEMÉNY G. GÁBOR


TELEKI László válogatott munkái. 1–2. köt. Kiad. – –, Kozocsa Sándor, Gunst Péter, Horváth Zoltán. Bp. 1961. 446, 341 l. /Magyar Századok./

A szomszéd népekkel való kapcsolataink történetéből. Válogatás hét évszázad írásaiból. Kiad. – –. Bp. 1962. 1039 l.


KENYERES ZOLTÁN


LUKÁCS György: Magyar irodalom – magyar kultúra. Válogatott tanulmányok. Kiad. – –, Fehér Ferenc. Bp. 1970. 694 l. /L. Gy. válogatott művei 3./

Esszépanoráma. 1900–1944. 1–3. köt. Kiad. – –. Bp. 1978. 1088, 1149, 1075 l. /Magyar Remekírók./


KERÉNYI FERENC


KATONA József: Bánk bán. Kiad. – –. Bp. 1992. 143 l. /Matúra Klasszikusok 3./

MADÁCH Imre: Az ember tragédiája. Kiad. – –. Bp. 1992. 143 l. /Matúra Klasszikusok 1./

VÖRÖSMARTY Mihály: Csongor és Tünde. Drámai költemény. Kiad. – –. Bp. 1992. 128 l. /Matúra Klasszikusok 6./

ARANY János: Balladák. – „�szikék”. Gondozott szöveg. Kiad. – –. Bp. 1993. 191 l. /Matúra Klasszikusok 14./

PET�FI Sándor összes költeményei. 1–4. köt. Kiad., utószó: – –. Bp. 1993. 259, 244, 206, IV, 234 l. /A magyar költészet kincsestára 11–14./

Régi magyar regények. KÁRMÁN József: Fanni hagyományai. – JÓSIKA Miklós: Abafi. – PET�FI Sándor: A hóhér kötele. – GYULAI Pál: Egy régi udvarház utolsó gazdája. Kiad., utószó: – –. Bp. 1993. 382 l. /A magyar próza klasszikusai 8./

OLTVÁNYI Ambrus: A szellem szenvedélye. Tanulmányok, cikke, bírálatok. (Bev. Németh G. Béla. Kiad. – –. Bibliográfia: Oltványi Noémi.) Bp. 1995. 323 l.

MADÁCH Imre: Az ember tragédiája. Drámai költemény. Kiad. – –. Bp. 1998. 168 l. /Matúra Klasszikusok. Light 6./

Színművek 1848–1849-ből. SZIGETI József: Egy táblabíró a márciusi napokban. – DOBSA Lajos: Március tizenötödike. – OBERNYIK Károly: Magyar kivándorlott a bécsi forradalomban. – SZIGLIGETI Ede: II. Rákóczi Ferenc fogsága. – SZIGLIGETI Ede: Liliomfi. Kiad., utószó: – –. Bp. 1998. 327 l. /A magyar dráma gyöngyszemei 9./

VÖRÖSMARTY Mihály: Csongor és Tünde. Színjáték öt felvonásban. Kiad. – –. Bp. 1998. 151 l. /Matúra Klasszikusok. Light 5./

KISFALUDY Károly válogatott drámái. Kiad.: – – és Feny� István. Utószó: Feny� István. Bp. 1999. 367 l. /A magyar dráma gyöngyszemei 11./

PET�FI Sándor: Válogatott versek. Gondozott szöveg. Kiad. – –. Bp. 1999. 119 l. /Matúra Klasszikusok 28./

KATONA József: Bánk bán. (Dráma öt szakaszban. 1819.) Kiad., utószó: – –. Bp. 2000. 150 l. /Millenniumi Könyvtár 52./

MADÁCH Imre: Az ember tragédiája. Drámai költemény. Kiad., utószó: – –. Bp. 2000. 182 l. /Millenniumi Könyvtár 53./

PET�FI Sándor: János vitéz. Az apostol. Kiad., utószó: – –. Bp. 2000. 156 l. /Millenniumi Könyvtár 39./

PET�FI Sándor összes versei. Kiad., utószó: – –. Bp.2001. 1203 l. /Osiris Klasszikusok./

VÖRÖSMARTY Mihály: Válogatott versek 1820–1855. Kiad. – –. Bp. 2001. 144 l. /Matúra Klasszikusok./


KILIÁN ISTVÁN


SZ�CS Miklós naplója (1839–1849). Kiad. – –. Miskolc, 1981. 278 l.


KIS PINTÉR IMRE


FÜST Milán válogatott művei. Kiad. – –. Bp. 1979. 1205 l.


KISS FERENC


NAGY László: Adok nektek aranyvessz�t. Összegyűjtött prózai írások. Kiad. – –. Bp. 1979. 199 l.

Ébredés Bozsenciben. Magyar költők versei Bulgáriáról. Kiad. – –. Békéscsaba, 1984. 85 l. /Új Auróra Füzetek./


KISS JÓZSEF


HATVANY Lajos: Így élt Petőfi. 1–2. köt. 2., jav. kiad. Kiad. – –, Pándi Pál. Bp. 1967. 939, 961 l.

ENDR�DI Sándor: Petőfi napjai a magyar irodalomban. Kiad.: Benjámin László, – –, Pataki Ferenc.) Bp. 1972. [12], 543, [17], LIV, [2] l. – Fakszimile kiadás.

PET�FI Sándor művei. 1–2. köt. 1. köt. Összes versei. 2. köt. Prózai művei. Kiad. – –.Bp. 1976. 1333, 966 l. /Magyar Remekírók./

PET�FI Sándor költeményei. Kiad. – –. Bp. 1985. 957 l.

Petőfi dokumentumok. [Dokumentumok hasonmás kiadása.]Kiad. – –. Bp. 1986. 30 l., 12 mell. /Dokumentumok./

PET�FI Sándor összes költeményei. 1–2. köt. Kiad. – –. Bp. 1986. .593, 584 l.


KLANICZAY TIBOR


ZRÍNYI Miklós összes művei. 1–2. köt. 1. köt. Költ�i művek. – Prózai művek. Kiad. – –. 2. köt. Levelezés. Kiad. Csapodi Csaba és – –. Bp. 1958. 754, 623 l.

ZRÍNYI Miklós: Szigeti veszedelem. Kiad. – –. Bp. 1959. 307 l. /A Magyar Irodalom Gyöngyszemei./

HERMÁNYI DIENES József: Nagyenyedi (síró Heráklitus és hol mosolygó s hol kacagó) Demokritus. Anekdota-gyűjtemény. Kiad., utószó: – –. Bp. 1960. 461 l. /Magyar Könyvtár./

Magyar költők. 1–2. köt. Kiad.: – – és Pándi Pál. Bp. 1962. 554, 530 l. /Aranykönyvtár./

Hét évszázad magyar versei. (Szerk. biz.: Király István, – –[stb.]) 3., bőv., átdolg. kiad. 1–3. köt. Bp. 1966. 1349, 811, 1062 l. – 4., bőv., átdolg. kiad. 1–3. köt. Bp. 1972. 1068, 1206, 1174 l. – 5., bőv. kiad. 1–2. köt. Bp. 1978. 1084, 947 l.; 3–4. köt. Bp. 1979. 873, 806 l.

Ungarische Dichtung aus fünf Jahrhunderten. Kiad.: – –, Miklós Szabolcsi, György Mihály Vajda. Hrsg.: Stephan Hermlin, György Mihály Vajda. Berlin–Weimar, 1970. 346 l.

A manierizmus. Kiad., bev.: – –. Bp. 1975. 356 l. – 2. kiad. 1982. 450 l. /Izmusok./

Vom Besten der alten ungarischen Literatur. 11–18. Jh. Eine Anthologie. Kiad. – –. Bp. 1978. 253 l. [Ua. francia és angol nyelven is.]

Pages choisies de la littérature hongroise des origines au milieu du XVIIIe siècle. Kiad. – –. Bp. 1981. 253 l.

Janus Pannonius – Magyar humanisták. Kiad. – –. Bp. 1982. 1412 l. /Magyar Remekírók./

ZRÍNYI Miklós: Szigeti veszedelem. Bp. 1982. 606 l. /Minikönyvek./

ZRÍNYI Miklós: Tábori kis tracta. – Mátyás király életéről való elmélkedések. – Ne bántsd a magyart! Az török áfium ellen való orvosság. Kiad. – –. Bp. 1983. 150 l.

ZRÍNYI Miklós: Szigeti veszedelem. Bp. 1984. 332 l.

Old Hungarian literary reader. 11th–18th centuries. [Kiad.] – –. Bp. 1985. 303 l.


KÓKAY GYÖRGY


JÓKAI MÓR: Minden poklokon keresztül (1883). Kiad. – –. Bp. 1969. 297 l. /J. M. összes művei 45./

JÓKAI MÓR: Ahol a pénz nem isten. Kiad. – –. Bp. 1971. 342 l. /J. M. összes művei 71./

Program és hivatás. Magyar folyóiratok programcikkeinek válogatott gyűjteménye. Kiad.: – –,Oltványi Ambrus, Vargha Kálmán. Bp. 1978. 821 l. /Nemzeti Könyvtár. M�velődéstörténet./

Magyar Hírmondó. Az első magyar nyelvű újság. Kiad. – –. Bp. 1981. 556 l. /Nemzeti Könyvtár. M�velődéstörténet./

„Tekintetes Szerkeszt� Úr!” Levelek a magyar sajtóról 1780–1848. Kiad.: Fehér Katalin és – –. Bp. 1990. 392 l. /Magyar Levelestár./


KOMLÓS ALADÁR


FENY� László: Elítélt. Versek. Kiad. és bev. – –. Bp. 1959. 239 l.

KISS József: Tüzek. Válogatott versek. Kiad. – –. Bp. 1961. 297 l.

MOLNÁR Ákos: Jóslat. Kiad. és bev. – –. Bp. 1963. 253 l.

Külföldi versek könyve. Kiad. – –. Bp. 1964. 430 l. /Az én könyvtáram. Az ifjúsági irodalom remekei./

A szimbolizmus. Kiad. és bev. – –. Bp. 1965. 288 l.


KOMLOVSZKI TIBOR


Széphistóriák. Kiad., utószó – –. Bp. 1975. 215 l.

Salamon királynak, az Dávid király fiának Markalffal való tréfabeszédeknek rövid könyve. Kiad. – –. Bp. 1977. 194 l. /Miniat�r kiadvány./

DARHOLCZ Kristóf: Novissima tuba. Kiad.,bev. – –. Bp. 1978. 316 l. /Miniat�r kiadvány./

HELTAI Gáspár: Ponciánus császár históriája. Kiad., bev. – –. Bp. 1979. 644 l. /Miniat�r kiadvány./

Lator-énekek. Magyar költészet a XVI–XVIII. századból. Kiad., bev. – –. Bp. 1981. 292 l. /Miniat�r kiadvány./

BALASSI Bálint: Szép magyar komédia. Kiad., bev. – –. Bp. 1983. 326 l. /Miniat�r kiadvány./

HELTAI Gáspár: Száz fabula Kiad., bev. – –. Bp. 1984. 698 l. /Miniat�r kiadvány./

JANUS PANNONIUS: Csíp�s epigrammák. Kiad., bev. – –. Bp. 1985. 99 l. /Miniat�r kiadvány./

APOR Péter: Metamorphosis Transylvaniae. Kiad., bev. – –. Bp. 1987. 498 l. /Miniat�r kiadvány./

BORNEMISZA Péter: Ördögi kísirtetekről. Kiad.,bev. – –. Bp. 1988. 621 l. /Miniat�r kiadvány./

Magyar költők 17. század. – A kuruc kor költészete. 1–2. köt. Kiad. – –. Bp. 1990. 827, 660 l. /Magyar Remekírók./

Magyar népballadák. Kiad., bev. – –. Bp. 1991. 516 l. /Miniat�r kiadvány./

JANUS PANNONIUS és BALASSI Bálint válogatott költeményei. Kiad., utószó – –. Bp. 1994. 280 l. /A magyar költészet kincsestára 19./

DRASKOVICH János: Az fejedelmek órájának második könyve. Kiad., bev. – –. Bp. 1995. 595 l. /Miniat�r kiadvány./

A XVII. század költői. (Válogatás.) Kiad., utószó – –. Bp. 1995. 337 l. /A Magyar Költészet Kincsestára 30./

Reneszánsz és barokk. [Antológia.] Kiad., utószó – –. Bp. 1996. 316 l. /A Magyar Dráma Gyöngyszemei 5./


KOROMPAY H. JÁNOS


VAJDA András: Költészet és retorika. Tanulmányok. Kiad. – – és Vajda L�rinc. Bp. 1998. 500 l.

FEST Imre: Emlékirataim. (Meine Memorien.) Ford. W. Windisch Éva. Kiad.: Korompay Bertalanné és – –, a történeti jegyzeteket és névmagyarázatokat írta Bódyné Márkus Rozália. Bp. 1999. 223 l.

HORVÁTH János: Gyulai Pál. Egyetemi előadás (1927–1928). Kiad. – –. Bp. 1999. 151 l.

FEST Sándor: Skóciai Szent Margittól A walesi bárdokig. Magyar–angol történeti és irodalmi kapcsolatok. Kiad.: Czigány Lóránt és – –. Bp. 2000. 725 l.


KOVÁCS ILONA


L’autobiographie d’un prince rebelle. Confession et memoires de François II. Rákóczi. Établissement de texte d’après l’edition de 1739 des Mémoires et le manuscrit de la traduction française de la Confession Ilona Kovács. Bp. 1977. 697 l.


V. KOVÁCS SÁNDOR


Gesta Romanorum. Kiad. és bev. – –. Bp. 1965. 294 l.

Magyar humanisták levelei. XV–XVI. század. Kiad. – –. Bp. 1971. 711 l. /Nemzeti Könyvtár./

Janus Pannonius munkái latinul és magyarul. (Opera Latine et Hungarice.) Kiad. – –. Bp. 1972. 599 l.

Régi magyar olvasókönyv. Kiad. és bev. – –. Bp. 1977. 327 l. – 2., bőv. kiad. 1985. 327 l.


K�SZEGHY PÉTER


BALASSI Bálint, Gyarmati énekei. Kiad.: – – és Szabó Géza. Bp. 1986. 331 l. – Ua. Bratislava, 1986. 331 l. (Magyar–csehszlovák közös kiadás.)

BALASSI Bálint, Gyarmati: Szép magyar komédia. Kiad.: – – és Szabó Géza. Utószó: – –. 1990. 109 l. [A kiadvány a Fanchali–Jób kódexben meg�rzött teljes szöveget és a debreceni nyomtatványtöredéket tartalmazza.]

BALASSI Bálint versei. Kiad.: – – és Szentmártoni Szabó Géza. Bp. 1993. 285 l. – Ua., változatlan utánnyomás, 1994. /Régi Magyar Könyvtár. Források 4./

Balassa-kódex. (A fakszimile szövegét közzéteszi – –. A kódex betűhív átírását jegyzetekkel és utószóval közzéteszi Vadai István.) 1–2. köt. Bp. 1994. 184; 184, XXV l. [Az OSzK Quart. Hung. 3247 jelzet� kéziratának hasonmása.]

CSÁKTORNYAI Mátyás: Gróbián. Kiad., utószó: – –. Bp. 1999. 113 l. /Régi Magyar Könyvtár. Források 9./

HELTAI Gáspár: Háló. Kiad.: Tamás Zsuzsanna. Jegyz., utószó: – –. Bp. 2000. 175 l. /Millenniumi Könyvtár 116./

KLANICZAY Tibor: Stílus, nemzet és civilizáció. [Tanulmányok, előadások.] Kiad.: Klaniczay Gábor és – –. Bp. 2001. 249 l. /Régi Magyar Könyvtár. Tanulmányok 4./


KRASZTEV PÉTER


A mutáns egzotikuma. Bolgár posztmodern esszék. (Kiad. – –. Bev. Fehér Ferenc. Ford.: Csíkhelyi Lenke és – –.) Bp. 1993. 217 l. /Mutáns könyvek./

Halott világok – lehetséges világok. Lengyel esszék. (Vál.: Andrzej St. Kowalczyk, Pálfalvi Lajos. Kiad.: – – és Pálfalvi Lajos.) Bp. 1994. 207 l. /Mutáns könyvek./

Az �skönyv. Mai albán elbeszélések. (Kiad.: Bashkim Sheru és – –.) Bp. 1994. 212 l. /Mutáns könyvek./

LAINŠ�EK, Feri: Akit a köd hozott. Regény. Kiad. – –. Bp. 1996. 159 l.


KULCSÁR SZABÓ ERN�


Ver/s/ziók. Formák és kísérletek a legújabb magyar lírában. (Kiad.: – – és Zalán Tibor.) Bp. 1982. 253 l. /JAK füzetek 2./


LUKÁCSY SÁNDOR


Vajda Péter válogatott művei. Kiad. – –. Bev.: Feny� István. Veszprém, 1972. 291 l.

L’irréconciliable. Petőfi, poète et révolutionnaire. Ètudes et choix de poèmes publ. pour le 150 anniversaire de la naissance du poète. Préf. d’Aurélien Sauvageot. Directeur de publication – –. Bp. 1973. 205 l.

Föltámadott a tenger... Az 1848–49-i magyar forradalom és szabadságharc irodalmából. Kiad. – –. Bp. 1976. 501 l. /Fiatalok Könyvtára./

Saecula Hungariae. [9. köt.] 1796–1848. Kiad. – –. Bp. 1985.

Magyar Robinson és egyéb irodalmi ritkaságok. Kiad. – –. Bp. 1987. 279 l.

Nemzeti Olvasókönyv. Kiad. – –. Bp. 1988. 350 l.

Ez volt március 15-e. Kortársak írásai a forradalomról. Kiad. – –. Bp. 1989. 302 l.

JÓKAI Mór: Elbeszélések. 1–2. köt. Kiad. – –. Bp. 1993. 257, 260 l. /J. M. munkái. Gy�jteményes díszkiadás 21–22./

JÓKAI Mór: Elbeszélések. 3. köt. Kiad. és utószó: – –. Bp. 1993. 322 l. /J. M. munkái. Gy�jteményes díszkiadás 23./

JÓKAI Mór: Cikkek a forradalom éveiből. Kiad. és utószó: – –. Bp. 1994. 289 l. /J. M. munkái. Gy�jteményes díszkiadás 38./

JÓKAI Mór: Forradalmi és csataképek. Kiad. és utószó: – –. Bp. 1994. 282 l. /J. M. munkái. Gy�jteményes díszkiadás 36./

VÖRÖSMARTY Mihály költeményei. 1–3. köt. Kiad. és utószó: – –. Bp. 1994. 398, 353, 268 l. /A Magyar Költészet Kincsestára 24–26./

JÓKAI Mór: A magyar nép élce. (Anekdoták.) Kiad. és utószó: – –. Bp. 1995. 212 l. /J. M. munkái. Gy�jteményes díszkiadás 61./

Magyarok úti kalandjai. (Antológia.) Kiad. – –. Bp. 1995. 335 l. /Kobra könyvek./

JÓKAI Mór: A jöv� század regénye. 1–3. köt. Kiad. és utószó: – –. Bp. 1997. 252, 200, 309 l. /J. M. munkái. Gy�jteményes díszkiadás 98–100./

Nagykarácsony, kiskarácsony. [Antológia.] Kiad. – –. Pécs, 1999. 168 [5] l. /Magyar ünnepek./

Fénylik a nap fényességgel. [Antológia.] Kiad. – –. Pécs, 2000. 168 [5] l. /Magyar ünnepek./

Keresztények, sírjatok! [Antológia.] Kiad. – –. Pécs, 2000. 217 [2] l. /Magyar ünnepek./

Mária aranyház. [Antológia.] Kiad. – –. Pécs, 2000. 166 [7] l. /Magyar ünnepek./

A megszentelt ország. [Antológia.] Kiad. – –. Pécs, 2000. 175 [6] l. . /Magyar ünnepek./

A t�z cselekedetei. [Antológia.] Kiad. – –. Pécs, 2000. 124 [3] l. /Magyar ünnepek./


F. MAJLÁT AUGUSZTA


RÉVAI József: Válogatott történelmi írások. Kiad. – –. 1–2. köt. Bp. 1966. 325, 509 l.

RÉVAI József: Válogatott irodalmi tanulmányok. 2. kiad. Kiad. – –. Bp. 1968. 458 l.


MARTINKÓ ANDRÁS


VÖRÖSMARTY Mihály összes költői művei. Kiad.: Horváth Károly és – –. B�v. kiad. 1–2. köt. Bp. 1972. 790, 762 l.

PET�FI Sándor összes prózai művei és levelezése. Kiad. – –. Bp. 1974. 586 l.

VÖRÖSMARTY Mihály válogatott művei. Kiad. – –. 1–3. köt. 1. Költ�i művek. 2. Drámák. 3. Drámák, elbeszélések, bírálatok. Bp. 1974. 1299, 778, 874 l. /Magyar Remekírók./

VÖRÖSMARTY Mihály költeményei. Kiad. – –. Bp. 1983. 991 l.

VÖRÖSMARTY Mihály: Zalán futása. H�sköltemény 10 énekben. Kiad. – –. Bp. 1985. 204 l.

VÖRÖSMARTY Mihály költői művei. 1–2. köt. Kiad. – –. Bp. 1987. 645, 550 l. /Nagy Klasszikusok./


MELCZER TIBOR


RADNÓTI Miklós: Napló. Kiad.: Radnóti Miklósné és – –. Közrem. Székely Sz. Magdolna. Bp. 1989. 383 l.

BABITS Mihály: Jónás könyve és más költemények. Pályakép versekkel. Bp. Kiad. – –. 1993. 112 l. /Matúra Klasszikusok 9./


MEZEY LÁSZLÓ


Középkori magyar írások. Kiad. – –. Bp. 1957. 433 l. /Magyar Könyvtár./


MIKLÓS PÁL


Modern kínai költők. Kiad.: – – és Galla Endre. Bp.1961. 146 l.


NAGY PÉTER


MÓRICZ Zsigmond: Riportok. 1–4. köt. Kiad. – –. 1.: 1910–1919. 2.: 1920–1929. 3.: 1930–1935. 4.: 1936–1942. Bp. 1958. 382, 606, 781, 686 l. /M. Zs. összegyűjtött művei./


NÉMETH G. BÉLA


Hét évszázad magyar költői. (Antológia.) Kiad.: Kovács Sándor Iván XIII–XVII. század, Lakatos István XVIII–XX. század. Közrem.: – –. Békéscsaba, 1996. 2646 l.


NÉMETH S. KATALIN


VÁLASZUTI György: Pécsi disputa. Bev. tan. és jegyz.: Dán Róbert. Kiad. – –. Bp. 1981. 792 l., 3 t. /Régi Magyar Prózai Emlékek 5./

DÁVID Ferenc: Rövid útmutatás. 1567. Kiad. – –. Bp. 1984. 86 l.

Novissima tuba, azaz ítiletre serkent� utolsó trombitaszó... Deákbul magyarra fordíttatott Darholcz Kristóf által. Kassán 1639. esztend�ben. Kiad. – –. Utószó: Jankovics József. Bp. 1986. 151 l.

SZÉKELY László: Bétsi utazásomról. Kísér� tan., kiad. – –. Szeged, 1989. 128 l. /Adattár XVI–XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 24./

Bécsi utazások. 17–18. századi útinaplók. Kiad. és jegyz.: S. Sárdi Margit. Székely László naplóját feldolgozta, jegyz. ell. és az író életrajzának szerzője – –. Bp. 2001. 285 l. / Hungarica varietas./


PINTÉR MÁRTA ZSUZSANNA


Iskoladrámák. (XVIII. század.) /Antológia./ Utószó: Kilián István. Kiad.: Kiss Katalin, – – stb. Bp. 1995. 474 l. /A magyar dráma gyöngyszemei 4./


POMOGÁTS BÉLA


Májusfák. Magyar líra 1945–1948. Kiad. – –. Bp. 1970. 379 l. /A magyar irodalom gyöngyszemei./ – 2. átdolg., bőv. kiad. Bp. 1985. 272 l. /A magyar irodalom gyöngyszemei./

KUNCZ Aladár: Tanulmányok, kritikák. Kiad. – –. Bukarest, 1973. 331 l.

Mai magyar költők antológiája. Kiad.: – – és Juhász Ferenc. Bev. Juhász Ferenc. Bp. 1974. 484 l. /A magyar irodalom gyöngyszemei./

KOMLÓS Aladár: Vajda János. Monográfia. Kiad. – –. 2. kiad. Bp. 1984. 501 l. /K. A. művei./

DSIDA Jen�: Út a Kálváriára. Válogatott versek és prózai írások. Kiad.: Csiszér Alajos, – –, Rónay László. Bp. 1985. 461 l. /Vigilia Könyvek./

Saecula Hungariae. [12. köt.] 1945–1985. Kiad. – –. Bp. 1985. L.n.

Örökt�z. Elbeszélések az Isten-keres� emberről. Kiad.: Lukács László, – –, Rónay László. Bp. 1986. 607 l. /Vigilia Könyvek./

Jelzés a világba. A magyar irodalmi avantgarde válogatott dokumentumai. Kiad.: Béládi Miklós és – –. Szöveggond.: – –. Bp. 1988. 629 l.

Erdélyi magyar olvasókönyv. Kiad. – –. Bp. 1989. 221 l.

NYÍR� József: Leánykérés a havason. Válogatott elbeszélések. Kiad. és bev.: – –. Bp. 1989. 360 l.

Az irodalom köztársasága. Magyar irodalmi mozgalmak a huszadik század első felében. (Antológia.) Kiad. és bev. – –. Bp. 1990. 235 l.

Ezerkilencszázötvenhat te csillag. A forradalom és szabadságharc olvasókönyve. Kiad.: Medvigy Endre és – –. Bp. 1991. 236 l.

SÜT� András: Mese és reménység. Válogatott elbeszélések. Kiad., utószó: – –. Bratislava, 1991. 285 l. /Magyarok Világkönyvtára./

MÁRAI Sándor breviáriuma. Kiad., bev.: – –. Bratislava, 1992. 276 l. /Magyarok Világkönyvtára./

Ötágú síp. A határokon túli magyar irodalom antológiája. Kiad., bev.: – –. Bp. 1992. 291 l. /Diákkönyvtár./

Erdélyi városképe. Erdélyi írók esszéi. Kiad. – –. Pozsony, 1994. 269 l.

DÉRY Tibor: Niki. – Szerelem. Két történet. Kiad. – –. Bp. 1995. 111 l. /Matúra Klasszikusok 19./

Hulló levelek vére. Történetek 1956-ról. [Szöveggyűjtemény.] Kiad. – – Bp. 1996. 237 l.

Huszonöt esztend� az Anyanyelvi Konferenciák történetében. Dokumentumok. Kiad.: Kolczonay Katalin és – –. Bp. 1996. 315 l.

Querela Hungariae. Trianon és a magyar irodalom. Kiad., kísérőtan.: – –. Bp. 1996. 237 l.

SINKA István válogatott versei. Kiad. – –. Bp. 1997. 214 l. /A magyar költészet kincsestára 55./

Tükör előtt. In memoriam Dsida Jen�. /Dokumentumok./ Kiad. – –. Bp. 1998. 398 [8] l.

Haza a magasban. Olvasókönyv a huszadik századi magyar irodalomból. Kiad., bev.: – –. Dunaszerdahely, 2000. 217 [4] l.

Psalmus Hungaricus. (Antológia.) Kiad. – –. Bp. 2000. 375 l.

Trianon. A magyar békeküldöttség tevékenysége 1920-ban. [Dokumentumok.] A bev. tan. írta és az iratokat vál. – –. A forrásokat szerk. és kiad.: Ádám Magda és Cholnoky Gy�z�. Bp. 2000. 543 l.

A virágnak agyara van. In memoriam Kassák Lajos. Kiad. – –. Bp. 2000. 393 [1] l. /In memoriam./


PÓR PÉTER


CZÓBEL Minka: Boszorkány-dalok. Bev. Weöres Sándor. Kiad. – –. Bp. 1974. 269 l.

VAJDA János: Nagyobb költői művek. Ildikó. Elbeszél� költemények. Kiad.: Bikácsi László, – –. Bp. 1977. 724 l. /V. J. összes művei 3./


RÁBA GYÖRGY


Modern olasz költők. Kiad. – –. Társszerk. és bev. Sallay Géza. Bp. 1965. 412 l., 16 t.

Olasz költők antológiája. Kiad. – –. Bp. 1966. 546 l. /A világirodalom gyöngyszemei./

Verses világjárás. Kiad. – –. Bp. 1971. 682 l. /A világirodalom gyöngyszemei./

KOMJÁTHY Jen�: Vers és próza. Kiad. – –. Bp. 1989. 550 l. /Összegyűjtött művek./


REISINGER JÁNOS


KATONA Lajos: Folklór-kalendárium. Kiad. – –. Bp. 1982. 477 l. /A magyar néprajz klasszikusai./

WEIL, Simone: Ami személyes, és ami szent. ( La personne et le sacré.) Válogatott írások. Kiad. – –. Bp. 1983. 387 l. /Vigilia Könyvek./

A Biblia a társművészetekben. Bibliográfia és antológia. I. Az Ószövetség. Kiad. – –. Kecskemét, 1987. 86 l.

RÓNAY György: Napló. 1–2. köt. Kiad., bev. – –. Bp. 1989. 699, 865 l. /R. Gy művei./


REJT� ISTVÁN


MIKSZÁTH Kálmán: Jókai Mór élete és kora. (1905–1906) 1–2. köt. Kiad. – –. Bp. 1960. 356, 302 l. /M. K. összes művei. Regények és nagyobb elbeszélések 18–19./

MIKSZÁTH Kálmán: A Noszty fiú esete Tóth Marival. (1906–1907) 1–2. köt. Kiad. – –. Bp. 1960. 336, 336 l. /M. K. összes művei. Regények és nagyobb elbeszélések 20–21./


RÓNA JUDIT


JÓKAI Mór: Az arany ember. 1–2. köt. Kiad. – –. Utószó: Fábri Anna. Bp. 2001. 266, 267 l. /Millenniumi Könyvtár .132–133. ./

MÓRICZ Zsigmond: Úri muri. Kiad. – –. Utószó: Domokos Mátyás. Bp. 2001. 275 l. /Millenniumi Könyvtár 156./


RÓNAY LÁSZLÓ


RÓNAY György: Szér�. Összegyűjtött versek. Kiad. – –. Bp. 1981. 593 l., 1 t.

Innen és túl. Versek az Isten-keres� emberről. Kiad., bev. Lukács László. Közrem.: Dékány Endre és – –. Kísér� tan. Sőtér István. Bp. 1984. 795 l. /Vigilia Könyvek./

DSIDA Jen�: Út a Kálváriára. Válogatott versek és prózai írások. Kiad.: Csiszér Alajos, Pomogáts Béla, – –. Bev. Pomogáts Béla. Bp. 1985. 461 l. /Vigilia Könyvek./

„ Ki volt ez a varázsló?” (Kosztolányi Dezső a vallomások és emlékezések tükrében.) Bp.1985. 265 l. /Kozmosz Könyvek./

Virrasztók. A Vigilia ötven éve. Antológia. Kiad.: Lukács László – –. Bp. 1985. 638 l. /Vigilia Könyvek./

Örökt�z. Elbeszélések az Isten-keres� emberről. Kiad.: Lukács László, Pomogáts Béla, – –. Bev. Vajda Endre. Bp. 1986. 607 l. /Vigilia Könyvek./

RÓNAY György: A vándor érkezése. Virág a feszület tövében. [Versek, cikkek.] Kiad. – –. Bp. 1986. 385 l.

Két dióhéj. Nyugat-európai és tengerentúli magyar prózaírók. Kiad.: Berkes Erzsébet és – –. Jegyz. – –. Utószó: Berkes Erzsébet. Bp. 1987. 337 l.

„Tudják-e, ki vagyok?” Tersánszky J. Jen�. Kiad. – –. Bp. 1988. 236 l.

Himnuszok könyve. A keresztény himnuszköltészet remekei. Ford. Sík Sándor. Kiad., kísérőtan.: – –. Bp. 1989. 346[10] l.

SÍK Sándor: Válogatott költemények. Kiad., utószó: – –. Bp. 1989. 379 l. /Vigilia Könyvek./

SÍK Sándor: Kereszténység és irodalom. Kiad. – –. Bp. 1989. 385 l. /Vigilia Könyvek./

SÍK Sándor: Válogatott költemények. Kiad., utószó: – –. Bp. 1989. 379 l. /Vigilia Könyvek./


SÁRKÖZY PÉTER


Annali del Collegio Ungaro–Illirico di Bologna. 1553–1764. [Kiad.]: Gian Paolo Brizzi, Maria Luisa Accorsi.Con saggi di Gian Paolo Brizzi, Damir Barbaric, – –. Presentazione di Renzo Imbeni e Fabio Roversi Monaco. Bologna, 1988. LXIII, 361 l.

La grande triade della poesia rivoluzionaria: Petőfi –Ady – József. [Kétnyelvű antológia.][Kiad.]: M. Dallos, G. Toti, – –. Roma, 1993. .269 l.

JANUS PANNONIUS: Epigrammi lascivi. [Kiad.]: Gianni Toti, – –. Roma, 1993. 109, [6] l. /I Taschinabili di Gianni Toti./ – Új kiad. 1997. 109[6] l.

RADNÓTI, Miklós: Ero fiore sono diventato radice. [Kiad.]: Gianni Toti, – –. Roma, 1995. 118 l. /I Taschinabili 7./

CAVAGLIÀ, Gianpiero: L’Ungheria e l’Europá. [Kiad.]:Kathie Roggero, – –, Gianni Vattimo. Roma, 1996. 444 l. /Quaderni di Storia della Critica e delle Poetiche 20./

Amore e Libertà. Poeti ungheresi di sette secoli. [Kétnyelvű antológia.] [Kiad.]: – –. Marta Dal Zuffo. Roma, 1997. 316 l.


SCHULCZ KATALIN


FRENZEL, Ivo: Friedrich Nietzsche élete és munkássága vallomások és dokumentumok tükrében. (Ford. Horváth Géza.) Kiad. – –. Bp. 1993. 132 l.

VIKÁR György: Az emlékezés ösvényein. Kiad. – –. Bp. 1994. 232 l.


SINKA ERZSÉBET


ZELK Zoltán: Nappali menedékhely. Prózai írások 1927–1955. Kiad., utószó: – –. Bp. 1984. 491 l. /Z. Z. művei./

ZELK Zoltán: Egyszervolt ember. Prózai írások 1964–1971. Kiad., utószó: – –. Bp. 1985. 601 l. /Z. Z. művei./

ZELK Zoltán: Reménykedem és rettegek. Prózai írások 1963–1981. Kiad., utószó: – –. Bp. 1986. 477 l. /Z. Z. művei./

ZELK Zoltán: Térdig hamuban. Kiadatlan versek 1925–1981. Kiad., utószó: – –. Bp. 1988. 338 l. /Z. Z. művei./

ZELK Zoltán: Só és emlékezet. Válogatott versek 1925–1981. Kiad. – –. Bp. 1997. 334 l.

ZELK Zoltán válogatott versei. Kiad., utószó: – –. Bp. 1998. 276 l. /A magyar költészet kincsestára 64./


S�TÉR ISTVÁN


MADÁCH Imre válogatott művei. Kiad. – –. Bp. 1958. 647 l., 1 t. / Magyar Klasszikusok./

PÉTERFY Jen� válogatott művei. Kiad. – –. Bp.. 1983. 1008 l. /Magyar Remekírók./

HAJNAL Anna: A gond akár a szemfedél. H. A. válogatott versei. Kiad. – –. Bp. 1985. 318 l. /A magyar irodalom gyöngyszemei./


STAUDER MÁRIA


KRÚDY Gyula: Boldogult úrfikoromban és más elbeszélések. Kiad. – –. Bp. 1996. 358 l. /A magyar próza klasszikusai 31./

KRÚDY Gyula: A podolini kísértet és más kisregények. Kiad. – –. Bp. 1996. 308 l. /A magyar próza klasszikusai 40./

MÓRA Ferenc: Négy apának egy leánya. Kiad. – –. Bp. 1996. 270 l. /A magyar próza klasszikusai 33./

SZÉP Ern�: Lila ákác. Kiad. – –. 1996. 186 l. /A magyar próza klasszikusai 30./

BABITS Mihály összegyűjtött versei. 1–3. köt. Kiad. – –. Bp. 1997. 217, 177, 183 l. /A magyar költészet kincsestára 60–62./

MÓRA Ferenc: Rab ember fiai. – Dióbél királyfi. (Két kisregény.) Kiad. – –. Bp. 1997. 202 l. /A magyar próza klasszikusai 42./

KRÚDY Gyula: Napra forgó. – Asszonyságok díja. (Két regény.) Kiad. – –. Bp. 1998. 347 l. /A magyar próza klasszikusai 51./

MÓRA Ferenc: Hannibál föltámasztása és más elbeszélések. Kiad. – –. Bp. 1998. 339 l. /A magyar próza klasszikusai 53./


STOLL BÉLA


Virágénekek és mulatónóták. XVII–XVIII. század. Kiad. – –. Bp. 1956. 243 l. /Magyar Könyvtár./

BALASSI Bálint összes versei, Szép magyar Comediája és levelezése. 3. jav. kiad. Kiad. – –. Bp. 1974. 477 l.

JÓZSEF Attila minden verse és versfordítása. Kiad. – –. Bp. 1980. 636 l. – Újabb kiad.: Bp. 1987. 656 l.

JÓZSEF Attila összes versei. Kritikai kiadás. Kiad. – –. 1–2. köt. 1. köt: 1916–1927. 2. köt.: 1928–1937. Bp. 1984. 619, 629 l.

Pajkos énekek.. Kiad. – –. Bp. 1984. 263 l. /Magyar Ritkaságok./

JÓZSEF Attila költeményei. Kiad. – –. Bp. 1985. 428 l.

GERGEI Albert: Árgirus históriája. (Bev. Nagy Péter. Kiad. – –.) Bp. 1986. 118 [6] l.

JÓZSEF Attila: Szabad ötletek jegyzéke. Kiad. – –. Bp. 1990. 96 l. /Veszedelmes viszonyok./ – Újabb kiad.: Bp. 1993, 1995, 1996, (jav. kiad.) 1997.

JÓZSEF Attila összes versei. Kiad. – –. Bp. 1992. 638 l. /Századvég Klasszikusok./ – Újabb kiad.: Bp. 1993, 1997, 2000.

JÓZSEF Attila: Válogatott versek. Kiad. – –. Bp. 1992. 234 l. /Európa Diákkönyvtár./

XVI. századi költőkből. Kiad. – –. Bp. 1994. 301 l. /A magyar költészet kincsestára./


SZABÓ G. ZOLTÁN


KÖLCSEY Ferenc levelezése. Kiad. – –. Bp. 1990. 411 l.

KÖLCSEY Ferenc: Hymnus. Nemzeti hagyományok. Parainesis. Válogatás a Kölcsey-életműből. Kiad. – –. Bp. 1997. 111 l. /Matúra Klasszikusok 25./


SZABÓ GYÖRGY


A futurizmus. Kiad., bev.: – –. Bp. 1962. 257 l.


SZABOLCSI MIKLÓS


JÓZSEF Attila összes versei és műfordításai. Kiad. – –. Bp. 1963. 973 l. /Helikon Klasszikusok./

Mérföldk�. Egy emberölt� a magyar irodalom tükrében. Kiad.: – –, Kenyeres Zoltán. Bp. 1965. 334 l.

Ungarische Dichtung aus fünf Jahrhunderten. Kiad.:Tibor Klaniczay, – –, György Mihály Vajda. Hrsg.: Stephan Hermlin, György Mihály Vajda. Berlin–Weimar, 1970. 346 l.

JÓZSEF Attila összes versei. Új, bőv. kiad. Kiad. – –. Bp. 1971. 500 l.

JÓZSEF Attila művei. 1–2. köt. 1. Versek, műfordítások, széppróza. 2. Tanulmányok, cikkek, levelek. Kiad. – –. Bp. 1977. 821, 781 l. /Magyar Remekírók./

Világszemlélet és irodalom. A magyar marxista irodalomszemlélet kialakulásának dokumentumaiból. Kiad.: – –, József Farkas, Illés László. Bp. 1982. 360 l.


SZAUDER JÓZSEF


KAZINCZY Ferenc válogatott művei. Kiad. – –, Szauder Józsefné. 1–2. köt. Bp. 1960. CCXXVII, 509, 704 l. /Magyar Klasszikusok./

KÖLCSEY Ferenc összes művei. Kiad. – –, Szauder Józsefné. 1–3. köt. Bp. 1960. 1339, 1060, 888 l.

KRÚDY Gyula: Éji zene. Kiad.: Barta András, – –. Bp. 1961. 624 l. /K. Gy. válogatott elbeszélései 1913–1915./


SZEKERES LÁSZLÓ


JÓKAI Mór: Egy magyar nábob. (1853–54) 1–2. köt. Kiad. – –. Bp. 1962. 463, 359 l. /J. M. összes művei. Regények 5–6./

JÓKAI Mór: Hétköznapok. (1846) Kiad. – –. [Utószó]: Nagy Miklós, Fábián Pál. Bp. 1962. 442 l. /J. M. összes művei. Regények 1./


SZERB ANTALNÉ


SZERB Antal: A varázsló eltöri pálcáját. 4., bőv. kiad. Kiad. – –. Bp. 1978. 509 l.


SZIKLAY LÁSZLÓ


Fényes a t�z lángja. Szlovák népballadák. Kiad. – –. Bp. 1962. 200 l.

LUKÁCS György: Szolzsenyicin-tanulmányok. Kiad. – –. Bp. 1990. 120 l. /Mérleg./


SZILI JÓZSEF


CAUDWELL, Christopher: Romantika és realizmus. Tanulmányok. (Ford.: Falvay Mihály, Szabó Mária Nóra.) Kiad. – –. Bp. 1979. 239 l.

ARANY János: Toldi. Kiad., bev. – –. Bp. 1999. 86 l. – Ua. [2001.] 86 l. /Talentum műelemzések./


SZÖRÉNYI LÁSZLÓ


Téli éjszakák. Válogatás Faludi Ferenc prózai műveiből. Kiad. – –. Bp. 1978. 463 l. /Magyar Tallózó./

Saecula Hungariae. [8. köt.] 1701–1796. Kiad. – –. Bp. 1985. [l. n.]

STEIN Aurél: Ázsia halott szívében. Válogatott írások. Kiad., utószó: – –. Bp. 1986. 454 [10] l.

Levelek és vitairatok. Verseghy Ferenc és kortársai a Káldi-féle bibliafordítás új, javított kiadásáról. Kiad.: – –. Szerk.: Szurmay Ern�. El�szó: Horváth Károly. Bp. 1987. IV, 89 l.

KRÚDY Gyula: Szent Margit. Mesemondás. Kiad., utószó: – –. Bp. 1996. 159 l.

PETRARCA, Francesco: Kétségeim titkos küzdelme. (Secretum.) (Ford.: Lázár István Dávid.) Kiad., utószó: – –. Szeged, 1999. 157 l. /Szövegek és tanulmányok a neolatin filológia köréből. II. Szövegek./

ERASMUS ROTTERDAMUS, Desiderius: Krisztus fegyverzetében avagy az üdvösségre vezet� élet szabályainak kalauza. (Enchiridion militio christiani.) (Ford., jegyz. írta: Babics Zsófia. El�szó: – –. Utószó: Barlay Ö. Szabolcs. Készült az MTA Irodalomtudományi Intézetének együttműködése keretében.) Bp. 2000. 186 l.


R. TAKÁCS OLGA


JÓKAI Mór: Bálványosvár. Kiad., utószó: – –. Bp. 1992. 209 l. /J. M. munkái. Gy�jteményes díszkiadás 2./

JÓKAI Mór: Öreg ember nem vén ember. Kiad., utószó: – –. Bp. 1992. 238 l. /J. M. munkái. Gy�jteményes díszkiadás 13./


TARNAI ANDOR


BATSÁNYI János összes művei. 3. köt. Prózai művek. 2. köt. Kiad.: Keresztury Dezső, – –. Bp. 1961. 779 l., 1 t. /B. J. összes művei./ [Kritikai kiadás.]

BENK� József levelezése. Kiad.: Szabó György, – –. Bp. 1988. 495 l. /Magyarországi tudósok levelezése 1./


TÓTH DEZSŐ


VÖRÖSMARTY Mihály összes költeményei. 1–2. köt. Kiad.: Horváth Károly, – –. 2. kiad. Bp. 1963. 845, 524 l. /Magyar Parnasszus./


TÓTH TÜNDE


Középkori költészet. Válogatás. Kiad., utószó: – –. Bp. 1999. 206 l. /A magyar költészet kincsestára 79./


H. TÖR� GYÖRGYI


JÓKAI Mór: Cikkek és beszédek. 4. köt. 1850–1860. 1. r. Kiad. – –. Bp. 1968. 894 l. /J. M. összes művei./ [Kritikai kiadás.]

JÓKAI Mór: Cikkek és beszédek. 5. köt. 1850–1860. 2. r. Kiad. – –. Bp. 1968. 723 l. /J. M. összes művei./ [Kritikai kiadás.]

JÓKAI Mór: Elbeszélések. 3. köt. (1851) Kiad. – –. Bp. 1973. 433 l. /J. M. összes művei./ [Kritikai kiadás.]


TÜSKÉS GÁBOR


HOPP Lajos: Mikes Kelemen. Életút és írói pályakezdet. Kiad. – –. Bp. 2000. 205 l., 34 t. /Historia Litteraria 7./


TVERDOTA GYÖRGY


JÓZSEF Attila: „Költ�nk és kora.” Kiad. – – és Vas István. Bp. 1980. 65 [6] l., 3 faksz. lev. /Kézirattár./

Saecula Hungariae. [11. köt.] 1897–1944. Kiad. – –. Bp. 1985. l. n.

ERD�DY Edit–MAGYAR Miklós–T. Gy.: Magyar irodalom a huszadik században. Szerk. Magyar Miklós. 2. köt. Szöveggyűjtemény. Bp. 1992. 379 l. – 2. kiad.: 1995.

Écrire le voyage. [Kiad.]: – –. Paris, 1994. 272 l.

JÓZSEF Attila: Tanulmányok és cikkek. 1923–1930. 1–2. köt. l. köt: Szövegek. (Közzéteszi Horváth Iván vezetésével Barta András, Golden Dániel stb.) 2. köt.: Magyarázatok. Írta: – –. Bp. 1995. 326, 286 l.

JÓZSEF Attila összes versei. 1–2. köt. Kiad., utószó: – –. Bp. 1997. 213, 208 l. /A Magyar Költészet Kincsestára 53–54./

KRÚDY Gyula: Les beaux jours de la rue de la Main-d’Or. [Kiad. – –.] Paris, 1997. ? l.

JÓZSEF Attila élete és minden verse. Kiad. – –. Multimédia CD-ROM, Hypermedia Systems. Bp. 1998.

JÓZSEF Attila: Medvetánc. Nagyon fáj. Versek. Kiad. – –. Bp. 1999. 272 l. /Matúra Klasszikusok./


URAY PIROSKA


FALUDI Ferenc prózai művei. 1–2. köt. Kiad.: Vörös Imre. A latin nyelvű szövegeket gond. – –. Bp. 1991. 594, 597–1171 l., 6 t. /Régi Magyar Prózai Emlékek 8/1–2./


VAJDA GYÖRGY MIHÁLY


SCHILLER válogatott esztétikai írásai. Kiad. – –. Bp. 1960. 409 l.

BRECHT, Bertolt: Színművek. Válogatás. Kiad. – –. Bp. 1961. 585 l. /A Világirodalom Klasszikusai./

HAUPTMANN, Gerhart: Drámák. Kiad. – –. Bp. 1962. 620 l. /A Világirodalom Klasszikusai./

BRECHT, Bertolt színművei. Kiad. – –, Walkó György. 1–2. köt. Bp. 1964. 1061, 1086 l. /Helikon Klasszikusok./

Mai osztrák elbeszél�k. Kiad. – –. Bp. 1967. 449 l. /Dekameron sorozat./

Ungarische Dichtung aus fünf Jahrhunderten. Kiad.:Tibor Klaniczay, Miklós Szabolcsi, – –Hrsg.:Stephan Hermlin, – –. Berlin–Weimar, 1970. 346 l.

Színházi kalauz. Kiad.: – – és Szántó Judit. 1–2. köt. 4., bőv., átdolg. kiad. Bp. 1981. 704, [12]; 747 l.


VARGA IMRE


A kuruc küzdelmek költészete. II. Rákóczi Ferenc születésének 300. évfordulójára. Kiad. – –. Bp. 1977. 897 l.

SZENTSEI György daloskönyve. Kiad. – –. 1–2. köt. Bp. 1977. 159, 463 l. /Bibliotheca Historica./

A Kuun-kódex. Kiad. – –. 1–2. köt. Bp. 1979. 202, 339 l. /Bibliotheca Historica./

A kuruc költészet. /Antológia./ Kiad., utószó: – –. Bp. 1995. 252 l. /A Magyar Költészet Kincsestára 31./


VARGA JÓZSEF


ADY Endre: Az irodalomról. Válogatott cikkek. Kiad.: – – és Vezér Erzsébet. Bp. 1961. 450 l.

ADY Endre összes prózai művei. Újságcikkek, tanulmányok. 6. köt. (1905. január – szeptember.) Kiad. – –. Bp. 1966. 482 l.

ADY Endre összes prózai művei. Újságcikkek, tanulmányok. 7. köt. (1905. október 1 – 1906. június 14.) Kiad.: Kispéter András és – –. Bp. 1968. 533 l., 6 t.

ADY Endre: Költészet és forradalom. [Válogatott cikkek.] Kiad., bev.: – –. Szerk., jegyz.: Szabó Mária. Bp. 1969. 366 l.

ADY Endre: Péntek esti levelek. Kiad. – –. Bp. 1975. 156 l.

ADY Endre: Régi tavaszi háború. [Novellák.] Kiad. – –. Bp. 1976. 333 l. /Kis Könyvtár./

ADY Endre: Az élet szobra. Ady Endre képz�művészeti írásai. Kiad. – –. Bp. 1977. 120 l. /Művészet és elmélet./

ADY Endre: Az én hadseregem. Válogatott cikkek, tanulmányok, versek, elbeszélések fiatalok számára. Kiad.: – –. Utószó: Pomogáts Béla. Bp. 1977. 389 l.

ADY Endre: Színház. Kiad. – –. Bp. 1980. 374 l.


VARGHA KÁLMÁN


MÓRA Ferenc: A dorozsmai varjú. Kiad. – –. Bp. 1956. 244 l. /M. F. művei 5./

NAGY Lajos: Válogatott elbeszélések 1907–1953. 1–3. köt. Kiad. – –. Bp. 1956. 739, 709, 734 l. /N. L. művei./

Vidám könyv. Magyar írók humoros írásai. Kiad. – –. Bp. 1957. 257 l.

MÓRA Ferenc: A honti igricek. Elbeszélések. Kiad. – –. Bp. 1958. 203 l. /M. F. művei 9./

MÓRICZ Zsigmond: Ifjúsági írások. Kiad. – –. Bp. 1958. 478 l. /M. Zs. összegyűjtött művei./

ZILAHY Károly válogatott művei. Kiad. – –. Bp. 1961. 472 l.

Szerelmes könyv. Magyar klasszikus írók elbeszélései. Kiad. – –. Bp. 1963. 404 l.

SZINI Gyula: Rózsaszín� hó. Kiad. – –. Bp. 1963. 344 l.

MÓRICZ Zsigmond: Elbeszélések 1915–1925. Kiad.: Czine Mihály és – –. Bp. 1964. 943 l. /M. Zs. regényei és elbeszélései 10/

MÓRICZ Zsigmond: Elbeszélések 1926–1933. Kiad. – –. Bp. 1964. 757 l. /M. Zs. regényei és elbeszélései 11./

Új vidám könyv. Magyar klasszikus írók elbeszélései. Kiad. – –. Bp. 1965.431 l.

CHOLNOKY László: Piroska. Öt regény. Kiad. – –. Bp. 1971. 635 l. /Magyar Elbeszél�k./

NAGY Lajos válogatott művei. Özvegy. Kiad.: Gordon Etel és – –. Bp. 1973. 1540 l. /Magyar Remekírók./

MÓRA Ferenc: Úri kalap. Kiad. – –. Bp. 1977. 190 l.

Ki szép, ki jó. Elbeszélések lányokról, asszonyokról. Kiad.: Ugrin Aranka és – –. Bp. 1977. 452 l.

Program és hivatás. Magyar folyóiratok programcikkeinek válogatott gyűjteménye. Kiad.: Kókay György, Oltványi Ambrus, – –. Bp. 1978. 821 l. /Nemzeti Könyvtár./

BERDA József válogatott versei. Kiad. – –. Bp. 1980. 362 l. /A magyar irodalom gyöngyszemei./

GELLÉRI Andor Endre válogatott művei. Kiad. – –. Bp. 1981. 884 l. /Magyar Remekírók./

A Vak Macska belső ügye. Pest-budai történetek. Kiad.: Ugrin Aranka és – –. Bp. 1983. 499 l.

MÓRICZ Zsigmond: Házasságtörés.. Kiad. – –. Bp. 1985. 341 l. /M. Zs. összegyűjtött művei Kisregények. 1. /

MÓRICZ Zsigmond: A fecskék fészket raknak. Kiad. – –. Bp. 1986. 269 l. /M. Zs. összegyűjtött művei. Kisregények. 2/

RÓNAY György: A hajós hazatérése. R. Gy. válogatott versei. Kiad., életrajz : – –. Bp. 1986. 277 [8] l. /A magyar irodalom gyöngyszemei./

CSÁTH Géza: Elfeledett álom. Cs. G. válogatott művei. Kiad. – –. Bp. 1987. 340 l. /A magyar irodalom gyöngyszemei./


VARJAS BÉLA


BALASSI Bálint és a 16. század költői. 1–2. köt. Kiad. – –. Bp. 1979. 971, 1062 l. /Magyar Remekírók./

BALASSI Bálint összes versei és Szép magyar comoediája. Kiad. – –. Bp. 1981. 375 l.


VÁSÁRHELYI MIKLÓS


HERNÁDI Gyula–GRUNWALSKY Ferenc: Vörös rekviem. H. Gy.–G. F. filmje. Kiad. – –. Vál., jegyz., bev. Borsányi György. Bp. 1977. 369 l. /Ötlettől a filmig./

KORDA, Michael: A szerencse fiai. A Korda testvérek regényes élete. (Charmed lives.) Kiad. – –. Ford. Fencsik Flóra. Bp. 1983. 586 l., 16 t.


VERES ANDRÁS


JÁSZI Oszkár: Magyar kálvária – magyar föltámadás. A két forradalom értelme, jelent�sége és tanulságai. Kiad. – –. Bev. Erdélyi Tibor. Bp. 1989. 253 l. /Magyar Hírlap Könyvek./

KOSZTOLÁNYI Dezső: Édes Anna. Kiad. – –. Bp. 1992. 207 l. /Matúra Klasszikusok 2./ – Ua. [1993.], [1994.]

PET�FI Sándor: A helység kalapácsa. Az apostol. Kiad. – –. Bp. 1993. 143 l. /Matúra Klasszikusok 11./

ARANY János: Toldi. Toldi estéje. Kiad. – –. Bp. 1994. 172 l. /Matúra Olvasónapló 1./

MIKSZÁTH Kálmán: Szent Péter eserny�je. Kiad. – –. Bp. 1994. 226 l. /Matúra Olvasónapló 4./

MIKSZÁTH Kálmán: A tót atyafiak. A jó palócok. Beszterce ostroma. Kiad. – –. Bp. 1994. 425 l. /Európa Diákkönyvtár./

MOLNÁR Ferenc: A Pál utcai fiúk. Kiad. – –. Bp. 1994. 184 l. /Matúra Olvasónapló 2./

KOSZTOLÁNYI Dezső: Édes Anna. Kiad. – –. Bp. 1998. 219 l. /Matúra Klasszikusok light 9./

PET�FI Sándor: Az apostol. Kiad. – –. Bp. 1998. 111 l. /Matúra Klasszikusok light 1./ – 3. kiad. Bp. 2000.

KOSZTOLÁNYI Dezső: Édes Anna. [Kritikai kiadás.] Kiad. – –. Bp. 2001. Gépeskönyv. [Internetes kiadás.]


VEZÉR ERZSÉBET


ADY Endre: A nacionalizmus alkonya. Válogatott cikkek. Kiad.: Koczkás Sándor és – –. Bp. 1959. 302 l.

ADY Endre: Az irodalomról. Válogatott cikkek. Kiad.: Varga József és – –. Bp. 1961. 450 l.


VUJICSICS D. SZTOJÁN


POPA, Vaska: Ostromlott der�. Kiad. – –. Bp. 1968. 200 l.

NAGY László: Délszláv népköltészet. Kiad. – –. Bp. 1969. 437 l.

VITKOVICS Mihály magyar és szerb írásai. Kiad. – –. Bp. 1978. 330 l.


***


FORGÁCH Mihály és Justus LIPSIUS levélváltása. Kiad. az MTA Irodalomtudományi Intézete Reneszánszkutató csoportja. Bev. Klaniczay Tibor. Bp. 1970. 16 l.


8. GY�JTEMÉNYES KÖTETEK SZERKESZTÉSE


Megjegyzés: Az egyes tételek leírásakor a közreműködés különféle formáira (gondozta, közreadta, összeállította, sajtó alá rendezte, válogatta és jegyzetekkel ellátta stb.) egységesen a Szerk. (szerkesztette) rövidítést alkalmaztuk, amelyet az idegen nyelvű kiadásoknál [ ]-be tettünk.


Színházi kalauz. Szerk. Vajda György Mihály. Bp. 1960. 808 l.

Miért szép? Századunk lírája verselemzésekben. Szerk.: Albert Zsuzsa, Vargha Kálmán. Bp. 1966. 427 l.

A német irodalom a 20. században. Szerk. Vajda György Mihály. Bp. 1966. 549 l.

Arcképek a magyar szocialista irodalomból. Szerk. Illés László. Bp. 1967. 433 l.

Miért szép? A világirodalom modern verseiből. Szerk. Rónay György, Vargha Kálmán. Bp. 1970. 813 l.

Modern stilisztika. [Belső cím: A mai stilisztika.] Szerk. Miklós Pál. Helikon – Világirodalmi Figyelő 1970. 3–4. sz. 313–532 [1]. [Tematikus szám.]

Program és hivatás. Magyar folyóiratok programcikkeinek válogatott gyűjteménye. Szerk.: Kókay György, Oltványi Ambrus, Vargha Kálmán. Bp. 1970. 821 l. /Nemzeti Könyvtár. M�velődéstörténet./

Formateremt� elvek a költői alkotásban. Babits: �sz és tavasz között. Kassák: A ló meghal a madarak kirepülnek. Az MTA Stilisztikai és Verstani Munkabizottság verselemzés vitaülésén elhangzott előadások és hozzászólások anyaga, 1968. november 14–15. Szerk. Hankiss Elemér. Bp. 1971. 652 l. /Az MTA Stilisztikai és Verstani Munkabizottságának kiadványai./

A novellaelemzés új módszerei. (A szegedi novellaelemz� konferencia anyaga.) 1970. április 9–11. Szerk. Hankiss Elemér. Bp. 1971. 333 l. /Az MTA Stilisztikai és Verstani Munkabizottságának kiadványai./

Strukturalizmus. Szerk.: Hankiss Elemér, Bojtár Endre. Gránicz István. 1–2. köt. Bp. 1971. 295; 270 l. /Modern Könyvtár 207–208./

Petőfi életútja. Szerk. és komment. Martinkó András.Bp. 1972. 263 l.

Science fiction. Szerk. Miklós Pál. Helikon – Világirodalmi Figyelő 1972. 1. sz. 1–164 [7]. [Tematikus szám.]

Irodalomtudomány és szemiotika. [Szerk.-ben közrem.] MTA Irodalomtudományi Intézet Irodalomelméleti Osztálya. Helikon – Világirodalmi Figyelő 1973. 2–3. sz. 225–468 [6]. [Tematikus szám.]

L’irréconciliable. Petőfi, poète et révolutionnaire. Ètudes et choix de poèmes publ. pour le 150 anniversaire de la naissance du poète. Préf. d’Aurélien Sauvageot.[Szerk.] Sándor Lukácsy. Bp. 1973. 205 l.

Az elsüllyedt kultúrák irodalmai. Szerk. Miklós Pál. Helikon – Világirodalmi Figyelő 1974. 2. sz. 151–283 [6]. [Tematikus szám.]

Az európai romantika. Szerk. T. Erdélyi Ilona. Helikon – Világirodalmi Figyelő 1975. 3–4. sz. 315–562. [Tematikus szám.]

Irodalom, világirodalom, nemzeti irodalom. Szerk. Bodnár György. Helikon – Világirodalmi Figyelő 1975. 1. sz. 1–155 [4]. [Tematikus szám.]

„Lesz magyar újjászületés” Az új élet hétköznapjai 1944. szeptember 1–1945. május 1. Szerk.: Pór Edit, Vásárhelyi Miklós. Bp. 1975. 725 l.

Miért szép? Századunk magyar novellái elemzésekben. Szerk.: Rónay György, Vargha Kálmán. Bp. 1975. 682 l.

Nem engedélyezem! A cenzúrabizottság dossziéjából. Szerk.: Márkus László, Szinai Miklós, Vásárhelyi Miklós. Bp. 1975. 447 l.

Az újabb Délkelet-Európa–kutatások. Szerk.: Gyenis Vilmos és Hopp Lajos. Helikon – Világirodalmi Figyelő 1975. 2. sz. 157–312. [Tematikus szám.]

Irodalom és irodalomtörténet Ausztriában. Szerk.: T. Erdélyi Ilona és Mádl Antal. Helikon – Világirodalmi Figyelő 1976. 2–3. sz. 151–473. [Tematikus szám.]

Wissenschaftspolitik in Mittel- und Osteuropa. Wissenschaftliche Gesellschaften, Akademien und Hochschulen im 18. und beginnenden 19. Jahrhundert. [Szerk.]: Erik Amburger, Michat Ciesla, Sziklay László. Berlin, 1976. 385 l.

Érték és társadalom. Szerk.: Karafiáth Judit és Kenyeres Zoltán. Helikon – Világirodalmi Figyelő 1978. 3. sz. 261–409. [Tematikus szám.]

Internationale Literatur des Sozialistischen Realismus. 1917–1945. [Szerk.]: László Illés, Oleg Jegorov, Klaus Kändler. Berlin–Weimar, 1978. 845 l.

Kutatási irányok a 20-as évek szovjet irodalomtudományában. Szerk.: Han Anna és Nyírő Lajos. [Közrem.] Gránicz István. Helikon – Világirodalmi Figyelő 1978. 1–2. sz. 1–261. [Tematikus szám.]

„Induló balra” Tanulmányok a szocialista világirodalom kialakulásáról. Szerk. Illés László. Bp. 1979. 552 l.

Irodalomtörténet és irodalom Jugoszláviában. Szerk. Vujicsics D. Sztoján. Helikon – Világirodalmi Figyelő 1979. 3. sz. 457–603. [Tematikus szám.]

Romantika és realizmus. Christopher Caudwell tanulmányai. Szerk. Szili József. Bp. 1979. 239 l.

Actes du VIIIe Congrès de l’Association Internationale de Littérature Comparée, Budapest, 1976. [Szerk.] Béla Köpeczi, György M[ihály] Vajda. 1–2. [vol.] Stuttgart, 1980. 931; 1005 l.

József Attila útjain. Tanulmányok. Szerk. Szabolcsi Miklós, Erd�dy Edit. Bp. 1980. 463 l.

József Attila versek elemzése. Szerk. Szabolcsi Miklós. Bp. 1980. 278 l. /Műelemzések kiskönyvtára./

Thuribulum aureum. Arany temjénez�, az az A híres neves Tolnai Gábornak jeles írásairól való tizenkét idvességes elmélkedések. Szerk.: Klaniczay Tibor, Tarnai Andor. Bp. 1980. 20 l.

Az irodalom klasszikus modelljei. –Az irodalom és a társművészetek. – A regény fejl�dése. Szerk. T. Erdélyi Ilona. Helikon – Világirodalmi Figyelő 1981. 1. sz. 1–121. [Tematikus szám.]

A marxista irodalomelmélet története. (A kezdetektől 1945-ig.) Tanulmányok. Szerk.: Nyírő Lajos, Veres András. Bp. 1981. 434 l.

Történelmi jelen idő. Beszélgetések a magyar irodalom legújabb fejezeteiről. Szerk. Béládi Miklós. Bp. 1981. 340 l.

Fasírt, avagy viták a „fiatal irodalom”-ról. Szerk. Dérczy Péter. Bp. 1982. 245 l. /JAK Füzetek 1./

Le tournant du siècle des Lumières 1760–1820. Les genres en vers des Lumières au Romantisme. [Szerk.] György M[ihály] Vajda. Bp. 1982. 683 l. /Histoire Comparée des Littératures de Langues Européennes sous les auspices de l’Association Internationale de Littérature Comparée. Vol. 3./

Venezia, Italia, Ungheria fra Arcadia e Illuminismo. Rapporti italo–ungheresi dalla presa di Buda alla rivoluzione francese. (Atti del IV Convegno di Studi Italo–Ungheresi ...Budapest 23–26 ottobre 1979.) [Szerk.]: Béla Köpeczi, Péter Sárközy. Bp. 1982. 376 l. , 11 t.

Világszemlélet és irodalom. A magyar marxista irodalomszemlélet kialakulásának dokumentumaiból. Szerk.: Szabolcsi Miklós, Illés László, József Farkas. Bp. 1982. 360 l.

A Vormärz irodalom és néhány magyar vonatkozása. Szerk. T. Erdélyi Ilona. Helikon – Világirodalmi Figyelő 1982. 1. sz. 1–181 [1].[Tematikus szám.]

Az AILC X. kongresszusa. Szerk. Karafiáth Judit. Helikon – Világirodalmi Figyelő 1983. 1. sz. 1–123 [1]. [Tematikus szám.]

Aufklärung und Nationen im Osten Europas. [Szerk.]: László Sziklay. Bp. 1983. 506 l.

Irányzatok a mai francia irodalomtudományban. Szerk. Karafiáth Judit. Helikon – Világirodalmi Figyelő 1983. 3–4. sz. 281–503. [Tematikus szám.]

Irodalomelmélet és beszédaktus-elmélet. Közrem. Kálmán C. György. Helikon – Világirodalmi Figyelő 1983. 2. sz. 125–279. [Tematikus szám.]

A művészeti pártosságról. Szerk.: Bojtár Endre, Szerdahelyi István. Bp. 1983. 417 l. /Vélemények, viták./

Befunde und Entwürfe – Zur Entwicklung der ungarischen marxistischen Literaturkritik und Literaturtheorie – 1900–1945. [Szerk.]: L[ászló Illés], F[arkas] József, M[iklós] Szabolcsi.Berlin, 1984. 458 l.

Emlék és varázslat. Vallomások Radnóti Miklósról. [Szerk.] Pomogáts Béla. Bp. 1984. 208 l.

Svájc népeinek irodalma – svájci irodalom? Szerk. T. Erdélyi Ilona. Helikon – Világirodalmi Figyelő 1984. 2–4. sz. 123–404 [1]. [Tematikus szám.]

„Száll a tavasz...” El�adások a szocialista és antifasiszta magyar irodalomról. Szerk. Illés László. Bp. 1984. 309 l. /Elvek és utak./

A FILLM [Fédération Internationale des Langues et Littératures Modernes] budapesti kongresszusa. Szerk. Kovács József. Helikon – Világirodalmi Figyelő 1985. 1. sz. 1–154 [1]. [Tematikus szám.]

Hungaria litterata, Europae filia. [Szerk.]: Gyula Kurucz, László Szörényi. [Ford.] Nadezsda Nikulina. Bp. 1985. 217 l. [Újabb kiad.: 1986.]

Kistükör. Magyar irodalomtörténeti arcképek. Szerk. Pomogáts Béla .Bp. 1985. 158 l.

A magyar vers. Az I. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus előadásai. 1981. augusztus 10–14. Szerk.: Béládi Miklós, Jankovics József, Nyerges Judit. Bp. 1985. 501 l.

Az olasz irodalomtudomány napjainkban. Szerk.: T. Erdélyi Ilona és Sárközy Péter. Helikon – Világirodalmi Figyelő 1985. 2–4. sz. 157–402. [Tematikus szám.]

Popolo, nazione e storia nella cultura italiana e ungherese dal 1789 al 1850. [Szerk.] Péter Sárközy. Firenze, 1985. 339 l.

Roma e l’Italia nel contesto della storia delle universitá ungheresi. [Szerk.] Péter Sárközy. Roma, 1985. 202 l.

Change in language and literature. Proceedings of the 16th Triennial Congress of the Fédération Internationale des Langue et Littératures Modernes, held in Budapest August 22–27, 1984. [Szerk.]: Miklós Szabolcsi, József Kovács, with the assistance of Matild Gulyás. Bp. 1986. 498 l.

A műfordítás távlatai. Szerk.: Fritz Paepcke és [közrem.] Bonyhai Gábor. Helikon – Világirodalmi Figyelő 1986. 1–2. sz. 1–279. [Tematikus szám.]

Otthon a világban. Írások Takáts Gyuláról. Szerk. Pomogáts Béla. Kaposvár 1986. 64 l. /Somogy megyei Levéltár./

Emlékkönyv Vásárhelyi Miklós hetvenedik születésnapjára. 1–3. köt. Szerk.: Szabó G. Zoltán, Szörényi László. Bp. 1987. XII, 376; 377–768; 769–1133 l. [Kézirat.]

Das Ende der Renaissance: Europäische Kultur um 1600. [Szerk.]: August Buck, Tibor Klaniczay. Wiesbaden, 1987. 239 l. /Wolfenbütteler Abhandlungen zur Renaissanceforschung 6./

Hlebnyikov és az orosz avantgárd. Szerk. Gránicz István és Jagusztin László. Helikon – Világirodalmi Figyelő 1987. 4. sz. 299–539. [Tematikus szám.]

L’époque de la Renaissance (1400–1600). Vol. I. L’avenement de l’esprit nouveau (1400–1480). [Szerk.] Tibor Klaniczay, Eva Kushner, André Stegmann.. Bp. 1988. 593 l. /Histoire Comparée des Littératures de Langues Européennes sous les auspices de l’Association Internationale de Littérature Comparée. Vol. 7./

Struktúra, jelentés, érték. A cseh és a lengyel strukturalizmus az irodalomtudományban. Szerk. Bojtár Endre. Bp. 1988. 365 l.

Az empirikus irodalomtudomány elmélete. Szerk. Odorics Ferenc. Helikon – Világirodalmi Figyelő 1989. 1. sz. 1–195. [Tematikus szám.]

A magyar nyelv és kultúra a Duna völgyében. Kapcsolatok és kölcsönhatások a 18–19./19–20. század fordulóján. / Die ungarische Sprache und Kultur im Donauraum.1–2. köt. Szerk.: Jankovics József , Kósa László, Nyerges Judit, Wolfram Seidler. Wien–Bp. 1989–1991. 533; 540–1245. l. [A II. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson (Bécs, 1986. szeptember 1–5.) elhangzott előadások.]

Irodalom és pszichoanalízis. Szerk.: Er�s Ferenc és Karafiáth Judit. Helikon – Világirodalmi Figyelő 1990. 2–3. sz. 147–372 [13]. [Tematikus szám.]

A jelentésteremt� metafora. Szerk. Bezeczky Gábor. Helikon – Világirodalmi Figyelő 1990. 4. sz. 377–532 [8]. [Tematikus szám.]

Venezia, Italia, Ungheria tra Decadentismo e Avanguardia. /Velence, Magyaroszág, Olaszország a Dekadentizmus és az Avantgard között. A VI. magyar–olasz művelődéstörténeti konferencia (1986) tanulmányai./ [Szerk.]: Zsuzsa Kovács, Péter Sárközy. Bp. 1990. 451 l.

A Bibliotheca Zriniana története és állománya. History and stock of the Bibliotheca Zriniana. Írták és összeáll.: Hausner Gábor, Klaniczay Tibor, Kovács Sándor Iván, Monok István, Orlovszky Géza. Szerk. Klaniczay Tibor. Bp. 1991. 628 l. /Zrínyi-könyvtár 4. Főszerk. Klaniczay Tibor. Szerk. Kovács Sándor Iván./

A biedermeier kora – nálunk és Európában. szerk. T. Erdélyi Ilona. Helikon – Világirodalmi Figyelő 1991. 1–2. sz. 1–303 [4]., [34 t.] [Tematikus szám.]

Párbeszéd Magyarországgal. Nyugat-Európai és tengerentúli magyar tanulmányírók. Szerk., utószó: Pomogáts Béla. Bp. 1991. 405 l.

Littérature générale / Littérature comparée. – General Literature/Comparative Literature. Actes du XI ème Congrès de l’Association Internationale de Littérature Comparée (Paris, août 1985)./Proceedings of the XIth Congress of the International Comparative Literature Association (Paris, August, 1985).[Szerk.]: Paul Chavy, György Mihály Vajda.[Közrem.] Mary Jackman. Bern–Berlin–Frankfurt/M.–New York–Paris–Wien, 1992. 275 l. /Actes du XI ème Congrès de l’Association Internationale de Littérature Comparée, Vol. 6./

„Miért fáj ma is” – Az ismeretlen József Attila. Szerk.: Horváth Iván, Tverdota György. Bp. 1992. 502 l.

Nemzeti örökségünk. A „Kulturális és történelmi emlékeink feltárása, nyilvántartása és kiadása”c. program tevékenységének összefoglalása, különös tekintettel az 1986–1991 közötti munkára. Szerk.: Klaniczay Tibor, Petneki Áron. Bibliogr. közrem. Schulcz Katalin. Bp. 1992. 99 l.

A Név hatalma. Szerk.: Karafiáth Judit és Tverdota György. Helikon – Irodalomtudományi Szemle 1992. 3–4. sz. 327–587. [Tematikus szám.]

Profizmus az irodalomtudományban. Szerk. Kálmán C. György. Helikon – Irodalomtudományi Szemle 1992. 2. sz. 161–310 [11]. [Tematikus szám.]

Sozialgeschichtliche Fragestellungen in der Renaissanceforschung. [Szerk.]: August Buck, Tibor Klaniczay. Wiesbaden, 1992. 178 l. /Wolfenbütteler Abhandlungen zur Renaissanceforschung. Bd. 13./

A strukturalizmus után. Érték, vers, hatás, történet, nyelv az irodalomelméletben. Szerk. Szili József. Közrem. Veres András. Bp. 1992. 346 l.

„Tagjai vagyunk egymásnak” A Tarzuszi szavaival köszöntik a hetvenéves Mészöly Miklóst barátai. Szerk.: Alexa Károly, Szörényi László. Bp. 1992. 422 l.

Elsikkasztott orosz irodalom. Szerk. Gránicz István. Helikon – Irodalomtudományi Szemle 1993. 2–3. sz. 153–434 [4]. [Tematikus szám.]

A konstruntivista irodalomtudomány. Szerk. Odorics Ferenc. Helikon – Irodalomtudományi Szemle 1993. 1. sz. 1–139 [8]. [Tematikus szám.]

Régi és új peregrináció. Magyarok külföldön, külföldiek Magyarországon. [A III. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus (1991. augusztus 12–16.) előadásai.] 1–3. köt. Szerk.: Békési Imre, Jankovics József, Kósa László, Nyerges Judit. Bp.–Szeged, 1993. 1. köt.: XV, 487 l.; 2. köt.: XV, 491–1199. l.; XV, 1203–1823. l.

Un istituto scientifico a Roma: L’Accademia d’Ungheria 1895–1950. [Az 1991. évi római konferencia aktái.] [Szerk.]: Péter Sárközy, Rita Tolomeo. Roma, 1993. 186 l.

DEkonFERENCIA I. Szerk: Kovács Sándor s. k,. Odorics Ferenc. Szeged, 1994. 122 [2] l. /deKON–KÖNYVek. Irodalomelméleti és Interpretációs Sorozat 1./

Feminista néz�pont az irodalomtudományban. Szerk. Kádár Judit. Helikon – Irodalomtudományi Szemle 1994. 4. sz. 405–547 [12]. [Tematikus szám.]

A kortárs olasz irodalom. Szerk. T. Erdélyi Ilona és Sárközy Péter. Helikon – Irodalomtudományi Szemle 1994. 3. sz. 265–399 [3]. [Tematikus szám.]

Matthias Corvinus and the Humanism in Central Europe. [Szerk.] Jankovics József. Bp. 1994. 280 l.

Vita az expresszionizmusról. Szerk. Illés László. Bp. 1994. 361 l.

Ab imo pectore. K sedmdesátinám Petra Rákose – Rákos Péter hetvenedik születésnapjára. [Szerk.]: Ev�en Gál, Berkes Tamás, Simona Kolmanová. (Rákos Péter válogatott bibliográfiája. Összeáll. Császtvay Tünde.) Praha, 1995. 263 l. /Acta Universitatis Carolinae. Philologica l. Slavica Pragensia 37./

Fanni hagyományai. DEkonFERENCIA II. /Szeged (in Mojo), 1994. november 10–11./ Szerk.: Odorics Ferenc, Szilasi László. Szeged, 1995. 155 l. /deKON-KÖNYVek. Irodalomelméleti és Interpretációs Sorozat 2./

Mítosz és utópia. Irodalom- és eszmetörténeti tanulmányok. Szerk.: Illés László, József Farkas. Bp. 1995. 399 l.

Rendszerelv� irodalomtudomány. Szerk. Kálmán C. György. Helikon – Irodalomtudományi Szemle 1995. 4. sz. 417–539 [10]. [Tematikus szám.]

The comparable and the incomparable. Comparative studies in the literatures of Central and Eastern Europe. (Tanulmányok.) [Szerk.] Endre Bojtár. Bp. 1996. 239 l.

Huszonöt fontos francia regény. Műelemzések. Szerk. Karafiáth Judit. Bp. 1996. 332 l.

Intertextualitás. Szerk.: Angyalosi Gergely és Varga László. Helikon – Irodalomtudományi Szemle 1996. 1–2. sz. 1–188 [5]. [Tematikus szám.]

Neolatin irodalom Európában és Magyarországon. [A Pécsett 1996. máj. 24–26-án rendezett konferencia előadásai.] Szerk.: Jankovits László, Kecskeméti Gábor. Pécs, 1996. 230 l.

Rivista di Studi Ungheresi [millecetenáriumi különszám]. [Szerk.] Péter Sárközy. Roma, 1996. 176 l.

Shakespeare and Hungary. [Szerk.]: Péter Dávidházi, Holgar Klein. Lewinston–Queenstone–Lampeter, 1996. 452 l. /Shakespeare Yearbook 6./

Tarnai Andor-emlékkönyv. Szerk.. Kecskeméti Gábor. Munkatársak: Hargittay Emil, Thimár Attila. Bp. 1996. 352 l. /Historia Litteraria 2./

Testes könyv I. Szerk.: Kiss Attila Atilla, Kovács Sándor s. k., Odorics Ferenc. Szeged, 1996. 458 l. /deKON-KÖNYVek. Irodalomelméleti és Interpretációs Sorozat 8./

Újraegyesült Németország – egységes irodalom? Szerk.: T. Erdélyi Ilona és Mádl Antal. Helikon – Irodalomtudományi Szemle 1996. 3. sz. 197–406 [3]. [Tematikus szám.]

A félmúlt klasszikusai. Szerk. Bezeczky Gábor. Helikon – Irodalomtudományi Szemle 1997. 1–2. sz. 1–152 [6]. [Tematikus szám.]

Hermeneutika az orosz századelőn. Szerk.: Gránicz István és Han Anna. Helikon – Irodalomtudományi Szemle 1997. 3. sz. 161–366 [6].

La civiltà ungherese e il cristianesimo. / A magyar művelődés és a kereszténység. A IV. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus előadásai. Róma–Nápoly, 1996. szeptember 9–14. 1–3. köt. Szerk.: József Jankovics, István Monok, Judit Nyerges, Péter Sárközy. Bp.–Szeged, 1998. XIV, 477 l.; XIV, 481–1185. l.; XIV, 1189–1891. l.

Freiheitsstufen der Literaturverbreitung. Zensurfragen, verbotene und verfolgte Bücher. [Szerk.]: József Jankovics, S. Katalin Németh. Wiesbaden, 1998. 184 l. /Wolfenbütteler Abhandlungen zur Renaissanceforschung, Bd. 18./

Italia ed Ungheria dagli anni trenta agli anno ottanta. [A VIII. magyar–olasz kapcsolattörténeti konferencia (1993) tanulmányai.] [Szerk.] Péter Sárközy. Bp. 1998. 356 l.

Janus Pannonius és a humanista irodalmi hagyomány. (El�adások.) Szerk.: Jankovits László, Kecskeméti Gábor. Pécs, 1998. 131 l.

Kánonok a kis népek irodalmában. Szerk. Varga László. Helikon – Irodalomtudományi Szemle 1998. 3. sz. 249–400 [6]. [Tematikus szám.]

A szerző neve. DEkonFERENCIA IV. (Szeged [in Mojo], 1997. április 17–18. ) Szerk.: Fogarasi György, Odorics Ferenc. Szeged, 1998. 267[2] l. /Irodalomelméleti és Interpretációs Sorozat 11./

Textológia vagy textológiák? Szerk. Kerényi Ferenc. Helikon – Irodalomtudományi Szemle 1998. 4. sz. 409–605 [11]. [Tematikus szám.]

Fuharosok. DEkonFERENCIA V. (Szeged [in Mojo], 1998. április 16–17.) Szerk.:Müllner András, Odorics Ferenc. Szeged, 1999. 162 [2] l. /deKON-KÖNYVek. Irodalomelméleti és Interpretációs Sorozat 16./

The Sopron Collection of Jesuit. Stage Designs. Preface by Marcello Fagiolo. Studies by Éva Knapp, István Kilián. Iconography by Terézia Bardi.[Szerk.] József Jankovics. Bp. 1999. 291 l.

L’Époque de la Renaissance (1400–1600). Tom. IV. Crises et essors nouveaux (1560–1610). Directeurs: †T[ibor] Klaniczay, Eva Kushner, Paul Chavy. Amsterdam/Philadelphia, 2000. XIII, 817 l. /Histoire Comparée des Littératures de Langues Européennes sous les auspices de l’Association Internationale de Littérature Comparée 13./

[Hatvan.] 60. [Emlékkönyv.] Szerk. Bojtár Endre születésnapja alkalmából (Berkes Tamás, Barabás András, Horváth Iván). Bp. 2000. 88 l.

Petőfi a szomszéd és rokon népek nyelvén. Szerk. Gulya János, Kerényi Ferenc. Bp. 2000. 225 l. /Kisebbségkutatás könyvek./

„Rivista di Studi Ungheresi” 14. Az Olaszországi Hungarológiai Központ 1999. évi évkönyve. [Szerk.] Sárközy Péter. Roma, 2000. 176 l.

A háló, a halászok és a halak. Tanulmányok a mez�elmélet, a diskurzusanalizis, a rendszerelmélet és az irodalomtörténet-írás néhány kapcsolódási pontjáról. Szerk. Rákai Orsolya. Ford.: Baranyai Zsolt, Fórizs Gergely stb.) Bp.–Szeged, 2001. 238 l. /deKON-KÖNYVek. Irodalomelméleti és Interpretációs Sorozat. 20./

Az interpretáció érvényessége. Szerk. Kappanyos András. Helikon – Irodalomtudományi Szemle 2001. 4. sz. 473–596 [6]. [Tematikus szám.]

Kabdebó Lóránt köszöntése 65. születésnapja alkalmából. Szerk.: Bessenyei József, Ferenczi László stb. A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara, az Összehasonlító Irodalomtörténeti és Művészettörténeti Tanszék kiadása. Miskolc, 2001. 351 l.

Megbocsátás. DEkonFERENCIA VI. Szerk.: Müllner András, Odorics Ferenc. Bp.–Szeged, 2001. 142 l. /deKON-KÖNYVek. Irodalomelméleti és Interpretációs Sorozat 20./

„R. S. U.” Volume antologico della Rivista di Studi Ungheresi 1986–2001. Szerk. Sárközy Péter. Roma, 2001. 205 l. [Az Olaszországi Hungarológiai Központ évkönyve, az R. S. U. 15. évf.-nak. válogatott tanulmányai.]

Változatok a dialógusra. Szerk. Varga László. Helikon – Irodalomtudományi Szemle 2001. 1. sz. 1–152 [6]. [Tematikus szám.]V. FOLYÓIRATOK1. INTÉZETI FOLYÓIRATOK SZERKESZTÉSE

Megjegyzés: A felsorolás sorrendjét az intézeti folyóirattá válás időpontja határozta meg.Helikon (1955– )


1955-ben a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtörténeti Dokumentációs Központjának bibliográfiai és kritikai folyóirataként indult, (1955–1956-ban a felelős szerkeszt� Kardos Tibor). Irodalmi Figyelő címmel a II. évfolyamtól, 1956-tól már a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtörténeti (1969-től: Irodalomtudományi) Intézetének dokumentációs és kritikai folyóirata. Megjelenik évente négy kötetben, 1963-tól tematikus számokkal.


Névváltozások:


1955–1957: Irodalmi Figyelő

1958–1963: Világirodalmi Figyelő

1964–1991: Helikon – Világirodalmi Figyelő

1992–től: Helikon – Irodalomtudományi Szemle


Szerkeszt�i:


1957–1958: A Világirodalmi osztály vezet�je (felelős szerkeszt�)

1959/1. és 2. sz.: Képes Géza (felelős szerkeszt�)

1959/3–4.–1963: Köpeczi Béla (szerkeszt�)

1964: Köpeczi Béla (felelős szerkeszt�), Hopp Lajos (segédszerkeszt�)

1965–1970: Köpeczi Béla (felelős szerkeszt�), Hopp Lajos (szerkeszt�)

1971–1990: Köpeczi Béla (főszerkeszt�), Hopp Lajos (felelős szerkeszt�), T. Erdélyi Ilona (szerkeszt�), (1986–1990 között): Varga László (társszerkeszt�)

1991–1996: Köpeczi Béla (főszerkeszt�), Varga László (felelős szerkeszt�), T. Erdélyi Ilona (társszerkeszt�), Hopp Lajos (társszerkeszt�)

1997–1998: Köpeczi Béla (főszerkeszt�), Varga László (felelős szerkeszt�), T. Erdélyi Ilona (társszerkeszt�), † Hopp Lajos (társszerkeszt�)

1999: Köpeczi Béla (főszerkeszt�), Varga László (felelős szerkeszt�), T. Erdélyi Ilona (társszerkeszt�), Gránicz István (társszerkeszt�)

2000–től: Varga László (főszerkeszt�)Irodalomtörténeti Közlemények (1891– )


1891-ben indult az Akadémia Irodalomtörténeti Bizottsága folyóirataként. 1948-tól 1952-ig szünetelt a kiadása. 1953-ban indult újra. 1956-tól a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtörténeti Intézete, 1963–1968 között a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtörténeti Intézete és a Magyar Irodalomtörténeti Társaság, majd 1969-től a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézete magyar irodalomtörténeti szakfolyóirata. Évfolyamonként 6 száma jelenik meg.


Szerkeszt�i (az intézet megalakulásától, 1956-tól kezd�d�en):


1956–1957: Tolnai Gábor (felelős szerkeszt�)

1958: Tolnai Gábor, Sőtér István, Klaniczay Tibor

1959–1964: Klaniczay Tibor

1965–1966: Klaniczay Tibor (felelős szerkeszt�), Németh G. Béla

1967: Klaniczay Tibor, Németh G. Béla (felelős szerkeszt�)

1968–1970: Németh G. Béla, Szauder József (felelős szerkeszt�)

1971–1976: Szauder József (főszerkeszt�), Komlovszki Tibor (felelős szerkeszt� [előbb: 1954/4. sz.-tól 1962-ig: technikai szerkeszt�, 1963–1970: a szerkeszt�ség titkára volt] ), Németh G. Béla (társszerkeszt�)

1977–1980: Klaniczay Tibor (főszerkeszt�), Komlovszki Tibor (felelős szerkeszt�), Németh G. Béla (társszerkeszt�)

1981–1985: Bíró Ferenc (főszerkeszt�), Komlovszki Tibor (felelős szerkeszt�)

1986–1992: Komlovszki Tibor (felelős szerkeszt�)

1993/1. sz.: Komlovszki Tibor és Kőszeghy Péter (felelős szerkeszt�)

1993/2.–1994/2. sz.: Kőszeghy Péter (felelős szerkeszt�)

1994/3.–1996/4. sz.: Komlovszki Tibor (felelős szerkeszt�)

1996/5–6. sz.-tól– : Szörényi László (főszerkeszt�), Kecskeméti Gábor (felelős szerkeszt�)Kritika (1963–1971)


A Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtörténeti (1969-től: Irodalomtudományi) Intézete, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság és a Magyar Írók Szövetsége közös kiadványaként indult 1963 szeptemberében. 1971 decemberéig jelent meg havonta.


Szerkeszt�i:


1963–1967: Diószegi András (felelős szerkeszt�), Wéber Antal

1968: Diószegi András (felelős szerkeszt�)

1969–1971: Almási Miklós, Diószegi András (felelős szerkeszt�), Wéber AntalLiteratura (1974– )


A Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézete folyóirata 1974-ben indult. Évnegyedes periodikum.


Szerkeszt�i:


1974–1980: Sőtér István (felelős szerkeszt�), Béládi Miklós (szerkeszt�)

1981–1983: Béládi Miklós (felelős szerkeszt�), Pomogáts Béla (szerkeszt�)

1984:† Béládi Miklós (felelős szerkeszt�), Pomogáts Béla (szerkeszt�)

1985–1989: Bodnár György (főszerkeszt�), Pomogáts Béla (felelős szerkeszt�), R. Takács Olga (szerkeszt�)

1990–1999: Pomogáts Béla (főszerkeszt�), Kulcsár Szabó Ern� (felelős szerkeszt�), M. Róna Judit [1991-től: Róna Judit] (szerkeszt�)

2000– : Pomogáts Béla (főszerkeszt�), Veres András (felelős szerkeszt�), Bezeczky Gábor, Hajdu Péter (szerkeszt�k)Magyar Könyvszemle (1876– )

Megjegyzés: El�zményeit vö. még az V/2. fejezetben közölt adatokkal!


A nagymúltú folyóirat 1993/2. sz.–tól: A Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének könyv- és sajtótörténeti folyóirata.

2000. 1. sz.–tól: A Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézete és az Országos Széchényi Könyvtár könyv- és sajtótörténeti folyóirata.


Szerkeszt�i:


1993–1999: Kókay György.(felelős szerkeszt�)

2000– : Kókay György (felelős szerkeszt�), Monok István (társszerkeszt�)Neohelicon (1973– )

Megjegyzés: El�zményeit vö. még az V/2. fejezetben közölt adatokkal!


Alcíme: Acta Comparationis Litterarum Universarum.

A folyóirat 1973–1976 között évente négyszer, 1977-től évente kétszer jelenik meg, és német, angol, francia, olasz és orosz nyelven közöl tanulmányokat. 1999/2. sz.-tól: a szerkeszt�ség székhelye a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézete.


1999– (Tom. XXVI– ): Pál József, Szili József2. INTÉZETEN KÍVÜLI FOLYÓIRATOK SZERKESZTÉSE

Megjegyzés: A felsorolás a folyóiratcímek ábécé rendjében történik.Élet és Irodalom (1957. márc. 15– )

Irodalmi és politikai hetilap. 1959-től 1963-ig a Magyar Írók Szövetsége lapja, majd független hetilap.


1959. okt. 9–1961. okt. 28.: Szerkesztette: Szabolcsi Miklós .Hungarológia (1999–2000)

A Nemzetközi Hungarológiai Központ folyóirata.


1999.1–2. sz.–2000. 3. sz.: Tverdota György (főszerkeszt�)Hungarológiai Értesít� (1979–2000)

A Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság magyarságtudományi tájékoztató folyóirata. Az I–II. évf. (1979–1980) megjelent egy-egy kötetben, a III–XIII. évf. (1981–1994) megjelenik évente kétszer – kivéve a IV. évf. (1982), amely egy kötetben jelent meg –, a XIV–XV. évf. (1999–2000) évi egy-egy kötetével zárul a folyóirat.


1979–1981: Béládi Miklós (felelős szerkeszt�), Jankovics József (szerkeszt�)

1982: Béládi Miklós (főszerkeszt�), Jankovics József (felelős szerkeszt�)

1983: † Béládi Miklós (főszerkeszt�), Jankovics József (felelős szerkeszt�)

1984–2000: Jankovics József (felelős szerkeszt�)Látóhatár (1972. december–1992. március.)

Alcíme: Válogatás a magyar kulturális sajtóból

Havonta megjelenő, másodközl�, tallózó folyóirat.


1972. december–1975. március: Szabolcsi Miklós (főszerkeszt�), Czine Mihály (főszerkeszt�-helyettes), Agárdi Péter (szerkeszt�)

1975. április–1981. december: Szabolcsi Miklós (főszerkeszt�), Czine Mihály (főszerkeszt�-helyettes), Kenyeres Zoltán (szerkeszt�)Magyar Könyvszemle (1876– )

Megjegyzés: A továbbiakban vö. még az V/1. fejezetben közölt adatokkal!


1962-től: A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtörténeti, Bibliográfiai és Dokumentációs Munkabizottságának, majd 1964-től: A Magyar Tudományos Akadémia I. Osztályának könyvtörténeti, bibliográfiai és dokumentációs (utóbb: könyv- és sajtótörténeti) folyóirata.

(1993. 2. sz.-tól már a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézete saját folyóirataként jegyzi. A 2000. 1. sz.-tól kezd�d�en: A Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézete és az Országos Széchényi Könyvtár könyv- és sajtótörténeti folyóirata. – Lásd a V/1. fejezetben!)


1974. 1–2. sz.–1978: Mátrai László (szerkeszt�bizottság elnöke), Kókay György (felelős szerkeszt�)

1979. 1. sz.–1983: Mátrai László (szerkeszt�bizottság elnöke), Kókay György (felelős szerkeszt�), Havasi Zoltán (társszerkeszt�)

1984: †Mátrai László (szerkeszt�bizottság elnöke), Kókay György (felelős szerkeszt�), Havasi Zoltán (társszerkeszt�)

1985–1990: Kókay György (felelős szerkeszt�), Havasi Zoltán (társszerkeszt�)

1991– : Kókay György (felelős szerkeszt�)Neohelicon (1973–..)

Alcíme: Acta Comparationis Litterarum Universarum.

Megjegyzés: A továbbiakban vö. még az V/1. fejezetben közölt adatokkal!A folyóirat 1973–1976 között évente négyszer, 1977-től évente kétszer jelenik meg, és német, angol, francia, olasz és orosz nyelven közöl tanulmányokat. (A Tom XXVI. 1999. 2. sz.-tól: a szerkeszt�ség székhelye a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézete.– Lásd a V/1. fejezetben!)


Szerkeszt�i:


1973–1996. (Tom. I–XXIII.): Szabolcsi Miklós és Vajda György Mihály

1997–1998. (Tom. XXIV–XXV.): Szabolcsi Miklós, Pál József, Vajda György Mihály3. INTÉZETI FOLYÓIRATOK SZERKESZTÉSÉBEN VALÓ RÉSZVÉTEL

Megjegyzés: E fejezet a 2001. évi állapotot tükrözi. Az adatokat a folyóiratok szerkesztésében közreműköd� intézeti munkatársak nevéhez kapcsolva adjuk meg. (Az intézeti folyóiratok szerkesztésére vonatkozó részletez� leírást lásd az V/1. fejezetben!)


CSÁSZTVAY TÜNDE

– az Irodalomtörténeti Közlemények c. folyóirat szerkeszt�je


BENE SÁNDOR


– az Irodalomtörténeti Közlemények c. folyóirat Szemle rovatának szerkeszt�je


BEZECZKY GÁBOR

– a Literatura c. folyóirat szerkeszt�je


BODNÁR GYÖRGY

– a Helikon c. folyóirat szerkeszt�bizottságának tagja

– a Literatura c. folyóirat szerkeszt�bizottságának tagja


DÁVIDHÁZI PÉTER

– az Irodalomtörténeti Közlemények c. folyóirat szerkeszt�bizottságának tagja


T. ERDÉLYI ILONA

– a Helikon c. folyóirat szerkeszt�bizottságának tagja


ERD�DY EDIT

– az Irodalomtörténeti Közlemények c. folyóirat szerkeszt�bizottságának tagja


GRÁNICZ ISTVÁN

– a Helikon c. folyóirat szerkeszt�bizottságának tagja


HAJDU PÉTER

– a Literatura c. folyóirat szerkeszt�je

– a Neohelicon c. folyóirat managing editora


HEGEDÜS BÉLA

– az Irodalomtörténeti Közlemények c. folyóirat technikai segédszerkeszt�je


KARAFIÁTH JUDIT

– a Helikon c. folyóirat könyvrovatának szerkeszt�je


KECSKEMÉTI GÁBOR

– az Irodalomtörténeti Közlemények c. folyóirat felelős szerkeszt�je


KÓKAY GYÖRGY

– a Magyar Könyvszemle c. folyóirat felelős szerkeszt�je


K�SZEGHY PÉTER

– az Irodalomtörténeti Közlemények c. folyóirat szerkeszt�bizottságának tagja


ODORICS FERENC

– a Helikon c. folyóirat szerkeszt�bizottságának tagja


POMOGÁTS BÉLA

–a Literatura c. folyóirat főszerkeszt�je


RÓNA JUDIT

– a Literatura c. folyóirat technikai szerkeszt�je


S�RÉS ZSOLT

– a Helikon c. folyóirat technikai szerkeszt�je


SZILI JÓZSEF


– a Helikon c. folyóirat szerkeszt�bizottságának tagja

– a Literatura c. folyóirat szerkeszt�bizottságának tagja

– a Neohelicon c. folyóirat szerkeszt�je


SZÖRÉNYI LÁSZLÓ

– az Irodalomtörténeti Közlemények c. folyóirat főszerkeszt�je


TÓDOR ILDIKÓ (KOMLOVSZKI TIBORNÉ)

– a Magyar Könyvszemle c. folyóirat technikai szerkeszt�je


TVERDOTA GYÖRGY

– az Irodalomtörténeti Közlemények c. folyóirat szerkeszt�bizottságának tagja


VARGA LÁSZLÓ

– a Helikon c. folyóirat főszerkeszt�je


VERES ANDRÁS

– a Literatura c. folyóirat felelős szerkeszt�je


SZ. ZEHERY ÉVA

– a Helikon c. folyóirat szerkeszt�ségi titkára

4. INTÉZETEN KÍVÜLI FOLYÓIRATOK SZERKESZTÉSÉBEN VALÓ RÉSZVÉTEL

Megjegyzés: A feldolgozás során elsősorban a munkajelentésekre támaszkodhattunk, így nem törekedhettünk teljességre. E fejezetben az adatokat az intézeti munkatársak nevéhez kapcsolva adjuk meg. (Vö. még az V/2. fejezettel!)


ANGYALOSI GERGELY

– az Alföld c. folyóirat főmunkatársa


BEZECZKY GÁBOR

– a Hungarian Studies c. folyóirat szerkeszt�bizottságának tagja


BOJTÁR ENDRE

– a 2000 c. folyóirat szerkeszt�je


FERENCZI LÁSZLÓ

– az Irodalomtörténet c. folyóirat szerkeszt�bizottságának tagja

– az Irodalomtudomány (Miskolc) társszerkeszt�je

– a Cahiers Rouchet-Chénier (Versailles) szerkeszt�bizottságának tagja

– az European Integration Studies (Miskolc) szerkeszt�bizottságának tagja


JANKOVICS JÓZSEF

– a Hungarian Studies c. folyóirat szerkeszt�je


KÁLMÁN C. GYÖRGY

– a Café Babel,

– a Déli Felh� c. folyóiratok szerkeszt�bizottságának tagja


KAPPANYOS ANDRÁS

– az Átváltozások c. folyóirat szerkeszt�je


KARAFIÁTH JUDIT

– a Cahiers d’Études Hongroises (Paris),

– a Revue d’Études Françaises (Bp.) c. folyóiratok szerkeszt�bizottságának tagja


NÉMETH G. BÉLA

– az Irodalomtörténet c. folyóirat szerkeszt�bizottságának tagja


NÉMETH S. KATALIN

– a Scholars of Early Modern Studies magyar anyagának szerkeszt�je

– a Comenius-Jahrbuch (Berlin) szerkeszt�bizottságának tagja


POMOGÁTS BÉLA

– a Nyelvünk és Kultúránk c. folyóirat szerkeszt�bizottságának elnöke

– a Vigília,

– a Valóság,

– a Kisebbségkutatás c. folyóiratok szerkeszt�bizottságának tagja


SÁRKÖZY PÉTER

– a Rivista di Studi Ungheresi (Roma) c. olaszországi hungarológiai folyóirat főszerkeszt�je

– az Italian Studies Review c.,(a Nemzetközi Italianisztikai Társaság folyóirata) szerkeszt�je

– az Officina Hungarica,

– a Rivista Italiana di Letterature Comparate,

– a Linguistica e Letteratura,

– a Letteratura Italiana Antica c. folyóiratok szerkeszt�bizottságának tagja.


SZÖRÉNYI LÁSZLÓ

– az Irodalomtörténet,

– a Vigilia c. folyóiratok szerkeszt�bizottságának tagja

A Dunánál c. folyóirat főmunkatársa


TVERDOTA GYÖRGY

– a Cahiers d’Études Hongroises (Paris) c. folyóirat szerkeszt�bizottságának tagja


FÜGGELÉK


Az intézet tudományos munkatársai (1956–2001)1Megjegyzés: A névjegyzékben az intézet nyugdíjas munkatársainak adatai mellé egy szimbólumot tettünk, ami elsősorban a munkatárs jelenlegi státuszát jelzi, és nem feltétlenül esik egybe a nyugdíjba vonulás dátumával akkor, ha a munkaviszony a nyugdíj mellett teljes, vagy részleges munkaidőben folytatódott. A záró évszám a munkaviszony megsz�nését jelenti. Az elhunytak nevét aláhúzással jelöltük meg. 1. Ács Pál (1986. január 1.–­ )

 2. Agárdi Péter (1973. január 1. – 1975. január 31.)

 3. Angyalosi Gergely (1984. október 1. – )

 4. Balogh Csaba (1999. szeptember 1. – )

 5. Balogh Magdolna (1987. szeptember 1. – )

 6. Bartók István (1994. október 1. – )

 7. Bata Imre (1975. szeptember 1. – 1982. augusztus 31.)

 8. Békés Enik� (1998. december 1. – )

 9. Béládi Miklós (1956. január 1. – 1957. szeptember 30.; 1960. június 1.– 1983. október 29.)

 10. Béládi Miklósné → B. Hajtó Zsófia

 11. Bene Ede (1970. január 1. – 1984. szeptember 30.)

 12. Bene Sándor (1993. szeptember 1. – )

 13. Berkes Tamás (1986. szeptember 1. – )

 14. Bezeczky Gábor (1989. február 1. – )

 15. Bíró Péter (1993. február 1. – 1995. december 31.)

 16. Bíró Ferenc (1972. november 1. – 1994. január 2.)

 17. Bodnár György (1957. október 1. – 1997. december 30. 2)

 18. Bojtár Endre (1965. augusztus 1. – )

 19. Bónus Tibor (1996. szeptember 1. – 1999. augusztus 31.)

 20. Bonyhai Gábor (1967. január 1. – 1996. június 26.)

 21. Bor Kálmán (1956. január 1. – 1973. augusztus 31.)

 22. Czine Mihály (1956. december 1. – 1964. január 31.)

 23. Császtvay Tünde (1984. szeptember 1. – )

 24. Csóra Karola (1976. szeptember 1. – 1990. szeptember 2.)

 25. Csörsz Rumen István (2001. szeptember 1. – )

 26. Dávidházi Péter (1985. szeptember 1. – )

 27. Debreceni Pál (1956. január 1. – 1956. december 3.)

 28. Dékány Endre (1964. március 1. – 1987. március 31.)

 29. Dérczy Péter (1984. február 1. – 1991. augusztus 1.)

 30. Dienes András (1956. június 14. – 1962. augusztus 30.)

 31. Diószegi András (1960. február 1. – 1979. április 20. )

 32. Erd�dy Edit (1975. szeptember 1. – )

 33. T. Erdélyi Ilona (1956. január 1. – 1988. december 31. )

 34. Esze Judit (1973. január 1. – 1978. december 31.)

 35. Fekete Sándor (1958. február 1. – 1958. október 18.; 1968. december 16. – 1976. január 1.)

 36. Feny� István (1966. május 16. – 1996. december 30. )

 37. Ferenczi László (1965. augusztus 1. – )

 38. Fónagy Iván (1985. január 1. – 1976. szeptember 1.)

 39. Fónyi Gézáné (1976. március 1. – 1969. szeptember 30.)

 40. Gángó Gábor (1994. szeptember 1. –1997. augusztus 31.)

 41. Ged�né H. Lukács Borbála (1964. szeptember 1. – 1988. december 31. )

 42. Gerézdi Rabán (1956. január 1. – 1968. január 8.)

 43. Gergye László (1992. január 1. – 1993. január 31.)

 44. Görömbei András (1984. október 1. – 1985. december 31.)

 45. Gránicz István (1970. augusztus 1. – )

 46. Gyapay László (1991. április 1. – )

 47. Hafner Zoltán (1997. november 1. – )

 48. B. Hajtó Zsófia (1967. november 1. – 1998. december 30.)

 49. Hajdu Péter (1998. szeptember 1. – )

 50. Hankiss Elemér (1965. november 16. – 1983. október 1.)

 51. Hegedüs Béla (1998. szeptember 1. – )

 52. Z. Héjjas Eszter (1986. október 15. – )

 53. Heltai György (1956. január 1. – 1956. november 8.)

 54. Hopp Lajos (1956. január 1. –1996. június 8.)

 55. Horányi Mátyás (1958. november 20. – 1962. március 31.)

 56. Horváth Dénesné → H.Tör� Györgyi

 57. Horváth Iván (1973. szeptember 1. – 1993. június 30.)

 58. Horváth Károly (1958. január 1. – 1975. november 1.)

 59. Illés László (1958. november 1. – 1969. december 31.; 1975. december 30.– 1993. augusztus 31. )

 60. Imre Katalin (1959. december 1. – 1966. február 28.)

 61. Jankovics József (1978. január 1. – )

 62. Jászberényi József (2000. szeptember 1. – )

 63. Jenei Ferenc (1957. január 15. – 1963. február 28.)

 64. József Farkas (1958. február 1. – 1988. június 30.)

 65. B. Juhász Erzsébet (1966. május 5. – 1992. január 1.)

 66. Juhász Ferencné Szeverényi Erzsébet (1963. szeptember 1. – 1972. december 14.)

 67. Juhász László (1956. szeptember 1. – 1959. február 28.)

 68. Jurjevszkaja Larissza (1975. december 19. – 1986. június 30.)

 69. Kádár Judit (1991. december 1. – 1996. december 31.)

 70. Kajtár Mária (1976. január 1. – 1978. augusztus 31.)

 71. Kálmán C. György (1979. szeptember 10. – )

 72. Kappanyos András (1992. szeptember 1. – )

 73. Karafiáth Judit (1971. július 1. – 1999. június 30.)

 74. Kardos Tibor (1956. január 1. – 1957. február 15.)

 75. Kecskeméti Gábor Sándor (1992. szeptember 1. – )

 76. Kecskés András (1977. szeptember 1. – )

 77. Kelevéz Ágnes (1989. február 16. – 1994. december 31.)

 78. Kemény G. Gábor (1957. október 15. – 1962. október 31.)

 79. Kenéz Ern� (1956. január 1. – 1957. február 15.)

 80. Kenyeres Imréné (1956. április 1. – 1957. március 31.)

 81. Kenyeres Zoltán (1964. augusztus 1. – 1981. július 1.)

 82. Képes Géza (1957. december 1. – 1969. november 30.)

 83. Kerényi Ferenc (1992. szeptember 1. – )

 84. Kilián István (1979. október 15. – 1991. július 1.)

 85. Kis Pintér Imre (1974. szeptember 1. – 1989. július 31.)

 86. Kispéter András (1956. január 1. – 1960. október 15.)

 87. Kiss Ferenc (1962. április 1. – 1983. augusztus 31.)

 88. Kiss Gy. Csaba (1981. július 1. – 1985. december 31.)

 89. Kiss József (1957. január 31. – 1988. december 31.)

 90. Kiss Mihály (1983. szeptember 1. – 1995. december 31.)

 91. Klaniczay Tibor (1956. január 1. – 1992. május 14.)

 92. Kókay György (1966. szeptember 1. – )

 93. Komlós Aladár (1956. január 1. – 1964. december 31.)

 94. Komlovszki Tibor (1969. december 16. – 1995. február 14. )

 95. Komlovszki Tiborné → Tódor Ildikó

 96. Koncz Virág (1988. szeptember 1. –1995. február 23.)

 97. Korompay János (1991. január 1. –)

 98. Kovács Ilona (1971. április 1. – 1986. július 1.)

 99. Kovács József (1959. július 1. – 1988. december 31. )

 100. V. Kovács Sándor (1956. október 15. –1977. augusztus 31.)

 101. Kőszeghy Péter (1984. július 1. – 1991. augusztus 31.; 1993. február 15. – )

 102. Krasztev Péter (1992. szeptember 1. – 1997. december 31.; 1999. október 1. – )

 103. Kulcsár Szabó Ern� (1979. november 1. – 1990. augusztus 31.)

 104. Lukácsy Sándor (1962. november 1. – 1988. december 31.)

 105. Martinkó András (1959. szeptember 1. – 1972. december 31.)

 106. Melczer Tibor (1986. április 1. – 1994. január 2.)

 107. Mezey László (1956. január 1. – 1958. november 19.)

 108. Miklós Pál (1958. február 16. – 1974. december 31.)

 109. B. Nagy László (1968. július 1. – 1973. április 18.)

 110. Nagy Péter (1956. december 15. – 1962. december 31.)

 111. Németh G. Béla (1957. január 1. –1959. január 31.; 1963. március 1. – 1964. január 31.; 1992. január 1. – 1997. december 30.)

 112. Németh Miklós (1956. január 1. – 1986. december 31.; 1987. január 1. – )

 113. Németh S. Katalin (1986. szeptember 1. – )

 114. Nyírő Lajos (1956. január 1. – 1956. február 29.; 1956. december 1. – 1988. június 30. )

 115. Odorics Ferenc (1989. február 1. – )

 116. Oltványi Ambrus (1956. július 1. – 1958. december 31.)

 117. Ónodi László (1981. szeptember 1. – 1988. augusztus 31.)

 118. Osváth Béla (1961. május 1. – 1965. augusztus 21.)

 119. Pajorin Klára (1986. január 1. – )

 120. Patyi Sándor (1959. július 1. – 1960. február 16.)

 121. Petneki Áron (1993. szeptember 1. – 1995. január 31.)

 122. Pintér Márta Zsuzsanna (1988. szeptember 1. – 1996. február 29.)

 123. Pirnát Antal (1956. január 1. – 1992. június 30.)

 124. Pócsi Katalin (1997. szeptember 1. – 2000. december 31.)

 125. Pomogáts Béla (1965. október 1. – )

 126. Pór Péter (1972. december 1. – 1980. június 30.)

 127. Pölöskei Ferencné Varga Rózsa (1960. február 16. – 1969. február 28.)

 128. Rába György (1957. január 1. – 1982. október 30.)

 129. Rákai Orsolya (1999. szeptember 1. – )

 130. Reisinger János (1980. szeptember 1. – 1989. június 30.)

 131. Rejt� István (1956. január 1. – 1961. július 31.)

 132. Rigó László (1963. szeptember 1. – 1968. december 15.)

 133. Róna Judit (1986. április 1. – )

 134. Rónay László (1973. augusztus 1. – 1991. július 1.)

 135. Rozgonyiné Szilágyi Éva (1975. március 1. – 1983. november 30.)

 136. Rusznyák Márta (1968. május 1. – 1970. június 15.)

 137. Ruttkay Helga (1984. november 1. – 1993. június 30.)

 138. Sánta Ferenc (1958. szeptember 1. – 1982. március 31.)

 139. Sargina Ludmilla (1960. február 15. – 1989. december 31.)

 140. Sárközy Péter (1985. július 1. – )

 141. Schulcz Katalin (1986. október 1–1995. március 31.)

 142. Simon Zsuzsanna (1979. március 1. – )

 143. Sinka Erzsébet (1969. január 1. – 1984. december 31. )

 144. Sipos István (1959. október 1. – 1968. június 30.)

 145. Somogyi Ágnes (1991. február 1. – 1994. augusztus 14.)

 146. Somogyi Sándor (1959. március 1. – 1969. szeptember 25.)

 147. S�rés Zsolt (2000. január 1. – )

 148. Sőtér István (1957. július 1. – 1983. december 31.)

 149. Stauder Mária (1971. szeptember 13. – 1997. december 31.)

 150. Stoll Béla (1956. január 1. – 1993. június 30. )

 151. Süte� Imre (1956. január 1. – 1958. december 31.)

 152. Szabó András (1992. január 1. – 1996. január 31.)

 153. Szabó B. István (1965. augusztus 1. – 1971. május 31.)

 154. Szabó G. Zoltán (1984. szeptember 1. – )

 155. Szabó György (1956. január 1. – 1965. március 31.)

 156. Szabolcsi Miklós (1956. december 1. – 1980. december 31.)

 157. Szántó Gábor András (1972. február 16. – 1972. december 1.)

 158. Szauder József (1956. január 1. – 1961. január 31.; 1965. november 1.– 1975. augusztus 7.)

 159. Szegedy–Maszák Mihály (1969. október 1. – 1981. július 1.)

 160. Székely Júlia (1983. április 15. – 1985. december 31.)

 161. Szekeres László (1961. július 16. – 1962. május 15.)

 162. Széles Klára (1970. július 1. – 1988. január 31.)

 163. Szenczi Miklós (1956. január 1. – 1957. augusztus 31.)

 164. Szepessy Tibor (1973. január 1. – 1976. február 29.)

 165. Szerb Antalné (1959. március 31. – 1973. június 30.)

 166. Szerdahelyi István (1978. november 1. – 1980. február 29.)

 167. Sziklay László (1956. július 1. – 1979. február 28.)

 168. Szilágyiné Völgyesi Orsolya → Völgyesi Orsolya

 169. Szili József (1960. december 29. – )

 170. Szilvás Gyula (1956. január 1. – 1958. február 15.)

 171. Sz�ke Sándor (1956. január 1. – 1965. szeptember 30.)

 172. Szörényi László (1968. szeptember 1. – )

 173. Takács Olga (1982. szeptember 16. – 1996. április 23.)

 174. Tálasi István (1968. szeptember 1. – 1970. augusztus 31.)

 175. Tarnai Andor (1958. április 10. – 1980. július 10.)

 176. Tarnóc Márton (1962. december 1. – 1963. február 28.)

 177. Tihanyi Endréné (1973. szeptember 16. –1978. november 15.)

 178. Tódor Ildikó (1962. május 1. – )

 179. Tóth Dezső (1956. január 1. – 1960. szeptember 15.; 1962. május 15. – 1964. március 31.)

 180. Tóth Tünde (1995. szeptember 1. – 1998. augusztus 31.)

 181. H. Tör� Györgyi (1956. január 1. – 1982. október 15.)

 182. Török László (1991. szeptember 1. – 1995. augusztus 15.)

 183. Tüskés Gábor (1991. január 1. – )

 184. Tverdota György (1975. szeptember 1. – )

 185. Uray Piroska (1979. szeptember 1. – 1992. január 1.)

 186. Vajda György Mihály (1956. augusztus 16. – 1974. augusztus 1.)

 187. Varga Imre (1958. február 1. – 1977. december 15.)

 188. Varga József (1957. szeptember 1. – 1985. augusztus 31.)

 189. Varga László (1967. augusztus 1. – )

 190. Vargha Kálmán (1956. január 1. – 1985. január 31.)

 191. Varjas Béla (1957. szeptember 1. – 1981. június 30.)

 192. Vásárhelyi Miklós (1972. július 16. – 1983. május 31.)

 193. Végh Ferenc (1956. január 1. – 1957. december 31.)

 194. Veres András (1968. szeptember 1. – )

 195. Vezér Erzsébet (1958. július 16. – 1963. február 28.)

 196. Völgyesi Orsolya (1995. szeptember 1. – )

 197. Vujicsics Sztoján (1958. október 1. – 1959. szeptember 30.; 1966. július 1. – 1993. szeptember 30. )

 198. Zarnóczkiné Héjjas Eszter → Z. Héjjas Eszter


1: nyugdíjas munkatárs

2